Становище относно Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗПРПМ

С Т А Н О В И Щ Е от Българската национална група на международна асоциация за закрила на интелектуалната собственост /Bulgarian national group of international association for the protection of intellectual property/