Пълен отказ за признаване действието на международна търговска марка Richman

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕШЕНИЕ №280
София, 08.12.2015 г.

Образувано е производство по постъпила жалба вх.№ 70-00-11356-[4]/22.06.2015 г. срещу решение от 18.11.2013 г. по опозиция вх.№ 70-00-11356/19.11.2013 г. на състав на отдела по опозиции, за пълен отказ на признаване на действието на международната регистрация IR № 1145085 Richman на територията на Република България.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ

Жалбоподател по настоящото производство е Stepanchuk Ruslan Dmytrovych, Украйна, притежател на марка IR № 1145085 Richman, представляван от местен представител но индустриална собственост.

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА

Жалбата е подадена на основание чл. 42, ал. 1, т. 3 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).
Жалбоподателят счита, че решението на отдела по опозиции е неоснователно и неправилно. Според него при извършване на цялостната оценка на вероятността за объркване на потребителите не са взети предвид всички относими фактори по конкретния случай, като решението е постановено с мотива, че е налице фонетично сходство между но-ранните марки и процесната марка, без да са отчетени останали фактори, като: не е налице семантично сходство; сравняваните марки имат конкретно смислово значение, поради което имат достатъчна отличителна способност една спрямо друга; по отношение на услугите от клас 35, които обикновено се предлагат и търсят от бизнес потребители, при тях вниманието е по-високо от средното; не е разгледано влиянието на вида на стоките и/или услугите върху цялостната преценка за наличие на вероятност за объркване на потребителите.
В заключение се иска да се отмени решение от 18.02.2015 г. по опозиция вх.№ 70- 00-11356/19.11.2013 г. и да се постанови решение за признаване па действието на международната регистрация № 1145085 на територията на Република България за всички стоки и услуги от класове 34 и 35.

СТАНОВИЩЕ НА ОПОНЕНТА ПО ЖАЛБАТА

Жалбата на Stepanchuk Ruslan Dmytrovych, Украйна, е изпратена на опонента Imperial Tobacco Company, United Kingdom. Ha 03.08.2015 г., в предоставения едномесечен срок, е постъпил отговор, чрез представителя по индустриална собственост.
Опонентът посочва, че в мотивите на обжалваното решение подробно са разгледани изложените доводи, както по отношение на фонетичното сходство между марките, така и относно визуалното сходство и смислово такова. Счита се, че са несъстоятелни доводите в жалбата за наличие на различно смислово значение на сравняваните марки, водещо до тяхната отличителност. Според опонента в решението правилно е прието, че думите Richman и Richmond нямат смислово значение за потребителите. Твърди се, че тези думи не съществуват като такива в говоримите езици и не фигурират както в българските, така и в чуждите речници като думи, поради което имат фантазиен характер за средния потребител.
В потвърждение на правилността на постановеното решение са приложени копия от решения на Кипърското Патентно ведомство, Ирландското Патентно ведомство и Италианското Патентно ведомство за отказ на регистрация на марката Richman, както и решение на Английското Патентно ведомство, с което се заличава регистрацията на марка Richman.
В заключение опонентът счита, че жалбата е неоснователна.

ПРЕЦЕНКА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ЖАЛБАТА

Жалбата е допустима. Тя е подадена в срока но чл. 43, ал. 1 ЗМГО от страна в производството. Дължимата такса е заплатена в размер, предвиден в Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България.

ПРЕЦЕНКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ЖАЛБАТА

Жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:
1.Основания и мотиви на отдела по опозиция
Производството е започнало пред отдела по опозиции, по подадена опозиция с вх.№ 70-00-11356/19.11.2013 г. срещу признаване на действието на международната регистрация IR № 1145085 „Richman”, за стоки и услуги от класове 34 и 35 на МКСУ с притежател Stepanchuk Ruslan Dmytrovych, Украйна, чрез упълномощен представител по индустриална собственост.
Опозицията е подадена от Imperial Tobacco Company, Великобритания, чрез представител по индустриална собственост, на основание чл. 386, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО и е насочена срещу всички стоки и услуги от класове 34 и 35 на марка „Richman” IR № 1145085. Опозицията се основава на по-ранни марки на Общността СТМ № 1266311 RICHMOND, СТМ № 3076205 RICHMOND King Size и СТМ № 1451137 RICHMOND. Опонентът счита, че общото начало на словните елементи води до объркващо сходство. Твърди се, че по-ранните марки притежават силна присъща отличителносг и оригиналност, предвид това, че не се явяват описателни по отношение на стоките от клас 34. Смята се, че между марките е налице фонетично сходство, поради идентичност на първите четири звука, с идентични позиции на съвпадащите звуци, разположени в началото на думите. Поради идентичната структура, дължина на думите и последователност на буквите е налице и визуално сходство. Според опонента стоките от клас 34 на сравняваните марки са идентични и сходни. Услугите от клас 35 на процесната марки ги определя като допълващи се и свързани, предвид естеството им, със стоките от клас 34, което му е дало основание да ги определи като сходни.
Между страните по спора не е постигнато споразумение.
В отговор заявителят изтъква, че сравняваните марки имат различно семантично значение. Според него процесната марка се състои от две думи „Rich” и „man”, които в превод означават „богат човек“. По-ранните марки също ги определя като състоящи се от две думи „RICH” и „MOND”, в превод „богата луна”. Освен това определя думата „Rich” като описателна, и счита, че поради това следва да се сравняват елементите „шап” и „MOND”, имащи различна семантика, което ги прави несходни.
Отговорът на притежателя на процесната марка е изпратен на опонента за становище. В определения срок е постъпило становище от опонента, с което е приложено решение на Унгарското Патентно ведомство по аналогичен казус и се оспорват твърденията във възражението на притежателя на процесната марка. Становището е изпратено на притежателя па процесната марка, в отговор на което същият поддържа аргументите, които е изложил в отговора по опозиция.
След обсъждане на възражението и становищата на страните, съставът на отдела по опозиция постановява на 18.02.2015 г. обжалваното решение, в което е определено, че между процесната марка Richman и доминиращия и отличителен словен елемент в марките на опонента RICHMOND има фонетично и визуално сходство. Визуалното сходство е определено като дължащо се на идентичните букви R-I-C-H-M-_-N, които са _ разположени в идентична последователност. Образните елементи в състава на по- ранните марки са определени като второстепенни и с писка присъща отличителност. Във фонетично отношение сходството е определено като такова във висока степен, тъй като марките биха се произнесли като ричмошп и ричман. Отбелязано е, че в българския език, при изговор, когато се намират в края на думите, звучните съгласни се обеззвучават, поради което буквата „д” се произнася като „т”, а струпването на две съгласни „нт” в края па думата, предполага допълнително обеззвучаване па втората от тях, при което думата RICHMOND при произнасянето й се доближава до ричмон. В смислово отношение е отбелязано, че не е налице семантично сходство. Думата Richman не е открита в речниците и поради това се приема за фантазийна. Но ако бъде възприета като слято изписване на двете думи „rich” и „шап” за потребителите, които имат познания за англ. ез. би се възприела като „богат човек”. Думата RICHMOND е име на град, поради което между сравняваните марки не е налице смислово сходство. Ако потребителят няма нужните познания за него, сравняваните марки биха били фантазийни.
Стоките от клас 34 на сравняваните марки са определени като идентични и сходни. Описани са както с обобщени термини „тютюн, принадлежности за пушачи, кибрит”, така и с конкретно описани стоки, които се включват в обобщените категории стоки на по-ранните марки.
Услугите от клас 35 „групиране на стоки за сметка на трети лица (по специално тютюн, цигари и принадлежности за пушачи) с цел да се позволи на потребителя да ги види и купи по удобен за него начин” на атакуваната марка са определени като зависими и пряко свързани, т.е. допълващи се със стоките от клас 34 на по-ранните марки, поради което са сходни.
Предвид сходството на сравняваните марки и идентичността и сходството на стоките им от клас 34, както и свързаност на услугите от клас 35 на процесната марка със стоките от клас 34 на по-ранните марки, е изведено заключение, че съществува вероятност за объркване на потребителите, които биха могли да възприемат процесната марка като марка на опонента или на лице, икономически свързано с него.
Въз основа на направения анализ съставът по опозиции постановява решение за пълен отказ на признаване на действието на международната регистрация IR № 1145085 Richman на територията па Република България.

