Създаване на линкове и предоставяне на разположение в интернет

Международна асоциация за защита на интелектуалната собственост

Конгрес Милано 2016 г.
Приета резолюция
20 Септември 2016 г.

Резолюция
2016 – Предмет на изследване (авторско право)
Създаване на линкове и предоставяне на разположение в интернет

уебсайт

Хронология:

1)   Настоящата Резолюция засяга въпроса дали и при какви обстоятелства създаването на линк към произведения, защитени с авторски права, в интернет представлява нарушение на правото за достъп до произведенията, защитени с авторски права.

2)   За целите на настоящата Резолюция, терминът линкване се отнася до следните четири метода за създаване на линк: (а) хиперлинк към началната страница; (б) хиперлинк под формата на „дълбока линк“; (в) рамкиране (framing) и (г) вграждане (embedding), като във всеки случай действието не включва възпроизвеждане  на каквото и да произведение от втория уебсейт от предоставящия линка. По-скоро предоставянето на линка позволява или кара потребителя на първия уебсайт да влезе във втория уебсайт било директно или чрез показване на произведение от втория уебсайт, което е рамкирано или вградено в първия.

3)   Когато става въпрос за хиперлинкове, линкът е препратка, активирана от потребителя към втория уебсайт (обикновено URL адрес), която позволява на потребителя на първия уебсайт да получи достъп до втория уебсайт посредством натискане или задържане над “хиперлинк”, поставена в първия уебсайт. От друга страна, що се отнася до рамкиране и вграждане, първият уебсайт кара браузърът на потребителя да създаде линк към втория уебсайт автоматично и да обедини произведения, защитени с авторско право, от втория уебсайт. За целите на настоящата Резолюция се приема, че хиперлинк или дълбок линк винаги представлява линк, активиран от потребителя, докато рамкиране или вграден линк винаги е автоматичен линк.

4)   За целите на настоящата Резолюция, правото за предоставяне на право се отнася до изключителното право на притежателя на авторското право да упълномощава всяко публично съобщаване на своето произведение, включително да предоставя на разположение на обществеността произведение, защитено с авторско право, по такъв начин, че членовете на обществеността да могат да имат достъп до произведението от място и време, избрано от самите тях, съгласно предвиденото в Член 8 от Спогодбата за авторско право на Световната организация за интелектуална собственост.

5)   Съгласно своята Резолюция относно Q216B – “Изключения от защита на авторско право и позволено ползване на произведения, защитени с авторско право, в хай-тек и дигиталния сектор” (Hyderabad, 2011), AIPPI взима решение, inter alia, че “предоставянето на… хиперлинкове към произведение, защитено с авторско право, което вече е предоставено на разположение на обществеността в интернет с одобрението на притежателя на съответните права, не представлява само по себе си последващо действие, което прави такова произведение достъпно на обществеността”. Тази Резолюция и основното проучване се отнасят само до хиперлинкове, активирани от потребителя и не се взимат предвид дълбоки линкове, особено рамкиране и вграждане. Освен това е налично важно развитие в съдебната практика, особено в Съда на Европейския съюз (СЕС), след приемането на тази Резолюция.

6)   Към момента, трактовката на линковете по отношение на правото за предоставяне на разположение варира от държава до държава в значителна степен. Тъй като въпросите свързани с интернет лесно излизат отвъд националните граници, хармонизация в тази насока е силно желателна.

7)   Получени са 41 доклада от Националните и регионални групи и от Независими членове на AIPPI, които предоставят подробна информация и анализ относно националните и регионални закони, свързани с настоящата Резолюция. Тези доклади са разгледани от Главния докладчик на AIPPI и обобщени в Общ доклад (Вижте линковете по-долу).

8)   На Световния конгрес на AIPPI в Милано през септември 2016 г., предметът на настоящата Резолюция беше допълнително дискутиран в рамките на назначен Комитет за проучване, а също и на цяла Пленарна сесия, което доведе до приемането на настоящата Резолюция от Изпълнителния комитет на AIPPI.

