hfhfhfhfhfh

Законодателство

Закон за марките и географските означения

Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица (загл.изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г.)