Чуждестранно индустриално представителство в Китай?

Национална китайска администрация по индустриална собственостКитайската национална администрация за индустриална собственост (CNIPA) регламентира правила относно установяването и управлението на постоянните представителни служби на чуждестранни патентни ведомства в Китай, относно оптимизирането на бизнес средата, както и насърчаване развитието на индустрията на патентните ведомства.

Представителните служби и представителите следва да спазват законите и наредбите в Китай, професионалния етичен кодекс и кодекса по самодисциплина на Патентното ведомство.

Установяването на постоянни представителни служби на територията на Китай следва да се одобри от Китайската национална администрация за индустриална собственост.

УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СЛУЖБИ

Чуждестранното патентно ведомство следва да подаде заявка до Китайската национална администрация за индустриална собственост, да изпрати релевантните документи, след което да получи разрешение за установяването на постоянна представителна служба в Китай.

Изисквания, на които трябва да отговаря чуждестранното Патентно ведомство:
  • Патентното ведомство следва да е законно инкорпорирано в своята държава по произход;
  • Патентното ведомство следва да има значителна практика в тази област, както и да не е било обект на дисциплинарни или административни наказания;
  • Главният представител в представителната служба следва да има квалификация за патентен представител и не по-малко от три години опит като такъв. В практиката си не следва да му са били налагани дисциплинарни или административни наказания, както и да не е бил обект на наказателно преследване за международни престъпления.
  • Патентното ведомство следва да има повече от 10 патентни представители в неговата страна по произход.

При кандидатстване за установяване на Представителна служба, чуждестранното патентно ведомство следва да изпрати следните документи до CNIPA: 

  1. Заявка за установяване на постоянна представителна служба. 
  2. Следва да бъде избран и упълномощен главен представител.
  3. Декларация с релевантни обстоятелства и Писмо за поемане на ангажимент.
  4. Списък на представителите в представителните служби и техните кратки представяния.

Китайската национална администрация за индустриална собственост издава решение, с което одобрява или отхвърля исканетo, в тримесечен срок.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА СЛУЖБА

Съгласно закона представителните служби може да упражняват следните бизнес дейности (изброяването е неизчерпателно):

  • Да предоставят консултации относно патентите в държавата или района, където чуждестранното патентно ведомство е получило разрешение да предоставя своите услуги.
  • Да провежда професионални консултантски услуги за чуждестранни инвестиции, защита на законните права в чужбина и т.н.

Представителните служби трябва да осъществяват своята дейност в съответствие с китайското законодателство. 

В тях не могат да се подават заявки за патент. Не могат да обявяват недействителността на патентно право. Не могат да извършват правни дейности в Китай.

В случай че представителната служба престане да отговаря на изискванията на закона, CNIPA има право да прилага нормативени актове с цел установяване на законов ред.

Може да харесате още...