Архив: август, 2017

Министерският съвет прие Наредба за представителите по индустриална собственост

Министерският съвет прие Наредба за представителите по индустриална собственост

С Постановление № 161 от 4 август 2017 г. Министерски съвет прие Наредба за представителите по индустриална собственост, която урежда професията като „регулирана“ по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации. Регламентират се редът и условията за придобиване на професионална квалификация и упражняването на професията в България. Предвидени са разпоредби за провеждането на обучение […]

Наредба за представителите по индустриална собственост

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за: придобиване и преустановяване на правото за упражняване на професията „представител по индустриална собственост“, наричан по-нататък „представител“; придобиване и признаване на професионална квалификация за представител; поддържане на Регистър на представители по индустриална собственост, наричан по-нататък „регистъра“. (2) Упражняването на професията „представител“ е […]