Регламент (ЕС) 2019/517 на Европейския парламент и на Съвета

19 март 2019 година
относно реализацията и функционирането на домейн от първо ниво .eu и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и отмяна на Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 172 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет I1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1) Домейнът от първо ниво (TLD) .eu беше създаден по силата на Регламент (ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3) и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията (4). От приемането на тези регламенти политическият и законодателният контекст в Съюза, както и онлайн средата и пазарът се промениха значително.

(2) Бързото развитие на пазара на домейни от първо ниво и на динамичния цифров пейзаж изисква съобразена с бъдещето и гъвкава регулаторна среда. Домейнът от първо ниво .eu е един от най-големите домейни от първо ниво с код на държава. Домейнът от първо ниво .eu се използва от институциите, агенциите и органите на Съюза, включително за европейски проекти и инициативи. Целта на домейна от първо ниво .eu е чрез добро управление да допринесе за укрепването на идентичността на Съюза онлайн и за популяризирането на неговите ценности, например многоезичието, зачитането на неприкосновеността на личния живот и сигурността на ползвателите и зачитането на правата на човека, както и на конкретни приоритети онлайн.

(3) Домейните от първо ниво са съществен елемент в йерархичната структура на системата за имена на домейни (DNS), които осигуряват оперативно съвместима система на уникални идентификатори, налични в целия свят, за всяко приложение и всяка мрежа.

(4) Домейнът от първо ниво .eu следва да насърчава използването и достъпа до мрежите на интернет съгласно членове 170 и 171 ДфЕС, като осигурява регистрация, която допълва съществуващите домейни от първо ниво с код за държава и глобалната регистрация в общи домейни от първо ниво.

(5) Домейнът от първо ниво .eu – ясен и лесно разпознаваем белег, следва да осигури лесна за идентифициране връзка със Съюза и европейския пазар. Той следва да дава възможност на предприятия, организации и физически лица в Съюза да регистрират име на домейн в домейна от първо ниво .eu. Съществуването на такова име на домейн е важно за укрепването на идентичността на Съюза онлайн. Поради това Регламент (ЕО) № 733/2002 следва да бъде изменен, за да се даде възможност на гражданите на Съюза да регистрират име на домейн в домейна от първо ниво .eu, независимо от мястото си на постоянно пребиваване, от 19 октомври 2019 г.

(6) Имената на домейни в домейна от първо ниво .eu следва да се предоставят на допустими кандидати според наличността.

(7) Комисията следва да насърчава сътрудничеството между регистъра, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и други агенции на Съюза с цел да се води борба със спекулативните и неправомерните регистрации на имена на домейни, включително кибернастаняването (узурпирането на домейни), и да се осигуряват опростени административни процедури, по-специално за малките и средните предприятия (МСП).

(1) ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 112.

(2) Позиция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 18 февруари 2019 г.

(3) Регламент (ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 22 април 2002 г. относно реализацията на .eu домейн от най- високо ниво (Ов L 113, 30.4.2002 г., стр. 1).

(4) Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията от 28 април 2004 г. относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането (ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 40).

(8) За да се осигури по-добра защита на правото на страните да сключват договор съответно с регистъра и регистраторите, споровете във връзка с регистрациите на имена на домейни в домейна от първо ниво .eu следва да се разрешават от органи на територията на Съюза, като се прилагат съответните национални закони, без да се засягат правата и задълженията, признати от държавите членки или от Съюза и произтичащи от международни инструменти.

(9) На основата на открита, прозрачна и недискриминационна процедура за избор и като взема предвид ефективността на разходите и административната опростеност, Комисията следва да определи регистър за домейна от първо ниво . eu. С цел да се подкрепи цифровият единен пазар, да се изгради европейска идентичност онлайн и да се насърчат трансграничните онлайн дейности, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с критериите за допустимост и подбор и процедурата за определяне на регистъра. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотвор- чество (5). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(10) За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за приемане на списъците със запазени и блокирани имена на домейни от държавите членки, за установяване на принципите, които трябва да бъдат включени в договора между Комисията и регистъра и за определяне на регистъра при надлежно обосновани наложителни причини за спешност, по- специално с цел осигуряване на непрекъснатостта на услугата. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6). Такива списъци следва да бъдат съставяни според наличността на имена на домейни, като се вземат предвид имената на домейни на второ ниво, които вече са запазени или регистрирани от държавите членки.

