Традиционните знания и мястото им в интелектуалната собственост

DimitrinaИновациите, които са базирани на традиционни знания, могат да бъдат закриляни посредством системата на индустриалната собственост чрез патенти, търговски марки, географски означения и дори като търговски тайни или конфиденциална информация. Въпреки това, традиционните знания са сложен обект на интелектуалната собственост, основно поради словесния си характер и предаваемостта си от поколение на поколение. Ето защо, СОИС предвижда следните стъпки.

На първо място следва да се създаде една отбранителната защита за традиционните знания. Необходим е набор от стратегии, целящи да гарантират, че трети страни няма да получат права над едно традиционно знание, ако нямат това право или са го получили по нелигитимен начин. Тези мерки включват изменения в администрираните от СОИС патентни системи и в минимума документация по Договора за патентно коопериране.

В някои държави са разработени или вече се разработват бази данни за традиционните знания, които могат да служат за доказателство при необходимост за установяване на предходни права при подаване на заявка за патентоване на традиционно знание.

СОИС също така е разработила набор от инструменти, за да осигури практическа помощ на притежателите на традиционни знания по документирането на традиционни знания.

Това, което се изтъква като преимущество, което дава самата защита на традиционните знания, е противодействието срещу неоторизирано използване, а също и активна експлоатация на традиционното знание от самото общество, което го притежава.

Основна задача на Комитета по интелектуална собственост, традиционни знания, генетични ресурси и фолклор, в момента, е активното обсъждане на правния инструментариум на международно ниво. В някои държави вече е развито т.нар. sui generis право. Освен него, СОИС предвижда, че притежателите на традиционни знания и съответните ползватели, могат да използват договорни споразумения, позоваващи се на съществуващите системи за закрила на интелектуална собственост.

Съществуващите системи за закрила на интелектуалната собственост могат да предоставят известна форма на закрила на традиционните знания и формите на културно изразяване.

Оригиналните творби например, базирани на традиционни знания, могат да получат закрила посредством авторскоправната закрила. Търговските марки, географските означения, промишленият дизайн и законите за нелоялна конкуренция, могат също да закрлият директно или индиректно традиционните знания.

Иновации, базирани на традиционни знания могат да получат патентна защита или да бъдат пазени като търговска тайна или конфиденциална информация.

Що се касае до sui generis правото, според разпоредбите на СОИС, следва да се разработват следните въпроси:

  • кой е носителят на правото;
  • режим за достъп до културното наследство – разрешителен, декларативен, депозитен;
  • режим за използване на културното наследство;
  • режим за разпределение на приходите от използването;
  • режим за указване на произхода на културните ценности при всяко тяхно използване.

Може да харесате още...