Регламент (ЕО) № 874/2009 на Комисията

от 17 септември 2009 година
относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно производството пред Службата на Общността за сортовете растения
(преработена версия)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения, и по-специално член 114 от него,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 1239/95 на Комисията от 31 май 1995 година относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно производството пред Службата на Общността за сортовете растения е бил изменян съществено няколко пъти. Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота посоченият регламент следва да бъде преработен.

(2) Регламент (ЕО) № 2100/94 („Основният регламент“) установява нова система за правна закрила на Общността на сортовете растения, при която правната закрила на сортовете растения е валидна в цялата Общност.

(3) Такава система следва се управлява по ефективен начин от Службата на Общността за сортовете растения (Службата), която е подпомагана от службите за проверките при извършването на техническите проверки на съответните растителни сортове и която може да се възползва от услугите на определени национални агенции или от своите подразделения, създадени с тази цел. В тази връзка е задължително да се определят връзките между Службата, нейните подразделения, службите за проверка и националните агенции.

(4) Службата следва да заплаща на службите за проверка такса, покриваща всички разноски за извършването на техническата проверка от тяхна страна. Административният съвет следва да определи единни методи за изчисляване на разноските.

(5) Решенията на Службата могат да бъдат обжалвани пред нейното отделение по жалбите. Следва да се приемат разпоредби за дейността на отделението по жалбите. Ако е необходимо, могат да бъдат създавани и други отделения по жалбите от административния съвет.

(6) Докладите от проверката, извършена на отговорност на органите на държава-членка или на трета държава, която е член на Международния съюз за закрила на нови сортове растения, следва да се считат за достатъчна база за решение.

(7) Следва да се позволи използването на електронни средства от страна на Службата при подаването на заявки, възражения или жалби и при представянето на документи. Освен това Службата следва да има възможността да издава сертификати за правната закрила на Общността на сортовете растения в електронен формат. Публикуването на информация относно правнатазакрила на Общността на сортовете растения също  следва да бъде възможно по електронен път. И накрая, следва да се позволи електронното съхранение на свързани с производството досиета.

(8) Председателят на Службата следва да бъде упълномощен да определи всички необходими подробности по отношение на използването на електронни средства за комуникация или съхранение.

(9) Определени разпоредби на членове 23, 29, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 49, 50, 58, 81, 85, 87, 88 и 100 от Основния регламент изрично предвиждат, че подробни правила следва или могат да бъдат създадени за тяхното прилагане. Други подробни правила се създават за същите цели, ако се изисква изясняване.

(10) Влизането в сила на прехвърлянето на закрилата на Общността на сортовете растения или прехвърляне на правото за това се определя в правилата, свързани с вписването в регистрите.

(11) Административният съвет на Службата на Общността за сортовете растения е бил консултиран.

(12) Правилата, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по правна закрила на сортовете растения,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

СТРАНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО, СЛУЖБА И СЛУЖБИ ПО ПРОВЕРКИТЕ

ГЛАВА I

Страни в производството

Член 1

Страни в производството

1. Следните лица могат да бъдат страна в производството пред Службата на Общността за сортовете растения, наричана по-нататък „Службата“:

а) заявителят за правна закрила на Общността на сортовете растения;

б) лицето, което възразява, посочено в член 59, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2100/94 (наричан по-нататък „Основния регламент“);

в) титулярят или титулярите на право на закрила на Общността на сортовете растения, наричани по-нататък „титуляр“;

г) всяко лице, чиято заявка или молба е предпоставка за решение, което се взема от службата.

2. Службата може, въз основа на писмена молба, да допусне до участие в производството всяко лице, различно от лицата, посочени в параграф 1, което е пряко и лично заинтересовано.

3. Всяко физическо или юридическо лице, както и всеки орган, приравнен на юридическо лице, според законодателството, приложимо към него, се счита за лице по смисъла на параграфи 1 и 2.

Член 2

Определяне на страните в производството

1. Всяка страна в производството се определя чрез нейното име и адрес.

2. Имената на физически лица се посочват чрез фамилното име на лицето и малките му имена. Имената на юридическите лица, а също и на предприятия или търговски дружества се указват чрез техните официални наименования.

3. Адресите съдържат цялата релевантна административна информация, включително името на държавата, в която пребивава страната в производството или където е разположено нейното седалище или тя е установена. Препоръчително е да бъде указан само един адрес за всяка страна в производството;

в случай че са указани няколко адреса, само адресът, отбелязан на първо място, се взема предвид, освен ако страната в производството определи един от другите адреси като адрес за връзка.

Председателят на Службата определя подробностите относно адреса, включително и всякаква релевантна информация във връзка с други комуникационни връзки за пренос на данни.

4. Когато юридическо лице е страна в производството, то също се указва чрез име и адрес на физическо лице, юридически представящо страната в производството по силата на съответното национално законодателство. Разпоредбите на параграф 2 се прилагат mutatis mutandis спрямо това физическо лице.

Службата може да разреши дерогации от разпоредбите на първото изречение на първа алинея.

5. Когато Комисията или държава-членка е страна в производството, тя посочва представител за всяко производство, в което участва.

Член 3

Езици на страните в производството

1. Език, който е официален език на Европейския съюз, избран от страна в производството, за използване в документите, които са изпратени първо до Службата и подписани с цел подаване, се използва от страната в производството до произнасяне окончателно решение от Службата.

2. Ако страна в производството изпрати документ, подписан за тази цел от нея на който и да е друг официален език на Европейския съюз, различен от този, който следва да се използва съгласно параграф 1, документът се счита за получен, когато Службата притежава негов превод, предоставен от други служби. Службата може да разреши дерогация от това изискване.

3. Ако при устното производство страна използва език, различен от официалния език на Европейския съюз, използван от компетентните членове от персонала на Службата, от други страни в производството, или и от двете, като език използван от нея, тя е длъжна да осигури симултанен превод на този официален език. Ако това не е направено, устното производство може да продължи на езиците, използвани от компетентните членове от персонала на Службата и от другите страни в производството.

Член 4

Езици при устно производство и при събиране на доказателства

1. Всяка страна в производството, всеки свидетел или експерт, който дава показания по време на устно производство, може да използва всеки от официалните езици на Европейския съюз.

2. Ако събирането на доказателства, посочено в параграф 1, е допуснато по искане на страна в производството, тогава, ако страна в производството, свидетел или експерт, не може да се изрази по подходящ начин на някой от официалните езици на Европейския съюз, той може да бъде изслушан само ако страната, която е направила искането, осигури превод на езиците, използвани заедно от всички страни в производството или, при липса на такъв, от членовете на персонала на Службата. Службата може да разреши дерогации от първа алинея.

3. Изявленията, направени от членовете на персонала на Службата, от страни в производството, свидетели или експерти на един от официалните езици на Европейския съюз по време на устното производство или при събирането на доказателства, се включват в протокола на съответния използван език. Изказвания, направени на друг език, се включват на езика, използван от членовете на персонала на Службата.

Член 5

Превод на документите на страните в производството

1. Ако страна в производството изпрати документ на език, различен от официалните езици на Европейския съюз, Службата може да изиска превода на получените документи да бъде направен от страната в производството на езика, който следва да бъде използван от тази страна или от компетентните членове на персонала на Службата.

2. Когато преводът на документ се депозира или следва да бъде депозиран от страна в производството, Службата може да изиска депозирането на свидетелство, в рамките на период, в който тя може да определи, че преводът отговаря на оригиналния текст.

3. Ако преводът, посочен в параграф 1 и свидетелството, посочено в параграф 2 не са депозирани, се счита, че документът не е получен от Службата.

ГЛАВА II

Служба

Раздел 1

Комитети на Службата

Член 6

Квалификация на членовете на комитетите

1. Комитетите, посочени в член 35, параграф 2 от Основния регламент, са съставени, по усмотрение на председателя на Службата, или от лица само с юридическа или само с техническа квалификация, или от лица с техническа квалификация и лица с юридическа квалификация.

2. Лицето с техническа квалификация притежава диплома или е придобило признат опит в областта на ботаниката.

3. Лицето с юридическа квалификация притежава диплома по право или е придобило признат опит в областта на интелектуалната собственост или регистрацията на растителни сортове.

Член 7

Решения на комитетите

1. Комитетите, освен вземането на решенията, посочени в член 35, параграф 2 от Основния регламент, се занимават и със:

— несуспензивния ефект на решение, съгласно член 67, параграф 2 от Основния регламент,

— преюдициално ревизиране съгласно член 70 на Основния регламент,

— restituo in integrum съгласно член 80 от Основния регламент,

и

— разпределението на разноските съгласно член 85, параграф 2 от Основния регламент и член 75 от настоящия регламент.

2. Решенията на комитетите се вземат с мнозинство от техните членове.

Член 8

Правомощия на членовете на комитетите

1. Комитетите определят един от своите членове за докладчик, който действа от името на съответния комитет.

2. Докладчикът упражнява следните правомощия:

а) изпълнява задълженията, съгласно член 25 и контролира изпращането на докладите от службите за проверка, посочени в членове 13 и 14;

б) проследява процедурата в рамките на Службата, включително съобщаване на всяка нередност, която следва да се отстрани от страна в производството и определянето на срок за това; и

в) провежда тесни консултации и обмяна на информация със страните в производството.

Член 9

Роля на председателя

Председателят на Службата гарантира последователността на решенията, взети под негово ръководство. Той определя, по-специално, условията, съгласно които се вземат решенията по възражения, направени по член 59 от Основния регламент, и решенията по членове 61, 62, 63 или 66 от Основния регламент.

Член 10

Консултации

Членовете на персонала на Службата могат да използват безплатно помещенията на националните агенции, определени съгласно член 30, параграф 4 от Основния регламент, както и тези на службите за проверки, посочени в членове 13 и 14 от настоящия регламент, за провеждане на периодични консултации със страните в производството и трети лица.

Раздел2

Отделения по жалбите

Член 11

Отделения по жалбите

1. С оглед произнасяне по жалбите срещу решенията, посочени в член 67 от Основния регламент, се създава отделение по жалбите. Ако е необходимо, административният съвет може, по предложение на Службата, да създаде повече отделения по жалбите. В този случай той определя разпределението на работата между така създадените отделения по жалбите.

2. Всяко отделение по жалбите се състои от членове с техническа и юридическа квалификация. Член 6, параграфи 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis. Председателят трябва да бъде лице с юридическа квалификация.

3. Проверката на жалба се възлага от председателя на отделението по жалбите на един от неговите членове, които действа като докладчик. Проучването може да включва, по целесъобразност, събиране на доказателства.

4. Решенията на отделението по жалбите се вземат с мнозинство от членовете.

Член 12

Деловодство към отделението по жалбите

1. Председателят на Службата създава деловодство към отделението по жалбите; членовете на персонала на Службата не могат да участват в деловодството, ако те са участвали в производството, свързано с обжалваното решение.

