Седмо изследване на иновации в общността (2008-2010): Най-високи пропорции на иновативни бизнеси в Германия, Люксембург и Белгия

иновации

Седмо изследване на иновациите в общността (2008-2010):
Най-високи пропорции на иновативни бизнеси в Германия, Люксембург и Белгия

В 27-те членуващи държави (EU27), 53% от бизнесите от индустрията и обслужването докладваха наличие на иновационна активност за периода 2008 – 2010 г. Сред EU27 държавите най-високи проценти на бизнеси с инвационна активност са отчетени в Германия (79% от бизнесите), Люксембург (68%), Белгия (61%), Португалия, Швеция и Ирландия (с по 60%), а най-ниските в България (27%), Полша (28%), Латвия (30%), Румъния и Унгария (по 31%).

Тази информация, която идва от “Изследване на иновациите в общността 2010” и покрива EU27, Ирландия, Норвегия, Хърватия, Сърбия и Турция, е публикувана от Евростат – статистическият офис на ЕС. Това изследване се фокусира върху иновации в продукти и услуги, както и в организационни и маркетингови нововъведения. Изследването покрива широк набор от индикатори и за първи път осигурява и информация за умения и креативност.
Един от девет иновативни бизнеса сътрудничи с европейски партньори. Сред бизнесите с продуктови и производствени/преработвателни нововъведения в ЕС, 27% са сътрудничили с други бизнеси, университети или публични изследователски институции през 2008-2010, докато останалите 73% са използвали само вътрешни ресурси. Най-високият дял на иновационно сътрудничество е в Кипър (62% от всички продуктови и производствени/преработвателни иновации в бизнеса), Австрия (51%), Словения (45%), Литва и Унгария (по 43%), и най-нисък в Италия (12%), Малта (18%), Португалия (20%), Испания и България (по 22%).
В EU27 11% от бизнесите са имали иновационно сътрудничество с партньор от друга EU27, EFTA, преговаряща за присъединяване или кандидатстваща държави, 3% с партньори в Съединените щати и 2% с партньори в Индия или Китай.
Иновационното сътрудничество с европейски партньори е най-високо в Кипър (38% от всички продуктови и производствени/преработвателни иновации в бизнеса), Словения (35%), Австрия, Естония и Словакия (с по 30%), Финландия (28%) и Люксемург(27%), а най-ниско е в Италия (4%), Испания (5%), Германия (8%) и Португалия (9%).
Най-големи дялове на иновационно сътрудничество с партньори от Съединените щати са имали Финландия (12%), Швеция (11%) и Словения (8%), с партньори от Индия или Китай – Финландия (9%), Швеция (7%), Люксембург и Словения (с по 6%).

Изследването покрива бизнеси с поне 10 наети лица в следните сектори от индустрията и услугите:
Добивна промишленост; Производство; Електричество, газ, пара и снабдяване за температурно кондициониране; Водоснабдяване, канализация, третиране на отпадъци и възстановителни дейности; Търговия на едро, с изключение на автомобили и мотоциклети; Транспорт и складова дейност; Издателство; Телекомуникации; Компютърно програмиране, консултантство и свързани дейности; Информационни дейности; Финансови и застрахователни дейности; Архитектурни и инженерни дейности, техническо тестване и анализи.

Повечето въпроси в изследването включват нови или значително подобрени продукти или услуги или прилагането на нови или значително подобрени процеси, логистични или дистрибуционни методи. Осигурява се широк набор от показатели за иновационни активности, разходи, публично финансиране, източници на информация за иновации, иновационно сътрудничество, цели, организационни и маркетингови иновации, както и за наличните в бизнеса умения и методи за стимулиране на нови идеи и креативност.

За допълнитена информация – База данни на Евростат: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

“Изследване на научните и технологични/обществени иновации: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

Иновационното сътрудничество измерва активните партньорства на наблюдаваните обекти с комерсиални или некомерсиални институции, като университети и публични изследователски институти на национално или международно ниво. Сътрудничеството може да е с повече от един партньор и засяга бизнеси с продуктови и производствени/преработвателни иновации (независимо от техните организационни или маркетингови нововъведения).

Изследването включва:
EU27: Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция,Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия,Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Обединеното кралство;
EFTA държави: Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария;
Присъединяващи се държави: Хърватия
Държави кандидатстващи за присъединяване: Хърватия
Страни кандидатки: Черна гора, Бивша югославска република Македония, Сърбия, Турция.

Може да харесате още...