2.Анализ

След анализ на мотивите, изложени в жалбата, в становището по жалбата, както и на материалите, съдържащи се в досието на марката се прие на установено следното:
Налице са основания за потвърждаване на атакуваното решение.
Марка международна регистрация IR № 1145085 Richman от 26.10.2012 г„ с приоритет от 17.05.2012 г. е за стоки от класове 34 и 35 на МКСУ, които включват:
Клас 34тютюн; принадлежности за пушачи; кибрит; абсорбираща хартия за лули; пепелници; цигарена хартия на книжки; кутии за пури; табакери за цигари; тютюн за дъвчене; ножчета за пури; цигарета за пури; табакери; филтри за цигари; цигарета; цигарена хартия; филтри на цигари; цигари; пури; цигари със заместители на тютюн, не за медицински цели; джобни машини за свиване на цигари; пурети; пури; кремъци; резервоарчета за газ за запалки; треви за пушене; кутии за пури с овлажнител; запалки за пушачи; кибритени кутии; поставки за кибрити; кибрити; мундщуци за цигарета; юорети за почистване па лули; поставки за лули; енфие; кутии за енфие; плювалници за тютюн; мундщуци от кехлибар за пури и за цигари; тютюн; бурканчета за тютюн; лули; кесии за тютюн;
Клас 35групиране на стоки за сметка на трети лица (по-специално тютюн, цигари и принадлежности за пушачи), с цел да се позволи па потребителя да ги види и купи по удобен за него начин.
Опозиция с вх.№ 70-00-11356 е подадена от Imperial Tobacco Company, Обединеното Кралство, на 19.11.2013 г. срещу допускане на действието на марка международна регистрация IR № 1145085 „Richman” на територията на Република България словна, подадена по отношение на всички стоки и услуги от класове 34 и 35. на основание чл. 386, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 12, ал.1, т. 2 ЗМГО, като притежател на по- ранните марки на Общността:

  1. СТМ № 1266311 „RICHMOND”, словна, заявена па 04.08.1999 г. и регистрирана па 14.08.2000 г., действаща на територията на Република България от 01.01.2007г. за стоки от клас 34 „обработен и необработен тютюн: тютюневи изделия; заместители на тютюн, не за медицински цели или лечебни цели: принадлежности за пушачи и кибрити” на МКСУ, със срок на закрила е до 04.08.2019 г.;
  1. СТМ № 1451137 „RICHMOND”, комбинирана, заявена на 07.01.2000 г. и регистрирана на 24.01.2001 г., действаща на територията па република България от 01.01.2007г. за стоки от клас 34 „обработен и необработен тютюн: тютюневи изделия: цигари: пури; заместители на тютюн, не за медицински цели или лечебни цели: принадлежности за пушачи и кибрити” на МКСУ, със срок на закрила до 07.01.2020 г.;
  1. СТМ № 3076205 „RICHMOND”, комбинирана, заявена на 03.02.2003 г. и регистрирана на 18.11.2004 г., действаща на територията на Република България от 01.01.2007г. за стоки от клас 34 „обработен и необработен тютюн; тютюневи изделия; цигари, пури; заместители на тютюна, пито е за медицински или лечебни цели; принадлежности за пушачи и кибрити” на МКСУ, със срок на закрила до 03.02.2023 г.