AIPPI взе следното решение:

1)   Предоставянето на хиперлинк към произведение, защитено с авторско право, което вече е предоставено на разположение в интернет с одобрението на притежателя на съответните права или при други законни обстоятелства, не следва, само по себе си, да представлява допълнително действие, което да прави това произведение обществено достояние. В този смисъл, Резолюцията относно Q216B се потвърждава.

2)   В допълнение към това, предоставянето на хиперлинк към произведение, защитено с авторски права, което вече е обществено достояние в интернет по законен начин, не следва да представлява само по себе си съобщаване на това произведение на обществеността.

3)   За целите на параграфи 1) и 2), не следва да се прави разлика между хиперлинк към начална страница на втори уебсайт или дълбок линк към друга страница в този втори уебсайт.

4)   В случай че произведение, защитено с авторско право, бъде законен начин предоставено на разположение на дадена уебстраница без ограничения за достъп, това произведение следва да се счита за предоставено на разположение на за всички членове на обществеността, която има достъп до интернет.

5)   Поставянето на рамкиран линк или вграден линк следва да представлява съобщаване на обществеността, поне в случаите когато начинът, по който произведението е рамкирано или вградено подвежда обществеността да смята, че страната, която извършва рамкирането или вграждането е първоизточника на произведението.

6)   Посочване във втория уебсайт, че се забранява поставянето на линкове не следва, само по себе си, да превръща поставянето на линк в първия уебсайт към втория уебсайт нарушение на авторското право от предоставящия линка.

7)   Поставянето на хиперлинк или на дълбок линк в първия уебсайт към втория уебсайт, който съдържа произведение, защитено с авторско право, публикувано на втория уебсайт по незаконен начин, не следва само по себе си да представлява нарушение на авторското право. Въпреки това, може да породи отговорност, когато предоставящият линка:

     а)    знае или трябва да е знаел, че произведението, защитено с авторско право, е публикувано без съгласието на притежателя на правата,

    б)    предоставя мотив или одобрение да копира, показва или съобщава на обществеността произведението по неупълномощен начин; или

    в)    допринася за копирането, съобщаването на обществеността или показването на това произведение.

8)   Линкване към произведение, защитено с авторско право, което заобикаля някакво технологично ограничение, в частност, но без да се ограничава до мерки за техническа защита, стена за плащане или защита чрез парола на даден уебсайт, следва да поражда отговорност съгласно закона за авторско право. В допълнение към това, може да възникне отговорност съгласно други закони, свързани с нарушението на тези ограничения.

 

Congress Milan 2016
Adopted Resolution
September 20, 2016

Resolution
2016 – Study Question (Copyright)
Linking and making available on the Internet

Background:

1) This Resolution concerns the issue of whether and under what circumstances the act of linking to a copyrighted work on the Internet should constitute infringement of the making available right of the copyrighted work.

2) For the purposes of this Resolution, the term linking refers to the following four methods  of  linking:  (a)  hyperlinking  to  the  starting  page;  (b)  hyperlinking  in  the form of deep linking; (c) framing; and (d) embedding, where in each case the act does not involve reproduction of any work from the second website by the linker.  Rather, the provision of the link  allows or causes the user of the first website to access the second website either directly or by display of a work from the second website framed or embedded in the first website.

3) In  case  of  hyperlinking,  the  link  is  a  user-activated  reference  to  the  second website  (typically  a  URL  address),  which  allows  a  user  of  the  first  website  to access  the  second  website  by  clicking or  hovering  over  a  „hyperlink“  placed in the first website.  On the other hand, in case of framing and embedding, the first website  causes  the  user’s  browser  to    establish  a  connection  to  the  second website  automatically  and  to  assemble  copyrighted  works  from  the  second website.  For the purposes of this Resolution, it is considered that a hyperlink or deep  link  is  always  a  user-activated  link,  while  a framing  link  or  an  embedding link is always an automatic link.

