Carrefour е под контрол на Маrinoроulos

Carrefour Marinopoulos е под едноличен контрол на Маrinoроulos Ноlding S.à.R.L.Carrefour Marinopoulos е под едноличен контрол на Маrinoроulos Ноlding  S.à.R.L.

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на едноличен контрол от Маrinoроulos Ноlding S.à.R.L., Велико Херцогство Люксембург върху Carrefour Marinopoulos S.A., Гърция.

Carrefour Marinopoulos е акционерно дружество създадено през 2000г. като 50% – 50% съвместно предприятие между групата Marinopoulos и дружества от групата на Carrefour, Франция.

Маrinoроulos Ноlding декларира, че възнамерява да продължи да развива мрежата от хипер- и супермаркети под марката Carrefour, както и да запази политиката и плановете заложени при създаването на придобиваното предприятие.

Комисията установи, че страните по сделката оперират на различни продуктови пазари в България, без съществуващи хоризонтални или вертикални връзки помежду им и не се очаква негативно засягане на конкурентната среда в резултат на планираната концентрация.

Придобиване на едноличен или съвместен, пряк или косвен контрол върху други предприятия или части от тях
По смисъла на ЗЗК контролът се изразява в придобиването на права (на собственост, на ползване върху цялото или част от имуществото на предприятието), сключване на договори или други начини, които поотделно или в тяхната съвкупност и предвид фактическите обстоятелства и приложимия закон дават възможност за упражняване на решаващо влияние върху придобиваното предприятие, в т.ч. върху състава, гласуването или органите на предприятието.

Решаващо влияние (т.е. контрол) по смисъла на правото на конкуренция има лицето, което може да наложи или да блокира поне едно от стратегическите решения на придобиваното предприятие: за приемане на бюджета и бизнес-плана, големите инвестиции или определянето на органите на управление.

Концентрация е налице дори когато контролът не се упражнява реално – достатъчно е да съществува обективна реална възможност за това.

Придобиването на контрол върху имущество на предприятието или части от него представлява концентрация, когато обектът на придобиване формира самостоятелен оборот, чрез който да е представен на пазара.

Контрол може да се придобие и чрез сключване на споразумение с дълготраен характер (не по-малко от 3г.), в което се уговарят начините на управление: избор на управителни органи, начин на гласуване по определени въпроси, кворум и мнозинства, политики.

Контрол може да се придобие и „по какъвто и да е начин”, т.е. и на правна, и на фактическа основа.

Едноличен е контролът, при който самостоятелно едно лице може да упражнява решаващо влияние върху дадено предприятие, с други думи – само да налага или да блокира приемането на стратегически решения.

Съвместният контрол е възможността на две или повече предприятия да упражняват решаващо влияние върху друго предприятие. Възможността или реалното упражняване на правото на вето върху поне едно от стратегическите решения на дружеството са достатъчни, за да се обоснове наличие на съвместен контрол.

Може да харесате още...