2. Служителите на деловодството по-специално отговарят за:

— изготвяне на протоколите от устното производство и събирането на доказателства съгласно член 63 от настоящия регламент,

— разпределение на разноските, съгласно член 85, параграф 5 от Основния регламент и член 76 от настоящия регламент, и

— потвърждаването, съгласно член 77 от настоящия регламент, на всяко споразумение за покриване разходите, сключено между страните в производството.

ГЛАВА III

Служби за проверка

Член 13

Определяне на служба за проверка, посочена в член 55, параграф 1 от Основния регламент за сортовете растения

1. Когато административният съвет натовари компетента служба в държава-членка, с отговорност за техническата проверка, председателят на Службата уведомява определената служба, наричана по-нататък „служба за проверка“. Тя започва да действа от деня на уведомяването от председателя на Службата. Настоящата разпоредба се прилага mutatis mutandis, когато това задължение на службата за проверка се отменя, при спазване на член 15, параграф 6 от настоящия регламент.

2. На член на персонала на службата за проверка, участващ в техническа проверка, не е позволено да използва, без да е упълномощен, или да разкрива на което и да е неупълномощено лице, каквито и да е факти, документи и информация, които са му станали известни в хода на техническата проверка или във връзка с нея. Той е обвързан от това задължение след приключването на съответната техническа проверка, след прекратяване на функциите му, както и след оттегляне на задължението за техническа проверка на съответната служба за проверка.

3. Параграф 2 се прилага mutatis mutandis към материал от растителен сорт, който е предоставен на службата за проверка от заявителя.

4. Службата контролира спазването на параграфи 2 и 3 и се произнася по изключването или искания за отвод на членове на службата за проверка съгласно член 81, параграф 2 от Основния регламент.

Член 14

Определяне на служба за проверка, посочена в член 55, параграф 2 от Основния регламент

1. Когато Службата възнамерява да натовари агенции с отговорността за техническата проверка на сортовете, съгласно член 55, параграф 2 от Основния регламент, тя изпраща обяснително писмо за одобрение от административния съвет относно техническата целесъобразност за избора на такива агенции като служба за проверка.

2. Когато Службата възнамерява да създаде свои собствени подразделения за техническа проверка на сортовете в съответствие с член 55, параграф 2 от Основния регламент, тя изпраща обяснително писмо за одобрение от административния съвет относно техническата и икономическа целесъобразност от създаването на такива подразделения за тази цел и за разположението на тези подразделения.

3. Когато административният съвет е одобрил обяснителните писма, посочени в параграфи 1 и 2, председателят на Службата може да съобщи това определяне на агенциите, посочени в параграф 1, или може да публикува определянето на подразделения, както е посочено в параграф 2, в Официален вестник на Европейския съюз. Това определяне може да бъде отменено само със съгласие на административния съвет. Член 13, параграфи 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis към членовете на персонала на агенцията, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Член 15

Процедура по определяне

1. Определянето на служба за проверка става с писмено споразумение между Службата и службата за проверка, предвиждащо дейността по техническата проверка на растителните сортове от службата за проверка и за плащането на таксите, посочени в член 58 от Основния регламент. В случай на подразделение, посочено в член 14, параграф 2 от настоящия регламент, определянето става съгласно вътрешни правила за методите на работа, издадени от Службата.

2. Ефектът на писменото споразумение е такъв, че действия, извършени или които следва да се извършват от членовете на персонала на службата за проверка, се считат, по отношение на третите лица, за действия на Службата.

3. Когато службата за проверка възнамерява да се възползва от услугите на други технически квалифицирани органи, съгласно член 56, параграф 3 от Основния регламент, тези органи се назовават в писменото споразумение със службата.

Член 81, параграф 2 от Основния регламент и член 13, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis към съответните членове, които трябва да подпишат писмен документ, с който се задължават да спазват поверителност.

4. Службата заплаща на службата за проверка такса, покриваща всички разноски за извършването на техническата проверка от последната. Административният съвет определя единни методи за изчисляване на разноските и съставните елементи на разноските, които важат за всички определени служби за проверка.

5. Службата за проверка периодично изпраща на Службата разбивка на разходите за извършената техническа проверка и по поддръжката на необходимите референтни събрани материали.

При обстоятелствата, посочени в параграф 3, отделен доклад от одита на органите се изпраща на Службата от службата за проверка.

6. Всяко отменяне на определяне на служба за проверка не може да има ефект преди деня, в който влезе в сила прекратяването на писменото споразумение, посочено в параграф 1.

ДЯЛ II

СПЕЦИФИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД СЛУЖБАТА

ГЛАВА I

Заявка за правна закрила на Общността на сортовете растения

Раздел1

Заявка

Член 16

Подаване на заявката

1. Заявка за правна закрила на Общността на сортовете растения се подава в Службата, в определените национални агенции или подразделения, създадени съгласно член 30, параграф 4 от Основния регламент.

Когато заявката се подава в Службата, това може да стане на хартиен или електронен носител. Когато заявката се подава в националните агенции или подразделения, тя се подава в два екземпляра на хартиен носител.

2. Информацията, изпратена на Службата, в съответствие с член 49, параграф 1, буква б) от Основния регламент, съдържа:

— подробности за идентифициране на заявителя и, по целесъобразност, неговия процесуален представител,

— националната агенция или подразделение, в която е подадена заявката за правна закрила на Общността на сортовете растения, и

— временното обозначение на съответния сорт.

3. Службата предоставя безплатно следните формуляри:

а) формуляр на заявка и технически въпросник за целите на подаването на заявката за правна закрила на Общността на сортовете растения;

б) формуляр за изпращане на информацията, посочена в параграф 2, който указва последиците от всеки пропуск при изпращането.

4. Заявителят попълва и подписва формуляра, предвиден в параграф 3. Когато заявлението се подава по електронен път, то отговаря на изискванията на член 57, параграф 3, втора алинея относно подписа.

Член 17

Получаване на заявката

1. Когато национална агенция, определена съгласно член 30, параграф 4 от Основния регламент, или подразделение, създадено съгласно него, получи заявка, то изпраща на Службата заедно със заявката, която се изпраща съгласно член49, параграф 2 от Основния регламент, и потвърждение за получаване.

Потвърждението за получаване съдържа входящия номер на националната агенция или на нейно подразделение, номера на изпратените документи и датата на получаване в националната агенция или подразделението. Копие от потвърждението за получаване се дава на заявителя от националната агенция или подразделение.

2. Когато Службата получи заявка директно от заявителя или чрез подразделение или национална агенция, тя следва, без да се засягат други разпоредби, да маркира документите, като попълва входящ номер и дата на получаване от Службата и издава квитанция на заявителя. Квитанцията съдържа входящия номер на Службата, номера на получените документи, датата на получаване в Службата и датата на заявката, по смисъла на член 51 от Основния регламент. Копие от квитанцията се издава на националната агенция или подразделение, чрез които Службата е получила заявката.

3. Ако Службата получи заявка чрез подразделение или национална агенция повече от един месец след нейното подаване от заявителя, „датата на заявката“, по смисъла на член 51 от Основния регламент, не може да бъде по-ранна от датата на получаване в Службата, освен ако Службата установи на базата на достатъчни писмени доказателства, че заявителят е изпратил информация до нея съгласно член 49, параграф 1, буква б) от Основния регламент и член 16, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 18

Условия, определени в член 50, параграф 1 от Основния регламент

1. Ако Службата констатира, че заявката не отговаря на условията, определени в член 50, параграф 1 от Основния регламент, тя информира заявителя за констатираните недостатъци, като уточнява, че само датата, на която се получи достатъчна информация, отстраняваща тези недостатъци, може да бъде считана за дата на заявката по смисъла на член 51 от Основния регламент.

2. Заявката отговаря на условието, определено в член 50, параграф 1, буква и) от Основния регламент само ако датата и страната на първото преотстъпване, по смисъла на член 10, параграф 1 на Основния регламент, са указани, или ако такова преотстъпване все още не е извършено, е направена декларация, удостоверяваща липсата на преотстъпване.

3. Заявката отговаря на условието, определено в член 50, параграф 1, буква й) от Основния регламент, само ако датата и страната, записани в по-ранна заявка за сорта, са указани, в степента, в която заявителят е узнал за тях, по отношение на:

— молба за право на собственост по отношение на сорт, и

— молба за официално приемане на сорта за издаване на сертификати и пускане на пазара, когато официалното приемане включва официално описание на сорта, в държава-членка или член на Международния съюз за закрила на новите сортове растения.

Член 19

Условия, посочени в член 50, параграф 2 от Основния регламент

1. Ако Службата счита, че заявката не отговаря на разпоредбите на параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член или на член 16 от настоящия регламент, тя прилага член 17, параграф 2 от него, но изисква заявителят да отстрани недостатъците, които тя е констатирала, в рамките на период, който тя може да определи. Ако тези недостатъци не бъдат отстранени в този период, Службата незабавно отхвърля заявката съгласно член 61, параграф 1, буква а) от Основния регламент.

2. Заявката съдържа следните подробности:

а) националността на заявителя, ако той е физическо лице, инеговото наименование като страна в производството, посочени в член 2 от настоящия регламент, и, ако не е селекционерът, името и адреса на селекционера;

б) латинското наименование на рода, вида или подвида, към който принадлежи сорта, и общото име;

в) характеристиките на сорта, които по мнение на заявителя са ясно различими от други сортове, като тези други сортове се посочват (ако е целесъобразно) като референтни сортове за тестване;

г) селекция, поддръжка и размножаване на сорта, включително информация за:

— характеристики, названието на сорта или, при липса на такова, временното наименование и култивирането на някакъв друг сорт или сортове, материал от които трябва да бъде използван нееднократно за производството на сорта, или

— характеристики, които са били генетично модифицирани, когато съответният сорт представлява генетично модифициран организъм по смисъла на член 2, параграф 2 от Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

д) региона и страната, в която сортът е селекциониран или открит и развит;

е) датата и страната на първо преотстъпване на сортови съставки или материал от реколта от сорта, за целите на оценката на новостта, съгласно член 10 от Основния регламент, или декларация, че такова преотстъпване все още не е извършено;

ж) наименованието на органа, пред който е подадена заявката, и входящия номер на заявката, посочена в член 18, параграф 3 от настоящия регламент;

з) съществуващи национални права за закрила на сортовете растения или какъвто и да е патент за сорта, валиден в рамките на Общността.

3. Службата може да се изисква всякаква необходима информация или документация и, ако е необходимо, достатъчно скици или фотографии за извършването на техническата проверка в рамките на период, който тя определя.

4. Когато съответният сорт представлява генетично модифициран организъм, по смисъла на член 2, параграф 2 от Директива 2001/18/ЕО Службата може за изиска заявителят да изпрати копие от писмен документ от отговорните органи, удостоверяващ, че техническата проверка на сорта съгласно членове 55 и 56 от Основния регламент не представлява риск за околната среда съгласно нормите на посочената директива.