(11) Комисията следва да сключи договор с определения регистър, който следва да съдържа подробните принципи и процедури, приложими за регистъра във връзка с организацията, администрирането и управлението на домейна от първо ниво .eu. Договорът следва да бъде за определен срок и да може да се подновява еднократно, без да е необходима нова процедура за подбор.

(12) Принципите и процедурите, отнасящи се до функционирането на домейна от първо ниво .eu, следва да бъдат приложени към договора между Комисията и определения регистър.

(13) Настоящият регламент не засяга прилагането на правилата за конкуренцията, предвидени в членове 101 и 102 ДФЕС.

(14) Регистърът следва да спазва принципите на недискриминация и прозрачност и следва да въведе мерки за гарантиране на лоялна конкуренция, предварително одобрени от Комисията, особено когато предоставя услуги на предприятия, с които се конкурира на пазара надолу по веригата.

(15) Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси (ICANN) понастоящем отговаря за координацията на предоставянето на кодове, представляващи домейн от първо ниво с код за държава, на регистрите. Регистърът следва да сключи съответния договор с ICANN, който да предвижда предоставянето на домейна от първо ниво с код за държава .eu, като взема предвид принципите, приети от правителствения консултативен комитет (GAC).

(16) Регистърът следва да сключи подходящо ескроу споразумение, за да гарантира непрекъснатост на услугата, и по- специално да гарантира, че ще може да продължава да предоставя услуги на местната интернет общност с минимални смущения в случай на повторно предоставяне или други непредвидени обстоятелства. Регистърът следва ежедневно да предоставя на ескроу агента електронно копие от текущото съдържание на базата данни на домейна от първо ниво .eu.

(17) При процедурите за алтернативно решаване на спорове (АРС) следва да е налице съответствие с изискванията на Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7) и да се вземат предвид най-добрите международни практики в тази област и особено препоръките на Световната организация за интелектуална собственост, за да се гарантира избягването, доколкото е възможно, на спекулативни и незаконни регистрации. При тези процедури за АРС следва да се спазват еднакви процедурни правила, които са съгласувани с установените в единната политика за решаване на спорове на ICANN.

(5) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(6) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(7) Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63).

(18) Политиката относно регистрации на имена на домейни на .eu, с които може да се злоупотреби, следва да предвижда проверка от страна на регистъра на получаваните данни, особено данни, отнасящи се до самоличността на регистрантите, както и отнемане и блокиране на бъдещи регистрации на имена на домейни, които в окончателно решение на съд в държава членка са били определени за опозоряващи, расистки или по друг начин противоречащи на правото на съответната държава членка. Регистърът следва да се увери особено грижливо във верността на данните, които получава и съхранява. Процедурата за отмяна следва да дава достатъчна възможност на притежателя на име на домейн да отстрани нарушение на критериите за допустимост, на изискванията за регистрация или да изплати висящи задължения, преди отмяната да влезе в сила.

(19) Име на домейн, което е идентично или объркващо сходно с име, по отношение на което правото на Съюза или националното право е установило право, и което е било регистрирано, без да има права или законен интерес върху това име, следва по принцип да бъде отменено и при необходимост да бъде прехвърлено на законния притежател. Когато се установи, че име на домейн е използвано недобросъвестно, то следва винаги да бъде отнемано.

(20) Регистърът следва да приеме ясни политики, насочени към своевременното установяване на злоупотреби с регистрациите на имена на домейни, и при необходимост следва да си сътрудничи с компетентните органи и други публични органи, отговарящи за киберсигурността и информационната сигурност, които участват специално в борбата срещу подобни регистрации, като например националните екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT).

(21) Регистърът следва да подпомага правоприлагащите органи в борбата срещу престъпността, като въвежда технически и организационни мерки, насочени към предоставянето на достъп на компетентните органи до данните в регистъра за целите на превенцията, установяването, разследването и наказателното преследване на престъпления, както е предвидено в националното право и правото на Съюза.

(22) Настоящият регламент следва да се прилага съгласно принципите, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Регистърът следва да спазва съответните правила, принципи и насоки на Съюза за защита на личните данни, по-специално съответните изисквания за сигурност, принципите на необходимост, пропорционалност, ограничаване в рамките на целта и пропорционален срок на запазване на данните. Освен това защитата на личните данни на етапа на проектирането и защитата на данните по подразбиране следва да залегнат във всички системи за обработване на данни и бази данни, които се разработват и поддържат.