Разпоредбата на чл. 12, ал.1, т. 2 ЗМГО забранява регистрацията на марка, идентична или сходна на по-ранна марка, при наличие на идентичност или сходство между стоките и услугите на марките, когато съществува вероятност за объркване на потребителите, включително поради възможност за свързване с по-ранната марка.
За да се прецени дали е приложима разпоредбата на чл. 12, ал.1, т. 2 ЗМГО, е необходимо да се установи дали между заявената марка и по-ранната марка и стоките от клас 34, за които се отнасят, е налице идентичност или сходство, както и дали има свързване на стоките от клас 34 на по-ранните марки с услугите от клас 35 на процесната марка, и съществува ли вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранните марки, т. е. опасност потребителите да повярват, че стоките и услугите произхождат от едно и също или на икономически свързани лица.
Вероятността за объркване на потребителите се преценява въз основа на всички относими към конкретния случай фактори, като степен на сходство между стоките/услугите, степен на сходство между марките, релевантен кръг потребители, начин на пазарна реализация. При вероятност за объркване определяща роля играе впечатлението, което марките създават у потребителите. Отчита се принципът, че те възприемат марката в нейната цялост без да я разделят на отделните й елементи. Освен това се взима предвид и факта, че нивото на внимание на потребителите е в пряка зависимост от категорията стоки или услуги, означени със сравняваните марки.
Във връзка с преценката за наличие на идентичност/сходство между стоките на сравняваните марки, следва да се имат предвид няколко фактора – естеството на стоките/услугите, тяхното предназначение по отношение на крайния им потребител, наличието на конкуренция или допълване между тях, начините на разпространение на стоките, релевантен кръг потребители и др.

Сравнение на стоки/услуги

Съгласно установената практика, при преценката за сходство на стоките/услугите следва да бъдат взети предвид всички относими фактори като тяхното естество, предназначение, начин/метод на употреба, дали са взаимно допълващи се или в конкуренция едни с други, техните потребители и обичайният им произход (решение на СЕС по дело С-39/97, „Canon”). Най-общо, стоките/услугите могат да бъдат определени като сходни, когато притежават общи характеристики. Естеството па услугите може да бъде определено от конкретните дейности, които се предлагат на потребителите.
Преценката на вероятност за объркване следва да се извърши от гледна точка на потребителите на стоките и услугите от клас 34. Това са както крайните потребители на цигари, тютюневи изделия и принадлежности за пушачи, така и лица от деловите кръгове, заети в съответния сектор па производство и търговия е тези продукти. Естеството на стоките предполага повишено познаване на тютюневите изделия поради обичайната лоялност на крайните потребители към тези стоки – пушачите.
Стоките от клас 34 „обработен и необработен тютюн; тютюневи изделия: цигари, пури; заместители iia тютюна, не за медицински или лечебни цели; принадлежности за пушачи и кибрити“ на по-ранните марки са описани с обобщени категории стоки съгласно МКСУ, както и конкретно посочени стоки, включени в този клас.
В обжалваното решение правилно е прието, че стоките на сравняваните марки са идентични и сходни, което не се оспорва и от двете страни. Те са описани както с обобщени термини от заглавието на класа „тютюн; принадлежности за пушачи; кибрит„, така и чрез конкретно изброени стоки, които се включват в обобщените термини, поради което може да се заключи, че стоките са идентични и сходни. Стоките па сравняваните марки се използват от едни и същи потребители, т. е. имат един и същ реален кръг потребители – пушачите и се предлагат в едни и същи търговски обекти.
Също така правилно е прието в обжалваното решение, че услугите от клас 35 „групиране па стоки за сметка на трети лица (по-специално тютюн, цигари и принадлежности за пушачи), с цел да се позволи на потребителя да ги види и купи по удобен за него начин” на процеснага марка са зависими и пряко свързани със стоките от клас 34 на по-ранните марки, тъй като са допълващи се, т.е. стоките са обект на услугите. Тези услуги обикновено се предоставят от производителите на стоките и формират неразделна част от бизнес операции, отнасящи се до стоки на опонента и естествено имат една и съща целева група.
При установена идентичност и сходство между стоките на сравняваните марки, както и свързване на услугите на процесната марка със стоките на по-ранните марки, следва да се извърши анализ и на самите марки, който включва преценка за тяхното фонетично, смислово и визуално сходство. Марките се сравняват в тяхната цялост, като се отчита въздействието на отличителните и доминиращи елементи. Когато съществените и доминиращи елементи на марките са идентични или сходни може да се направи заключение за сходство на марките, разглеждани в цялост. Под „отличителен” елемент се разбира този елемент, който в най-голяма степен служи за осъществяването на основната функция на марката – да отличава стоките/услугите на едно лице от идентичните/сходни стоки/услуги на други лица. „Доминиращ” елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите, като доминиращият елемент не винаги е отличителен, както и обратното.
Освен това, общата оценка на сходството на марките се базира на факта, че потребителите нямат навика да анализират марките в детайли, защото обичайно се фокусират върху отличителните и доминиращи елементи по-лесно, отколкото върху останалите елементи на марката, поради което марките се запомнят по-скоро с общото впечатление или с някой елемент, който привлича вниманието, отколкото чрез фотографското им възпроизвеждане.
Наличието на един от факторите за сходство (фонетично, смислово или визуално) може да бъде достатъчно за съществуването на вероятност за объркване на потребителите.