Член 20

Искане на приоритет

Ако заявителят иска право на приоритет на заявка по смисъла на член 52, параграф 2 от Основния регламент, която не е най-рано постъпилата от заявките, които следва да бъдат указани съгласно първо тире на член 18, параграф 3 от настоящия регламент, Службата декларира, че само най-старата заявка може да се ползва от приоритетна дата. Когато потвърждението за получаване от Службата включва датата на подаване на заявката, която не е най-старата от заявките, които следва да бъдат указани, известената приоритетна дата се счита за невалидна.

Член 21

Правна закрила на Общността на сортовете растения по време на производството

1. Когато завеждането на иск срещу заявител по силата на член 98, параграф 4 от Основния регламент е вписано в регистъра на заявките за правна закрила на Общността на сортовете растения, Службата може да спре производството по заявката. Службата може да определи дата, на която възнамерява да продължи висящото пред нея производство.

2. Когато окончателно решение или всякакво друго решение за прекратяване на производството по иска, посочен в параграф 1, бъдат вписани в регистъра за заявки за правна закрила на Общността на сортовете растения, Службата възобновява производството. Тя може да го възобнови на по-ранна дата, но не преди датата, вече определена съгласно параграф 1.

3. Когато правото на закрила на Общността на сортовете растения е валидно прехвърлено на друго лице и това прехвърляне има действие по отношение на Службата, това лице може да замести първия заявител, при условие че той уведоми за това Службата в рамките на един месец от вписването на окончателното решение в регистъра на заявките за правна закрила на Общността на сортовете растения. Таксите, дължими съгласно член 83 от Основния регламент и вече платени от първия заявител, се считат за платени от последващия заявител.

Раздел2

Извършване на техническата проверка

Член 22

Решение за ръководните принципи на тестовете

1. По предложение на председателя на Службата административният съвет взема решение за ръководните принципи на тестовете. Датата на решението и сортовете, посочени в него, се публикуват в Официален бюлетин на Службата, както е посочено в член 87.

2. При липса на решение на административния съвет за ръководните принципи за тестовете председателят на Службата може да вземе временно решение за тях. Временното решение изтича в деня на вземането на решение от административния съвет. Когато временното решение на председателя на Службата се различава от решението на административния съвет, техническата проверка, започнала преди решението на административния съвет, не се повлиява. Административният съвет може да вземе друго решение, ако обстоятелствата го наложат.

Член 23

Правомощия, дадени на председателя на Службата

1. Когато административният съвет вземе решение за ръководните принципи за тестовете, той включва правомощие, с което председателят на Службата може да включва допълнителни характеристики и техни описания по отношение на сорт.

2. Когато председателят на Службата използва правомощието, посочено в параграф 1, член 22, параграф 2 се прилага mutatis mutandis.

Член 24

Уведомяване на службата за проверка от Службата

Съгласно член 55, параграф 3 от Основния регламент Службата изпраща копия от следните документи, свързани със сорта, на службата за проверка:

а) формуляр на заявка, технически въпросник и всеки допълнителен документ, изпратен от заявителя, съдържащ информация, необходима за извършването на техническата проверка;

б) попълнените формуляри от заявителя, съгласно член 86 от настоящия регламент;

в) документите, свързани с възражение, основано на твърдение, че условията, посочени в членове 7, 8 и 9 от Основния регламент не са спазени.

Член 25

Сътрудничество между Службата и службата за проверка

Служителите на службата за проверка, отговорни за техническата проверка, и докладчикът, определен съгласно член 8, параграф 1, си сътрудничат във всички фази на техническата проверка.

Сътрудничеството обхваща най-малко следните аспекти:

а) контрол на извършването на техническата проверка, включително инспектиране на местонахождението на тестовите участъци и използваните методи от докладчика;

б) без да засяга други разследвания на Службата, информация от службата за проверка за подробностите за всякакво предишно пускане на пазара на сорта; и

в) изпращане от службата за проверка на Службата на междинни доклади за всеки период на растеж.

Член 26

Форма на докладите от проверката

1. Докладът от проверката, посочен в член 57 от Основния регламент, се подписва от отговорния член на службата за проверка и изрично уточнява, че докладът е запазен за използване само от Службата, съгласно член 57, параграф 4 от Основния регламент.

2. Разпоредбите на параграф 1 се прилагат mutatis mutandis

към всички междинни доклади, които следва да бъдат изпратени на Службата. Службата за проверка изпраща копие от всеки междинен доклад на заявителя.

Член 27

Други доклади от проверка

1. Докладът за резултатите от всяка техническа проверка, която е извършена или е в процес на извършване за официални цели в държава-членка от една от отговорните служби за съответните сортове съгласно член 55, параграф 1 от Основния регламент, може да бъде считан от Службата, че представлява достатъчна база за решение, при условие че:

а) материалът, изпратен за техническа проверка, отговаря по количество и качество на всички стандарти, които са предвидени съгласно член 55, параграф 4 от Основния регламент;

б) техническата проверка е извършена по начин, отговарящ на предписанията на Административния съвет съгласно член 55, параграф 1 от Основния регламент, и е извършена съгласно ръководните принципи, дадените общи инструкции, съгласно член 56, параграф 2 от Основния регламент и членове 22 и 23 от настоящия регламент;

в) Службата е имала възможност да контролира провеждането на съответната техническа проверка; и

г) когато окончателният доклад не е налице веднага, междинните доклади за всеки период на растеж са изпратени на Службата преди доклада от проверката.

2. Когато Службата не счита, че докладът от проверката, посочен в параграф 1, представлява достатъчна база за решение, тя може да приложи процедурата определена в член 55 от Основния регламент, след като се консултира със заявителя и съответната служба по проверка.

3. Службата и всяка компетентна национална служба за правна закрила на сортовете в държава-членка оказват административна помощ на другите чрез предоставяне, при поискване, на всякакви доклади от проверки на сортове, за целите на проучване на различимостта, хомогенността и стабилността на този сорт. Определена сума се заплаща на Службата или на компетентната национална служба за правна закрила на сортовете за предоставянето на такъв доклад, като тази сума се съгласува между съответните служби.

4. Доклад за резултатите от техническата проверка, която е извършена или е в процес на извършване за официални цели в трета държава, която е член на Международния съюз за закрила на нови сортове растения, може да бъде считан от Службата като представляващ достатъчна база за решение, при условие че техническата проверка отговаря на условията, предвидени в писменото споразумение между Службата и компетентния орган на тази трета държава. Тези условия следва да включват поне:

а) условията относно материала, както е посочено в параграф 1, буква а);

б) че техническата проверка е извършена съгласно утвърдените правила за тестване или общите инструкции, дадени съгласно член 56, параграф 2 от Основния регламент;

в) че Службата е имала възможност да провери годността на средствата за извършване на техническата проверка за съответните сортове в тази трета държава и да наблюдава извършването на съответната техническа проверка; и

г) условията, отнасящи се до наличието на доклади, както е посочено в параграф 1, буква г).

Раздел 3

Наименование на сорта

Член 28

Предложение за наименование на сорта

Предложението за наименование на сорта се подписва и се подава в Службата или, ако предложението придружава заявката за правна закрила на Общността на сортовете растения, в определената национална агенция или създадено подразделение съгласно член 30, параграф 4 от Основния регламент, в два екземпляра. Службата предоставя безплатно формуляр за целите на предложение за наименование на сорта. Когато предложението за наименование на сорта се подава по електронен път, то отговаря на изискванията на член 57, параграф 3, втора алинея от настоящия регламент относно подписа.

Член 29

Проверка на предложението

1. Когато предложението не придружава заявката за правна закрила на Общността на сортовете растения или когато предложеното наименование на сорта не може да бъде одобрено от Службата, Службата незабавно информира заявителя за това, като изисква от него да изпрати предложение или ново предложение и уточнява последиците от неспазване на това изискване.

2. Когато Службата установи, при получаване на резултатите от техническата проверка съгласно член 57, параграф 1 от Основния регламент, че заявителят не е подал никакво предложение за наименование на сорта, тя незабавно отхвърля заявката за правна закрила на Общността на сортовете растения съгласно член 61, параграф 1, буква в) от Основния регламент.

Член 30

Насоки за наименование на сорт

Административният съвет приема насоки, установяващи уеднаквени и окончателно определени критерии за определянето на пречките за родовото обозначение на наименованието на сорта, посочено в член 63, параграфи 3 и 4 от Основния регламент.

ГЛАВА II

Възражение

Член 31

Подаване на възражения

1. Възраженията, съгласно член 59 от Основния регламент, съдържат:

а) името на заявителя и входящия номер на заявката, срещу която е подадено възражението;

б) определяне на лицето, направило възражението, като страна в производството, както е посочено в член 2 от настоящия регламент;

в) ако лицето, направило възражението, е определило процесуален представител, неговото име и адрес;

г) декларация, уточняваща мотивите, на които се основава възражението, както е посочено в член 59, параграф 3 от Основния регламент, и по фактите, доказателствата и аргументите, представени в подкрепа на възражението.

2. Ако са подадени няколко възражения по отношение на една и съща заявка за правна закрила на Общността насортовете растения, Службата може да съедини производствата по тези възражения.

Член 32

Отхвърляне на възражения

1. Ако Службата счита, че възражението не отговаря на член 59, параграфи 1 и 3 от Основния регламент или член 31, параграф 1, буква г) от настоящия регламент или че то не съдържа достатъчно сведения, позволяващи идентифициране на заявката на заявителя, срещу която е подадено възражението, тя отхвърля възражението като недопустимо, освен ако тези пропуски са отстранени в рамките на срок, който тя може да посочи.

2. Ако Службата констатира, че възражението не отговаря на други разпоредби на Основния регламент или на настоящия регламент, тя отхвърля възражението като недопустимо, освен ако тези пропуски бъдат отстранени преди изтичането на периодите за представяне на възраженията

ГЛАВА III

Поддържане на правната закрила на Общността на сортовете растения

Член 33

Задължения на титуляря съгласно член 64, параграф 3 от Основния регламент

1. Титулярят е длъжен да допусне проверка на материала от съответния сорт и на мястото, където се съхранява идентичността на сорта, за да получи необходимата информация за оценката дали сортът продължава да съществува в непроменено състояние, съгласно член 64, параграф 3 от Основния регламент.

2. Титулярят трябва да съхранява необходимата документация, за да се улесни проверката на подходящите мерки, посочени в член 64, параграф 3 от Основния регламент.

Член 34

Техническа проверка на защитения сорт

Без да се засяга член 87, параграф 4 от Основния регламент, техническа проверка на защитения сорт се извършва съгласно ръководните принципи за тестовете, надлежно прилагани, когато е предоставена правна закрила на Общността на сортовете растения по отношение на този сорт. Членове 22 и от 24 до 27 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis към Службата, службата за проверка и титуляря.

