Euroclass вече носи името TMclass

TMclassГлобалният инструмент за класификация Euroclass вече е с променено име – TMclass. Инструментът е разработен като част от инициативите на Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма в рамките на OHIM.

Решението за тази промяна подчертава растящата значимост на инструмента като достоверен ИС ресурс, който включва достъп до базите данни на ведомства за интелектуална собственост в Европейския съюз и други големи ведомства за интелектуална собственост, включително Ведомството за патенти и марки на САЩ (USPTO) и Японското патентно ведомство (JPO).

TMclass е онлайн инструмент, основаващ се на Ницката класификационна система, която подпомага потребителите при правилното класифициране на стоки и услуги, когато подават заявления за регистрация на търговски марки.

TMclass позволява на потребителите да търсят термини на всеки от наличните 24 езика. Инструментът може да се използва и за потвърждение на списък с термини, за да се провери дали те приемливи в някое от участващите ведомства за интелектуална собственост. Освен това, инструментът прави превод на еквивалентни термини за стоки и услуги на всички налични езици.

Достъпът до TMclass е безплатен, онлайн за всички потребители на: http://tmclass.tmdn.org/

Източник: OHIM


Търговска марка

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Правото върху една търговска марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Правото на регистрация принадлежи на първия заявител. Правото върху марка е изключително право.

Правото върху търговската марка включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я използват без негово съгласие.

Първоначално правото върху марка се придобива за срок от десет години, считано от датата на подаване на заявката за регистрация. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за допълнителни периоди от десет години.

Може да харесате още...