Международно

АКТ ЗА РЕВИЗИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ) ОТ 5 ОКТОМВРИ 1973 Г., ПОСЛЕДНО РЕВИЗИРАНА НА 17 ДЕКЕМВРИ 1991 Г.)

(Ратифициран със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 31 януари 2002 г. – ДВ, бр. 15 от 2002 г.) Издаден от Патентното ведомство на Република Българи Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2010г. Преамбюл Договарящите страни по Европейската патентна конвенция, отчитайки, че сътрудничеството между държавите в Европа, основано на базата на Европейската патентна конвенция, […]

ВИЕНСКА СПОГОДБА , УЧРЕДЯВАЩА МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБРАЗНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА МАРКИТЕ

(ПРИЕТА ВЪВ ВИЕНА НА 12 ЮНИ 1973 Г., ИЗМЕНЕНА НА 1 ОКТОМВРИ 1985 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.

(ПРИЕТА ВЪВ ВИЕНА НА 12 ЮНИ 1973 Г., ИЗМЕНЕНА НА 1 ОКТОМВРИ 1985 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.

ДОГОВОР ЗА ПАТЕНТНО КООПЕРИРАНЕ

Договарящите страни, Желаещи да допринесат в развитието на науката и технологията, Желаещи да усъвършенстват правната закрила на изобретенията, Желаещи да опростят и да направят по-икономично получаването на закрила на изобретенията, когато тя е искана в няколко страни, Желаещи да улеснят и да ускорят достъпа на обществото до техническата информация, съдържаща се в документите, описващи новите […]

КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ)

ПРЕАМБЮЛ Договарящите страни, желаейки да укрепят сътрудничеството между европейските страни в областта на закрилата на изобретенията, желаейки такава закрила да може да се получава в тези страни чрез една-единствена процедура по издаване на патенти и чрез установяване на определени стандартни правила за така издадените патенти, желаейки да подпишат за тази цел Конвенция за учредяване на […]

ЛИСАБОНСКА СПОГОДБА ЗА ЗАКРИЛА НА НАИМЕНОВАНИЯТА ЗА ПРОИЗХОД И ТЯХНАТА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ 31 ОКТОМВРИ 1958 Г.

(Ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г.) С Указ № 523 от 11 март 1975 г. на Държавния съвет на НРБ, България се присъедини към Спогодбата, в сила от 12 август 1975 г.

(Ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г.) С Указ № 523 от 11 март 1975 г. на Държавния съвет на НРБ, България се присъедини към Спогодбата, в сила от 12 август 1975 г.

МАДРИДСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИТЕ ОТ 14 АПРИЛ 1891 Г.

(РЕВИЗИРАНА В БРЮКСЕЛ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1900 Г., ВЪВ ВАШИНГТОН НА 2 ЮНИ 1911 Г., В ХАГА НА 6 НОЕМВРИ 1925 Г., В ЛОНДОН НА 2 ЮНИ 1934 Г., В НИЦА НА 15 ЮНИ 1957 Г. И В СТОКХОЛМ НА 14 ЮЛИ 1967 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.65 от 24 Юли 2001г.

(РЕВИЗИРАНА В БРЮКСЕЛ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1900 Г., ВЪВ ВАШИНГТОН НА 2 ЮНИ 1911 Г., В ХАГА НА 6 НОЕМВРИ 1925 Г., В ЛОНДОН НА 2 ЮНИ 1934 Г., В НИЦА НА 15 ЮНИ 1957 Г. И В СТОКХОЛМ НА 14 ЮЛИ 1967 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.65 от 24 Юли 2001г.

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ

Обн. ДВ. бр.49 от 29 Април 1998г.

Обн. ДВ. бр.49 от 29 Април 1998г.

НИЦСКА СПОГОДБА ОТНОСНО МЕЖДУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИ

(ПРИЕТА НА 15 ЮНИ 1957 Г., РЕВИЗИРАНА В СТОКХОЛМ НА 14 ЮЛИ 1967 Г. И В ЖЕНЕВА НА 13 МАЙ 1977 Г. И ДОПЪЛНЕНА В ЖЕНЕВА НА 2 ОКТОМВРИ 1979 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.

(ПРИЕТА НА 15 ЮНИ 1957 Г., РЕВИЗИРАНА В СТОКХОЛМ НА 14 ЮЛИ 1967 Г. И В ЖЕНЕВА НА 13 МАЙ 1977 Г. И ДОПЪЛНЕНА В ЖЕНЕВА НА 2 ОКТОМВРИ 1979 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.

ОБЩА ПРЕПОРЪКА ЗА РАЗПОРЕДБИ, КАСАЕЩИ ЗАКРИЛАТА НА ОБЩОИЗВЕСТНИ МАРКИ

приета от Асамблеята на Парижкия съюз за закрила на индустриалната собственост и Генералната асамблея на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) на Тридесет и четвъртата поредица от срещи на Асамблеите на страните-членки на СОИС 20 – 29 септември 1999 г. Световна организация за интелектуална собственост ЖЕНЕВА 1999 ПРЕДГОВОР Общата препоръка за разпоредби, касаещи общоизвестни марки, […]

ПАРИЖКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ 20 МАРТ 1883 Г.

РЕВИЗИРАНА В БРЮКСЕЛ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1900 Г., ВЪВ ВАШИНГТОН НА 2 ЮНИ 1911 Г., В ХАГА НА 6 НОЕМВРИ 1925 Г., В ЛОНДОН НА 2 ЮНИ 1934 Г. И В ЛИСАБОН НА 31 ОКТОМВРИ 1958 Г. Обн. ДВ. бр.75 от 24 Септември 1965г.

РЕВИЗИРАНА В БРЮКСЕЛ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1900 Г., ВЪВ ВАШИНГТОН НА 2 ЮНИ 1911 Г., В ХАГА НА 6 НОЕМВРИ 1925 Г., В ЛОНДОН НА 2 ЮНИ 1934 Г. И В ЛИСАБОН НА 31 ОКТОМВРИ 1958 Г. Обн. ДВ. бр.75 от 24 Септември 1965г.

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО МАДРИДСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИТЕ

(РАТИФИЦИРАН СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ ХХХVIII НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 28 МАРТ 2001 Г. - ДВ, БР. 35 ОТ 2001 Г. В СИЛА ОТ 2 ОКТОМВРИ 2001 Г.) Обн. ДВ. бр.81 от 21 Септември 2001г.

(РАТИФИЦИРАН СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ ХХХVIII НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 28 МАРТ 2001 Г. - ДВ, БР. 35 ОТ 2001 Г. В СИЛА ОТ 2 ОКТОМВРИ 2001 Г.) Обн. ДВ. бр.81 от 21 Септември 2001г.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СВЪРЗАНИТЕ С ТЪРГОВИЯТА АСПЕКТИ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Страните членки, Желаейки да намалят нарушенията и пречките в международната търговия и отчитайки необходимостта да допринесат за ефективната и подходяща закрила на правата върху интелектуалната собственост, както и да положат усилия мерките и процедурите за прилагане на правата върху интелектуалната собственост да не се превръщат сами по себе си в пречки пред законната търговия, Признавайки […]

ХАГСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНО ЗАЯВЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ ОТ 6 НОЕМВРИ 1925 Г., В РЕДАКЦИЯТА Й ОТ 28 НОЕМВРИ 1960 Г.

Обн. ДВ. бр.4 от 14 Януари 1997г

Обн. ДВ. бр.4 от 14 Януари 1997г