(23) За да се гарантира ефективен периодичен надзор, регистърът следва да бъде одитиран за собствена сметка най- малко веднъж на две години от независим орган, за да се потвърди посредством доклад за оценката на съответствието неговото съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент. Регистърът следва да представи този доклад на Комисията съгласно сключения договор с Комисията.

(24) Договорът, сключен между Комисията и регистъра следва да предвижда процедури за подобряване на организацията, администрирането и управлението на домейна от първо ниво .eu от страна на регистъра в съответствие с указанията на Комисията, произтичащи от надзорните дейности на Комисията, предвидени в настоящия регламент.

(25) В заключенията си от 27 ноември 2014 г., озаглавени „Управление на интернет“, Съветът отново потвърди ангажимента на Съюза да насърчава структури за управление с участие на множество заинтересовани страни, основани на съгласуван набор от глобални принципи за управление на интернет. Приобщаващо управление на интернет означава разработването и прилагането на споделени принципи, норми, правила, процедури за вземане на решения и програми, които определят еволюцията и използването на интернет от страна на правителствата, частния сектор, гражданското общество, международните организации и техническата общност, като всички те действат в съответните си роли.

(26) Следва да се учреди консултативна група с участие на множество заинтересовани страни за домейна .eu, която да има консултативна роля спрямо Комисията, за да укрепи и разшири приноса за доброто управление на регистъра. Групата следва да отразява модела на множество заинтересовани страни за управление на интернет, а членовете й, с изключение на тези, привлечени от органи на държавите членки и от международни организации, следва да бъдат определяни от Комисията въз основа на открита, недискриминационна и прозрачна процедура. Представителите, привлечени от органите на държавите членки, следва да бъдат определяни въз основа на ротационна система, като по този начин се осигурява достатъчна приемственост по отношение на участието в групата.

(27) Комисията следва да извърши оценка на ефективността и функционирането на домейна от първо ниво .eu. При тази оценка следва да се имат предвид работните практики на определения регистър и значимостта на задачите на регистъра. Комисията следва също така да представя на Европейския парламент и на Съвета редовни доклади относно функционирането на домейна от първо ниво .eu.

(28) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и залегнали в Договорите, по-специално правото на защита на личните данни, свободата на изразяване и свободата на информация, както и защитата на потребителите. Когато се гарантира, че разпоредбите на националното право, засягащи настоящия регламент, са в съответствие с правото на Съюза, и по- специално с Хартата, следва да се спазват подходящи процедури на Съюза. В случай на съмнение по отношение на съвместимостта с правото на Съюза, регистърът следва да поиска даване на насоки от Комисията.

(29) Доколкото целта на настоящия регламент, а именно реализация на общоевропейски домейн от първо ниво в допълнение към националните домейни от първо ниво с код за държава, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците й може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(30) За да се ограничат рисковете от смущения в услугите на домейна от първо ниво .eu по време на въвеждането на новата регулаторна рамка, в настоящия регламент са предвидени преходни разпоредби.

(31) Поради това Регламент (ЕО) № 733/2002 следва да бъде изменен и отменен, а Регламент (ЕО) № 874/2004 следва да бъде отменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет и цели

1. С настоящия регламент се въвежда домейна от първо ниво с код за държава .eu и наличните негови варианти на други азбуки, за да се подкрепи цифровият единен пазар, да се изгради онлайн идентичност на Съюза и да се насърчат трансграничните онлайн дейности. Освен това с него се определят и условията за неговата реализация, включително определянето на регистъра и неговите характеристики. С настоящия регламент също така се установява правната и общата политическа рамка, в която ще функционира определеният регистър.

2. Настоящият регламент се прилага, без да се засягат разпоредбите на държавите членки по отношение на националните им домейни от първо ниво с код за държава.

