РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 716/2013 НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2013 година за опяне на правила за прилагането на Регламент ЕО № 110/2008редел

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 716/2013 НА КОМИСИЯТА

от 25 юли 2013 година за определяне на правила за прилагането на Регламент ЕО № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки ( 1 ), и по- специално член 24, параграф 3 и член 27 от него,

като има предвид, че:

(1) С оглед изясняване на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 110/2008 и за да се осигури тяхното единно прилагане в държавите членки следва да бъдат приети подробни правила, по-специално що се отнася до използването на съставни термини, загатвания, търговските наименования и географските указания за представянето на спиртни напитки.

(2) Съгласно член 10, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 110/2008 при определени условия спиртна напитка или друга храна могат в рамките на своето представяне да се обозначат със съставен термин, който включва наименованието на една от категориите, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008, или едно от географските указания, посочени в приложение III към същия регламент, или могат да съдържат едно или няколко загатвания, които включват една или повече от тези категории или географски указания. С цел да се осигури еднакво използване на съставни термини и загатвания в държавите членки е необходимо да се установят подробни правила за използването им при представянето на спиртни напитки и други хранителни продукти.

(3) Когато при представянето на дадена храна се прави препратка към определена спиртна напитка, тази спиртна напитка трябва изцяло да отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 110/2008 и да не е разредена. Необходимо е да се изясни значението на термина „разреждане“, когато се отнася до спиртните напитки, тъй като някои производствени процеси не следва да се считат за разреждане.

(4) За да се гарантира, че са изпълнени условията за регистрация на географски указания, предвидени в Регламент (ЕО) № 110/2008, заявленията за регистрация следва да бъдат разглеждани от Комисията и да бъдат установени подробни правила за процедурите за подаване на заявления, разглеждане, подаване на възражения и отмяна на географски указания на спиртните напитки. За да се осигури единно прилагане на тези правила, следва да се изготвят образци на заявлението за регистрация, техническото досие, декларацията за възражение, изменението на техническото досие и отмяната на географско указание.

(5) С цел да се улесни комуникацията между Комисията и държавите членки и трети страни по отношение на регистрирани географски указания, държавите членки и третите страни следва да съобщават на Комисията основните спецификации от техническото досие на своите географски указания наред с пълната техническа документация.

(6) Някои ограничения по отношение на опаковката на спиртни напитки с географско указание, като например задължението за опаковането им в границите на определен географски район, представляват ограничение на свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги. Такива ограничения следва да бъдат разрешени само ако са необходими, пропорционални и подходящи за защита на репутацията на географското указание.

(7) Следва да бъде създаден символ на Съюза за географските указания на спиртните напитки, за да се даде възможност на потребителя да идентифицира някои спиртни напитки, чиито характеристики са свързани с произхода им.

(8) Като се има предвид времето, необходимо на държавите членки за прилагане на мерките по отношение на използването на съставни термини и загатвания, прилагането на тези мерки следва да бъде отложено.

(9) Мерките, установени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по спиртни напитки,

 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

 

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 110/2008, по-специално във връзка със:

а) използването на съставни термини и загатвания, както е посочено в член 10 от Регламент (ЕО) № 110/2008 в описанието, представянето и етикетирането на хранителен продукт;

б) географските указания на спиртни напитки, посочени в член 15 от Регламент (ЕО) № 110/2008 и използването на символ на Съюза за географските указания на спиртните напитки.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

а) „категория спиртна напитка“ означава една от категориите от 1 до 46 от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008;

б) „географско указание“ означава едно от географските указания, регистрирани в приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008;

в) „съставен термин“ означава комбинацията от термин, посочен в категории от 1 до 46 от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008, или географско указание на спиртна напитка, от която произхожда всичкият алкохол на крайния продукт, с:

i) наименованието на един или повече хранителни продукти, различни от тези, използвани за производството на тази спиртна напитка в съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008, или прилагателните, произтичащи от тези наименования, и/или

ii) наименованието „ликьор“;

г) „загатване“ означава прякото или непрякото препращане към една или повече категории спиртни напитки или географски указания, различни от позоваването в съставен термин или списък на съставките, посочен в член 9, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 110/2008.

 

ГЛАВА II

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪСТАВНИ ТЕРМИНИ И ЗАГАТВАНИЯ

Член 3

Съставни термини

1. Терминът „спиртна напитка“ не може да бъде част от съставен термин, описващ алкохолна напитка.

