Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета

от 12.10.2001 година относно промишления дизайн на Общността

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по- специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията [1],

като взе предвид становището на Европейския парламент [2],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет[3],

като има предвид, че:

(1) Една унифицирана система за получаване на дизайн на Общността, който да се ползва с еднаква закрила и да има еднакво действие на цялата територия на Общността, би допринесла за изпълнение целите на Общността, определени в Договора.

(2) Единствено страните от Бенелюкс са въвели унифицирано право за закрила на дизайна. Във всички останали държави-членки закрилата на дизайна е въпрос на съответното национално право и се ограничава до територията на съответната държава-членка. Ето защо идентични дизайни могат да бъдат защитени по различен начин в различните държави-членки и в полза на различни притежатели. Това неизбежно води до конфликти в търговията между държавите-членки.

(3) Съществените различия между законите за дизайна на държавите- членки, предотвратяват и нарушават конкуренцията в Общността. В сравнение с вътрешната търговия на, и конкуренция между, продукти, включващи дизайн и конкуренцията в рамките на Общността са предотвратени и нарушени от големия брой заявки, служби, процедури, закони, национални изключителни права, както и от общите административни разноски, които са свързани със съответни високи разходи и такси за заявителя. Директива 98/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г., относно правната закрила на дизайните[4], допринася за поправяне на това положение.

(4) Ефектът на закрилата на дизайните се ограничава до рамките на територията на отделните държави-членки, независимо дали законодателствата им са сближени, и това може да доведе до разделение на вътрешния пазар, по отношение на продукти, включващи дизайн, който е предмет на права на различни лица в рамките на държавата и така представлява пречка за свободното движение на стоки.

(5) Това налага създаването на дизайн на Общността, пряко приложим във всяка държава-членка, тъй като само по този начин е възможно, с представянето на единна заявка пред Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки, дизайни), да се получи закрила на дизайн за една единна територия, включваща всички държави-членки, съгласно единна процедура и по силата на един закон.

(6) Тъй като целите на предложеното действие, а именно закрилата на единен дизайн за единна територия, включваща всички държави-членки, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от отделните държави-членки, поради мащаба и ефектите от създаването на единен дизайн на Общността и от орган на Общността, а могат следователно да се осъществят по-добре на общностно ниво, Общността може да приеме мерки, съгласно принципа за субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора. Съгласно принципа за пропорционалност, както е уреден в този член, настоящият регламент не надхвърля рамките на необходимото за постигане на тези цели.

(7) Една засилена закрила на промишления дизайн би имала резултат не само за насърчаване на приноса на отделните автори на дизайни към общото превъзходство Общността в тази област, но и в даването на предимство на иновацията и развитието на новите продукти и инвестирането в тяхното производство.

(8) Впоследствие, една по-достъпна и по-добре адаптирана към нуждите на вътрешния пазар система за закрила на дизайните е от съществено значение за общностните промишлени отрасли.

(9) Материалните разпоредби на настоящия регламент, относно законите за дизайна, трябва да са в съответствие със съответните разпоредби от Директива 98/71/ЕО.

(10) Технологичното новаторство не следва да бъде възпрепятствано от предоставянето на закрила на дизайн на особеностите, обусловени изключително от техническа функция. Разбираемо е, че от това не произтича, че даден дизайн трябва да има естетическо качество. Същото се отнася и за взаимозаменяемите функции на продукти от различни производства, т.е. това не би трябвало да попречи на разширяване на закрилата върху дизайни на механичните връзки. Поради това, особеностите на един дизайн, които са изключени от закрила поради тези причини, не трябва да се вземат предвид, при оценката на това дали други особености на този дизайн отговарят на изискванията за закрила.

(11) Механичните съединения на модулни продукти обаче, могат да представляват важен елемент от новаторските особености на модулните продукти и да дадат ценен принос за тяхната търговия, така че би трябвало да се приеме закрила за тях.

(12) Закрилата не следва да се разпростира върху тези съставни части, които не са видими при обичайна употреба на определен продукт, нито върху особеностите на детайл, които не са видими, когато той е монтиран, нито пък върху особеностите на детайлите, които не отговарят сами по себе си на изискванията за новост иоригиналност. Следователно, тези особености на определен дизайн, които не са изключени от закрила поради тези причини, не следва да се отчитат при оценка на това, дали други особености на този дизайн отговарят на изискванията за закрила.