Член 35

Друг материал за използване при техническата проверка

Когато титулярят изпрати материал от сорта, съгласно член 64, параграф 3 от Основния регламент, службата за проверка може, със съгласието на Службата, да провери изпратения материал чрез проверка на друг материал, който е взет от стопанства, където материалът е произведен от титуляря, или с негово съгласие, или е взет от материала, който се търгува от него, или с негово съгласие, или е взет от официалните органи в държава-членка по силата на техните правомощия.

Член 36

Изменения в наименованията на сорта

1. Когато наименованието на сорта трябва да се измени съгласно член 66 от Основния регламент, Службата информира титуляря за основанията за това, определя срок, в рамките на който титулярят трябва да изпрати подходящо предложение за изменение на наименованието на сорта, и посочва, че ако той не спази това изискване, може да бъде лишен от правната закрила на Общността на сортовете растения съгласно член 21 от Основния регламент.

2. Когато предложението за изменение на наименованието на сорта не може да бъде одобрено от Службата, Службата незабавно информира титуляря и отново определя срок, в рамките на който титулярят трябва да изпрати подходящо предложение,и посочва, че ако той не спази това изискване, може да бъде лишен от правната закрила на Общността на сортовете растения съгласно член 21 от Основния регламент.

3. Членове 31 и 32 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis към възражение, подадено съгласно член 66, параграф 3 от Основния регламент.

4. Когато предложението за изменение в наименованието на сорта се подава по електронен път, то отговаря на изискванията на член 57, параграф 3, втора алинея относно подписа.

ГЛАВА IV

Лицензии на Общността, предоставяни от Службата

Раздел 1

Задължителни лицензии по силата на разпоредбите на член 29 от Основния регламент

Член 37

Молби за издаване на задължителна лицензия

1. Молбата за издаване на задължителна лицензия по силата на разпоредбите на член 29, параграфи 1, 2 и 5 от Основния регламент следва да съдържа:

а) наименованието на заявителя и на титуляря на съответния растителен сорт, противопоставящ се на предоставянето на лицензия, като страни по производството;

б) названието на сорта и на растителния вид, към който принадлежи съответният сорт;

в) предложение за видовете дейности, които следва да бъдат включени в задължителната лицензия;

г) декларация, разкриваща съответния обществен интерес, включително подробни данни за факти, доказателствени материали и доводи в подкрепа на този обществения интерес;

д) когато се касае за молба, посочена в член 29, параграф 2 от Основния регламент — предложение за категорията лица, на които следва да се предостави задължителната лицензия, включително, в зависимост от обстоятелствата, и специфичните изисквания, свързани с тази категория лица;

е) предложение за справедливо възнаграждение и базата за изчисляване на възнаграждението.

2. Молбата за издаване на задължителната лицензия, посочена в член 29, параграф 5а от Основния регламент, следва да съдържа:

а) наименованието на заявителя, притежаващ патентно право и на титуляря на съответния растителен сорт, противопоставящ се на предоставянето на лицензия, като страни по производството;

б) названието на сорта и на растителния вид, към който принадлежи съответният сорт;

в) заверено копие на патентното свидетелство, от което да е виден номера му и предявените искания за патента за биотехнологично изобретение, както и органа, предоставил патентното право;

г) предложение за видовете дейности, които следва да бъдат включени в задължителната лицензия;

д) предложение за справедливо възнаграждение и базата за изчисляване на възнаграждението;

е) декларация за причините, поради които се смята, че биотехнологичното изобретение представлява важен технически прогрес от значителен икономически интерес, сравним със защитения сорт, включително подробни данни за факти, доказателствени материали и доводи в подкрепа на предявения иск;

ж) предложение за териториалния обхват на лицензията, който не може да надхвърля териториалния обхват на патента, посочен в буква в).

3. Молбата за издаване на насрещна лицензия, посочена в член 29, параграф 5а, втора алинея от Основния регламент, следва да съдържа:

а) наименованието на заявителя, притежаващ патентно право и на титуляря на съответния растителен сорт, противопоставящ се на предоставянето на лицензия, като страни по производството;

б) названието на сорта и на растителния вид, към който принадлежи съответният сорт;

в) заверено копие на патентното свидетелство, от което да е виден номера му и предявените искания за патента за биотехнологично изобретение, както и органа, предоставил патентното право;

г) официален документ, удостоверяващ, че на титуляря на растителния сорт е предоставена задължителната лицензия за патентовано биотехнологично изобретение;

д) предложение за видовете дейности, които следва да бъдат включени в насрещната лицензия;

е) предложение за справедливо възнаграждение и базата за изчисляване на възнаграждението;

ж) предложение за териториалния обхват на насрещната лицензия, който не може да надхвърля териториалния обхват на патента, посочен в буква в).

4. Молбата за издаване на задължителна лицензия следва да бъде съпроводена от документи, удостоверяващи, че заявителят е подал молба за получаване на договорна лицензия до титуляря на този растителен сорт, но без резултат. Когато заявителят за издаване на задължителната лицензия по силата на член 29, параграф 2 от Основния регламент е Комисията или държава- членка, Службата може да не спази това изискване в случай на

непреодолима сила.

5. За безрезултатна по смисъла на параграф 4 се счита всяка молба за предоставяне на договорна лицензия, по отношение на която:

а) в рамките на един разумен срок титулярят на правата не е дал окончателен отговор на ицето, което желае да получи тези права; или

б) титулярят на правата е отказал да предостави договорна лицензия на лицето, което желае да я получи; или

в) титулярят на правата е предложил да предостави договорна лицензия на лицето, което желае да я получи, при явно неизгодни базови условия, включително такива, които се отнасят до възнаграждението, което трябва да се заплати, или при условия, които като цяло са явно неприемливи.

Член 38

Разглеждане на молбата за издаване на задължителна лицензия

1. Устното производство и снемането на доказателства следва принципно да се извършат в рамките на едно и също заседание.

2. Искания за последващи заседания не се допускат, освен при такива, които се базират на обстоятелства, които са претърпели промени по време или след заседанието.

3. Преди да вземе решение, Службата следва да призове засегнатите страни да се споразумеят за уреждане на спора помежду си чрез предоставянето на договорна лицензия. Когато това е уместно, Службата следва да направи предложение за извънсъдебно уреждане на спора.

Член 39

Ползване на правото на закрила на Общността на сортовете растения по време на производството

1. Когато завеждането на иск, посочен в член 98, параграф 1 от Основния регламент, срещу титуляр е вписано в регистъра за правна закрила на Общността на сортовете растения, Службата може временно да преустанови производството за предоставянето на задължителна лицензия. То не може да бъде възобновено преди в същия регистър да бъде вписано окончателното решение по тези искове или всякакво друго решение за прекратяване на производството по иска.

2. Ако прехвърлянето на право на закрила на Общността на сортовете растения произвежда ефект спрямо Службата, новият титуляр участва в производството като страна по искане на заявителя, и ако молбата за предоставяне на договорна лицензия пред новия титуляр е останала без резултат в рамките на два месеца от получаването на известие от Службата, че името на новия титуляр е вписано в регистъра за правната закрила на Общността на сортовете растения. Искането на заявителя се придружава от достатъчно писмени  оказателства за неговия безрезултатен опит и, когато е необходимо, за поведението на новия титуляр.

3. В случай на молба, посочена в член 29, параграф 2 от Основния регламент, новият титуляр участва в производството като страна. Разпоредбите на параграф 1 от настоящия член не се прилагат.

Член 40

Съдържание на решението по молбата

Писменото решение се подписва от председателя на Службата.

Решението съдържа:

а) декларация, че решението е взето от Службата;

б) дата, на която е взето решението;

в) имената на членовете на комисията, участвала в производството;

г) имената на страните в производството и на техните процесуални представители;

д) позоваване на становището на административния съвет;

е) списък на въпросите, по които отделението по жалбите е призовано да се произнесе;

ж) резюме на фактите;

з) мотивите, на които се основава решението;

и) заповедта на Службата; при необходимост, заповедта включва постановените актове, обхванати от задължителната лицензия, специфичните условия, регулиращи тази лицензия и категорията лица, включително, когато е необходимо, специфичните изисквания, свързани с тази категория.

Член 41

Предоставяне на задължителна лицензия

1. Към решението за предоставяне на задължителна лицензия съгласно член 29, параграфи 1, 2 и 5 от Основния регламент се добавя обосновка на съответния обществен интерес.

2. Следните основания могат по-специално да представляват обществен интерес:

а) защита на живота и здравето на хора, животни или растения;

б) нуждата да се задоволява пазара с материал, предлагащ специфични качества;

в) нуждата да се поддържа стимула за непрекъснато селекциониране на подобрени сортове.

3. Решението за предоставяне на задължителна лицензия съгласно член 29, параграф 5а от Основния регламент следва да съдържа декларация за основанията, поради които изобретението представлява важен технически прогрес от значителен икономически интерес. Следните основания могат по-специално да представляват основания, поради които изобретението представлява важен технически прогрес от значителен икономически интерес сравним със защитения сорт растение:

а) подобрения в техниките на отглеждане;

б) подобрения в околната среда;

в) подобрения в техниките за улесняване използването на генетичното биоразнообразие;

г) подобрения в качеството;

д) подобрения в добивите;

е) подобрения в устойчивостта;

ж) подобрения в приспособимостта към специфични климатични и/или екологични условия.

4. Задължителната лицензия е неизключителна.

5. Задължителната лицензия може да бъде прехвърляна само заедно с тази част от предприятието, която използва тази задължителна лицензия или, при обстоятелствата, предвидени в член 29, параграф 5 от Основния регламент, заедно с предоставяне на правата за производен по същество сорт.

Член 42

Условия, отнасящи се до лицето, на което е предоставена задължителна лицензия

1. Без да се засягат останалите условия, посочени в член 29, параграф 3 от Основния регламент, лицето, на което е предоставена задължителна лицензия, трябва да разполага с подходящ финансов и технически капацитет да използва лицензията.

2. Спазването на условията, определени от задължителната лицензия и изложени в решението за нейното предоставяне, се счита за „обстоятелство“ по смисъла на член 29, параграф 4 от Основния регламент.

3. Службата следва да гарантира, че лицето, на което се предоставя задължителна лицензия, не може да заведе иск за нарушение на правната закрила на Общността на сортовете растения, освен ако титулярят е отказал или пропуснал да го направи в рамките на два месеца след като е бил призован за това.

Член 43

Категория лица, отговарящи на специфичните изисквания съгласно член 29, параграф 2 от Основния регламент

1. Всяко лице, възнамеряващо да използва задължителна лицензия, което попада в категорията лица, отговарящи на специфичните изисквания, посочени в член 29, параграф 2 от Основния регламент, декларира своето намерение пред Службата и пред титуляря чрез препоръчано писмо с обратна разписка.

