Статут на Златната книга

СТАТУТ

НА ЗЛАТНАТА КНИГА На Патентно ведомство

Златната книгаЧл.1 (1) Златната книга на Патентно ведомство се учредява като израз на обществено признание, оценка и почит към авторите на научни открития и към изобретателите с най-високи творчески постижения.

(2) Удостоверяването с вписване на името в Златната книга е съпроводено с връчване на диплом и художествено изработен знак, разработен специално за вписаните лица.

Чл.2 (1) Предложения за вписване в Златната книга на изтъкнатите изобретатели се правят до края на текущата година от: Патентното ведомство, Съюза на изобретателите, Съюза на научните работници, Федерацията на научно-техническите дружества, Българската академия на науките, Медицинска академия, Селскостопанска академия, Университетите и други стопански, научни и обществени организации.

(2)    Предложенията от ПВ могат да се правят от отделни дирекции или сътрудници.

(3)    Предложенията трябва да се направят в писмен вид, да бъдат мотивирани и да съдържат данни за изобретателската дейност на предложеното лице, за приноса му в решаването на определени проблеми в науката и техниката за реализиране на икономически и други ефекти.

Чл.З (1) Разглеждане на предложенията и преценка за удостояването на лица с вписване на имената им в Златната книга се прави от специализирана комисия към ПВ, назначена със заповед на Председателя. В комисията се включват изтъкнати учени и специалисти от академии, университети и други научни и обществени организации, представители по индустриална собственост и служители от ПВ. Окончателното решение за вписване в Златната книга взема Председателя на ПВ по предложение на комисията.

(2) Комисията преценява предложените кандидатури въз основа на следните критерии:

–   Продължителност на изобретателската дейност до момента

–   Брой на издадени патенти

–   Брой на подадените заявки

–   Значимост на създадените изобретения

–   Внедряване на изобретенията и постигнат ефект, ако има данни за това

–   Комисията разглежда и одобрява предложените кратки текстове, с които удостоените лица се вписват в Златната книга.

Годишно се вписват не повече от 5 лица и колективи. За удостоените с вписване ПВ изисква по официален ред кратки биографични и служебни данни.

Имената на удостоените с вписване в Златна книга на ПВ лица и колективи се обявяват ежегодно при подходяща тържествена обстановка.

На удостоените с вписване в Златната книга лица и колективи и на техните научни и технически постижения се дава гласност чрез списание „ИнСо“ и средствата за масово осведомяване.

Предоставено с любезното съдействие на Председателя на Патентно ведомство на Република България – Проф. Камен Веселинов

Може да харесате още...