Архив: август, 2013

Европейският парламент вече пише и на кирилица

Европейският парламент вече пише и на кирилица

След повече от година усилия, службите на Европейския парламент вече са успели да адаптират сложната електронна система за създаване на документи към буквите на кирилицата. Така вече е възможно не българските имена да се транскрибират в съответствие с правилата, изготвени от Българската академия на науките. Вече ще е възможно всички нови документи да излизат изцяло […]

Валмарк предяви иск към свои конкуренти

Валмарк предяви иск към свои конкуренти

Фармацефтичната компания Валмарк предяви иск към свои конкуренти Производство № КЗК/828/2013 На 16.07.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство, по искане на  „Валмарк България“ ЕООД срещу „Неофарм Интернешънъл“, „Неофарм Ексим“ и „Неофарм Трейдинг“ и „Сана – С“ ЕООД с предмет забрана за нелоялна конкуренция. Нелоялна конкуренция по смисъла на Закона за защита […]

ВЪВЕЖДАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАЩИТИ НА НЯКОИ АВТОРСКИ ПРАВА

ВЪВЕЖДАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАЩИТИ НА НЯКОИ АВТОРСКИ ПРАВА

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), продиктувани от влизането в сила на Директива 2011/77/ЕС. С нея се изменят някои срокове за закрила на авторски и сродни на него права и се въвеждат мерки, с които се повишава нивото на закрила на правата на […]

Заличиха регистрацията на марка ЛИДО за ориз

Заличиха регистрацията на марка ЛИДО за ориз

Патентно Ведомство на Република България заличи регистрацията на марка ЛИДО , рег.№ 52166, собственост на „ОБЕРОН-Х” ООД, с.Равно поле. Заличаването е за следните стоки: Клас 30 – „ориз” и Клас 31- „ориз, необработен”.   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 6/2013

Отмениха част от регистрациите на BINGO и BINGOSIL

Отмениха част от регистрациите на BINGO и BINGOSIL

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрациите на марките на турската фирма  HAYAT KIMYA Sanayi A.S.: BINGO, рег. № 41186 и BINGOSIL, рег. № 48483 И двете марки са отменени за следните стоки от клас 03: „сапуни, парфюмерия, етерични масла, козметика, лосиони за коса, средства за почистване на зъби”. Отменянето и за двете марки има […]

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 716/2013 НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2013 година за опяне на правила за прилагането на Регламент ЕО № 110/2008редел

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 716/2013 НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2013 година за определяне на правила за прилагането на Регламент ЕО № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като […]

Становище относно Закон за авторското право

Становище относно Закон за авторското право

Комисията за защита на конкуренцията приема становище относно Закон за авторското право и сродните му права В Комисията за защита на конкуренцията е получен сигнал от Българска асоциация на рекламодателите (БАР) и Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА). В сигнала се посочва, че при изработване на произведение с рекламно предназначение от комуникационна агенция за рекламодател, […]

Национална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение

Национална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение

Национална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение по отношение на Методиката за определяне цените на лекарствата, установи Комисията за защита на конкуренцията. В Комисия за защита на конкуренцията са образувани производства  по искане на „БГ Мед“ ООД, „Екос-медика“ ООД, „Девимед“ ООД, „Макмед“ ООД, „Айф фарма“ ЕООД и „Емония фарматех България“ ЕООД. Предмет на исканията е […]

Отмениха част от регистрацията на марка БИЗНЕСДАМА НА ГОДИНАТА

Отмениха част от регистрацията на марка БИЗНЕСДАМА НА ГОДИНАТА

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка БИЗНЕСДАМА НА ГОДИНАТА , рег. №53234, собственост на Евгени Константинов Минчев, София, за следните стоки от клас 16: „вестници и списания”. Отменянето има действие от 01.11.2006г.   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 5/2013

Емблемите като обект на закрила съгласно Регламента за марка на Общността

Емблемите като обект на закрила съгласно Регламента за марка на Общността

В свое решение от 10/07/2013 по дело T 3/12, ‘MEMBER OF €e euro experts’, Общият съд пояснява, че емблемите, попадащи в чл. 7(1)(i) CTMR и тези от чл. 7(1)(h) CTMR (член 6 трето на Парижката конвенция) имат една и съща степен на закрила. Чл. 7(1)(i) CTMR се отнася до идентични репродукции на емблемата, както и […]