Декларацията следва да включва:

а) името и адреса на това лице, както е предвидено за страните в производството, съгласно член 2 от настоящия регламент;

б) становище по фактите, отговарящи на специфичните изисквания;

в) становище, определящо дейностите, които следва да се извършват; и

г) гаранция, че това лице притежава подходящи финансови ресурси, а също и информация за техническия капацитет за използване на задължителната лицензия.

2. При поискване Службата вписва лицето в регистъра на правната закрила на Общността на сортовете растения, ако това лице отговаря на условията, свързани с декларацията, посочена в параграф 1. Това лице няма право да използва задължителната лицензия преди вписването в регистъра. Лицето и титулярят се уведомяват за вписването.

3. Член 42, параграф 3 се прилага mutatis mutandis към лицето, вписано съгласно параграф 2 от настоящия член в регистъра на правната закрила на Общността на сортовете растения. Всяко решение по иск за нарушение или всеки друг акт, прекратяващ иск по отношение на това нарушение, са приложими за останалите лица, които са вписани или които предстои да бъдат вписани в регистъра.

4. Вписването, посочено в параграф 2, може да бъде заличено само на основание, че специфичните изисквания, определени в решението за предоставяне на задължителна лицензия или финансовия и технически капацитет, установени съгласно параграф 2, са се променили след повече от една година след предоставянето на задължителна лицензия и в рамките на евентуалния срок, предвиден в това предоставяне на лицензия. Вписаното лице и титулярят се уведомяват за заличаването им от регистъра.

Раздел 2

Лицензия съгласно член 100, параграф 2 от Основния регламент

Член 44

Лицензия съгласно член 100, параграф 2 от Основния регламент

1. Искането за неизключителна договорна лицензия, подадено до новия титуляр, както е посочено в член 100, параграф 2 от Основния регламент, трябва да бъде направено в срок от два месеца от датата на получаване на известието от Службата, с което тя информира за вписването на името на новия титуляр в регистъра на правната закрила на Общността на сортовете растения, когато искането е подадено от предходния титуляр или в срок от четири месеца от същата дата, когато искането е подадено от бенефициер на лицензия.

2. Заявлението за издаване на лицензия по член 100, параграф 2 от Основния регламент се придружава от документите, които са били представени при безрезултатна молба, посочена в параграф 1 на настоящия член. Разпоредбите на член 37, параграф 1, букви а), б), в) и параграф 5, член 38, член 39, параграф 3, член 40 с изключение на буква е), член 41, параграфи 3 и 4 и член 42 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis.

ДЯЛ III

ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ЖАЛБИТЕ

Член 45

Съдържание на жалбата

Жалбата съдържа:

а) посочването на жалбоподателя в качеството му на страна в производството по обжалването съгласно член 2;

б) входящия номер на атакуваното решение и заявление относно обхвата, до който се търси промяна или отмяна на решението.

Член 46

Получаване на жалба

Когато Службата получи жалба, тя отбелязва върху нея номера на делото по обжалване и датата на получаване на акта в Службата, както и уведомява жалбоподателя за срока за излагане на основанията на жалбата; страните в производството по обжалване не могат да се позовават на пропускане на такова уведомяване.

Член 47

Участие като страна в производството по обжалване

1. Службата своевременно изпраща копие от жалбата, отбелязано с номера на делото и датата на получаване на жалбата, на страните в производството по обжалване, които са участвали в производството пред Службата.

2. Страните в производството, посочени в параграф 1, могат да встъпят като страни в производството по обжалване в рамките на два месеца от изпращането на копие от жалбата.

Член 48

Роля на Службата

1. Органът на Службата, посочен в член 70, параграф 1 от Основния регламент, и председателят на отделението по жалбите гарантират чрез вътрешни подготвителни мерки, че отделението по жалбите може да проучи делото веднага след неговото препращане; по-специално, председателят избира другите двама членове съгласно член 46, параграф 2 от Основния регламент и определя докладчик преди препращането на делото.

2. Преди препращане на делото на отделението по жалбите органът на Службата, посочен в член 70, параграф 1 от Основния регламент, незабавно изпраща на всяка от страните в производството по обжалване копие от документите, получени от другите страни в производство по обжалване.

3. Председателят на Службата осигурява публикуването на информацията, посочена в член 89, преди препращането на делото.

Член 49

Недопустимост на жалбата

1. Ако жалбата не отговаря на разпоредбите от Основния регламент, и по-специално членове 67, 68 и 69 от него, или на тези от настоящия регламент, и по-специално член 45 от него, отделението по жалбите уведомява жалбопоподателя за това и изисква от него да отстрани  онстатираните пропуски и, ако е възможно, в рамките на период, който той определя.

Ако жалбата не бъде поправена в рамките на определен срок, отделението по жалбите я отхвърля като недопустима.

2. Когато жалба е подадена срещу решение на Службата, което същевременно е предмет на пряко обжалване съгласно член 74 от Основния регламент, отделението по жалбите незабавно изпраща жалбата на Съда на Европейските общности със съгласието на жалбоподателя; ако жалбоподателят не е съгласен, той отхвърля жалбата като недопустима. В случай на подаване на жалба в Съда тази жалба се счита за подадена в Съда на датата на получаването и в Службата съгласно член 46 от настоящия регламент.

Член 50

Устно производство

1. След препращане на делото на отделението по жалбите председателят на отделението по жалбите незабавно свиква страните в производството по обжалване за устно производство, както е предвидено в член 77 от Основния регламент, привлича тяхното внимание към съдържанието на член 59, параграф 2 отнастоящия регламент.

2. По принцип устното производство и събирането на доказателства се извършват на едно заседание.

3. Искания за последващи заседания са недопустими, освен за тези искания, базирани на обстоятелства, които са се променили по време или след заседанието.

Член 51

Проверка на жалбата

Разпоредбите относно производството пред Службата се прилагат към производството по обжалване mutatis mutandis; страните в производството в това отношение се третират като страни в производството по жалбата, освен ако не е предвидено друго.

Член 52

Решение по жалбата

1. В рамките на три месеца след приключването на устното производство решението по жалбата се съобщава в писмен вид на страните в производството по обжалване по някой от начините, предвидени в член 64, параграф 3.

2. Решението се подписва от председателя на отделението по жалбите и от докладчика, определен съгласно член 48, параграф

1. Решението съдържа:

а) декларация, че решението е взето от отделението по жалбите;

б) дата, на която е взето решението;

в) имената на председателя и на другите членове на отделението по жалбите, които са участвали в производството по обжалване;

г) имената на страните в производството по обжалване и техните процесуални представители;

д) списък на въпросите, по които отделението по жалбите е призовано да се произнесе;

е) резюме на фактите;

ж) мотивите, на които се основава решението;

з) диспозитив на решението, включително, по целесъобразност,

решение за разпределението на разноските или възстановяване на таксите.

3. В писменото решение на отделението по жалбите се указва, че то подлежи на обжалване, заедно със срока за подаване на такава жалба. Страните в производството по обжалване не могат да се позовават на липса на такива указания.

ДЯЛ IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО

ГЛАВА I

Решения, съобщения и документи

Член 53

Решения

1. Всяко решение на Службата следва да бъде подписано и да посочва името на члена на персонала, надлежно упълномощен от председателя на Службата, съгласно член 35 от Основния регламент.

2. Когато устно производство е проведено пред Службата, решението може да бъде взето устно. Впоследствие писменото решение се дава на страните в производството в съответствие с член 64.

3. Решения на Службата, които подлежат на обжалване съгласно член 67 от Основния регламент или на директно обжалване съгласно член 74 от него, указват тази възможност, както и сроковете за такова обжалване, които трябва да бъдат спазени. Страните в производството не могат да се позовават на липса на такива указания.

4. Езикови грешки, грешки в транскрипцията и явни фактически грешки, допуснати в решенията на Службата, трябва да бъдат поправени.

Член 54

Сертификат за правна закрила на Общността на сортовете растения

1. Когато Службата предоставя правна закрила на Общността на сортовете растения, тя издава, заедно с решението за това, сертификат за правна закрила на Общността на сортовете растения като доказателство за неговото предоставяне.

2. Службата издава сертификат за правна закрила на Общността на сортовете растения, на който официален език или езици на Европейския съюз е изискано от титуляра.

3. При поискване Службата може да издаде копие на лицето, ако констатира, че оригиналният сертификат е бил загубен или унищожен.

Член 55

Съобщения

Всяко съобщение от Службата или службата за проверките включва името на компетентния служител, освен ако е предвидено друго.

Член 56

Право на изслушване

1. Ако Службата констатира, че решение не може да бъде взето на база на представената заявка, тя уведомява страната в производството за констатираните пропуски и я приканва да отстрани тези пропуски в рамките на срок, който тя може да определи. Ако констатираните и съобщени пропуски не бъдат отстранени в разумен срок, Службата взима решение.

2. Ако Службата получи бележки от страна в производството, тя съобщава на другите страни в производството за тези бележки и изисква, ако счете за необходимо, те да отговорят в рамките насрок, който тя може да определи. Ако не се получи отговор в срок, Службата не взема предвид никакви документи, получени след изтичането на срока.

Член 57

Документи, подадени от страните в производството

1. Всеки документ, подаден от страна в производството, се изпраща по пощата, подава се лично или по електронен път.

Подробностите по изпращането по електронен път се определят от председателя на Службата.

2. За дата на получаване на всеки документ, подаден от страна в производството, се смята датата, на която документът фактически е получен в седалището или, в случай на документ, подаден с електронни средства, датата, на която документът е получен по електронен път от Службата.

3. С изключение на приложените документи, всички документи, подадени от страни в производството, трябва да бъдат подписани от тях или от техния процесуален представител. Когато документ е изпратен до Службата по електронен път, той съдържа електронен подпис.

4. Ако документ не е бил надлежно подписан или в случай че получен документ е непълен или нечетлив, или когато Службата има съмнения относно верността на документа, Службата информира съответно изпращача и го приканва да изпрати оригинала на документа, подписан в съответствие с параграф 3, или да изпрати повторно копие от оригинала в срок от един месец. В случаите когато това искане е изпълнено в определения срок, за дата на получаване на подписания документ или на повторното изпращане се смята датата на получаване на първия документ. Когато искането не е изпълнено в определения срок, се смята, че документът не е получен.

5. Документът, който трябва да бъде изпратен до другите страни в производството, а също и до съответната служба за проверка, или документите относно две или повече заявки за правна закрила на Общността на сортовете растения или лицензия се завеждат в достатъчен брой копия. Липсващите копия се предоставят за сметка на съответната страна в производството.

Първата алинея не се прилага за документи, подадени чрез електронни средства.

Член 58

Писмени доказателства

1. Доказателства за окончателни преценки или решения, различни от тези на Службата, или други писмени доказателства, които трябва да бъдат представени от страни в производството, могат да бъдат набавени чрез представянето на незаверено копие.

