Единен Европейски патент

Проектът за единен европейски патент, чиято цел е да улесни защитата на откритията в ЕС и да намали значително нейната цена,  получи одобрението на Европейския парламент.

С новия европейски патент изобретатели и предприятия могат да спестят до 80% от разходите за патент.
Съветът прие два регламента относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита:

  1. Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита
  2. Регламент на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита по отношение на приложимите разпоредби за превод.

Създаването на единната патентна система е факт след продължилото повече от  30 години обсъждане.

Засиленото сътрудничество е процедура, заложена в Договора за ЕС, която позволява на група държави да приемат нови общи правила, когато в рамките на целия ЕС не може да бъде постигнато съгласие в разумен период от време.

Всички държави – членки, с изключение на Италия и Испания, подкрепиха използването на засиленото сътрудничество в областта на установяването на единна патентна закрила. Основната пречка пред създаването на единен патент за всичките 27 държави е непостигнатото единодушие по отношение на избора на езиковия режим.

Липсата на единна система за патентна закрила до този момент представлява пречка пред европейските предприемачи за нормалното им и ефективно функциониране както в рамките на вътрешния пазар, така и на световните пазари.

Очакванията са, че единната патентна закрила ще насърчи научно-техническия прогрес в рамките на вътрешния пазар, като направи достъпа до патентната система по-лесен, по-евтин  и по-сигурен в правно отношение.

Предвижда се също така повишаване на равнището на патентна закрила чрез възможността за получаване на единен титул на територията на участващите държави – членки и премахване на административните трудности пред заявителите от целия Съюз.

Новият модел на патентна закрила ще насърчи предприятията в ЕС да увеличат иновационната си дейност, като по този начин се повиши тяхната конкурентоспособност. Той ще засили интереса на европейските компании да защитават своите изобретения в цяла Европа.

Законодателният пакет относно единната европейска патентна закрила включва двата приети на 17 декември 2012 г. регламента и международно споразумение за създаване на Единен патентен съд.

С регламента за създаване на единна патентна закрила се възлага Европейското патентно ведомство (ЕПВ) да издава единния европейски патент с действие в 25 от държавите – членки на ЕС, участващи в засиленото сътрудничество.

Участващите държави ще делегират на ЕПВ редица административни дейности, засягащи патентите с единно действие, като вписвания в регистъра, прехвърляния, публикации, възстановяване на разходи за превод, както и събирането и разпределянето на таксите за поддържане действието на патента.

Единният европейски патент на територията на участващите държави ще бъде достъпен и за  предприятията от неучастващите държави – членки.

Може да харесате още...