Нови сортове растения

сортове разстенияЗа да се получи закрила за един сорт като нов сорт растение, той трябва да е нов, различим, хомогенен и стабилен .

Сортът се разглежда като нов, когато към деня на подаване на заявката за сертификат той или размножителен материал, или реколта от него не е предлаган за продажба, продаван, подлаган на друг вид търговия или е предлаган със съгласието на селекционера: на територията на страната за не повече от една година; на територията на всяка друга държава за не повече от: шест години, когато се отнася до дървета или лози; и четири години, когато се отнася за всеки друг растителен вид.

Сортът е различим, когато е ясно отличим от всеки друг сорт, който е общоизвестен към деня на подаване на заявката в Патентното ведомство.

Сортът е хомогенен, когато независимо от наличието на малки отклонения растенията са идентични по своите съществени признаци, в това число и по отношение на особеностите на своето полово или вегетативно размножаване.

Сортът е стабилен, когато остава непроменен по своите съществени признаци след нееднократна репродукция (размножаване) или ако за създадения сорт селекционерът е определил особен цикъл на размножаване, като в края на всеки цикъл сортът е съхранил съответствие на даденото му описание.

Правната закрила на сорт се предоставя със сертификат, който се издава от Патентното ведомство след експертно проучване на сорта – обект на заявката.

Сертификатът има срок на действие 30 години за сортове дървета и лози и 25 години за всички останали сортове.

Изключителното право на притежателя на сертификат по отношение на репродуктивен или вегетативен размножителен материал от сорт, защитен със сертификат, обхваща правото на използване, на разпореждане със сертификата и правото да забранява на други лица да го използват без негово съгласие. Правото на използване включва следните действия: производство или репродукция (размножаване), подготовка за целите на размножаване, предлагане за продажба, продажба или друг вид търговия, износ, внос и съхраняване.