2. В случай че Службата има съмнения относно достоверността на доказателството, посочено в параграф 1, тя може да поиска представянето на оригинала или на заверено копие.

ГЛАВА II

Устно производство и събиране на доказателства

Член 59

Призовка за устно производство

1. Страните в производството се призовават за устно производство, както е предвидено в член 77 от Основния регламент, и тяхното внимание се насочва към параграф 2 от него. В призовката трябва да се предвижда срок от поне един месец, освен ако страните в производството и Службата не са се споразумели за по-кратък период.

2. Ако страна в производството, която е била редовно призована за устно производство пред Службата, не се яви, производството може да продължи в нейно отсъствие.

Член 60

Събиране на доказателства от Службата

1. Когато Службата счита за необходимо да изслуша страните в производството, свидетели или експерти, или да извърши оглед, тя взема решение за това, като обозначава начините, по които има намерение да събере доказателства, съответните факти, които следва да се проверят, и датата, времето и мястото на изслушване или проверка. Ако се поиска изслушване на свидетели и експерти от страна в производството, решението на Службата определя периода, в рамките на който страната в производството, подала искането, трябва да предостави на Службата имената и адресите на свидетелите и експертите, които страната в производството иска да бъдат изслушани.

2. В призовката, адресирана до страните, свидетелите и експертите, трябва да се предвижда срок от поне един месец, освен ако страните в производството и Службата не са се споразумели за по-кратък период. Призовките съдържат:

а) извлечение от решението, посочено в параграф 1, указващо по-специално датата, времето и мястото на поисканото разследване и определящо фактите, относно които страните в производството, свидетелите и експертите ще бъдат изслушани;

б) имената на страните в производството и указване на правата, на които свидетелите или експертите могат да се позоват съгласно разпоредбите на член 62, параграфи 2, 3 и 4;

в) указание, че страната в производството, свидетелят или експертът могат да поискат да бъдат изслушани от юрисдикция или друг компетентен орган в страната на постоянно местожителство и искане той да информира Службата в рамките на определен срок, определен от Службата, дали е готов да се яви пред нея.

3. Преди страна в производството, свидетел или експерт да бъде изслушан, той бива информиран, че Службата може да изиска юрисдикция или друг компетентен орган в страната на постоянно местожителство да изслуша отново неговите показания под клетва или друга обвързваща форма.

4. Страните в производството се информират за изслушването на свидетел или експерт пред юрисдикция или друг компетентен орган. Те имат право да присъстват и да задават въпроси на страните в производството, свидетелите и експертите, чрез посредничеството на органа или пряко.

Член 61

Упълномощаване на експерти

1. Службата взема решение в каква форма се представя докладът от експерта, който тя назначава.

2. Мандатът на експерта съдържа:

а) точно описание на неговата задача;

б) срокът, предвиден за представяне на доклада;

в) имената на страните в производството;

г) подробности за правата, които той може да предизвика, съгласно член 62, параграфи 2, 3 и 4.

3. За целите на експертния доклад Службата може да прикани службата за проверка, извършила техническата проверка на съответния сорт, да предостави материал съгласно дадените инструкции. Ако е необходимо, Службата може също да изиска материал от страните в производството или трети лица.

4. На страните в производството се изпраща копие и, когато е необходимо, превод на всеки писмен доклад.

5. Страните в производството могат да отхвърлят експерта.

Член 48, параграф 3 и член 81, параграф 2 от Основния регламент се прилагат mutatis mutandis.

6. Член 13, параграфи 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis към експерта, назначен от Службата. Когато назначава експерт, Службата го информира за изискването за поверителност.

Член 62

Разходи за събиране на доказателства

1. Събирането на доказателства може да бъде направено зависимо от плащане на депозит в Службата от страна в производството, която е изискала да бъде събрано доказателството, размерът на който се определя от Службата чрез позоваване на разчет за разходите.

2. Свидетелите и експертите, които са призовани и които се явят пред Службата, имат право на подходящо възстановяване на разходите за път и престой. За тези разходи може да им бъде отпуснат аванс.

3. Свидетелите, които имат право на възстановяване съгласно параграф 2, имат освен това право на подходяща компенсация за загуба на доходи, а експертите, освен ако са служители на службите за проверка, на хонорари за тяхната работа. Тези суми се изплащат на свидетелите след събирането на доказателствата, а на експертите след изпълнение на техните задължения.

4. Плащания на суми, дължими съгласно параграфи 2 и 3, се извършва от Службата съгласно подробностите и тарифите, предвидени в приложение I.

Член 63

Протоколи от устното производство и събирането на доказателства

1. Протоколите от устното производство и събирането на доказателства съдържат най-важните моменти от устното производство или събирането на доказателства, съответните бележки, направени от страните в производството, показанията на страните в производството, свидетелите и експертите и резултата от всяка проверка.

2. Протоколите от показанията на свидетел, експерт или страна в производството се прочитат или изпращат до тях, така че те могат да ги проверят. Следва да бъде отбелязано в протоколите, че тази формалност е извършена и че лицето, което е дало показанията, е одобрило протоколите. Когато неговото одобрение не е дадено, неговите възражения се отбелязват.

3. Протоколите се подписват от служителя, който ги е съставил, и от служителя, който е ръководил устното производство или изслушването на показанията.

4. На страните в производството се предоставя копие и, по целесъобразност, превод на протоколите.

ГЛАВА III

Уведомления

Член 64

Общи разпоредби за уведомленията

1. В производството пред Службата документите, които трябва да се предоставят от Службата на страна в производството, са оригинали, незаверени техни копия или компютърни разпечатки. Документи от други страни в производството могат да бъдат предоставени под формата на незаверени копия.

2. Ако процесуален представител е бил упълномощен от една или повече страни в производството, документите му се предоставят съгласно разпоредбите на параграф 1.

3. Уведомлението се извършва:

а) по пощата съгласно член 65;

б) чрез връчване на ръка съгласно член 66;

в) чрез публично оповестяване съгласно член 67; или

г) чрез електронни или други технически средства съгласно втора алинея.

Председателят на Службата определя подробностите във връзка с уведомлението по електронен път.

4. Документи или копия от тях, свързани с действия, за които се предвижда служебно връчване, посочено в член 79 от Основния регламент, се изпращат по пощата с препоръчани писма, с известие при получаване; те могат да бъдат изпратени и чрез електронни средства, които се определят от председателя на Службата.

Член 65

Уведомление по пощата

1. Уведомяването на адресати, които нямат местожителство, седалище или не са установени в рамките на Общността и които не са назначили процесуален представител съгласно член 82 от Основния регламент, става чрез изпращане на документите по пощата с обикновено писмо на последния адрес на адресата, известен на Службата. Уведомлението се счита за извършено по пощата дори ако писмото се върне като недоставено.

2. Когато уведомлението става с препоръчано писмо, със или без известие при получаване, то се счита за доставено на адресата на десетия ден след изпращането му, освен ако писмото не е достигнало до адресата или е пристигнало по-късно; в случай на оспорване Службата следва да докаже, че писмото е достигнало местоназначението си, или да докаже датата, на която писмото е връчено на адресата, в зависимост от случая.

3. Уведомление с препоръчано писмо, със или без известие при получаване, се счита за извършено дори ако адресатът откаже да приеме писмото или да потвърди получаването му.

4. Когато уведомлението по пощата не е обхванато от параграфи 1, 2 и 3, се прилага правото на държавата, на територията на която се извършва уведомлението.

Член 66

Уведомление чрез връчване на ръка

В помещенията на Службата уведомлението може да стане чрез връчване на ръка на адресата, който при получаване потвърждава получаването. Уведомлението се счита за извършено дори ако адресатът откаже да приеме документа или да потвърди получаването му.

Член 67

Публично оповестяване

Ако адресът на адресата не може да бъде установен или ако уведомлението съгласно член 64, параграф 4 не е било възможно да се извърши дори след втори опит от страна на Службата, уведомлението се осъществява чрез публично оповестяване в периодичните публикации, посочени в член 89 от Основния регламент. Председателят на Службата определя условията на публикуване.

Член 68

Пороци на уведомлението Ако Службата не може да докаже, че документ, който е достигнал адресата, е бил надлежно съобщен или ако разпоредбите, отнасящи се до неговото съобщаване, не са спазени, документът се счита за съобщен на датата, определена от Службата за дата на получаване.

ГЛАВА IV

Срокове и спиране на производството

Член 69

Изчисляване на сроковете

1. Сроковете се броят в пълни години, месеци, седмици или дни.

2. Сроковете започват да текат от деня след датата, на която е настъпило съответното събитие, когато събитието е дейност или изтичане на по-ранен срок. Освен ако не е предвидено друго, съответното събитие е получаването на документа за уведомяване, когато действието се състои в уведомяване.

3. Независимо от разпоредбите на параграф 2, срокът започва от петнадесетия ден след деня на публикуването на съответния акт, когато актът е публичното оповестяване, посочено в член 67, решение на Службата, освен ако не е съобщено на съответното лице, или всяко действие на страна в производството, което подлежи на публикуване.

4. Когато срокът е изразен като една година или определен брой години, той изтича през съответната следваща година в същия месец и в същия ден като месеца и деня, на който е настъпило споменатото събитие; когато съответният следващ месец няма ден със същото число, срокът изтича в последния ден на този месец.

5. Когато срокът е изразен като един или повече месеци, той изтича през съответния последващ месец в деня, който има същото число като деня, на който е настъпило съответното събитие; когато съответният последващ месец няма ден със същото число, периодът изтича в последния ден на този месец.

6. Когато срокът е изразен като една седмица или определен брой седмици, той изтича през съответната последваща седмица в същия ден като деня, на който е настъпило съответното събитие.

Член 70

Продължителност на срока

Когато Основният регламент или настоящият регламент определят срок, който да бъде определен от Службата, този срок е не по-кратък от един месец и не по-дълъг от три месеца. В определени специални случаи срокът може да бъде продължен до шест месеца по искане, представено преди изтичането на срока.

Член 71

Удължаване на срока

1. Ако срокът изтича в деня, в който в Службата не могат да бъдат депозирани документи, или на който по причини, различни от тези, посочени в параграф 2, обикновена поща не се доставя в района, в който е разположена Службата, срокът се удължава до първия ден след деня, в който в Службата могат да бъдат депозирани документи и в който се доставя обикновена поща. Дните, посочени в първото изречение, се определят и съобщават от председателя на Службата преди началото на всяка календарна година.

2. Ако срокът изтича в деня, в който има общо прекъсване или последващо объркване на доставките на писма в държавите-членки или между държави-членки и Службата, срокът се удължава до първия ден след края на периода на объркване или прекъсване на доставките на писма за страните в производството, имащи местожителство, седалище или установени в съответната държава-членка, или които са упълномощили процесуални представители със седалище в тази държава. Ако съответната държава-членка е държавата, в която е разположена Службата, настоящата разпоредба се прилага към всички страни в производството. Продължителността на периода на прекъсване или объркване е този, определен и съобщен от председателя на Службата.

