УЧАСТИЕ НА ЛИЦА С МЕНТАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ В ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

Резюме на доклада „УЧАСТИЕ НА ЛИЦА С МЕНТАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ В ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО“ изнесен на МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: „ТВОРЧЕСТВОТО НА ПРОФ. КОНСТАНТИН КАЦАРОВ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО” в НБУ:

Докладът изследва правното положение на лицата с ментални увреждания – интелектуални затруднения и психични увреждания във връзка с възможността те да участват в търговско дружество. Преценено е дали на това участие може да се гледа като на форма на субективно право. За целта са изследвани различните учения за субективните права в континенталната и англосаксонската правна система. Вижданията са съпоставени с разрешенията на международното право, визирани в Конвенцията за правата

гл. ас. д-р в ЮФ на ПУ

на хората с увреждания. Преценено е още дали наднационалното законодателство  в светлината на Директива 2017/1132/ЕС от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право допуска подобно участие.    

PERSONS WITH MENTAL DISORDERS IN PARTNERSHIPS

The study refers to the legal status of persons with intellectual disorders and mental diseases related to the possibility of being in partnerships. It has been questioned whether this membership is a form of right. To answer the question, different theories have been studied based on the continental law system on the one hand and on the common law system on the other. Each of them holds contradictory opinions, which are currently being discussed in this study. The theories are checked for conformity with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. It has also been questioned whether considering Directive 2017/1132/EU of 14 June 2017 on certain aspects of company law such membership is legally accepted.

Библиография:

 1. Баламезов, Б., В. Киров, Е. Танчев, М. Карагьозова-Финкова, Н. Ферева, П. Киров, С. Начева, С. Стойчев. Конституция на Република България. Коментар. С.: Сиела, 1999
 2. Венедиков, П. Записки по римско право. С.: ИК „Проф. Петко Венедиков“, 2009
 3. Герджиков, О. Учебник по търговско право. Част първа. Търговци. С.: ИК „Труд и право“, 2021
 4. Григоров, Г. Търговско право. Кратък курс. Пловдив. FastPrintBooks, 2013
 5. Друмева, Е. Конституционно право. Трето допълнено и преработено издание. С.: Сиела, 2008,
 6. Друмева, Е., Ц. Каменова. Права на човека. Пловдив.: Център за правна помощ. ПУ „Паисий Хилендарски“, 2000
 7. Калайджиев, А. Търговци. Сиби, 2021
 8. Кацаров, К. Систематичен курс по българско търговско право. Четвърто фототипно издание. С.: Държавна печатница „Георги Димитров“, 1990
 9. Колев, Н. Търговски дружества. Синтез и коментар на практиката на ВС и на ВКС. С.: ИК „Труд и право“, 2021 
 10. Павлевчев, Н. „Търговска“ и „предприемаческа“ дейност и съотношението им с участието в търговско дружество. – В: Правна мисъл. С.: ИДП на БАН, бр. 2, 2019, с. 85-108
 11. Павлова, М. Гражданско право. Обща част. Второ преработено и допълнено издание. С.: Софи-Р, 2002
 12. Рачев, И. Дееспособност и психични заболявания. Плевен: ПИРК „Карат“, 1993
 13. Ставру, С. Недееспособността на ФЛ. Съвременни предизвикателства. С. Нова звезда, 2016
 14. Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял II. Второ издание. С.: Софи-Р, 2001
 15. Таджер, В. Капиталови търговски дружества. Основно преработено и допълнено издание. С.: ИК „Труд и право“, 2011
 16. Ташев, Р. Обща теория на правото. С.: Сиби, 2005
 17. Ханев, Д. Субективно право и правна свобода от класическите основи до съвременните проблеми през призмата на българската правна теория. С.: УИ „Паисий Хилендарски“, 2021
 18. Янков, Г. Политологичната мисъл от древността до наши дни. Второ издание. С.: УИ „Стопанство“, 1999
 19. Kant, I. Die Metaphysik der Sitten. Einleitung in die Rechtslehre. University of Oxford, 1803 

Автор: д-р Жана Колева

Авторът е гл. ас. д-р в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Специализирал е в ЮФ на Университета в Залцбург, Австрия. Авторът има множество участия в национални и международни конференции, както и множество публикации в специализирани правни издания, част от които чужди. Изследователската работа на автора е намерила израз в работата му по три научни проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към Пловдивския университет. Научната му работа е била подпомогната от Фондация „Кацарови“ и като неин стипендиант е провел ползотворна изследователска дейност в ЮФ на Университета във Фрибург, Швейцария, за което авторът благодари. 

Може да харесате още...