Сроковете пред патентно ведомство се възобновяват

ЗМДВИПСъгласно съобщение на Патентно ведомство:

„С оглед удължаване срока на обявеното извънредно положение в страната до 13 май 2020 съгласно Решение на Народното събрание (обн. ДВ бр. 33, 07.04.2020 г.) и съгласно обнародвания в Държавен вестник, бр. 34 от 09.04.2020 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), моля да имате предвид следните промени във връзка с производствата пред Патентното ведомство относно обектите по индустриална собственост:

Разпоредбата на чл. 3 т. 2 от ЗМДВИП се изменя, като спирането на сроковете се ограничава единствено до давностните срокове, но не и до „други срокове“, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти.

Разпоредбата на чл. 3 т. 3 от ЗМДВИП е отменена, с което отпада основанието за спиране на сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства.

На основание §13 от Заключителните разпоредби към ЗИД на ЗМДВИП всички срокове по чл. 3, т. 2 относно „други срокове“ в досегашната редакция на закона и по отменената т. 3, спрени с обявяването на извънредното положение, продължават отново да текат от 17.04.2020 г.

Ако неизтеклата към 13.03.2020 г. част на срока изтича по време на извънредното положение и касае упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, срокът се удължава на основание чл. 4, ал. 1 т. 1 от ЗМДВИП с един месец от отмяната на извънредното положение.

Ако неизтеклата към 13.03.2020 г. част на срока изтича след отмяната на извънредното положение, същият не подлежи на удължаване.

В допълнение, моля да имате предвид, че всички срокове, пропуснати поради особени непредвидени обстоятелства, може да бъдат възстановявани по искане на заявителя, съгласно приложимия закон за закрила на съответния вид обект на индустриална собственост.“

Може да харесате още...