Спорове, свързани с традиционни знания

традиционни знанияВъзможно е да възникнат спорове между притежателите на традиционни знания и умения и ползвателите, относно собствеността и контрола, достъпа и разпределянето на ползите от тези традиционни знания.

Тези спорове са относително комплексни, тъй като освен правни, повдигат и културни и етични въпроси. Световната организация за интелектуална собственост препоръчва при възникването на подобни спорове извънсъдебно решаване на споровете и по-конкретно медиацията и арбитража. Центърът по арбитраж и медиация на СОИС оказва съдействие в решаването на спорове, свързани с художественото и културно наследство. Освен това има и разработени специални правила за медиация, в тясно сътрудничество с Международния съвет на музеите.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...