Архив: юли, 2017

РЕГЛАМЕНТ (EC) 2017/1001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз

 (кодифициран текст) (текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 118, първа алинея от него, като взеха предвид предложението на Европейската комисия, след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, в съответствие с обикновената законодателна процедура (‘), […]

Коментар към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закон за марките и географските означения

Коментар към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закон за марките и географските означения

Предложеният законопроект не е съобразен с приложимото Европейско законодателство, а именно Регламент (ЕС) No 1151/2012 г. и действалите преди него Регламент (ЕИО) No 2081/92 на Съвета от 14 юли 1992 г. и Регламент (ЕО) No 510/2006. Има абсолютно разминаване както терминологично, така и в правните последици на дадените предложения за решение на този проблем в […]

Стоките по-дълготрайни и по-лесни за ремонт - препоръки на ЕП

Стоките по-дълготрайни и по-лесни за ремонт – препоръки на ЕП

В своето пленарно заседание от 4 юли, Европейският парламент излезе със становище, че Европейската комисия, държавите членки и производителите трябва да предприемат мерки, с които да гарантират на потребителите достъп до висококачествени и подлежащи на поправка и модернизиране продукти. Освен това ЕП иска да насърчи по-дългия жизнен цикъл на продуктите чрез справяне с т.нар. програмирано […]