Кампания за разрешаване на спорове

Стартира кампания за разрешаване на потребителски спорове, vezniСтартира кампания за разрешаване на потребителски спорове

Комисията за защита на потребителите стартира кампания за ефективно разрешаване на потребителските спорове

Смисълът на създаването и съществуването на помирителни комисии, като един от съвременните европейски способи за извънсъдебно решаване на спорове, е да действа безпристрастно при установяване на истината, като дава възможност на всяка от страните да изложи позицията си и да се запознае с всички факти и аргументи на другата страна. Разглеждането на спора от Помирителната комисия няма за цел да замести съдебните дела. Производството пред Помирителната комисия е допълнение и алтернатива на съдебното производство, като потребителите доброволно решават дали да използват тази възможност за удовлетворяване на претенциите си. Действието на подобен способ е проява на готовност и отговорност не само от страна на държавните органи, така също и на търговците.
Комисията за защита на потребителите /КЗП/ като орган, чиято основна мисия е защита на потребителските интереси, си поставя амбициозната цел да повиши ефективността, бързината и точността при разрешаване на възникнали спорове между потребители и търговци, като създаде добра практика в отношенията търговец- потребител.
За да може целта да стане факт, а помирителните производства по-ефективни, КЗП ще подкрепи и високо ще оцени съдействието и готовността за активно участие на представители на търговците в доброволното производство и повишаване на потребителската култура.
Положителният аспект на подобна практика ще е повишаване на доверието на потребителите, утвърждаване на добрия имидж и име на фирмата, гарантиране на равнопоставеността и не на последно място намаляване на разхода на емоции, време и ресурси. Спорещите страни ще могат и занапред да се ползват от този способ, ще могат по-свободно да комуникират помежду си и да решават въпроси от взаимен интерес, без да утежняват отношенията си и да натрупват негативи към едната или другата страна.
Инициативата на КЗП стартира с изготвянето на списък на търговците, дали съгласието си за участие в помирителни производства, провеждани в Комисията за защита на потребителите. Този списък ще бъде публичен и достъпен на интернет страницата на КЗП www.kzp.bg.
Предвид гореизложеното всички търговци, които желаят да изразят съгласието си за участие в помирителните производства могат да направят това, като попълнят приложената бланка и я предоставят на вниманието на председателя на КЗП.
Давайки съгласието си за участие в помирителните производства с попълването на „Заявление за съгласие” и предоставяйки на потребителите бланките на КЗП „Заявление за помирително производство” в търговските си обекти, търговците декларират готовността и желанието си за прозрачни и коректни отношения с потребителите.
КЗП предварително благодари на всички търговци, които ще се включат в инициативата и е уверена, че това е крачка към създаване на предпоставка потребителите да се възползват в най-голяма степен от предимствата на свободния пазар и ги ориентира в различните начини за защита на техните права и интереси.

Може да харесате още...