Член 2
Определения

За целите на настоящия регламент:

1) „регистър“ означава образувание, на което е възложено организирането, администрирането и управлението на домейна от първо ниво .eu, включително поддържането на съответните бази данни и свързаните с тях обществени услуги за търсене, регистрацията на имена на домейни, функционирането на регистъра за имена на домейни, функционирането на сървърите на имена на домейни от първо ниво на регистъра и разпределянето на зоновите файлове в сървърите на имена;

2) „регистратор“ означава физическо или юридическо лице, което въз основа на договор с регистъра предоставя на регистрантите услуги за регистрация на имена на домейни;

3) „протоколи за интернационализирани имена на домейни“ означава стандарти и протоколи, които подпомагат използването на имената на домейни със символи, които не са част от символите на Американския стандартен код за информационен обмен (ASCII);

4) „база данни WHOIS“ означава съвкупността от данни, съдържащи информация за техническите и административните аспекти на регистрациите в домейна от първо ниво .eu;

5) „принципи и процедури на функционирането на домейн от първо ниво .eu“ означава подробни правила за функционирането и управлението на домейн от първо ниво .eu;

6) „регистрация“ означава поредица от действия и процедурни стъпки, от започване до приключване, предприети от регистраторите и регистъра по заявка от физическо или юридическо лице с цел извършване на регистрация на име на домейн за определен срок.

ГЛАВА II
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДОМЕЙНА ОТ ПЪРВО НИВО .eu

РАЗДЕЛ 1
Общи принципи

Член 3
Критерии за допустимост

Регистрация на едно или повече имена на домейни в домейна от първо ниво .eu може да заяви:

а)    гражданин на Съюза, независимо от мястото му на пребиваване;

б)      физическо лице, което не е гражданин на Съюза, но пребивава постоянно на територията на държава членка;

в)      предприятие, установено на територията на Съюза; както и

г)      организация, която е установена на територията на Съюза, без да се засяга прилагането на националното право.

Член 4
Регистрация и отнемане на имена на домейни

1. Име на домейн се предоставя на допустим кандидат, чиято заявка е получена първа от регистъра по технически коректен начин, съгласно процедурите за заявки за регистрация на основание член 11, буква б).

2. Регистрираното име на домейн не е налично за друга регистрация, докато регистрацията не е изтекла без да бъде подновена или докато името на домейна не e отнето.

3. Регистърът може да отнеме име на домейн по своя инициатива и без да преминава през процедура за АРС или съдебно производство, на следните основания:

а)    неизплащане на задължения към регистъра;

б)      неизпълнение на критериите за допустимост съгласно член 3 от страна на притежателя на името на домейн;

в)      нарушение от страна на притежателя на името на домейн на изискванията към заявката за регистрация, установени въз основа на член 11, букви б) и в).

4. Дадено име на домейн може да бъде отнето, и при необходимост прехвърлено към друга страна, и вследствие на подходяща процедура за АРС или съдебно производство, в съответствие с принципите и процедурите за функционирането на домейна от първо ниво .eu, установени в съответствие с член 11, когато това име е идентично или объркващо сходно с име, по отношение на което е установено право от правото на Съюза или от националното право, и което:

а)    е било регистрирано, без притежателят му да е имал право или законен интерес върху името; или

б)      е било недобросъвестно регистрирано или използвано.

5. Когато съд на държава членка установи със съдебно решение, че името на домейна е опозоряващо, расистко или противоречащо на обществения ред или обществената сигурност съгласно правото на Съюза или съгласно националното право, което е в съответствие с правото на Съюза, това име на домейн се блокира от регистъра от момента, в който регистърът е уведомен за съдебното решение, и се отнема след съобщаването на окончателното решение на съда. Регистърът блокира срещу бъдеща регистрация имената на домейни, които са били предмет на такова съдебно решение дотогава, докато това решение остава в сила.

6. Имената на домейни, регистрирани в домейна от първо ниво .eu, могат да бъдат прехвърляни само на кандидати, които имат право да регистрират имена на домейна от първо ниво .eu.

Член 5
Езици, приложимо право и юрисдикция

1. Регистрацията на имена на домейни се извършва с всички букви на официалните езици на Съюза съгласно наличните международни стандарти, както позволяват съответните протоколи за интернационализирани имена на домейн.

2. Без да се засяга Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета (8) или признатите от държавите членки или от Съюза права и задължения, произтичащи от международни инструменти, нито договорите между регистъра и регистраторите, нито договорите между регистраторите и регистрантите на имена на домейни не определят като приложимо право друго право освен това на една от държавите членки, нито посочват като орган за решаване на спорове съд, арбитражен съд или друг орган, разположен извън територията на Съюза.

