НАРЕДБА № 6 от 5 май 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер

Издадена от Министерството на земеделието и храните
традиционно специфичен характер
Обн. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр. 29 от 7 Април 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1.

(1) (Доп. – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване на официален контрол върху употребата на защитени географски означения на земеделски продукти и храни и на храни с традиционно специфичен характер, както и върху употребата на наименования с временна национална защита.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Контролът по ал. 1 се упражнява при производство, етикетиране и пускане на пазара на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и на храни с традиционно специфичен характер, както и на земеделски продукти и храни с наименования с временна национална защита.

Чл. 2.

 • (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) Правната закрила на географско означение или традиционно специфичен характер на земеделски продукт или храна се предоставя чрез вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания или в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер.
 • Българските производители на земеделски продукти или храни имат право да използват означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ или означението „храна с традиционно специфичен характер“, когато:
 1. земеделският продукт или храната е вписан/а в регистрите по ал. 1;
 2. (доп. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) са включени в базата данни по чл. 16, ал. 3, т. 2 или 3 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (от ЗПООПЗПЕС);
 3. земеделският продукт или храната съответства на спецификацията;
 4. (доп. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) имат сключен договор за контрол по чл. 18, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС.

Чл. 2а. (Нов – ДВ, бр. 29 от 2017 г.)

(1) Правната закрила на наименование с временна национална защита се предоставя чрез вписване в базата данни на производителите на съответния продукт, която се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.

(2) Българските производители на земеделски продукти или храни имат право да ползват наименованието, на което е предоставена временна национална защита, когато:

 1. са вписани в базата данни по ал. 1;
 2. земеделският продукт или храната съответства на спецификацията;
 3. имат сключен договор за контрол за съответствие на продукта с одобрената спецификация с контролиращо лице, получило разрешение по чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС.

(3) При употребата на наименования с временна национална защита не могат да се добавят думите „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“, както и съответният символ и абревиатура съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, серия L, бр. 343 от 14.12.2012 г.) (Регламент (ЕС) № 1151/2012).”

Глава втора.
ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ХРАНИ С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР И НАИМЕНОВАНИЯ С ВРЕМЕННА НАЦИОНАЛНА ЗАЩИТА
(Загл. доп. ДВ, бр. 29 от 2017 г.)

Чл. 3.

 • (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г., изм. и доп., бр. ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Официалният контрол върху земеделски продукти или храни по чл. 2 от Закона за храните, включително върху употребата на защитени географски означения и на наименования на храни с традиционно специфичен характер, както и на земеделски продукти и храни с наименования с временна национална защита по смисъла на Регламент (ЕС) № 1151/2012, се упражнява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, бр. L 165 от 30.04.2004 г.
 • При упражняване на официалния контрол по ал. 1 БАБХ прилага правомощията си по Закона за храните, включително за прилагане на административни мерки.
 • Българската агенция по безопасност на храните представя ежегодно до 31 март на министъра на земеделието и храните годишен отчет за осъществения контрол по ал. 1, констатираните нарушения, наложените санкции, съответните последващи проверки и списък на лицата, върху които е упражнен контрол.

Чл. 4.

 • (Доп. – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Официалният контрол се извършва на всеки етап от производството и търговията със земеделски продукти и храни със защитени географски означения и на храни с традиционно специфичен характер, както и на земеделски продукти и храни с наименования с временна национална защита.
 • При упражняване на контрола по ал. 1 БАБХ:
 1. извършва проверки в обектите за производство;
 2. извършва проверки в обектите за търговия на едро и дребно;
 3. изисква сведения и документи от проверяваните;
 4. (изм. и доп. – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) проверява правомерността на употреба на символи, означения и наименования на продукти или храни със защитено   географско означение, с традиционно специфичен характер или с временна национална защита;
 5. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г., доп. – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) издава предписания за изтегляне от търговската мрежа на продукти, ако се констатира, че същите се предлагат в нарушение на чл.13, чл. 15 и чл. 24 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 или чл.2а, ал.2 и 3;
 6. издава актове за констатираните нарушения.
 • Официалните проверки се извършват планово, внезапно и/или въз основа на сигнал. Проверките се планират и отчитат в рамките на Единния многогодишен национален контролен план на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях.
 • При извършване на проверка в обект за производство инспекторите на БАБХ:
 1. извършват проверка на опаковките и етикетите на наличната в производствения обект крайна продукция за наличие на символ на ЕС и/или на надпис за ЗГУ/ЗНП/ХТСХ;
 2. извършват проверка по документи на всички използвани наименования на продуктите, произвеждани в проверявания обект, включително на пуснатите в търговската мрежа за реализация или насочени за износ;
 3. (доп. – ДВ, бр. 69 от 2014 г., доп. – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) при констатиране на употреба на защитено географско означение и/или наименование на храна с традиционно специфичен характер с произход Република България извършват     проверка в базата данни на производителите на земеделски продукти и храни със  защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер с      български произход по чл. 16, ал. 3, т. 2 и 3 от ЗПООПЗПЕС;
 4. (доп. – ДВ, бр. 69 от 2014 г., доп. – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) при констатиране на употреба на символи и/или надпис ЗГУ/ЗНП/ХТСХ върху опаковката и/или етикета на продукт с произход Република България извършват проверка в базата данни на производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения с традиционно специфичен характер с български произход по чл. 16, ал.  3, т. 2 и 3 от ЗПООПЗПЕС;
 5. при съмнение за неправомерна употреба на защитено географско означение или наименование на храна с традиционно специфичен характер извършват проверка в регистъра на Европейската комисия.
 6. (Нова – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) при констатиране на употреба на наименование с временна национална защита с произход Република България извършват проверка в базата данни на производителите на съответния продукт с такава защита по чл. 22г, ал. 3 от Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до  Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени  географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица (ДВ, бр. 79 от 2007 г.) (Наредба № 16).
 • При извършване на проверка в обектите за търговия на едро и дребно инспекторите на БАБХ:
 1. (Изм. и доп., бр. ДВ, бр. 29 от 2017 г.) проверяват опаковките и етикетите на храните, предлагани в съответния търговски обект, за наличието на символи, означения и наименования на продукти или храни със защитено географско означение, традиционно специфичен характер или с временна национална защита;
 2. извършват проверка на наименованията на продуктите и храните, предлагани в съответния търговски обект;
 3. при констатиране на употреба на българско защитено географско означение или наименование на храна с традиционно специфичен характер с произход Република България, и/или с надпис ЗГУ/ЗНП/ХТСХ извършват проверка в базата данни на производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер с български произход;
 4. (Нова – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) при констатиране на употреба на наименование с временна национална защита с призход Република България извършват проверка в база данни на производителите на съответния продукт с такава защита по чл.22 г, ал. 3 от Наредба № 16;
 5. (Предишна т. 4 – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) при съмнение за неправомерна употреба на защитено географско означение или наименование на храна с традиционно специфичен характер извършват проверка в регистъра на Европейската комисия.