2. Съставен термин, описващ алкохолна напитка, не може да се състои от комбинация от термина „ликьор“ с наименованието на една от категориите от 33 до 40 от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008.

3. Съставен термин не може да замени търговското наименование на спиртната напитка.

4. Съставният термин, описващ алкохолна напитка, фигурира с еднакви букви със същия шрифт, размер и цвят. Той не се прекъсва с текстови или графични елементи, които не са част от него, нито фигурира в по-голям размер на шрифта от този на търговското наименование.

Член 4

Загатвания

Загатването за която и да било категория спиртна напитка или географско указание за целите на представянето на хранителен продукт не е на един и същи ред с търговското наименование. За алкохолни напитки загатването фигурира с размер на шрифта по- малък от използвания за търговското наименование и съставния термин.

Член 5

Разреждане на спиртна напитка

За целите на член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 110/2008 намаляването на алкохолното съдържание на спиртна напитка под минималното алкохолно съдържание, установено за тази спиртна напитка в съответната категория от приложение II към посочения регламент, изключително чрез добавяне на вода, се счита за разреждане.

ГЛАВА III

ГЕОГРАФСКИ УКАЗАНИЯ

Член 6

Заявление за регистрация на географско указание

Заявлението за регистрация на географско указание в приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 се представя на Комисията и се състои от:

а) формуляра за заявление по образеца, посочен в приложение I към настоящия регламент;

б) техническото досие по образеца, посочен в приложение II към настоящия регламент;

в) основните спецификации от техническото досие, посочено в буква б).

Член 7

Трансгранични заявления

1. Когато трансграничното географско указание включва само държави членки, съответното заявление се подава съвместно или от една от държавите членки от името на останалите. В последния случай заявлението включва документ от всяка от останалите засегнати държави членки, с който тя разрешава на държавата членка, подаваща заявлението, да действа от нейно име.

Когато трансграничното заявление включва само трети страни, заявлението се подава до Комисията или от един от заявителите от името на останалите, или от една от третите страни от името на останалите и включва:

а) доказателствата за защита в съответните трети страни;

б) документ от всяка от останалите засегнати трети страни, с който тя разрешава на третата страна, подаваща заявлението, да действа от нейно име.

Когато трансграничното географско указание включва най-малко една държава членка и поне една трета страна, заявлението се подава до Комисията от една от държавите членки или от органи или частноправни субекти на третата страна и включва:

а) доказателствата за защита в съответните трети страни; и

б) документ от всяка от засегнатите държави членки или трети страни, с който тя разрешава на страната, подаваща заявлението, да действа от нейно име.

2. Държавата членка или органът или частноправният субект от съответната трета страна, които изпращат до Комисията трансгранично заявление, получават всички издадени от Комисията уведомления или решения.

Член 8

Получаване на заявлението

1. Датата на подаване на заявлението е датата на получаването му от Комисията.

2. Държавата членка или органът или частноправният субект на съответната трета страна получават потвърждение за получаването на заявлението, в което се посочват най-малко следните данни:

а) номерът на досието;

б) наименованието, което трябва да бъде регистрирано;

в) броят на получените страници;

г) датата на получаване на заявлението.

Член 9

Установени географски указания

1. Ако техническото досие за установено географско указание, предоставено съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 110/2008, не доказва, че са спазени изискванията, определени в член 15, параграф 1 от посочения регламент, Комисията определя срок за неговото изменение или оттегляне, или за изпращане на коментари от страна на държавата членка.

2. Ако тези пропуски не бъдат отстранени от държавата членка в упоменатия в параграф 1 срок, се счита, че техническото досие не е било внесено и се прилага член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 110/2008.

Член 10

Опаковане в съответния географски район

Ако в техническото досие се определя, че опаковането на спиртната напитка трябва да се извърши в определения географски район или в район в непосредствена близост, за това изискване се предоставя обосновка по отношение на разглеждания продукт.

Член 11

Допустимост на заявлението

1. Заявлението е допустимо, ако се състои от всички елементи, посочени в член 6.

2. Ако заявлението е непълно, Комисията кани заявителя да отстрани този недостатък в срок от два месеца. В случай че нередностите не бъдат отстранени преди изтичането на този срок, Комисията отхвърля заявлението като недопустимо.

Член 12

Проверка на условията за валидност

1. Ако дадено географско указание не е в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 110/2008, или ако заявлението за регистрация не отговаря на изискванията, предвидени в член 17 от Регламент (ЕО) № 110/2008, Комисията определя срок за неговото изменение или оттегляне, или за изпращане на коментари от страна на държавата членка, органа или частноправния субект на съответната трета страна.

