Такси за действия, извършвани от ПВ за закрила на индустриална собственост

такси

ЗАПОВЕД

На основание чл.5, т.12 от Устройствения правилник на Патентното ведомство, в сила от 10.08.2012 г. и с цел уеднаквяване на практиката и изискванията към документите за заплащане на таксите за действия, извършвани от Патентното ведомство за закрила на обектите на индустриална собственост и предоставяне на услуги,

НАРЕЖДАМ:

1. При постъпване на платежен документ, свързан със заявка за обект на индустриална собственост (ОИС) или за предоставяна услуга, отдел „Финансово – счетоводна дейност” ежедневно изготвя копие на документа и го предава на съответните отдели от специализираната администрация. Копията от платежния документ се съхраняват в досието на ОИС или на услугата. Едновременно с това, отдел „Финансово – счетоводна дейност” ежедневно генерира файл с платените и върнати такси по номера на ОИС към Common software.

2.  За всяка заявка и/или защитен документ, по който е извършено плащане, съответният служител от специализираната администрация в тридневен срок от получаването на копието от документа за плащане, попълва фиш, в който отразява размера на заплатената такса, точките от тарифата за таксите, по които е извършено плащането и номера на платежния документ.

3.   Когато в платежния документ не е посочен входящият номер на заявката или номера на защитния документ на ОИС и видът на ОИС или входящият номер на искането за услуга, по искане на отдел „Финансово – счетоводна дейност”, съответните служители от специализираната администрация уточняват номера и вида на ОИС и на услугата. В случаите, когато не могат да се уточнят правилният номер и вид на ОИС или входящият номер на услугата и/или липсват необходимите идентификационни данни на платеца, приходът се осчетоводява като неуточнена сума, като правото за нейното възстановяване се погасява с изтичането на петгодишен срок, считано от постъпването на сумата по сметката на ведомството.

4.  Не се допуска прехвърляне на заплатени такси за извършване на действия по ОИС или по искане за услуга, към друг ОИС, с друго искане за услуга или плащане на друго правно основание, с изключение на случаите на:

4.1.    вътрешноведомствена грешка;

4.2.   грешка, допусната от банката наредител, за което е направена изрична декларация;

4.3.  грешка, допусната от заявителя / притежателя или неговия представител по индустриална собственост, когато от другите данни в платежния документ може да се установи ОИС, за който се отнася плащането.

5.    Не се допуска връщане на заплатени такси.

5.1.   Изключение от разпоредбата на т.5 се допуска по изрично искане на заинтересованата страна в случаите, когато:

а)  заплатени са такси за извършване на действие по ОИС, което не е извършено или за услуга, която не е предоставена;

б)  заплатени са по-големи такси от тези, предвидени в Тарифата и Ценоразписа.

5.2.    Неизвършено действие е налице и когато:

а)  заявката за закрила на ОИС не получава дата на подаване;

б)  публикацията на ОИС не е извършена – в този случай се връща таксата за публикация на ОИС;

в)  не е издаден защитен документ за ОИС – в този случай се връщат таксите, заплатени в съответствие със съобщението за издаване на защитния документ,

6.    Когато са налице основанията на т.4 заинтересованата страна прави писмено искане до председателя на ведомството за прехвърляне на платените такси. Искането съдържа правилния входящ номер и/или номер на защитния документ на ОИС, към който таксата следва да бъде прехвърлена, номера на ОИС към който таксата е била отнесена, точния размер на сумата, която да бъде прехвърлена и правното основание за плащането. Върху искането за прехвърляне изразяват становища отделът от специализираната администрация, в който е досието на ОИС или искането за услуга и отдел „Финансово — счетоводна дейност”. Когато искането е основателно, прехвърлянето се извършва с разпореждане на председателя на ведомството чрез полагане на резолюция върху искането.

7.    Когато са налице основанията по т.5.1 и т. 5.2., заинтересованата страна отправя писмено искане до председателя на ведомството за връщане на платените такси, в което се посочва входящ номер и/или номер на защитния документ на ОИС или входящият номер на услугата, точният размер на сумата, която следва да бъде върната, банката и банковата сметка на физическото или юридическото лице, което е платило таксите, както и пълният му адрес и телефон. Към искането се прилага и платежното нареждане, с което е извършено плащането.

7.1.   Искането постъпва в отдела от специализираната администрация, в който е досието на ОИС или искането за услуга за проверка по случая и за писмено становище, което се изготвя от служител от съответното звено. След съгласуване с началника на отдела, искането се предава в отдел „Финансово – счетоводна дейност” за становище относно обстоятелството дали парите са постъпили по банковата сметка на ведомството. Становищата се оформят съгласно приложения образец на бланка, като верният отговор се отбелязва със знака „X”.

7.2.   Когато искането е основателно и парите са постъпили по банковата сметка на ведомството, сумата се връща от отдел „Финансово – счетоводна дейност” след писмена резолюция на председателя или упълномощено от него лице.

7.3.   Отдел „Финансово – счетоводна дейност” предава на отдела от специализираната администрация, изготвил становището, копие от платежния документ, с който таксата е върната.

7.4.   Когато искането е неоснователно, отдел „Правно осигуряване” след получаване на становищата по т. 7.1. изготвя решение за отказ, което се подписва от председателя или упълномощено от него лице.

8.    Настоящата заповед отменя заповед № 195/01.04.2010 г. и влиза в сила от датата на извеждането й, като нейните разпоредби се отнасят както за определяне, заплащане и възстановяване на нови такси, така и за всички дължими плащания към тази дата.

9.     Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на главния секретар. Заповедта да се публикува на официалния сайт на ведомството, в Work и връчи на главния секретар, на всички директори на дирекции и на началника на отдел „ФСД” за запознаване на служителите с разпоредбите й за сведение и изпълнение.

Може да харесате още...