(13) Цялостно сближаване на законите на държавите-членки относно използването на дизайни, ползващи се със закрила, с цел да се позволи поправка на съставни продукти, за да се възстанови първоначалния им вид, когато дизайнът се прилага към определен продукт или е включен в продукт, който е съставна част от комплексен продукт, чийто външен вид предопределя дизайна, ползващ се със закрила, не би могло да се постигне чрез Директива 98/71/ЕО. В рамките на помирителната процедура по посочената директива, Комисията предприе преглед на влиянието на разпоредбите на тази директива три години след крайния срок на транспониране на същата и по-специално върху най-засегнатите промишлени сектори. При тези условия е подходящо да не се предоставя закрила като дизайн на Общността, който се използва при продукт или е съставна част от продукт, който е елемент от съставно изделие, чийто външен вид предопределя дизайна и се използва за възможно разделяне на съставния продукт, с цел възстановяване на първоначалния му вид, до момента в който Съветът, по предложение на Комисията, не е установи своята политика по отношение на разглежданата област.

(14) Преценката за наличието на оригиналност на един дизайн следва да се основава на това дали цялостното впечатление, което той създава у информирания потребител се различава ясно от впечатлението, което създава у него корпуса на дизайна, като се вземе предвид естеството на продукта, към който е приложен дизайна или в който същият е включен и по-специално, промишления сектор, който го произвежда и степента на свобода на автора на дизайна при разработването му

(15) Дизайнът на Общността следва да отговаря, в рамките на максимално възможното, на нуждите на всички сектори на промишлеността на Общността.

(16) Някои от тези сектори произвеждат голям брой дизайни, предназначени за продукти, които често са с кратък пазарен живот, и за които би било изгодно да получат закрила, без тежестта на формалностите по регистрация и за които продължителността на закрилата е от второстепенно значение. От друга страна, има сектори на промишлеността, които биха оценили предимствата на регистрацията заради по-голямата правна яснота, която тя дава и които изискват възможността за по-дълъг период на закрила съответстващ на предвиждания пазарен живот на техните продукти.

(17) Това изисква две форми на закрила, а именно, едната представляваща краткосрочен нерегистриран дизайн, а другата представляваща по- дългосрочен регистриран дизайн.

(18) Регистрираният дизайн на Общността изисква създаването и поддържането на регистър, в който да се вписват всички заявки, които отговарят на формалните условия и които са получили дата на подаване на заявката за регистрация. По принцип тази система за регистрация не следва да се основава на разглеждане по същество, що се отнася до съобразяване с изискванията за закрила преди регистрацията като така се ограничават до минимум регистрационните и другите процесуални тежести за заявителите.

(19) Закрилата на дизайн на Общността се получава само ако той е нов и оригинален по отношение на други дизайни.

(20) Необходимо е също така да се даде възможност на автора или на неговия правоприемник, да изпитат продуктите, включващи дизайна на пазара, преди да реши дали закрилата, предлагана чрез регистрацията в Общността е желателна. За тази цел е необходимо да се предвиди дали разпространението на определен дизайн от автора му или неговия правоприемник или недобросъвестното му разпространение за период от дванадесет месеца преди датата на подаване на заявката за регистрация, не би попречило на оценката за новост или оригиналност на въпросния дизайн.

(21) Изключителният характер на правата, предоставяни от регистрирания дизайн на Общността, е в съответствие с по-голяма правна яснота. Подходящо е, обаче, нерегистрирания дизайн на Общността да би следвало да представлява само право за предотвратяване на копирането. Закрилата, следователно не би могла да се разпростира върху продукти, за които се прилагат дизайни, които са резултат от дизайн, до който е достигнато по независим начин от втори автор на дизайн. Това право би трябвало също така да се простира и върху търговията с продукти, включващи дизайни, които осъществяват правонарушение.

(22) Привеждането на тези права в действие се оставя на националното право. Необходимо е, следователно, да се предвидят някои основни уеднаквени санкции във всички държави-членки.

(23) Всяко трето лице, което може да установи, че е започнало да използва добросъвестно, дори за търговски цели в рамките на Общността или прави сериозна и ефективна подготовка за тази цел, дизайн, който е обхванат от закрилата на регистриран дизайн на Общността и не представлява копие на последния, може да се ползва от правото на ограничено използване на този дизайн.

(24) Една от основните цели на настоящия регламент е процедурата за регистрация на дизайн на Общността да е свързана с минимум разходи и затруднения за заявителите, с цел тя да стане достъпна за малките и средните предприятия, както и за отделните автори на дизайни.

