Сертификати за допълнителна закрила – новини от БПВ

Сертификати за допълнителна закрилаСертификати за допълнителна закрила

Int.Cl. A61K39/095 (2012.01)

GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., RIXENSART, RUE DE L’INSTITU1` 89, (BE)

Искра Владимирова Христова, Мира Ангелова Христова

Полизахарид от Neisseria meningitis група А, конюгиран с протеинов носител, при използване на химично кондензиран карбодиимид

Лекарствен продукт

EU/1/12/767/001-007 20.04.2012
BG/EP 1 896 065T3

Процес за производство на ваксини

SPC/BG2012/0003

Продукт за растителна защита

Синергични хербицидни смеси, включващи имазамокс и метазахлор / Synergistic herbicidal mixtures comprising imazamox and metazachlor

(51) Int.Cl A01N 43/50 (2006.01)

BASF SE,  LUDWIGSHAFEN (DE)

Валентина Великова Нешева, 1408, София, ул. „Димитър Манов“ 20

01130-ПР3/25.08.2011 (България); 7499/0755/2010 / 14.12.2010 (ЕС/Еио – Финландия); 14.12.2025; EP 1 734 823

Синергични хербицидни смеси

На 22.02.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан първи по ред особен залог в полза на ERSTE GROUP BANK AG – Австрия и CESKA SPOITELNA A.S. – Чехия, за обезпечаване вземанията на WALMARK, A.S. по Договор за особен залог от 17.01.2013г, сключен между ERSTE GROUP BANK AG – Австрия и CESKA SPOITELNA A.S. – Чехия (заложни кредитори) и WALMARK, A.S. – Чехия (залогодател), по отношение на марка „МАРСИАНЦИ”, рег.№37243, собственост на WALMARK, A.S. – Чехия.

На 09.01.2013г. в Държавния регистър на марките е вписано подновяване на вписания втори по ред особен залог в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД по отношение на марките HISAR, рег.№19021 и фигуративна марка с рег.№47928. И двете марки са собственост на ТЪРГОВСКО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ХИСАР”.

 

 

Може да харесате още...