Сигнали за нередности в работата на Патентно ведомство

правилникРеда за подаване на сигнали се урежда с разпоредби в устройствения правилник на Патентно ведомство.

Интересна е промяната в правилника, според която реално сигнали могат да се подават само срещу най-ниските нива на администрацията. Тези правила са напълно неработещи за злоупотреби извършвани от директори на дирекци и по по-висши ръководители на ПВ. Явно създадените правила изпращат потребителите на услугите на ПВ да подават сигнали пред прекия ръководителна ПВ – Министър председателя на РБ и инспектората на Министерски съвет.

„Чл. 31. (1) Предложенията и сигналите до Патентното ведомство се подават в писмена форма лично или чрез упълномощен представител.
(2) Когато е необходимо предложението или сигналът да отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответни разяснения.
(3) Писменото предложение или сигналът трябва да съдържа:

  1. пълното име/наименование и адрес на подателя, както и телефон, факс или електронна поща, ако разполага с такива;
  2. фактите и обстоятелствата, на които се основава;
  3. дата и подпис;
  4. доказателства, когато е необходимо.

(4) Не се образуват производства по анонимни предложения и сигнали.
(5) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:

  1. имена и адрес – за физически лица;
  2. наименование на организацията или юридическото лице, седалище и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес, ако има такъв;
  3. предложения и сигнали, които въпреки че съдържат реквизитите по т. 1 и 2, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.

Чл. 32. Предложенията и сигналите се вписват в специален регистър за предложенията и сигналите, като се отбелязва видът, в който те са подадени. Регистърът се води от дирекция „Административно-правни дейности и международно сътрудничество“.

Чл. 33. Решение по предложението или сигнала се взема от председателя на Патентното ведомство.

Чл. 34. Сигналите за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, се подават до председателя на Патентното ведомство.

Чл. 35. (1) Разглеждането на сигнала се възлага от председателя на директора на дирекция, имаща отношение към изложеното в него. В зависимост от изложените факти в сигнала председателят може да възложи разглеждането му на няколко дирекции.
(2) За изясняване на сигнала от фактическа страна се вземат предвид обясненията и възраженията на всички заинтересовани лица.
(3) Когато са изяснени всички факти и обстоятелства по случая, се подготвя становище до председателя с предложение за решение по сигнала.

Чл. 36. Решението се постановява от председателя на Патентното ведомство в сроковете по чл. 121 АПК и се съобщава на подателя на сигнала и на лицата, чиито права или законни интереси се засягат, в сроковете по чл. 123 АПК.“

Може да харесате още...