Член 6
Запазване на имена на домейни

1. Регистърът може да запази или регистрира известен брой имена на домейни, смятани за необходими за оперативните му функции съгласно договора, посочен в член 8, параграф 4.

2. Комисията може да даде указания на регистъра да запази или регистрира имена на домейни директно в домейна от първо ниво .eu за използване от институциите и органите на Съюза.

3. Без да се засягат вече запазени или регистрирани имена на домейни, държавите членки могат да съобщят на Комисията списък с имената на домейни, които:

а)    съгласно националното им законодателство не трябва да бъдат регистрирани; или

б)     могат да бъдат регистрирани или запазени от държавите членки само на второ ниво.

По отношение на буква б) от първа алинея тези имена на домейните се ограничават до общоизвестни географски или геополитически термини, които засягат политическата или териториалната организация на държавите членки.

4. Комисията приема списъците, съобщени от държавите членки, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2.

Член 7
Регистратори

1. Регистърът акредитира регистратори в съответствие с разумни, прозрачни и недискриминационни процедури за акредитация, които са одобрени предварително от Комисията. Регистърът оповестява публично процедурите за акредитация в лесно достъпна форма.

2. Регистърът прилага еднакви условия при еднакви обстоятелства по отношение на акредитираните регистратори на домейна .eu, които предоставят еднакви услуги. Регистърът осигурява на тези регистратори услуги и информация при едни и същи условия и с едно и също качество, каквито осигурява и за собствените си услуги от същия вид.

РАЗДЕЛ 2
Регистър

Член 8
Определяне на регистъра

1. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 18 за допълването на настоящия регламент чрез установяване на критериите за допустимост и подбор и процедурата за определяне на регистъра.

2. Комисията установява принципите, които трябва да се включат в договора между Комисията и регистъра, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2.

3. Комисията определя дадено образувание за регистър, след като приключи процедурата, посочена в параграфи 1 и 2.

(8) Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).

4. Комисията сключва договор с определения регистър. В договора се определят правилата, политиките и процедурите за предоставянето на услуги от регистъра, както и условията, при които Комисията трябва да осъществява надзор върху организацията, администрирането и управлението на домейна от първо ниво .eu от регистъра. Договорът е с ограничен срок и подлежи на подновяване еднократно, без да е необходимо провеждането на нова процедура за подбор. Договорът съдържа задълженията на регистъра и включва принципите и процедурите за функционирането на домейна от първо ниво .eu, определени въз основа на членове 10 и 11.

5. Чрез дерогация от процедурите, посочени в параграфи 1, 2 и 3, по наложителни причини за спешност Комисията може да определи регистъра посредством актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 17, параграф 3.

Член 9
Характеристики на регистъра

1. Регистърът е организация с нестопанска цел. Неговото седалище, централна администрация и основно място на дейност са на територията на Съюза.

2. Регистърът може да налага такси. Тези такси са непосредствено свързани с възникналите разходи.

Член 10
Задължения на регистъра

От регистъра се изисква следното:

а)    да популяризира домейна от първо ниво .eu в целия Съюз и в трети държави;

б)     да спазва разпоредбите, политиката и процедурите, установени в настоящия регламент, договора, посочен в член 8, параграф 4, и по-специално правото на Съюза относно защитата на данните;

в)     да организира, администрира и управлява домейна от първо ниво .eu в интерес на широката общественост и да гарантира във всички аспекти на администрацията и управлението на домейна от първо ниво .eu високо качество, прозрачност, сигурност, стабилност, предвидимост, надеждност, достъпност, ефективност, недискриминация, справедливи условия на конкуренция и защита на потребителите;

г)     да сключва подходящ договор, за предоставянето на кода за домейна от първо ниво .eu след предварителното съгласие на Комисията;

д)     да осъществява регистрацията на имената на домейни в домейна от първо ниво .eu при заявка от допустими кандидати, както е посочено в член 3;

е)     да гарантира, без да се засягат евентуални съдебни производства и при спазването на подходящи процедурни гаранции за засегнатите страни, възможността за регистраторите и регистрантите да разрешават договорни спорове с регистъра посредством АРС;

ж)      да гарантира наличността и целостта на базите данни за имена на домейни;

