Търговска марка

търговска марка1. Къде е регламентирана процедурата по регистрация на търговска марка в България?

Условията и реда за регистрация на марките по национален ред в България се рергламентира от Законът за марките и географските означения (ЗМГО).

2. Кой е компетентният държавен орган за регистрация на търговски марки в България?

В Република България компетентния държавен орган за регистрация на търговски марки е Патентно ведомство. Съгласно ЗМГО лицата могат да извършват действия пред Патентно ведомство лично или чрез Представител по индустриална собственост (ПИС), това са лица с доказана компетентност и познания в областта на марковото право (издържан писмен и устен изпит за Патентен представител или минимум десет години стаж в областта), които са вписани в нарочен регистър, поддържан от Патентно ведомство. Други лица не могат да извършват законно и официално действия пред Патентно ведомство.

3. Какво е търговска марка?

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

4. Какво не може да бъде търговска марка?

Не се регистрира:

 • марка, която няма отличителен характер;
 • марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги;
 • марка, която се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите;
 • знак, който се състои изключително от: формата, която произтича от естеството на самата стока; формата на стоката, която е необходима за постигане на технически резултат; формата, която придава значителна стойност на стоката;
 • марка, която противоречи на обществения ред или на добрите нрави;
- марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите;
 • марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации на държави – членки на Парижката конвенция, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации;
 • марка, която се състои от или включва официални знаци и клейма за контрол и гаранция, когато те са предназначени за означаване на идентични или сходни стоки;
 • марка, която се състои от или включва наименованието или изображението на исторически или културни паметници на Република България, определени от Министерството на културата;

Не може да се регистрира като марка и знак, който не е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и / или не може да бъде представен графично.

5. Как се придобива право върху търговска марка?

Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Правото на регистрация принадлежи на първия заявител. Правото върху марка е изключително право.

6. Какво обхваща правото на търговска марка?

Правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който:

 • е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана;
 • поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката;
 • е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

Използване в търговската дейност е:

 • поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;
 • предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;
 • вносът или износът на стоките с този знак;
- използването на знака в търговски книжа и в реклами.

Изключителното право има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикацията на регистрацията.

7. Какво е времетраенето на правото върху търговска марка?

Първоначално правото върху марка се придобива за срок от десет години, считано от датата на подаване на заявката за регистрация. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за допълнителни периоди от десет години. При подновяване се заплаща държавна такса. Подновяването следва да се извърши преди датата на изтичане на първоначалния десет годишен период или най-късно шест месеца след изтичането му като в този случай се заплаща такса в двоен размер.

8. Как може да се използва чужда търговска марка?

Търговска марка, принадлежаща на друго лице може да се използва само и единствено със съгласието на притежателя й. За целта се подписва лицензионен договор между страните, който обективира постигнатото между тях съгласие. Сключените лицензионни договори се вписват в регистъра, поддържан от Патентно ведомство на Република България, за да имат действие и сила спрямо трети лица.

Колективна марка

Правният режим на колективните марки се регламентира от Законът за марките и географските означения (ЗМГО).

Колективната марка е марка – притежание на сдружение на производители, търговци или на лица, извършващи услуги, което е юридическо лице. Тя отличава стоките или услугите на членовете на сдружението от стоките или услугите на други лица.

Сдружението задължително приема Правила за използване на колективната марка. Те съдържат: данни за лицата, които могат да използват марката; условия за членство в сдружението; условия за използване на марката и основания, поради които на член на сдружението може да се забрани използването й.

Правото върху колективна марка не може да се прехвърля. Лица, които не са членове на сдружението, не могат да получат разрешение за използването й.

За допълнителна информация – вижте общия режим на регламентация на марката в секция „търговска марка“.

Марка за услуги

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Марка е търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка.

Марката за услуги е марка, която се използва, за да обозначава предоставянето на услуги.

За допълнителна информация – вижте общия режим на регламентация на марката в секция “търговска марка”.

Марка, ползваща се с известност

Правният режим на общоизвестна или ползваща се с известност се регламентира от Законът за марките и географските означения (ЗМГО).

При определяне на марка като общоизвестна или ползваща се с известност се вземат предвид следните обстоятелства:

 1. степен на известност или признаване на марката в съответната част от обществото, която обхваща действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата, лицата, заети в съответната разпространителска мрежа и деловите кръгове, ангажирани с дадените стоки или услуги;
 2. продължителност, степен и географска област на използване на марката;
 3. продължителност, степен и географска област на публично представяне на марката, в т.ч. рекламиране, разгласяване или излагане на панаири и/или изложби на стоките и/или услугите, за които се използва марката;
 4. данни за успешно прилагане на правата върху марката, ако тя е регистрирана;
 5. стойност на марката;
 6. други обстоятелства.

Определянето на марка като общоизвестна или ползваща се с известност се извършва от:

1. Софийския градски съд по общия исков ред;

2. Патентното ведомство.

Определянето на общоизвестност на марка или на марка, ползваща се с известност в Патентно ведомство, се извършва по искане на притежателя на марката при заплащане на съответна такса и представяне на писмени доказателства.

Председателят на Патентното ведомство взема решение по искането въз основа на становище на назначена от него комисия.

(Марка, която е определена като общоизвестна или ползваща се с известност, се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство и се вписва в регистъра.

Решението за определяне на марка като общоизвестна или ползваща се с известност може да се обжалва пред Софийския градски съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс от всяко трето лице в едномесечен срок от публикацията.

Отказът за определяне на марката като общоизвестна или ползваща се с известност може да се обжалва пред Софийския градски съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Редът и начинът за определяне в Патентното ведомство на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България, се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

За допълнителна информация – вижте общия режим на регламентация на марката в секция “търговска марка”.

Общоизвестна марка

Правният режим на общоизвестна или ползваща се с известност се регламентира от Закона за марките и географските означения (ЗМГО). При определяне на марка като общоизвестна или ползваща се с известност се вземат предвид следните обстоятелства:
1. степен на известност или признаване на марката в съответната част от обществото, която обхваща действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата, лицата, заети в съответната разпространителска мрежа и деловите кръгове, ангажирани с дадените стоки или услуги;
2. продължителност, степен и географска област на използване на марката;
3. продължителност, степен и географска област на публично представяне на марката, в т.ч. рекламиране, разгласяване или излагане на панаири и/или изложби на стоките и/или услугите, за които се използва марката;
4. данни за успешно прилагане на правата върху марката, ако тя е регистрирана;
5. стойност на марката;
6. други обстоятелства.

Определянето на марка като общоизвестна или ползваща се с известност се извършва от:

1. Софийския градски съд по общия исков ред;

2. Патентното ведомство.

Определянето на общоизвестност на марка или на марка, ползваща се с известност в Патентно ведомство, се извършва по искане на притежателя на марката. Необходими са заплащане на съответна такса и представяне на писмени доказателства.

Председателят на Патентното ведомство взема решение по искането въз основа на становище на назначена от него комисия.

(Марка, която е определена като общоизвестна или ползваща се с известност, се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство и се вписва в регистъра.

Решението за определяне на марка като общоизвестна или ползваща се с известност може да се обжалва пред Софийския градски съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс от всяко трето лице в едномесечен срок от публикацията.

Отказът за определяне на марката като общоизвестна или ползваща се с известност може да се обжалва пред Софийския градски съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Редът и начинът за определяне в Патентното ведомство на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България, се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

За допълнителна информация – вижте общия режим на регламентация на марката в секция “търговска марка”.