Архив: 28 юли 2014

Становище на Патентно ведомсво по предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия.

Становище на Патентно ведомсво по предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия.

Конференция за патентни специалисти и представители на промишлеността

Конференция за патентни специалисти и представители на промишлеността

1-2 октомври 2014 Европейско патентно ведомство, Хага Участието на ЕПВ в дейностите, свързани с Договора за патентно коопериране (Patent Cooperation Treaty, PCT) винаги е било основен приоритет на организацията. Като водещ орган на PCT, Европейското патентно ведомство представя около 40% от всички доклади за международно търсене и 50% от международните доклади за предварително проучване. В […]

Твърдения за злоупотреба към ЕВН, Ененрго-про и ЧЕЗ

Твърдения за злоупотреба към ЕВН, Ененрго-про и ЧЕЗ

Комисията за защита на конкуренцията предяви на ЕВН, Ененрго-про и ЧЕЗ твърдения за извършена злоупотреба с господстващо положение. На 23.07.2014 г. с три отделни определения КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на дружества от групите ЕВН, Енерго-Про и ЧЕЗ. Производството е образувано по самосезиране на КЗК и впоследствие към него е присъединено искане за образуване […]