з)      за своя сметка и със съгласието на Комисията да сключва споразумение с довереник с добра репутация или друг ескроу агент, установен на територията на Съюза, като определя Комисията като бенефициер по ескроу споразумението, и да предава на съответния довереник или ескроу агента ежедневно актуално електронно копие на съдържанието на базата данни на домейна .eu;

и)      да въвежда списъците, посочени в член 6, параграф 3;

й) да популяризира целите на Съюза в областта на управлението на интернет, наред с другото, като участва в международни форуми;

к)      да публикува принципите и процедурите за функционирането на домейна от първо ниво .eu, определени въз основа на член 11, на всички официални езици на институциите на Съюза;

л)      за своя сметка да предприеме извършването на одит от независим орган най-малко веднъж на две години, за да удостовери съответствието си с настоящия регламент, и да изпраща резултатите от тези одити на Комисията;

м)      да участва по искане на Комисията в работата на консултативната група с участието на множество заинтересовани страни за домейна .eu и да си сътрудничи с нея за подобряване на функционирането и управлението на домейна от първо ниво .eu.

Член 11
Принципи и процедури на функционирането на домейна от първо ниво .eu

Договорът, сключен между Комисията и определения регистър съгласно член 8, параграф 4, съдържа принципите и процедурите относно функционирането на домейна от първо ниво .eu съгласно настоящия регламент, включително следното:

а)    политика относно АРС;

б)     изисквания и процедури за заявките за регистрация, политика относно проверка на критериите за регистрация, политика относно проверка на данните на регистрантите и за спекулативно регистриране на имена на домейни;

в)     политика на регистрирането на имена на домейни, с които може да се злоупотреби, и политика на навременно идентифициране на имена на домейни, които са регистрирани и използвани недобросъвестно, както е посочено в член 4;

г)     политика на отнемането на имена на домейни;

д)     зачитане на правата на интелектуалната собственост;

е)     мерки, с които се предоставя достъп на компетентните органи до данните в регистъра за целите на превенция, установяване, разследване и преследване на престъпления, съгласно предвиденото в правото на Съюза и в националното право, което съответства на правото на Съюза, при спазване на принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване;

ж)      описание на процедурите за изменение на договора.

Член 12
База данни WHOIS

1. Регистърът създава и управлява с дължима грижа базата данни WHOIS за целите на гарантирането на сигурността, стабилността и устойчивостта на домейна от първо ниво .eu чрез предоставянето на точна и актуална информация за регистрацията на имената на домейни в домейна от първо ниво .eu.

2. Базата данни WHOIS съдържа съответна информация за звената за контакт, администриращи имената на домейни в домейн от първо ниво .eu, и за притежателите на тези имена. Информацията относно базата данни WHOIS не надхвърля необходимото за нейните цели. Регистърът спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (9).

РАЗДЕЛ 3
Надзор на регистъра

Член 13
Надзор

1. Комисията наблюдава и упражнява надзор върху организацията, администрирането и управлението на домейна от първо ниво .eu от страна на регистъра.

2. Комисията се уверява в доброто финансово управление на регистъра и съответствието му с настоящия регламент и с принципите и процедурите за функционирането на домейна от първо ниво .eu, посочени в член 11. За тази цел Комисията може да поиска информация от регистъра.

3. В съответствие с надзорните си дейности Комисията може да даде конкретни указания на регистъра за коригиране или подобряване на организацията, администрирането и управлението на домейна от първо ниво .eu.

4. По целесъобразност Комисията може да се консултира с консултативната група с участието на множество заинтересовани страни за домейна .eu и с други съответни заинтересовани страни и да потърси експертни становища за резултата от надзорните си дейности, предвидени в настоящия член, както и за начините за подобряване на организацията, администрирането и управлението на домейна от първо ниво .eu от страна на регистъра.

(9) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Член 14
Консултативна група с участието на множество заинтересовани страни за домейна .eu

1. Комисията създава Консултативна група с участието на множество заинтересовани страни за домейна .eu. Консултативната група с участието на множество заинтересовани страни за домейна .eu има следните задачи:

а)    да консултира Комисията относно прилагането на настоящия регламент;

б)     да изготвя становища до Комисията по стратегически въпроси на управлението, организацията и администрирането на домейна от първо ниво .eu, включително въпроси, свързани с киберсигурността и защитата на данните;

в)     да консултира Комисията по въпроси, свързани с контрола и надзора на регистъра, по-специално по отношение на одита, посочен в член 10, буква л);

г)     да консултира Комисията относно най-добрите практики по отношение на политиките и мерките срещу злоупотребите с регистрации на имена на домейни, и по-специално регистрации без права или законни интереси и регистрации, използвани недобросъвестно.