4) For  the  purposes  of  this  Resolution,  the making  available  right  refers  to  the exclusive right of a copyright owner to authorize any communication to the public of their work, including the making available to the public of a copyrighted work in such a way that members of the public may access the work from a place and at  a  time  individually  chosen  by  them,  as  provided in  Article  8  of  the  WIPO Copyright Treaty (WCT).

5) By  its  Resolution  on  Q216B  –  „Exceptions  to  copyright  protection  and  the permitted   uses   of   copyrighted   works   in   the   hi-tech and   digital   sectors“ (Hyderabad,  2011),  AIPPI  resolved inter  alia  that  „providing  …  hyperlinks  to  a copyrighted  work  that  has  already  been  made  available  to  the  public  on  the Internet  with  the  authorization  of  the  relevant  rights  holder  does  not,  by  itself, constitute  a  further  act  of  making  such  a  work  available  to  the  public.“    That Resolution  and  the  underlying  study  referred  to  user-activated  hyperlinks  only and did not take into account deep linking, framing and embedding specifically. Further, since that Resolution, there have been important case law developments, particularly in the Court of Justice for the European Union (CJEU).

6) Currently,  the  treatment  of  the  act  of  linking  in  relation  to  the  making  available right varies from country to country to a significant degree.  Since issues relating to  the  Internet  easily  extend  beyond  national  boundaries,  harmonisation  in  this area is strongly desirable.

7) 41  Reports  were  received  from  AIPPI’s  National  and  Regional  Groups  and Independent  Members  providing  detailed  information and  analysis  regarding national  and  regional  laws  relating  to  this  Resolution. These  Reports  were reviewed by the Reporter General of AIPPI and distilled into a Summary Report.

8) At the AIPPI World Congress in Milan in September 2016, the subject matter of this  Resolution  was  further  discussed  within  a  dedicated Study  Committee  and again  in  a  full  Plenary  Session,  which  led  to  the  adoption  of  the  present Resolution by the Executive Committee of AIPPI.

AIPPI resolves that:

1) Providing a hyperlink to a copyrighted work that has already been made available to the public on the Internet with the authorization of the relevant rights holder or in otherwise lawful circumstances should not, by itself, constitute a further act of making  such  a  work  available  to  the  public.    To  this  extent,  the  Resolution  on Q216B is confirmed.

2) Further, providing a hyperlink to a copyrighted work that has already been made available  to  the  public  on the  Internet lawfully  should  not,  by  itself,  constitute  a communication of such work to the public.

3) For the purposes of paragraphs 1) and 2), no distinction should be made between a  hyperlink  reference  to  a  starting  page  of  a  second  website  or  a  deep  link reference to another page within this second website.

4) If a copyrighted work is made available lawfully on a webpage without any access restrictions, such work should be considered as having been made available to all members of the public that have access to the Internet.

5) The  act  of  placing  a  framed  link  or  an  embedded link  should  constitute  a communication  to  the  public,  at  least when  the  manner  in  which  the  work  has been  framed  or  embedded  misleads  the  public  into  believing  that  the  party engaging in the framing or linking is the source of the work.

6) A  mere  statement  on  the  second  website  that  prohibits  linking  should  not,  by itself,  make  placing  a  link  to  the  second  website  on  the  first  website  an infringement of copyright by the linker.

7) The  act  of  placing  a  hyperlink  or  deep  link  on  the  first  website  to  the  second website  that  contains  a  copyrighted  work  that  has  been  posted  to  the  second website  unlawfully, should  not   by itself constitute  an  infringement of copyright.  However it may attract liability where the linker:

  1. a) knows or ought to have known that the copyrighted work has been uploaded without the consent of the rights holder;
  2. b) provides an inducement or authorization to copy or display or communicate to the public the unauthorized work; or
  3. c) contributes to the copying or communication to the public or display of such

8) Linking  to  a  copyrighted  work  which  circumvents a  technological  restriction,  in particular  but  not  limited  to  a  technical  protection  measure,  pay  wall  or  a password  protection  on  a  website,  should  attract  liability  under  copyright  law.  Additionally,  liability  pursuant  to  other  laws  relating  to  the  violation  of  such restrictions may arise.

Може да харесате още...