НАМАЛЕНА САНКЦИЯ ЗА РАЙФАЙЗЕН БАНК

Комисията за защита на конкуренцията, НАМАЛЕНА САНКЦИЯ ЗА РАЙФАЙЗЕН БАНКПрез 2009 г. КЗК санкционира банката с 5 584 570 лв. след подаден сигнал от клиенти, че получават бонус безплатна застраховка «Живот» за целия период на договора си, който впоследствие е едностранно прекратен от банката от 1 юни 2006 г. Тъй като нарушението е осъществено през 2006 г., по време на действие на отменения ЗЗК, ВАС постановява да се спази нормата, която предвижда налагане на имуществена санкция от 5 000 лв. до 300 000 лв. Според КЗК дружеството е предприело необходимите действия с цел да ограничи последиците от нарушението и налага имуществена санкция от 100 000 лв.

Конкуренция между службите по трудова медицина

Според КЗК нормативната уредба не съдържа разпоредби, ограничаващи конкуренцията между службите по трудова медицина по отношение на цена и качество на предоставяните от тях услуги. Предлагане на услугите на по-ниски цени от отделни участници на пазара, стига да не са под себестойност не е и не може да се счита за нарушение на правилата на конкуренцията по ЗЗК. Нормативното въвеждане на изискване за минимален състав на служителите със съответния образователен ценз и опит в трудовата медицина е бариера за навлизане на пазара, но е необходимо условие за гарантиране на минимално първоначално качество на услугата.

Нелоялна конкуренция на пазара на мляко и млечни продукти

Комисия за защита на конкуренцията е наложила три имуществени санкции на фирми за различни нарушения на ЗЗК.

Производството по случая е инициирано от «Булмилк Тонус» ООД. Според разследването на КЗК от края на м. януари «Бул Милк» ЕООД произежда, а «Млечна Промишленост Хасково» ЕООД разпространява кисело мляко с външен вид, идентичен с утвърдената опаковка на молителя и регистрираната от него комбинирана марка. Освен това е налице и увреждане интересите на молителя в резултат на имитация на фирменото му наименование от страна на ответното дружество «Бул Милк» ЕООД.

Третата санкция е наложена на «БМК Холдинг» ЕАД за разпространяване на циркулярно писмо и листовки в голяма част от търговската мрежа, увреждащи доброто име на молителя и на произвеждания продукт с цел изтласкването му от пазара.

ПОВТОРНА САНКЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ

През 2009 г. Върховният административен съд потвърди решение на КЗК, с което година по-рано Комисията санкционира МПП АД за налагане на нелоялни търговски условия и ценова злоупотреба. КЗК установи, че при прилагането от страна на МПП АД на клаузите от Общите условия и тарифа за периода 15.08. – 15.10.2009 г. отново се постига ценова преса чрез съотношението между цената за правото на изграждане и цената „наем на щанд”.

Имуществената санкция в размер на 219 630 лв. е съобразена с тежестта на нарушението и неговата продължителност.

Източник: http://www.cpc.bg/

Може да харесате още...