“L’oreal” защити марките си в електронното пространство

Нa 12 юли тази година Съдът на ЕС излезе с решение по дело C 324/09, заведено в следствие на спор между “L’oreal SA и “eBay International AG”. Предмет на спора е продажбата без съгласието на L’Oréal, на произведени от него стоки чрез организиран от eBay електронен пазар.

L’Oréal притежава няколко марки, регистрирани във Великобритания, а има и регистрирана марка на Общността. Практиката на дружеството е да предлага своите продукти, чрез мрежа от дистрибутори.

От L’Oréal твърдят, че правата им на интелектуална собственост се нарушават от „eBay” чрез сделките, осъществявани през дружеството в качеството му на електронен пазар. Според тях от „eBay” трябва да се търси отговорност и за извършеното от ответниците, предлагали продуктите (Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi). Те са използвали „eBay” като посредник за извършваните от тях сделки. Спорът е относно 17 продукта защитени с марки на „L’Oréal”, 2 от които са фалшификати, а останалите или са предназначени за мостри, или не са предназначени за продажба в страни от Европейския съюз. Освен това, част от предметите са били продавани без опаковка.

„L’Oréal” смятат, че „eBay” неправомерно използва тяхна мярка като я помества, както на уебсайта на „eBay”, така и в различни препратки към него.

След проверка High Court of Justice е открил, че „eBay” е поставило филтри, за да може да установява кои обяви, биха могли да нарушат условията за използване на сайта и е въвело система за защита на авторските права – „VeRO“ („Verified Rights Owner“).

Преюдициалните въпроси, които поставени на High Court of Justice са, както следва:

Първо – дали предоставянето на продукти, които са обозначени като “мостри” представлява „пускане на пазара” на тези продукти?

Отговорът на съда е, че освен ако изрично не бъде доказано обратното, предлагането на такива мострени продукти не се смята за „пускане на пазара”.

Отстраняването на опаковките на продуктите при продажба, нарушение ли е на правата върху марката?

Тук проблемът е, че продавайки продуктите без опаковки, върху тях може да отсъства информация за състав и производител, което е задължително според европейското законодателство, а също така, че така се накърнява имиджа и репутацията на марката.

Съдът смята, че ако това отстраняване на опаковката води до липсата на сведения относно производителя или разпространителя на стоката, притежателят на марката може да се противопостави на продажбата. Това би могло и да засегне и имиджа на продукта или репутацията на марката.

Трябва ли притежателят на марката да докаже, че това предлагане ще доведе до пускането на стоките на съответния пазар, или самото им предлагане представлява нарушение?

Спорно в случая е и това, че част от продуктите, които се предлагат чрез уебсайта не са били търгувани до тогава в Европа, а в случая се предлагат на потребители точно на тази територия.

Според Съда, притежателят може да се противопостави на такава продажба, предложение за продажба или реклама.

Последният въпросът до Съда е, „използва” ли се марката, когато фигурира на сайта или в рекламни препратки?

Съдът смята, че операторът не „използва“ марката по смисъла на европейското законодателство и съответно това не представлява нарушение на правата върху нея.

Съдът е изправен пред сложната задача, да разреши спор, като от една страна защити свободната търговия в глобалната мрежа, а от друга страна запази правото на интелектуална собственост. Решаването по спора между „L’Oréal” и „еBay” разглежда един съществен проблем, какъвто по настоящем е защитата на марките в електронната търговия. В този случай съдът трябва да намери баланса между две ценности, каквито са защитата на авторските права от една страна и свободата на електронната търговия от друга. Както пише генералният адвокат по делото в заключението си, „Основното предизвикателство за Съда е в двойната преценка, която той следва да направи.”…

Изготвил: Теодора Димитрова

Използвана информация от:

http://www.retailtechnology.co.uk/

http://www.thelawyer.com/

http://hicomm.bg/

http://eur-lex.europa.eu/

Може да харесате още...