2. Ако недостатъците не бъдат отстранени от държавата членка, органа или частноправния субект на съответната трета страна в посочения в параграф 1 срок, Комисията отхвърля заявлението.

Член 13

Възражение срещу регистрацията

1. Възраженията, посочени в член 17, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 110/2008, се изготвят съгласно формуляра, предвиден в приложение III към настоящия регламент и се подават пред Комисията. Датата на подаване на възражението е датата на получаването му от Комисията.

2. Подателят на възражението получава потвърждение за получаването, в което се посочват най-малко следните данни:

а) номерът на досието;

б) броят на получените страници;

в) датата на получаване на възражението.

Член 14

Допустимост на възражението

1. Възражението е допустимо, ако в него са посочени претендираното(ите) по-ранно(и) право(а), когато това е уместно, и основанията за възражението, и ако то е получено в срока, определен в член 17, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 110/2008.

2. Ако възражението се основава на наличие на по-ранна търговска марка с репутация и известност, в съответствие с член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 110/2008 то се придружава от доказателства за подаването на заявление за регистрация, регистрацията или използването на тази по-ранна търговска марка, като например сертификат за регистрация или доказателства за използването ѝ, и от доказателства за нейната репутация и известност.

3. Всяко възражение съдържа подробности за фактите, доказателствата и мненията, представени в подкрепа на възражението, и към него се прилагат съответните придружаващи документи.

Информацията и доказателствата, представени в подкрепа на използването на по-ранна марка, се отнасят до мястото, продължителността, степента и естеството на използването на по- ранната марка, както и нейната репутация и известност.

4. Ако информацията и документите, посочени в параграфи 1, 2 и 3, не са били представени, Комисията поканва вносителя на възражението да отстрани тези недостатъци в срок от два месеца. Ако те не бъдат отстранени преди изтичането на този срок, Комисията отхвърля възражението като недопустимо.

Член 15

Проверка на възражението

1. Ако възражението е допустимо, Комисията съобщава това на държавата членка, органа или частноправния субект на съответната трета страна и ги приканва да изпратят забележки в срок от два месеца. Всички забележки, получени в рамките на този двумесечен срок, се съобщават на вносителя на възражението.

2. Комисията изисква от страните по спора да представят мнения по забележките, получени от другите страни в срок от два месеца.

3. Ако Комисията счете, че възражението е основателно, тя отхвърля заявлението за регистрация.

4. В случай на няколко възражения, ако след предварителен преглед на едно или повече от тях се окаже невъзможно заявлението за регистрация да бъде прието, Комисията може да прекрати останалите процедури по възражение. Комисията уведомява останалите вносители на възражения за всяко засягащо ги решение.

5. Когато едно заявление за регистрация бъде отхвърлено, временно прекратените процедури за възражение се считат за приключени, а съответните вносители на възражения биват надлежно уведомени.

Член 16

Решения на Комисията

1. Решенията, взети от Комисията съгласно член 9, параграф 2, член 11, параграф 2, член 12, параграф 2 и член 15, параграф 3, се основават на предоставените ѝ документи и информация.

Решенията, включително мотивите за тях, се съобщават на държавата членка, органа или частноправния субект на съответната трета страна и ако е уместно, на вносителя на възражението.

2. Освен ако заявлението за регистрация на географско указание бъде отхвърлено в съответствие с член 11, параграф 2, член 12, параграф 2 и член 15, параграф 3 от настоящия регламент, Комисията взема решение съгласно процедурата, предвидена в член 17, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 110/2008 за регистрация на географското указание в приложение III към посочения регламент.

Член 17

Езиков режим

Географското указание се вписва на езика/езиците, използван/и за описание на въпросния продукт в съответния географски район и в съответствие с начина на изписване на оригиналния език.

Член 18

Подаване на искане за отмяна

1. Искането за отмяна на географско указание се изготвя съгласно формуляра, предвиден в приложение IV, и се подава до Комисията. Датата на подаване на искането за отмяна е датата на получаването му от Комисията.

2. Подателят на искането за отмяна получава потвърждение за получаването му, в което се посочват най-малко следните данни:

а) номерът на досието;

б) броят на получените страници; и

в) датата на получаване на искането.

Член 19

Допустимост на искането за отмяна

1. Искането за отмяна е допустимо, ако ясно заявява законния интерес на подателя си и обяснява основанията за отмяната.