По отношение на документите, подадени по електронен път, първа алинея се прилага mutatis mutandis, в случай че е налице прекъсване на връзката на Службата с електронните средства за комуникация.

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis към националните агенции или определените съгласно член 30, параграф 4

от Основния регламент подразделения, както и към службите за проверка.

Член 72

Спиране на производството

1. Производството пред Службата се спира:

а) в случай на смърт или недееспособност на заявителя или на титуляря на право на закрила на Общността на сортовете растения, или на кандидата за лицензия, давана от

Службата, или от лице, което е упълномощено да се разпорежда с тази лицензия, или на процесуален представител на която и да е от тези страни; или

б) в случай на настъпване на юридическа пречка за тези лица да продължат производството пред Службата, поради действия, предприети срещу тяхно имущество.

2. Когато необходимите данни по отношение на самоличността на лице, упълномощено да продължи производството като страна в него или процесуален представител, бъдат вписани в съответния регистър, Службата информира това лице и другите страни, че производството се възобновява от датата, определена от Службата.

3. Сроковете започват да текат отново от деня, в който производството бъде възобновено.

4. Спирането на производството не засяга изпълнението на техническата проверка или проучване на съответния сорт от службата за проверка, когато съответните такси вече са платени на Службата.

ГЛАВА V

Процесуални представители

Член 73

Определяне на процесуален представител

1. Всяко определяне на процесуален представител се съобщава на Службата. Съобщението съдържа името и адреса на процесуалния представител; член 2, параграфи 2 и 3 се прилагат

mutatis mutandis.

2. Без да се засяга член 2, параграф 4, ако процесуалният представител е служител на страна в производството, това трябва да бъде посочено в съобщението по параграф 1.

Служител не може да бъде определен като процесуален представител по смисъла на член 82 от Основния регламент.

3. При неспазване на разпоредбите на параграфи 1 и 2 съобщението се счита за неполучено.

4. Процесуален представител, на когото пълномощното е прекратено, запазва качеството си на процесуален представител, докато прекратяването на неговото пълномощно бъде известено на Службата. Освен ако в пълномощното не е предвидено друго, по отношение на Службата то се прекратява при смърт на упълномощителя.

5. Ако две или повече страни в производството, които действат заедно, не са съобщили за определянето на процесуален представител на Службата, страната в производството, назована първа в заявка за правна закрила на Общността на сортовете растения или за лицензия, което да се даде от Службата, или във възражение, се счита за определена за процесуален представител на другата страна или страни в производството.

Член 74

Пълномощно на процесуалните представители

1. Когато определянето на процесуален представител е съобщено на Службата, необходимото подписано пълномощно се представя за включване в преписката в рамките на период, който Службата може да определи, освен ако не е предвидено друго. Ако пълномощното не е представено в определеното време, всички действия, извършени от процесуалния представител се считат за невалидни.

2. Пълномощното може да се отнася до едно или повече производства и се предава в съответния брой копия. Може да бъде представено генерално пълномощно, оправомощаващо процесуалния представител да представлява упълномощителя във всички производства, в които последният участва. Документът, материализиращ генералното пълномощно, може да бъде представен в един екземпляр.

3. Председателят на Службата може да определи съдържанието на пълномощното, включително за генералното пълномощно, посочено в параграф 2, и безплатно да предостави на заинтересованите лица формуляри за тези пълномощни.

ГЛАВА VI

Разпределяне и определяне на разноските

Член 75

Разпределение на разноските

1. Въпросът за разпределението на разноските се разглежда в решението по искането за лишаване от или отмяна на правната закрила на Общността на сортовете растения или в решението по жалбата.

2. В случай на разпределение на разноските съгласно член 85, параграф 1 от Основния регламент, Службата указва това разпределение в мотивите към решението по искането за лишаване от или отмяна на правната закрила на Общността на сортовете растения или решението за обжалване. Страните в производството не могат да се позовават на пропускане на такова указване.

Член 76

Определяне на разноските

1. Искане за определяне на разноските е допустимо само ако решението, на което се основава искането, е било постановено и ако в случай на жалба срещу това решение отделението по жалбите се е произнесло. Сметка за разноските, заедно с оправдателни документи, се прикрепя към искането.

2. Разноските могат да бъдат определени, след като се установи тяхната достоверност.

3. Когато една страна в производството понася разноските за друга страна в производството, от нея не се изисква да възстановява разноски, различни от тези, посочени в параграф 4.

Когато страната, спечелила делото, е представена от повече от един съветник, адвокат или друг представител, загубилата страна понася разноските, посочени в параграф 4, само за едно такова лице.

4. Разноските от съществено значение за протичането на производството обхващат:

а) разноските за свидетели и експерти, платени от Службата на съответния свидетел или експерт;

б) разноските за път и престой на страната в производството и на съветника, на адвоката или на друг представител, надлежно определен като процесуален представител пред Службата, в рамките на съответните тарифи, приложими за свидетели и експерти, предвидени в приложение I;

в) възнаграждение на съветника, адвокат или друг представител, надлежно определен като процесуален представител пред Службата, в рамките на съответните тарифи, приложими за свидетели и експерти, предвидени в приложение I.

Член 77

Уреждане на разноските

В случай на уреждане на разноски, посочено в член 85, параграф 4 от Основния регламент, Службата потвърждава това уреждане в уведомление до съответните страни в производството. Когато такова уведомление потвърди също съгласие относно размера на разноските за изплащане, искане за определяне на разходите е недопустимо.

ДЯЛ V

ПУБЛИЧНОСТ

ГЛАВА I

Регистри, публична проверка и публикации

Раздел 1

Регистри

Член 78

Вписване в регистрите на данните, свързани с производствата и с правната закрила на Общността на сортовете растения

1. Следните „други подробности“, посочени в член 87, параграф 3 от Основния регламент, се вписват в регистъра на заявките за правна закрила на Общността на сортовете растения:

а) датата на публикуване, когато това публикуване е свързано с изчисляването на сроковете;

б) всяко възражение, заедно с датата, името и адреса на лицето, което прави възражението, и тези на неговия процесуален представител;

в) данни, свързани с право на приоритет (дата на по-ранна заявка и държава, в която тази заявка е подадена);

г) исковете, заведени на основание правата, посочени в член 98, параграф 4 и член 99 от Основния регламент, относно предоставянето на правна закрила на Общността на сортовете растения и окончателното решение или всякакво друго решение за прекратяване на производството по тези искове.

2. Следните „други подробности“, посочени в член 87, параграф 3 от Основния регламент, се вписват в регистъра за правна закрила на Общността на сортовете растения при поискване:

а) предоставянето на правото на закрила на Общността на сортовете растения като обезпечение или като предмет на други вещни права; или

б) исковете, заведени на основание правата, посочени в член 98, параграфи 1 и 2 и член 99 от Основния регламент, свързани с правната закрила на Общността на сортовете растения, както и окончателното решение или всякакво друго решение за прекратяване на производството по тези искове.

3. Председателят на Службата определя условията за вписване и може да реши допълнителни подробности да бъдат вписани в регистрите в интерес на управлението на Службата.

Председателят на Службата определя формата на регистрите.

Регистрите могат да се поддържат под формата на електронна база данни.

Член 79

Вписване на прехвърляне на право на закрила на Общността на сортовете растения

1. Всяко прехвърляне на право на закрила на Общността на сортовете растения се вписва в регистъра за правна закрила на Общността на сортовете растения при представяне на писмени доказателства за прехвърлянето или на официални документи, потвърждаващи прехвърлянето, или на преписи от тези документи, достатъчни да се установи прехвърлянето. Службата съхранява копие от тези писмени доказателства в своите досиета.

Председателят на Службата определя формата и условията, при които тези писмени доказателства трябва да се съхраняват в досиетата на Службата.

2. Вписването на прехвърляне може да бъде отказано само в случай на неспазване на условията, предвидени в параграф 1 и в член 23 от Основния регламент.

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат при всяко прехвърляне на правото на закрила Общността на сортовете растения, за което заявителят е бил вписан в регистъра на заявките за правна закрила на Общността на сортовете растения. Всяко позоваване на регистъра за правна закрила на Общността на сортовете растения се разбира като позоваване на регистъра на заявките за правна закрила на Общността на сортовете растения.

Член 80

Условия за вписване в регистрите

Без да се засягат другите разпоредби на Основния регламент или на настоящия регламент, молба за вписване или заличаване на вписване от регистрите може да бъде направена от всяко заинтересовано лице. Искането се прави писмено, придружено от подкрепящи документи.

Член 81

Условия за вписване в регистрите в особени случаи

1. Когато искано или предоставено право на закрила на Общността на сортовете растения е включено в производство по несъстоятелност или друго подобно производство, това подлежи на безплатно вписване в регистъра за правна закрила на Общността на сортовете растения по молба на компетентните национални органи. Това вписване следва също да бъде безплатно заличено по молба на компетентния национален орган.

2. Параграф 1 се прилага mutatis mutandis по отношение на исковете, заведени на основание правата, посочени в членове 98 и 99 от Основния регламент, както и окончателното решение ли всякакво друго решение за прекратяване на производството по тези искове.

3. Когато сортове са идентифицирани съответно като първи и производни по същество сортове, искане за вписване от всички страни в производството може да бъде направено заедно или поотделно. В случай на искане от само една страна в производството, искането се придружава от достатъчни писмени доказателства за производството, посочени в член 87, параграф 2, буква з) от Основния регламент, за да замени искането на друга страна.

4. Когато е поискано вписване на изключителна договорна лицензия или на право на закрила на Общността на сортовете растения, предоставени като обезпечение или като предмет на други вещни права, това искане се придружава от достатъчни писмени доказателства.

Член 82

Публична проверка на регистрите

1. Всеки може да проверява регистрите в помещенията на Службата.

Достъп до регистрите и съдържащите се в тях документи се предоставя при същите срокове и условия, които са валидни за достъпа до документи на Службата по смисъла на член 84.

2. Проверката на място на регистрите е безплатна.

Извлечения от регистрите под каквато и да е форма, която изисква обработка или манипулации с данни, различни от копирането на документ или на части от него, се предоставят срещу заплащане на такса.

3. Председателят на Службата може да осигури публична проверка на регистрите в помещенията на националните агенции или определените подразделения, съгласно член 30, параграф 4 от Основния регламент.

Раздел 2

Съхранение на документи, публична пр верка на документи и отглеждани сортове

Член 83

Съхранение на досиета

1. Документите под формата на оригинали или на копия, свързани с производство, се съхраняват в досиета, върху които е отбелязан номерът на производството, с изключение на тези документи, свързани с изключване или с искания за отвод на членове на отделението по жалбите, както и за членове на персонала на Службата или съответната служба за проверка,

които се съхраняват отделно.