Чл. 5.

(1) При упражняване на официалния контрол инспекторите на БАБХ имат право:

 1. на свободен достъп до обектите, продуктите и документите, свързани с дейностите и лицата, подлежащи на контрол;
 2. да изискват информация и документи и да получават копия от тях на хартиен и/ или електронен носител;
 3. да дават задължителни предписания при констатиране на нарушения, като определят срокове и лица, отговорни за отстраняването им;
 4. да дават задължителни предписания за спиране реализацията на продукти и стоки и за тяхното изтегляне от търговската мрежа, като разходите за тяхното връщане в производствения обект, където са произведени, са за сметка на производителя;
 5. да упражняват последващ контрол за проверка на изпълнение на предписанията по т. 3 и 4;
 6. (доп. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) да съставят актове за установяване на административни нарушения по чл. 65 от ЗПООПЗПЕС.

(2) Контролираните производители и търговци са длъжни:

 1. да предоставят на контролните органи свободен достъп до обектите, продуктите и документите, свързани с дейностите и лицата, подлежащи на контрол;
 2. да представят на контролните органи цялата информация и документи, свързани с проверката;
 3. да изпълняват издадените предписания по ал. 1, т. 3 и 4.
 4. (Нова – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) да предоставят на контролните органи сертификати или други писмени доказателства за съответствие на продукта с продуктовата спецификация на защитено географско означение, храна с традиционно специфичен характер или с временна национална защита.

Чл. 6.

(1) Проверките се извършват в присъствието на проверяваните лица или на техни представители.

(2) Инспекторите съставят протоколи за резултатите от извършените проверки в 3 екземпляра – по един за инспектора, контролираното лице и БАБХ.

(3) При констатирани нарушения контролът по изпълнение на дадените предписания се осъществява от инспектора в съответната областна дирекция по безопасност на храните, който е издал предписанието.

Допълнителни разпоредби

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) „Земеделски продукти и храни със защитени географски означения“ са земеделски продукти и храни с наименование за произход или с географско указание по смисъла на чл. 2, ал. 1 и чл. 5 от Регламент № 1151/2012.
 2. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) „Земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер“ са земеделските продукти и храни, които отговарят на условията на чл. 2, ал. 1 ичл. 18 от Регламент № 1151/2012.
 3. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) „ЗГУ“ е „Защитено географско указание“ по смисъла на чл. 5 от Регламент № 1151/2012.
 4. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) „ЗНП“ е „Защитено наименование за произход“ по смисъла начл. 5 от Регламент № 1151/2012.
 5. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2014 г.) „ХТСХ“ е „Храна с традиционно специфичен характер“ по смисъла на чл. 18 от Регламент № 1151/2012.
 6. (Нова – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) „Наименование с временна национална защита“ е наименование на земеделски продукт или храна, на което е предоставена временна национална защита в съответствие с чл. 9 на Регламент № 1151/2012.
 7. (Нова – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) „Писмени доказателства“ са документи, издадени от контролен или компетентен орган по смисъла на чл. 37 от Регламент № 1151/2012.
 • 2. Регистрите по чл. 2, ал. 1 са публично достъпни на електронната страница на Европейската комисия.
 • 3. (Доп. – ДВ, бр. 29 от 2017 г.) Базите данни по чл. 2, ал. 2, т. 2 и чл. 2а, ал. 1 са публично достъпни на електронната страница на Министерството на земеделието и храните.

Може да харесате още...