2. Всяко искане за отмяна съдържа подробности за фактите, доказателствата и мненията, представени в подкрепа на отмяната. Към него се прилагат съответните придружаващи документи, и по-специално декларация от държавата членка или от органа на третата страна, в която е регистрирано постоянното пребиваване или седалището на подателя на искането.

3. Ако информацията и документите, посочени в параграфи 1 и 2, не са били представени, Комисията приканва вносителя на искането за отмяна да отстрани нередностите в срок от два месеца. Ако нередностите не бъдат отстранени в посочения срок, Комисията отхвърля искането като недопустимо.

Комисията уведомява подателя на искането за отмяна, както и държавата членка, органа или частноправния субект на съответната трета страна, чието географско указание е засегнато от искането за отмяна, относно решението за недопустимост.

Член 20

Проверка на отмяната

1. Ако Комисията не е отхвърлила искането за отмяна в съответствие с член 19, параграф 3, тя го съобщава на държавата членка или органа или частноправния субект на третата страна, чието географско указание е засегнато от искането за отмяна, и ги приканва да изпратят забележки в срок от два месеца. Всички забележки, получени в този срок, се съобщават на подателя на искането за отмяна.

2. Комисията взема решение за отмяна ако държавата членка, органът или частноправният субект на съответната трета страна не внесе забележки или не спази двумесечния срок.

3. Всяко решение за отмяна на географско указание се взема от Комисията въз основа на доказателствата, с които тя разполага след изтичането на срока за внасяне на забележки. Комисията взема под внимание дали по-нататъшното съответствие с техническото досие на географското указание е невъзможно или вече не може да бъде гарантирано, по-специално ако условията, определени в член 17 от Регламент (ЕО) № 110/2008, вече не се изпълняват или няма да могат да бъдат изпълнени в близко бъдеще.

Такова решение за отмяна се съобщава на държавата членка, органа или частноправния субект на съответната трета страна и ако е уместно, на вносителя на искането за отмяна.

4. Ако е внесено повече от едно искане за отмяна по отношение на едно и също географско указание и след предварителен преглед на едно или повече от тези искания Комисията реши, че защитата на това географско указание вече не е оправдана, тя може да прекрати останалите процедури за отмяна на посоченото географско указание. Тя уведомява останалите податели на искания за отмяна за всяко решение, което ги засяга.

Ако дадено географско указание бъде отменено, Комисията закрива процедурите за отмяна, които са били временно прекратени, и уведомява останалите податели на искания за отмяна за това.

Член 21

Изменение на техническото досие

1. Заявлението за изменение на техническото досие, свързано с регистрирано географско указание, както е посочено в член 21 от Регламент (ЕО) № 110/2008, се изготвя в съответствие с приложение V към настоящия регламент и се предава в електронен формат.

2. За целите на заявлението, посочено в параграф 1, членове 8 и 15 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis. Тези процедури се отнасят единствено до точките на техническото досие, които са предмет на това изменение.

3. Когато заявлението за изменение на техническото досие е подадено от заявител, различен от първоначалния, Комисията уведомява първоначалния заявител за това заявление.

Член 22

Използване на символ на ЕС за регистрирани географски указания

1. Символът на Съюза за регистрирани географски указания, предвиден в приложение V към Регламент (ЕО) № 1898/2006 на Комисията ( 1 ) може да се използва в сектора за спиртни напитки. Този символ не може да се използва заедно със съставен термин, включващ географско указание. Обозначението „Защитено географско указание“ може да бъде заменено с еквивалентните изрази на друг официален език на Съюза, определени в същото приложение.

2. Когато символът на Съюза, посочен в параграф 1, е отбелязан на етикета на спиртна напитка, той се придружава от съответното географско указание.

 

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 септември 2013 г. Членове 3 и 4 се прилагат от 1 март 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

 

Съставено в Брюксел на 25 юли 2013 година.

