Категория: Авторско и сродни права

Как се изполва произведение на авторското право?

Как се изполва произведение на авторското право?

Произведение – обект на авторското право може да бъде използвано със съгласието на автора, освен ако не е предвидено противното изрично в ЗАПСП. Как възникват организациите за колективно управление на права? Ефективно ли е...

Какво е съдържанието на авторското право?

Какво е съдържанието на авторското право?

Авторът има право: да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това; да иска признаване на неговото авторство върху съответното...

Кой е „автор“?

Кой е „автор“?

Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Юридически лица и трети физически лица могат да са носители на авторски права само в изрично предвидените в закона случаи, като...

Кои са обектите на авторско право?

Кои са обектите на авторско право?

Съгласно чл. 3 от ЗАПСП „ Обектите на авторско право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и...

Как възниква авторското право?

Как възниква авторското право?

Съгласно чл.2 от ЗАПСП „Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението“. Тоест момента на създаване на дадено произведение е и моментът на възникване на авторските...

Сборни произведения

Сборни произведения

Периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали. Сборните произведения могат да бъдат разделени на: Колективни произведения – периодични издания (вестници и списания)...

Графично оформление на печатно издание

Графично оформление на печатно издание

Графично оформление на печатно издание или художественото оформление на полиграфическа продукция. Представлява решение на даден естетически проблем чрез пространствено съчетание на цветове, форми и различни видове изображения, което е резултат от творческа дейност. Авторското...

Проекти, карти, схеми, планове и други

Проекти, карти, схеми, планове и други

Проекти, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Проект – Според българския тълковен речник терминът „проект”...

Фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския

Фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския

Обект на закрила в ЗАПСП чл.3, ал.1 са фотографски произведения и произведения, създадени по начин аналогичен на фотографския. Според българския тълковен речник терминът „фотография” означава отразяване на образи, фигури и др. върху светлочувствителна лента,...