Творчески индустрии и авторски права

Copyrights.bg представя втора част от доклад с резултатите от Национално изследване „Картографиране на творческите индустрии в България“. Днес разглеждаме Творчески индустрии и авторски права

Автори

Ivan TchalakovДоц. д-р Иван Чалъков

donka-eskinovaГл. ас. Донка Кескинова
катедра “Приложна и институционална социология”,
ПУ “Паисий Хилендарски”

Авторските права като елемент от пазарните отношения
Авторските права вече са реален актив и част от икономическата реалност в творческите индустрии – 13%, (т.е. всеки седми анкетиран експерт) свидетелстват за случаи на продажби или закупуване на авторски права от творческите фирми в техния регион!
Значението на този факт става ясно при съпоставяне с оценката за вредата от пиратството на интелектуална собственост.

11

22

Оценка на дейността за организациите за колективно управление на авторските права (ОКУП)

В общинските отдели “Култура” все още не познават добре дейността на ОКУП – това е особено ясно изразено в неголемите областни центрове и малките общини.

33

Тези, които обаче са запознати с тяхната дейност, я оценяват положително в съотношение 3 : 1 спрямо тези, които имат отрицателно становище.

44

Оценка на пиратството на интелектуална собственост

Според мнозинството експерти интелектуалното пиратство е проблем за фирмите от творческите индустрии.

55

Половината от анкетираните са дали оценка за средния пазарен дял на пиратските продукти в творческите индустрии, като според повечето отговорили този дял надхвърля 40% от пазар, а в някои сектори надхвърля 80%.  Най-често авторските права се нарушават в софтуера, музикалните и визуалните продукти

 “Продажба на нелицензирани CD, DVD, аудио и видеокасети”

 “Теглене на филми и други чрез интернет”

 “Нелегален софтуер”

Интернет и кабелните телевизии като един от най-значимите канали за разпространение на защитени с авторски права продукти и не случайно, че 24% от експертите смятат, че доставчиците на интернет и кабелните телевизии не спазват авторските права.

 66

Експертни оценки на формите на интелектуално пиратство

Каварна                   Само на консерва не са сложили още символите на Каварна

Мадан                      Занаяти

Белоградчик          Излъчване на филми по регионалните телевизии.

Силистра                 Електронни продукти – кражба, копиране на модели. Фотография.

Смолян                   Нарушават се авторските права, както на живи, така и на починали автори. Това са кражби на интелектуален труд и произведения.

Монтана                  Инкорпориране на фрагменти от музикални произведения в рекламни клипове – пиратски копия на музикални албуми и на софтуер. Използване на творби на визуални изкуства за картички, в реклами, и други без съгласие и възмездяване на автора.

Бургас                     Плагиатство във всичките му форми
Пловдив     Използване на чужда музика, пиратски копия, фотозаснемане на произведения на изкуството и публикуването им без разрешение на автора и подобни.

Русе                         Директна кражба на идеи, продукти, технологии

София                     Видео и аудио индустриите; книго издаване; липса на договорни отношения с Музикаутор, Профон и т.н.

София                     Копиране на модели в областта на керамиката, дърворезба, везмото

София                     Некоректност при сключване на авторски договори в областта на театъра
София            Нелегалното копиране и продажба на предмети на изкуството. Разпространяване на нелегални изображения – значително ощетява музеите, които държат правата. Защо тези копия не ги правят музеите – те не са финансово стимулирани, защото парите не се връщат при тях.

София                     в театъра – пиеса на жив автор се сменя с „по автора” пред името на режисьора, за да се избегнат плащания на авторски права на автора

Оценка на авторско-правното законодателство и неговото прилагане

Голямото мнозинство от експертите подкрепят усилията на Министерство на културата в защита на интелектуалната собственост.

 77

Те обаче са силно критични по отношение дейността на правоприлагащите органи (съдии и прокурори) в областта на защитата на интелектуалната собственост:

творчески индустрии

Обща оценка на дейността на Министерството на културата за развитието на творческите индустрии в страната

Министерството на културата е важен фактор, който съдейства за развитието на творческите индустрии  – това смятат почти 2/3 от експертите, като ¼ от тях определят неговият принос като “съществен”.

Заедно с това експертите са достатъчно критични към дейността на министерството  – 40% са избрали междинната степен “допринася до известна степен”, а почти 1/5 от тях намират, че засега то няма съществен принос към развитието на творческите индустрии и последното е дело най-вече на самите предприемачи от сектора.

Озадачава и относително големият дял експерти, които не са дали оценка на дейността на министерството.

99

The post Творчески индустрии и авторски права appeared first on CopyRights.BG.

Може да харесате още...