марка Richman

Международната регистрация IR.№ 1 145085 е словна и се състои изключително от словния елемент Richman, изписан на латиница със стандартен шрифт.
По-ранната марка СТМ № 1266311 също е словна и се състои изключително от словния елемент RICHMOND, изписан на латиница със стандартен шрифт.
По-ранните марки СТМ № 1451137 и СТМ № 3076205 са комбинирани и се състоят от думата RICHMOND, изписана на латиница с масивни букви, разположена върху тъмна лента в правоъгълник, над която централно е разположено изображение на гербов щит с изправени лъвове. Марка СТМ № 3076205 е изпълнена в цветове – син, тъмносин, бежов, бял и червен, както и съдържа словосъчетанието King Size, изписано с дребен шрифт на латиница.
При сравнение на комбинирана марка със словна се преценява въздействието на словния елемент в състава на комбинираната марка. В случая, по начина си па представяне същественият и определящ елемент при възприемане на комбинираните по- ранни марки е словният елемент RICHMOND, тъй като не е свързан с която и да е характеристика на стоките, за които се отнасят марките, и има присъща отличителна способност. Фигуративните елементи в по-ранните марки са прости геометрични фигури или такива като гербовия щит, както и преобладаващия син цвят, които обичайно се използват при означаване на стоки от клас 34 и са от второстепенно значение при възприемане на марките. Словните елементи King Size също са неотличителни в състава на по-ранната марка, тъй като са описателни по отношение на стоките от клас 34.

Оценката за фонетично сходство се основава на звученето на марките, определено от дължина на думата, броя на буквите, броя на съвпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, характерни особености на еднакви части на думата, като се отчита началото на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата.
Оценката на визуалното сходство се основава на визуалното въздействие на марките, определено от начина на графично представяне на думи. букви, цифри, фигури, рисунки, цветове и др.
По отношение на смисловото сходство между марките следва да се отбележи, че два знака са смислово идентични или сходни, когато те се възприемат като имащи еднакво или аналогично семантично значение.

