hfhfhfhfhfh

Уведомление от Европейското патентно ведомство относно закъснения, дължащи се на COVID-19

COVID-19Поради последното развитие на пандемията с COVID-19, Европейското патентно ведомство отново обръща внимание на правните средства за защита, предвидени от Европейската патентна конвенция (EPC) и съгласно Договора за патентно сътрудничество (PCT) в случай на неспазване на срокове и по-специално за прилагането на Правило 134(5) EPC и Правило 82quater.1 PCT.

Правило 134 (5) EPC

Предпазна мярка в случай на неспазване на срок в резултат на изместване при доставката или предаването на поща, причинено от извънредно събитие, засягащо населеното място, където заявител, страна или техен представител пребивава или има месторабота. Всеки документ, получен със закъснение, ще се счита за получен навреме, ако заинтересованото лице представи доказателства, че в някой от десетте дни, предхождащи изтичането на даден срок, не е било възможно да се спази срока поради това извънредно събитие и че изпращането е извършено най-късно на петия ден след края на прекъсването.

Правило 82quater.1 PCT

Когато заинтересованата страна предложи задоволителни доказателства, че срокът съгласно РСТ не е спазен поради природна стихия или друга подобна причина в населеното място, където заинтересованата страна пребивава или има място на стопанска дейност и че е предприето съответното действие възможно най-скоро (и не по-късно от шест месеца след изтичане на въпросния срок), забавянето при спазване на срока се счита извинено. Тази разпоредба се прилага за международни заявки, които са в процес на международна фаза, но не и за приоритетния период.

Повече информация относно практическото приложение на посочените правила може да се намери в специалната секция на сайта на ЕПВПрекъсвания поради пандемията COVID-19: средства за защита в случай на неспазване на срокове.

 

Може да харесате още...