Сборни произведения

Периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.

Сборните произведения могат да бъдат разделени на:
  • Колективни произведения – периодични издания (вестници и списания) и енциклопедии;
  • Съставни произведения- сборници, антологии, библиографии, база данни
База данни

Представляват сбор от систематично организирана информация за лесен достъп и анализ. Те могат да бъдат на хартиен и електронен носител.

В САЩ авторското право защитава базата данни само, ако са подбрани, координирани или подредени по такъв начин, че да са достатъчно оригинални.

В други страни от Европа неоригиналните база данни се защитават с така наречените sui generic права, наречени права на база данни. По този начин се предоставя доста по-широка закрила. Когато една база данни е защитена с авторско право, тази закрила се разпростира само до начина на подбиране и представяне на информацията, но не и съдържанието.

Притежател на авторско право върху колективно произведение принадлежи на физическото или юридическото лице, което осигурява създаването му.

Притежател на авторско право върху съставно произведение принадлежи на лицето, което е извършило подбора или подреждането на включените произведения и/или материали.

Икономически права на авторите на сборни произведения

Отделните части в такива произведения се закрилят като произведения на литературата, науката и изкуството, следователно правата на авторите им се препокриват с икономическите права на авторите на литературни произведения.

Може да харесате още...