Европейската комисия прие многостранна стратегия за изменение на правната рамка, уреждаща права върху интелектуална собственост

Целта е да се позволи на изобретателите, творците и потребителите да се приспособят към настъпилите промени и да създадат условия за нови бизнес възможности. С новите правила ще се постигне оптимално равновесие между насърчаване...