 

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ

Дата на получаване (ДД/MM/ГГГГ) …

[попълва се от Комисията]

Брой страници (включително настоящата страница) …

Език, на който е подадено заявлението …

Номер на досието …

[попълва се от Комисията]

Географско указание, за което се подава заявлението

Категория на спиртната напитка

Заявител

Име на юридическото или физическото лице …

Пълен адрес (улица и номер, град/населено място и пощенски код, държава) …

Правен статут, размер и структура (за юридически лица) …

Националност …

Телефон, електронен адрес …

Посредник

Държава членка (държави членки) (*) …

Орган на третата страна (*)

[(*) Ненужното се зачерква]

Име на посредника/посредниците …

Пълен адрес (улица и номер, град/населено място и пощенски код, държава) …

Телефон, електронен адрес …

Доказателства за закрила в трета страна …

Техническо досие

Брой страници …

Име/имена на подписалия/подписалите …

Подпис(и) …

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТЕХНИЧЕСКО ДОСИЕ

Дата на получаване (ДД/MM/ГГГГ) …

[попълва се от Комисията]

Брой страници (включително настоящата страница) …

Език, на който е подадено заявлението …

Номер на досието …

[попълва се от Комисията]

Географско указание, за което се подава заявлението

Категория на спиртната напитка

Описание на спиртната напитка

— Физически, химически и/или органолептични характеристики

— Специфични характеристики (в сравнение с други спиртни напитки от същата категория)

Географски район, за който се подава заявлението

Метод на получаване на спиртната напитка

Връзка с географската среда или произход

— Данни за географския район или произхода, които са от значение за връзката

— Специфични характеристики на спиртната напитка, дължащи се на особеностите на географския район

Разпоредби на Европейския съюз или национални/регионални разпоредби

Заявител

— Държава членка, трета страна или юридическо/физическо лице …

— Пълен адрес (улица и номер, град/населено място и пощенски код, държава) …

— Правен статут (за юридически лица) …

Допълнение към географското указание

Специфични правила за етикетиране

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИСКАНЕ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ

Дата на получаване (ДД/MM/ГГГГ) …

[попълва се от Комисията]

Брой страници (включително настоящата страница) …

Език на искането за възражение …

Номер на досието …

[попълва се от Комисията]

Подател на възражението

Име на юридическото или физическото лице …

Пълен адрес (улица и номер, град/населено място и пощенски код, държава) …

Националност …

Телефон, електронен адрес …

Посредник

Държава членка (държави членки) (*)

Орган на трета страна (не е задължително) (*)

[(*) Ненужното се зачерква]

Име на посредника/посредниците …

Пълен адрес (улица и номер, град/населено място и пощенски код, държава) …

Географско указание, срещу което се подава възражение

По-ранни права

Регистрирано географско указание (*)

Национално географско указание (*)

[(*) Ненужното се зачерква]

Име …

Регистрационен номер …

Дата на регистрация (ДД/MM/ГГГГ) …

Търговска марка

Знак …

Списък на продуктите и услугите …

Регистрационен номер …

Дата на регистрация …

Страна на произход …

Репутация/известност (*) …

[(*) Ненужното се зачерква]

Основания за възражението

Име на подписалия …

Подпис …

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИСКАНЕ ЗА ОТМЯНА НА ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ

Дата на получаване (ДД/MM/ГГГГ) …

[попълва се от Комисията]

Брой страници (включително настоящата страница) …

Подател на искането за отмяна …

Номер на досието …

[попълва се от Комисията]

Език на искането за отмяна

Име на юридическото или физическото лице …

Пълен адрес (улица и номер, град/населено място и пощенски код, държава)

Националност …

Телефон, електронен адрес …

Географско указание, за което се иска отмяна

Законен интерес на подателя на искането

Декларация от държавата членка или третата страна

Основания за отмяната

Име на подписалия …

Подпис …

 

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ДОСИЕ НА ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ

Дата на получаване (ДД/MM/ГГГГ) …

[попълва се от Комисията]

Брой страници (включително настоящата страница) …

Език на изменението …

Номер на досието …

[попълва се от Комисията]

Посредник

Държава членка (държави членки) (*) …

Орган на трета страна (не е задължително) (*)

[(*) Ненужното се зачерква]

Име на посредника/посредниците …

Пълен адрес (улица и номер, град/населено място и пощенски код, държава) …

Телефон, електронен адрес …

Наименование на географското указание

Позиция от спецификацията, засегната от изменението

Защитено наименование (*)

Описание на продукта (*)

Географски район (*)

Връзка (*)

Наименования и адреси на контролните органи (*)

Други (*)

[(*) Ненужното се зачерква]

Изменение

Изменението в спецификацията на продукта не води до изменение в основните спецификации (*)

Изменението в спецификацията на продукта води до изменение в основните спецификации (*)

[(*) Ненужното се зачерква]

Обяснение за изменението

Изменени основни спецификации

[на отделен лист]

Име на подписалия