2. При прилагането на настоящия регламент Комисията взема предвид консултациите, предоставени от консултативна група с участието на множество заинтересовани страни за домейна .eu.

3. Консултативната група с участието на множество заинтересовани страни за домейна .eu се състои от представители на заинтересованите страни, които са установени в Съюза. Тези представители се привличат от частния сектор, техническата общност, гражданското общество и академичните среди, както и от органите на държавите членки и международните организации. Представителите, които не са привлечени от органите на държавите членки и международните организации, се определят от Комисията въз основа на открита, недискриминационна и прозрачна процедура, като се отчита в максимална степен принципът на равенството между половете.

4. Независимо от параграф 3 консултативната група с участието на множество заинтересовани страни за домейна .eu може да включва един представител на заинтересовани страни, установени извън Съюза.

5. Консултативната група с участието на множество заинтересовани страни за домейна .eu се председателства от представител на Комисията или от лице, определено от Комисията. Секретарските услуги за консултативната група с участието на множество заинтересовани страни за домейна .eu се осигуряват от Комисията.

ГЛАВА III
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15
Запазване на права

Съюзът запазва всички права, свързани с домейна от първо ниво .eu, включително, по-специално, правата върху интелектуалната собственост и други права за базите данни на регистъра, необходими за гарантиране на изпълнението на настоящия регламент, както и правото за повторно определяне на регистъра.

Член 16
Оценка и преглед

1. До 13 октомври 2027 г. и на всеки три години след това Комисията оценява реализацията, ефективността и функционирането на домейна от първо ниво .eu, по-специално въз основа на информацията, представена от регистъра по член 10, буква л).

2. До 30 юни 2020 г. Комисията оценява, като взема предвид текущата практика, дали и как регистърът трябва да си сътрудничи с EUIPO и други агенции на Съюза с цел да се бори със спекулативните и неправомерните регистрации на имена на домейни и дали и как трябва да бъдат предвидени опростени административни процедури, по-специално по отношение на МСП. При необходимост Комисията може да предложи допълнителни мерки в това отношение.

3. До 13 октомври 2024 г. Комисията прави оценка на възможността за разширяване на критериите, установени в член 9, и може, ако е целесъобразно, да представи законодателно предложение.

4. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад с констатациите от оценката, посочена в параграфи 1 и 2.

Член 17
Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от Комитета за регулиране на съобщенията (СОСОМ), създаден с Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета (10). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

Член 18
Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 18 април 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законо- творчество.

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 19
Преходни разпоредби

1. Притежателите на имена на домейни, регистрирани съгласно член 4, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 733/2002, запазват своите права във връзка със съществуващи регистрирани имена на домейни.

2. До 12 октомври 2021 г. Комисията предприема необходимите мерки да определи дадено образувание за регистър и да сключи договор с регистъра съгласно настоящия регламент. Договорът поражда правно действие от 13 октомври 2022 г.

3. Договорът, сключен между Комисията и регистъра съгласно член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 733/2002, продължава да поражда правно действие до 12 октомври 2022 г.

(10) Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (ОВ L 321, 17.12.2018 г., стр. 36).

Член 20
Изменение на Регламент (ЕО) № 733/2002

В член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 733/2002 буква б) се заменя със следния текст:

„б) регистрира, посредством всеки акредитиран .eu регистратор, имената на домейните в .eu TLD, заявени от:

i) гражданин на Съюза, независимо от мястото му на пребиваване;

ii) физическо лице, което не е гражданин на Съюза, но пребивава постоянно на територията на държава членка;

iii) предприятие, установено на територията на Съюза; или

iv) организация, установена на територията на Съюза, без да се засяга прилагането на националното право.“

Член 21
Отмяна

Регламенти (ЕО) № 733/2002 и (ЕО) № 874/2004 се отменят, считано от 13 октомври 2022 г.

Член 22
Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага, считано от 13 октомври 2022 г.

Член 20 се прилага обаче от 19 октомври 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2019 година.

За Съвета
Председател
G. CIAMBA

За Европейския парламент
Председател
A. TAJANI

Може да харесате още...