Санкция за СИС Индустрийс

Санкция за СИС Индустрийс за неизпълнение на решение на КЗКСанкция за СИС Индустрийс за неизпълнение на решение на КЗК

Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което е установено неизпълнение на наложена временна мярка, по чл. 97, ал. 2 от ЗЗК, от страна на „СИС Индустрийс“ ООД, но намали наложената санкция от 898 680 лв. на 179 736 лв.

С определение от 2 юли 2009 г., подлежащо на незабавно изпълнение, КЗК наложи временна мярка – спиране на разпространението на рекламата на напитката Узаки Зорбас във всичките й форми и задължи дружеството производител, «СИС Индустрийс» ООД, в еднодневен срок от получаване на уведомлението да предприеме мерки за преустановяване разпространението на рекламата.

От установените факти и събраните доказателства е било видно, че рекламата продължава да се разпространява и след наложената временна мярка със същото съдържание, което е мотивирало Комисията да постанови спирането й. Разпространението на рекламата е извършвано освен пряко и по косвен път, чрез дружества, различни от производителя на напитката «СИС Индустрийс» ООД.

При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание всички обстоятелства, свързани с нарушението, както и финансовото състояние на ответника, и е наложила санкция под средния предвиден в закона размер.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ), Закона за обществените поръчки ( ЗОП ) и Закона за концесиите ( ЗК ). Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ) и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ) е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите – членки на Европейския съюз по реда на Регламент ( ЕО ) № 1/2003 и Регламент ( ЕО ) № 139/2004.

Може да харесате още...