(25) Секторите на промишлеността, които произвеждат, в рамките на кратки периоди от време, голям брой дизайни с относително кратък жизнен цикъл, и само малка част от които, впоследствие, излизат на пазара, биха предпочели да използват нерегистрирания дизайн на Общността. Тези сектори също така се нуждаят от възможност по-лесно да прибягват до регистрираните дизайни на Общността. Следователно тази необходимост се удовлетворява от възможността за комбинирането на няколко дизайна в една множествена заявка. Дизайните, обхванати от една множествена заявка, могат обаче да бъдат третирани независимо едни от други, що се отнася до упражняването на правата, лицензирането, вещните права, принудителното изпълнение, производството по несъстоятелност, отказа, подновяването, отстъпването, отлагането на публикуването или обявяването на недействителност.

(26) Обичайната публикация след регистрация на дизайн на Общността може в известни случаи да провали или застраши успеха на дадена търговска операция, включваща този дизайн. В такива случаи решението се състои в отлагане на публикацията за разумен срок.

(27) Разглеждането на исканията за обявяване на недействителност на даден регистриран дизайн на Общността от една инстанция би спестило средства и време, в сравнение със съдебните процедури с намеса на различни национални съдилища.

(28) Поради тази причина е необходимо да се предвидят гаранции, включващи право на обжалване пред апелативна комисия и Съда на Европейските общности. Това решение ще допринесе за уеднаквено тълкуване на условията за действителност на дизайните на Общността.

(29) Особено важно е, упражняването на поверените от дизайна на Общността права да бъдат ефективно гарантирани за цялата територия на Общността.

(30) При системата за уреждане на спорове трябва да избягват във възможно най-голяма степен “forum shopping”. В този смисъл е необходимо да се установят ясни правила относно международните правомощия.

(31) Настоящият регламент не изключва прилагането към защитените чрез дизайна на Общността дизайни, на нормативната уредба за индустриалната собственост или други такива, на нормативната уредба на държавите-членки, като например тази, отнасяща се до закрила чрез регистриране или тези разпоредби, отнасящи се до нерегистрираните дизайни, търговските марки, патентите и полезните модели, до нелоялната конкуренция и гражданската отговорност.

(32) При липса на пълна хармонизация на авторското право е важно да се разреши кумулативният принцип на особената закрила на дизайните на Общността и закрилата с авторското право, като същевременно на държавите- членки се предоставя пълна свобода за определяне обхвата на закрилата с авторско право и на условията, при които е осигурена тази закрила.

(33) Необходимите мерки за осъществяване на настоящия регламент са приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., определящо условията на упражняване на правомощията по прилагане, предоставени на Комисията [5].

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Дизайн на Общността

1. Дизайн, който отговаря на изискванията, които се съдържат в настоящия регламент, се наричат по-долу «дизайн на Общността».

2. Един дизайн е защитен:

а) от «нерегистриран дизайн на Общността», ако е станал общодостъпен по начина, предвиден в настоящия регламент;

б) от «регистриран дизайн на Общността», ако е регистриран по начина, предвиден в настоящия регламент.

3. Дизайнът на Общността има единен характер. Той има еднакво действие в цялата Общност. Той не се регистрира, не се прехвърля, не предмет на отказ, нито на решение за обявяване на недействителност, нито неговото използване може да бъде забранявано, като това важи за цялата Общност. Този принцип се прилага винаги, с изключение на случаите, когато с настоящия регламент се предвижда друго.

Член 2

Служба

Службата за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки, дизайни и модели), наричана по-долу «Службата», учредена с Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 септември 1993 г., относно търговската марка на Общността [6] , по-долу наричан “ Регламент за търговската марка на Общността”, осъществява задачите, възложени и, съгласно настоящия регламент.

ДЯЛ ІІ

ПРАВОТО, СВЪРЗАНО С ДИЗАЙНИ

РАЗДЕЛ 1

Изисквания за закрила

Член 3

Дефиниции

По смисъла на настоящия регламент:

а) «дизайн» е видимият външен вид на целия продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му;

б) «продукт» е всяко промишлено или занаятчийско изделие, включително, между другото, части, предназначени за сглобяване в съставен продукт, опаковка, оформление, графични символи или печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.

в) «съставен продукт» е продукт, съставен от множество компоненти, които могат да се заместват така, че да е възможен демонтирането или повторно сглобяване на продукта.

Член 4

Условия на закрила

1. Закрилата на дизайна чрез дизайн на Общността се осигурява в зависимост от това, доколко той е нов и оригинален.

2. За нов или оригинален се счита дизайн, приложен към или включен в продукт, който е част от съставен продукт:

а) ако веднъж включената в съставния продукт съставна част остава видима при обичайна употреба на последния, и

б) доколкото тези видими особености на частта отговарят на изискванията за новост и оригиналност.

3. Под “обичайна употреба” по смисъла на параграф 2, буква а) се разбира, употреба от крайния потребител, с изключение на поддръжка, обслужване или поправка.