2. Службата съхранява едно копие, посочено в параграф 1 (копие от досието), което се смята за автентично и пълно копие на досието. Службата за проверка може да съхранява копие от документите, отнасящи се до тези производства (копие от проверката), но гарантира изпращане на тези оригинали, с които Службата не разполага.

3. Оригиналните документи, подадени от страните в производството, които са в основата на всички електронни досиета, могат да бъдат унищожени след изтичането на определен срок от датата на получаването им в Службата.

4. Председателят на Службата определя подробностите по формата, под която досиетата да се съхраняват, срока, през който досиетата трябва да се съхраняват, и срока, посочен в параграф 3.

Член 84

Достъп до документите на Службата за сортовете растения

1. Административният съвет следва да приеме практическия ред за достъп до документи на Службата, включително до регистрите.

2. Административният съвет следва да приеме категориите документи на Службата, които да се предоставят директно на разположение на широката общественост чрез публикации, включително публикации в електронните средства за информация.

Член 85

Проверка на отглеждането на сортовете растения

1. Искане за проверка на отглеждането на сортовете се адресира писмено до Службата. Със съгласието на Службата се урежда достъп до тестовите площи от службата за проверка.

2. Без да се засяга член 88, параграф 3 от Основния регламент, разпоредбите на настоящия регламент не препятстват пълния публичен достъп до тестовите площи, при условие че всички отглеждани сортове са защитени от код, че Службата е взела и е одобрила подходящи мерки срещу всякаква кражба на материал от службата за проверка и че са предприети всички необходими стъпки за защита правата на заявителя или титуляря на правна закрила на Общността на сортовете растения.

3. Председателят на Службата може да определи условията по процедурата за проверка на отглежданите сортове и може да организира контрола на защитните мерки, предвидени съгласно параграф 2.

Член 86

Поверителна информация

С цел запазване поверителността на информацията Службата предоставя безплатно формуляри за използване от заявителя за правна закрила на Общността на сортовете растения, за да поиска поверителната обработка на данните, отнасящи се до компонентите, посочени в член 88, параграф 3 от Основния регламент.

Раздeл3

Публикации

Член 87

Официален бюлетин на Службата за сортовете растения

1. Публикацията, която излиза най-малко на всеки два месеца съгласно член 89 от Основния регламент, се нарича Официален бюлетин на Службата на Общността за сортовете растения (наричан по-нататък „Официален бюлетин на Службата“).

2. Официалният бюлетин на Службата съдържа също информацията, вписана в регистрите съгласно член 78, параграф 1, букви в) и г) и параграф 2, както и член 79.

3. Председателят на Службата определя начина, по който се публикува Официалният бюлетин.

Член 88

Публикуване на молби за лицензии, давани от Службата за сортовете растения и решения по тях

Датата на получаване на молба за лицензия, предоставена от Службата, и датата на постановяване на решението по тази молба, имената и адресите на страните в производството и типа на исканото или взетото решение, се публикуват в Официалния бюлетин на Службата. В случай на решение за даване на право за задължителна лицензия съдържанието на това решение следва също да се публикува.

Член 89

Публикуване на жалби и решения по тях

Датата на получаване на жалбата, датата на постановяване на решение по тази жалба, имената и адресите на страните в производството и типа на исканото или взетото решение се публикуват в Официалния бюлетин на Службата.

ГЛАВА II

Административно и правно сътрудничество

Член 90

Изпращане на информация

1. Информация, която трябва се обменя съгласно член 90 от Основния регламент, се изпраща директно между органите, посочени в тази разпоредба.

2. Изпращането на информация, посочено в член 91, параграф 1 от Основния регламент, от или до Службата, може да бъде извършено чрез компетентните служби за сортовете растения на държавите-членки, безплатно.

3. Параграф 2 се прилага mutatis mutandis към изпращането на информация, посочено член 91, параграф 1 от Основния регламент, извършвано към или от службата за проверка. Службата получава копие от това съобщение.

Член 91

Проверка чрез съдилищата или прокуратурите на държавите-членки или чрез тяхно посредничество

1. Проверката на документите, посочени в член 91, параграф 1 от Основния регламент, се извършва върху копия на документите, издадени от Службата изключително за тази цел.

2. Съдилищата или прокуратурите на държавите-членки могат, по време на производства пред тях, да предоставят документите, изпратени от Службата, на разположение за проверка от трети лица. Тази проверка се осъществява при спазване на член 88 от Основния регламент; Службата не събира такса за това.

3. При предаване на досиетата до съдилищата или прокуратурите на държавите-членки Службата указва ограниченията, на които подлежат проверките на документите относно заявките за или предоставените права на закрила на Общността на сортовете растения съгласно член 88 от Основния регламент.

Член 92

Производство при съдебна поръчка

1. Всяка държава-членка определя централен орган, който е отговорен за получаването на съдебни поръчки, направени от Службата, и предаването им на съдилищата или компетентния орган с оглед тяхното изпълнение.

2. Службата изготвя съдебните поръчки на езика на компетентния съд или орган или прилага към тях превод на този език.

3. При резервата на параграфи 4 и 5 компетентният съд или орган прилага своето собствено национално право за производствата, които трябва да бъдат следвани за изпълнение на тези съдебни поръчки. По-специално, той прилага подходящите принудителни мерки, предвидени от неговото национално право.

4. Службата се информира за времето и мястото на събирането на доказателствата или други юридически мерки и информира страните в производството, съответните свидетели и експерти.

5. По искане от Службата компетентният съд или орган разрешава присъствие на член на персонала на съответната Служба и им позволява да задават въпроси на всяко лице, което дава показания, пряко или чрез посредничеството на компетентния съд или орган.

6. Изпълнението на съдебните поръчки не води до плащане на такси или разноски от какъвто и да е характер. Въпреки това държавата-членка, в която се изпълняват съдебните поръчки, има право да изиска от Службата да възстанови възнагражденията, платени на експертите и преводачите, както и разноските, произтичащи от производството съгласно параграф 5.

ДЯЛ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 93

Регламент (ЕО) № 1239/95 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 94

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави- членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Компенсацията, изплащана на свидетелите и експертите по отношение на разноски за път и престой, предвидена в член 62, параграф 2, се изчислява, както следва:

Разноски за път:

За отиване и връщане от местоживеенето или седалището до мястото, където се провежда устното производство или където се събират доказателствата:

а)         цената на първа класа железопътен транспорт, включително нормалните транспортни добавки, се изплащат, когато общото разстояние по най-краткия железопътен маршрут не надвишава 800 km;

б)         цената на туристическа класа въздушен транспорт се заплаща, когато общото разстояние по най-краткия железопътен маршрут надвишава 800 km или най-краткият път изисква преминаване на море.

Разноските за престой, които се изплащат, са равни на дневните разходи за длъжностни лица, както е посочено в член 13 на приложение VII към Правилника за служителите на Европейските общности.

Когато свидетел или експерт е призован в рамките на производство пред Службата, той получава с призовката нареждане за пътуване, съдържащо подробности за сумите, изплащани съгласно точки 1.1 и 1.2, заедно с формуляр за искане на аванс за разноските. Преди изплащането на аванс на свидетел или експерт неговото назначение трябва да бъде удостоверено от член на персонала на Службата, която е наредила събиране на доказателства или, в случай на производство по жалба, от председателя на отговорното отделение по жалбите. формулярът за аванс трябва следователно да бъде върнат на службата за заверяване.

Компенсацията, изплащана на свидетели по отношение на пропуснати доходи, предвидена в член 62, параграф 3, се изчислява, както следва:

Ако свидетел трябва да отсъства за общ период от 12 часа или по-малко, компенсацията за пропуснати доходи е равна на една шестдесета от основната месечна заплата на служител на Службата, на най-ниското стъпало на степен AD12.

Ако свидетел трябва да отсъства за общ период от повече от 12 часа, той има право да получи допълнителна компенсация, равна на една шеста от основната месечна заплата, посочена в точка 2.1, за всеки допълнителен период от 12 часа, който е започнал.

Възнагражденията на експертите, посочени в член 62, параграф 3, се определят за всеки отделен случай, като се вземе предвид предложението на съответния експерт. Службата може да реши да покани страните в производството да изпратят своите бележки за предложената сума. Възнагражденията могат да бъдат изплатени на експерт само ако той даде доказателства с подкрепящи документи, че не е член на персонала на службата за проверка.

Плащания на свидетели или експерти за пропуснати доходи или възнаграждения съгласно точки 2 и 3 се извършват след удостоверяване на назначаването на съответния свидетел или експерт от служител на Службата, която е поръчала събирането на доказателства или, в случай на производство по жалба, от председателя на отговорното отделение по жалбите.

Възнаграждението на съветник, адвокат или друг представител на страна в производството, както е предвидено в член 76, параграф 3 и параграф 4, буква в), се понася от другите страни в производството, без да може да се надхвърлят следните граници:

а)         в случай на производство по жалба, освен за събирането на доказателства, което включва разпит на свидетелите, становища на експерти или оглед: 500 EUR;

б)         в случай на събиране на доказателства в производство по жалба, което включва разпит на свидетелите, становища на експерти или оглед: 250 EUR;

в)         в случай на изслушване на показания за лишаване от или отмяна на правна закрила на Общността на сортовете растения: 250 EUR.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 1239/95 на Комисията             (ОВ L 121, 1.6.1995 г., стр. 37)

Регламент (ЕО) № 448/96 на Комисията               (ОВ L 62, 13.3.1996 г., стр. 3)

Регламент (ЕО) № 2181/2002 на Комисията         (ОВ L 331, 7.12.2002 г., стр. 14)

Регламент (ЕО) № 1002/2005 на Комисията         (ОВ L 170, 1.7.2005 г., стр. 7)

Регламент (ЕО) № 355/2008 на Комисията           (ОВ L 110, 22.4.2008 г., стр. 3)

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Ретамент (ЕО) № 1239/95 Настоящият регламент
членове 1—14 членове 1—14
член 15, параграфи 1, 2 и 3 член 15, параграфи 1, 2 и 3
член 15, параграф 4
член 15, параграфи 5 и 6 член 15, параграфи 5 и 6
членове 16—26 членове 16—26
член 27, параграф 1, първо—четвърто тире член 27, параграф 1, букви от а) до г)
член 27, параграфи 2 и 3 член 27, параграфи 2 и 3
член 27, параграф 4, първо—четвърто тире член 27, параграф 4, букви от а) до г)
членове 28—40 членове 28—40
член 41, първо изречение член 41, параграф 1
член 41, параграфи 1—4 член 41, параграфи 2—5
членове 42—64 членове 42—64
член 65, параграфи 2—5 член 65, параграфи 1—4
членове 66—92 членове 66—92
член 93, параграф 1 член 15, параграф 4
член 93, параграфи 2 и 3
член 94
член 93
член 95 член 94
приложение приложение I
приложения II и III

Може да харесате още...