„Innovation to the real world“ – недостатъчно отличителен знак, за да бъде европейска марка

ctmКомпания е подала заявление за регистрация на словния знак INNOVATION FOR THE REAL WORLD (Иновации за реалния свят) за стоки от класове 7, 9, 10 и 12, като продукти за моторни превозни средства, GPS навигационни системи, медицински апарати за наблюдение на жизнени показатели и др. Експерти на Ведомството за марки и дизайни на Общността OHIM отказват регистрацията въз основа на чл. 7(1) (b) с аргумента, че заявеното е недостатъчно отличителен знак. Подаденото от заявителя възражение не е прието от Апелативния борд на OHIM. Общият съд на ЕС отхвърля и подадената в последствие жалба, тъй като счита, че означението INNOVATION FOR THE REAL WORLD непосредствено означава за съответната англоговоряща общественост, че стоките, покрити от търговската марка са иновации за реалния свят (пар. 30). Обществеността ще приеме думите, директно и без по-нататъшно разглеждане, като алюзия за иновативни стоки, а не като указание за търговския произход на тези стоки (пар. 32). Освен това, знакът не е достатъчно оригинален, за да е необходимо поне някакво обяснение, обмисляне или анализ от страна на съответната общественост, тъй като тя директно асоциира знака със стоки, които могат да са пуснати на пазара от всяка компания, предлагаща иновативни продукти (пар. 37).

По отношение на първото основание, жалбоподателят отправя критики към Общия съд на ЕС, че не е преценил правилно нито стоките, попадащи в клас 9, нито съответните потребители. В тази връзка, Европейският съд заявява, че преценката на фактите е извън обхвата на жалбата. Колкото до второто основание, нарушаване на чл. 7(1) (b) за твърде стриктното тълкуване на критерия за определяне на отличителния характер на заявената търговска марка, Съдът на ЕС заявява, че е налице неправилно тълкуване на постановеното по жалбата и на самата съдебна практика (пар. 35). Общият съд не е посочил някакво степенуване на рекламния и търговския аспект на възприемането на марка, състояща се от рекламен слоган (пар. 37). Общият съд не е пропуснал да посочи аргументи. Жалбоподателят иска нова преценка на фактите, което е изключено в едно производство по обжалване. Що се отнася до третото основание, нарушаване на принципите на равноправно третиране и коректно прилагане с отхвърлянето на жалбата срещу решението на Апелативния борд, макар и Ведомството за европейски марки и дизайни да е приложило по-стриктни критерии, от тези, които са позволили регистрацията на подобни търговски марки, Съдът на ЕС постановява, че жалбоподателят не е посочил съдебна грешка, извършена от Общия съд. Следователно, жалбата се отхвърля в нейната цялост отчасти като явно недопустима и отчасти явно неоснователна.

Източник: OHIM

Може да харесате още...