При сравнение се установява, че между процесната марка Richman (при произнасяне звучи като РИЧМЪН или РИЧМАН в зависимост от познанията на англ. ез. на потребителите) и словният елемент на по-ранните марки RICHMOND (звучи като РИЧМЪНД или РИЧМОНД), които се състоят съответно от 7 (седем) и 8(осем) букви, от които 6 (шест) са еднакви, е налице фонетично сходство, дължащо се на пълно съвпадение на шест последователни звуци при произнасяне па процесната марка като РИЧМЪН или пет аналогично разположени идентични звуци при произнасяне РИЧМ- А-Н. Действително по-ранните марки съдържат още една буква -D разположена в края на думата RICHMOND, но съвпадението на 6/5 от седем звука, определя наличие на фонетично сходство във висока степен. Освен това, както правилно е отбелязал опозиционният състав, обеззвучаването на буквата „D” (д) в края на думата RICHMOND, както и струпването на две съгласни „нт” в края на думата предполага допълнително обезвучаване на втората от тях, а именно звука „г”, което води до почти идентично звучене на сравняваните марки.
Във визуално отношение, сходството между процесната марка Richman и по- ранните словни марки RICHMOND също е във висока степен, тъй като има съвпадение на (5) пет от шест букви. Визуално сходство има между процесната марка Richman и по- ранните комбинирани марки RICHMOND, макар и в по-ниска степен.
По отношение на семантиката на сравняваните марки, както правилно е отбелязал опозиционният състав, думата Richman не фигурира в речниците и поради това се възприема като фантазийна. Но ако бъде възприета като слято изписване на словосъчетанието „rich” и „шап”, тогава за потребителите с познания по англ. ез., би означавало „богат човек, богаташ”. Думата „RICHMOND” е име на град. Също така думата RICHMOND се използва и като мъжко име в англоговорящите страни. Ако тези значения са известни на потребителите, може да се заключи, че между марките не е налице смислово сходство. Ако се приеме, че тези значения не са известни, марките могат да се смятат за фантазийни и тогава смисловото сходство между тях не може да се анализира.
Въз основа на извършения анализ, може да се направи заключение, че между сравняваните марки е налице висока степен на сходство във фонетично и визуално отношение, при която съществува възможност за объркване на потребителя, поради съвпадение на пет начални букви/ четири звука и една буква/звук, разположени аналогично – RICHM-N-. С разликата в шестата буква А/О в словните елементи, допълнителната буква – D в по-ранните марка, както и фигуративните елементи в комбинираните по-ранни марки, не се преодолява сходството между марките, дължащо се на факта, че има препокриване на 6 букви и 6 / 5 звука, разположени аналогично в сравняваните марки.
Преценката за вероятност за объркване на потребителите е обща, въз основа на всички фактори, които са относими по конкретния случай, по-специално степен на сходство на стоките, степен на сходство на марките, степен на отличителност или известност на по-ранната марка, релевантен кръг потребители, начин на пазарна реализация, степен на разпознаваемост на марките на пазара, и връзката, която релевантният кръг потребители може да направи между марките.
При преценка на вероятност за объркване следва да се извърши от гледна точка на потребителите на стоки и услуги. Потребителите на тези стоки/услуги са както крайните потребители па цигари, тютюневи изделия и принадлежности за пушачи, така и лица от деловите среди, заети в съответния сектор на производството и търговията. Естеството на стоките предполага повишено познаване на тютюневите продукти поради обичайната лоялност на крайните потребители към марката.
В случая, при извършения по-горе анализ, бе установено, че процесната и регистрираните по-ранни марки са предназначени за идентични и с висока степен на сходство стоки от клас 34, които са свързани и допълващи се с услугите от клас 35 на процесната марка. Общото начало и преобладаващите идентични букви и звуци в знаците определя фонетично и визуално сходство между тях. По отношение на българските потребители сходната им фонетика обуславя възможност различията между тях да ие бъдат отчетени в пазарни условия.
Според практиката на Патентно ведомство и практиката на съда на Европейския съюз, при преценка на вероятността за объркване трябва да се има предвид, че сходството на марките и сходството на стоките и/или услугите са взаимно зависими, в смисъл че по-ниската степен на сходство на стоките и/или услугите може да се компенсира с по-високата степен на сходство на марките и обратно (Решение СЕС, С- 39/97 „Canon” § 17).
Въз основа на изложеното и предвид идентичността и сходството на стоките от клас 34 и свързаните услуги от клас 35 и сходството на сравняваните марки може да се направи извод, че съществува вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на международната регистрация IR № 1145085 Richman с по- ранните марки СТМ № 1266311 RICHMOND, СТМ № 3076205 RICHMOND и СТМ № 1451137 RICHMOND, т.е. потребителите да повярват, че произхода на стоките и услугите е от едно и също лице или от икономически свързани лица.
В заключение, обжалваното решение от 18.02.2015 г., по опозиция с вх.№ 70-00- 11356/19.1 1.2013 г. за пълен отказ на признаване на действието на международната регистрация IR № 1145085 Richman на територията на Република България, с което е приета опозицията като основателна, е правилно и следва да бъде потвърдено, а жалбата отхвърлена като неоснователна.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 1 и 4 ЗМГО председателят на Патентно ведомство

РЕШИ

Потвърждава решението от 18.02.2015 г. по опозиция вх.№ 70-00- 11356/19.1 1.2013 г. за пълен отказ на признаване на действието на международната регистрация IR № 1 145085 Richman на територията на Република България.

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗМГО решението може да се обжалва пред Административния съд – град София в тримесечен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
КАМЕН ВЕСЕЛИНОВ

Може да харесате още...