Удължават с 2 месеца периода на едновременно излъчване

Удължават с 2 месеца на периода на едновременно излъчване на аналогов и цифров телевизионен сигналУдължават с 2 месеца на периода на едновременно излъчване на аналогов и цифров телевизионен сигнал

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по искане на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) за изготвяне на становище от КЗК относно съответствието с правилата на конкуренцията на Проект на Решение на Министерски съвет на Република България за изменение и допълнение на Плана за въвеждане на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България.
Основният мотив на МТИТС за удължаване с 2 месеца на периода на едновременно излъчване на аналогов и цифров телевизионен сигнал е осигуряването на достатъчно време, за провеждане на процедурите за избор на изпълнители за снабдяване на правоимащите граждани с цифрови декодери. По този начин би била избегната възможността социално уязвими граждани, които имат право на ваучери за декодиращи устройства, да останат без достъп до ефирен телевизионен сигнал след 1 септември 2013 г., за когато, съгласно действащата нормативна уредба, е предвидено изключването на аналоговия телевизионен сигнал и преминаването към изцяло цифрово телевизионно излъчване.

Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ), Закона за обществените поръчки ( ЗОП ) и Закона за концесиите ( ЗК ). Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ) и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите – членки на Европейския съюз по реда на Регламент ( ЕО ) № 1/2003 и Регламент ( ЕО ) № 139/2004.

Може да харесате още...