Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на ЗМГО

БТППIPBulgaria представя на вашето внимание становищите, предоставено от Българската търговско-промишлена палата относно Законопроект за изменение и  допълнение на Закона за марките и географските означения.

“… БТПП подкрепя идеята за хармонизация на вътрешното ни законодателство със законодателството на Европейския съюз, но предложените в законопроекта редакции са неприемливи, защото нарушават разпоредбите на друг международен акт, подписан от Република България – Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация.

Предлагаме следната редакция в §1 – нов чл. 51а от проекта на ЗИД на ЗМГО, който да е хармонизиран с Регламент (ЕС) № 1151/12 г. и едновременно с това да не нарушава Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация:

Изключения от регистрация

Чл. 51а. „ Не се регистрират по национален ред географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/12 г. на Европейския парламент и на Съвета за схемите за качество на земеделските продукти и храни.“

Мотиви:

Република България е страна по Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация.

Съгласно настоящото законодателство българската страна, чрез Патентното ведомство, провежда експертиза и допуска или отказва да допусне действието на международни регистрации на наименованията за произход, регистрирани по Лисабонската спогодба, съгласно предписанията определени в чл.71, ал.1 от ЗМГО, първо изречение от ЗМГО.

Ако предложеният текст бъде приет в тази си редакция Република България няма да допуска регистрацията на международни наименования за произход за селскостопански продукти и храни, респективно няма да изпълнява поетите с подписване на международния договор задължения. Следва да се има предвид, че по реда на Лисабонската спогодба се регистрират наименования за произход за неограничени по вид стоки, в т.ч. селскостопански продукти и храни, произхождащи както от държави членки на ЕС, така и от трети държави…

С цялото становище на Българската търговско-промишлена палата можете да се запознаете ТУК.

Може да харесате още...