Географски означения

Закрила в България

1. Къде е регламениран режимът на наименованието за произход?

Правният режим на географските означения и наименованията за произход е регламентиран в Законът за марките и географските означения (ЗМГО). Географските означения биват два вида наименования за произход и географски указания.

2. Какво е наименование за произход / географско указание?

Географските означения биват два вида наименования за произход и географски указания.

Наименование за произход е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и чието качество или свойства се дължат предимно или изключително на географската среда, включваща природни и човешки фактори.

Географско указание е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход.

3. Как се придобива прави върху наименование за произход / георгафско указание?

Правната закрила на географското укаазание се предоставя чрез регистрацията му в Патентното ведомство.

4. Какво обхваща правната закрила?

Правната закрила обхваща забрана за:

 • всяко използване в търговската дейност на наименованието за произход/ географското указание за стоки, които са сходни на стоката, за която е регистрирано, доколкото се експлоатира известността на защитеното означение;
 • неправилно използване или имитиране на географското указание, дори и когато истинският произход на стоката е отбелязан, или използването му в превод или заедно с изрази като „род“, „вид“, „тип“, „имитация“ и други подобни;
 • използване на всяко друго невярно или заблуждаващо указание по отношение на източника, произхода, естеството или съществените качества на стоката, посочено върху опаковката, в рекламни материали или документи, свързани със стоката, което указание може да създаде невярно впечатление относно нейния произход;
 • други действия, които могат да въведат в заблуждение потребителите относно истинския произход на стоката.

5. Кой има право да заяви за регистрация наименование за произход / географското указание ?

Правото на заявяване принадлежи на всяко лице, което извършва производствената си дейност в определеното географско място, и стоката, която произвежда, отговаря на установените качества или особености. Границите на географското място и качествата или особеностите на стоките, както и връзката на тези качества или особености с географската среда или с географския произход се определят и установяват от съответното централно ведомство със заповед на ръководителя му.

6. Кой може да използва регистрирано наименование за произход / географското указание ?

Регистрирано географско означение може да се използва само от лице, което е вписано като негов ползвател. Вписаният ползвател може да използва географското означение само за стоката, за която е регистрирано. Той може да го поставя върху стоките или върху тяхната опаковка, в рекламни материали, върху търговски книжа, свързани със стоката, или върху други документи.

Географско указание на общността

Регламент на Съвета (ЕО) № 510/2006 от 20 март 2006г.

относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски и хранителни продукти

Земеделски продукти – сено, етерични масла, корк, кохинийл (суров продукт от животински произход), цветя и декоративни растения, вълна, кошничарска ракита, очистен лен.

Хранителни продукти – бира, напитки на основата на растителни екстракти, хляб, тестени изделия, сладкарски и захарни изделия, естествени клейове и смоли, горчица паста, макаронени изделия.

Географско указание – означава наименование на район, специфично място или по изключение наименование на страна, използвани за означаване на земеделски или хранителен продукт :

 • произходащ от този район, специфично място или страна, и който притежава специфично качество, репутация или други характеристики,присъщи на географския произход, и
 • производството и/или преработката, и/или приготвянето на който се извършват вопределения географски район.
 • Традиционни географски или негеографски имена, посочващи земеделски или хранителен продукт, който изпълнява условията,се считат за географски указания.

Родов характер, конфликти с имена на сортове растения, породи животни,омоними и търговски марки

Наименованията, които са станали родови, не могат да бъдат регистрирани.

Наименование, което е станало родово означава наименование на земеделски или хранителен продукт, което въпреки че има връзка с мястото или района, където този продукт или храна първоначално е бил произвеждан или предлаган на пазара е станало обичайно наименование на земеделски или хранителен продукт в Общността. За да се установи дали наименованието е родово или не, се вземат предвид всички фактори, по-специално:

а) съществуващата ситуация в страните-членки и в районите на потребление ;

б) съответното национално законодателство или това на Общността .

Наименование не може да се регистрира като географско указание, когато то е в противоречие с име на сорт растения или порода животни и като последица има вероятност да заблуди потребителя по отношение на истинския произход на продукта.

Наименование, изцяло или частично омоним с това наименование, което вече е регистрирано по този Регламент, се регистрира, като се спазва местно и традиционно използване и се отчита действителният риск от заблуждение. По-специално:

а) омоним, който заблуждава потребителя, като го кара да вярва, че продуктите идващи от друга територия не се регистрират дори, ако името е точно, доколкото се разглеждат действителните територия, район или място на произход на въпросните земеделски и хранителни продукти.

б) използването на регистриран омоним е предмет на неговото достатъчно отличаване в практиката между регистриран омоним впоследствие и името вече в регистъра, като се взема предвид необходимостта да се третират заинтересованите производители по равностоен начин и без да се заблуждава потребителят.

Географско указание не се регистрира, когато в духа на репутацията на търговската марка и известността й и продължителността от време, през което е използвана, регистрацията може да заблуди потребителя по отношение надействителната идентичност на продукта.

Проверка за съответствие със спецификацията

По отношение на географски указания, свързани с географски район в рамките на Общността, проверката за съответствие със спецификацията, преди пускането на продукта на пазара се обезпечава от един или повече компетентни органи, който извършва дейност като орган, сертифициращ продукта.

Органите, сертифициращи продукта, трябва да бъдат акредитирани в съответствие с европейски стандарт ЕN 45 011, ISO/IEC Guide 65 (Общи изисквания към органите за сертификация на продукти). Такъв акредитиран орган в България е Органа за сертификация на продукти ИНТЕРПРОДУКТИ  http://ip4all.com/ipstandart/ .

Закрила

Правната закрила на регистрирани имена обхваща забрана за:

 • всяко пряко или косвено търговско използване на регистрирано име по отношение на продукти, непокрити от регистрацията, доколкото такива продукти са сравними с регистрираните продукти под това име или доколкото използването на името се възползва от репутацията на защитеното име;
 • всяка злоупотреба, имитация или пресъздаване, дори когато е посочен истинският произход на продукта или ако защитеното име е преведено или придружено от израз като “стил”, “тип”, “метод”, “както е произведено в“, “имитация” или подобни;
 • всяко друго фалшиво или заблуждаващо означение по отношение на произхода, естеството или съществените качества на продукта върху вътрешната или външната опаковка, рекламен материал или документи, касаещи въпросния продукт и опаковката на продукта в контейнер, което може да създаде погрешна представа за неговия произход;
 • всяка друга практика, която би могла да заблуди потребителя по отношение на истинския произход на продукта.

Регистрираното име и  идентично нерегистрирано име могат да съществуват съвместно за период, който не трябва да надвишава максимум 15 години, след което се спира използването на нерегистрираното име. Използването на въпросното нерегистрирано географско име се разрешава само, когато страната на произход е ясно и видимо означена на етикета.