Член 5

Новост

1. Дизайнът се счита за нов, ако липсва идентичен дизайн, който е общодостъпен:

а) в случая на нерегистриран дизайн на Общността, преди датата, на която дизайна, за който се иска закрила е станал общодостъпен за първи път.

б) в случая на регистриран дизайн на Общността, преди датата на подаване на заявка за регистрация на дизайна, за който се иска закрила или, ако се претендира за приоритет, преди датата на приоритета.

2. Дизайните се считат за идентични, когато техните особености се различават само в несъществени детайли.

Член 6

Оригиналност

1. Дизайнът се счита за оригинален, ако общото впечатление, което създава у информирания потребител, се различава от това, което създава върху такъв потребител всеки друг дизайн, който е разгласен публично:

а) в случая на нерегистриран дизайн на Общността, преди датата на първото публично разгласяване на дизайна, за който се иска закрила.

б) в случая на регистриран дизайн на Общността, преди датата на подаване на заявка за регистрация на дизайна, за който се иска закрила или, ако се претендира приоритет, преди датата на приоритета.

2. За да се определи оригиналността, се отчита степента на свобода на автора при разработването на дизайна.

Член 7

Оповестяване

1. За целите на прилагането на членове 5 и 6, един дизайн се счита за общодостъпен, ако е публикуван, след регистрация или по друг начин, или изложен, използван в търговията или оповестен по друг начинреди предвижданата дата в член 5, параграф 1, буква а) и член 6, параграф 1, буква а) или член 5, параграф 1, буква б) и член 6, параграф 1, буква б), освен ако тези факти, не са могли да станат достатъчно познати в нормалната бизнес практика на специализираните среди от съответния сектор, действащ в рамките на Общността. Дизайнът не се счита за общодостъпен, обаче, ако е оповестен пред трета страна при изрични или мълчаливи условия за поверителност.

2. За целите на прилагането на членове 5 и 6, не се счита за оповестяване случая, когато дизайнът, за който се иска закрила като регистриран дизайн на Общността, е станал общодостъпен:

а) от автора си или неговия правоприемник или от трето лице на основание на предоставена информация или осъществени от автора или неговия правоприемник действия и то

б) в дванайсет месечния период, преди датата на подаване на заявка за регистрация или датата на приоритета, ако се претендира приоритет.

3. Параграф 2 се прилага и за дизайн, който е публично разгласен вследствие на злоупотреба по отношение на автора му или на неговия правоприемник.

Член 8

Дизайни, обусловени от техническата им функция и дизайни за междинни връзки

1. Дизайнът на Общността не предоставя права върху особеностите на външния изглед на един продукт, които са наложени изключително от техническата му функция.

2. Дизайнът на Общността не се състои от особености на външния изглед на един продукт, които трябва непременно да се възпроизвеждат в точната форма и размери, за да може продуктът, в който е включен или към който се прилага дизайнът, да бъде механически свързан към друг продукт или поставен във, около или в допир до друг продукт, така че и двата продукта да изпълняват функциите си.

3. Независимо от параграф 2, дизайнът на Общността дава права върху дизайн, отговарящ на определените с членове 5 и 6 условия, чиято цел е да направи възможно мултиплицирано сглобяване или свързване на взаимно заменяеми продукти в модулна система.

Член 9

Дизайни, противоречащи на обществения ред или морала

Дизайнът на Общността не предоставя права, когато дизайнът противоречи на обществения ред или на общоприетите принципи на морала.

РАЗДЕЛ 2

Обхват и срок на закрилата

Член 10

Обхват на закрилата

1. Обхватът на закрилата, предоставяна от дизайна на Общността, се разпростира върху всеки дизайн, който не създава у информирания потребител различно цялостно възприятие.

2. За да се определи обхвата на закрилата, се отчита степента на свобода на автора на дизайна при разработване на дизайна.

Член 11

Начало и срок на действие на закрилата на нерегистрирания дизайн на Общността

1. Дизайн, който отговаря на изискванията съгласно раздел 1, се ползва от закрила на нерегистриран дизайн на Общността за срок от три години, считано от датата, на която дизайнът за първи път е станал общодостъпен в рамките на Общността.

2. За целите на параграф 1, един дизайн се счита за общодостъпен в рамките на Общността, ако е бил публикуван, излаган, използван в търговията или оповестен по такъв начин, че, в обичайния ход на бизнеса, тези събития да могат разумно да станат познати на специализираните среди от съответния сектор, действащ в рамките на Общността. Въпреки това, един дизайн може да не се счита за общодостъпен, когато е оповестен на трета страна при изрични или мълчаливи условия за поверителност.

Член 12

Начало и срок на закрила на регистрирания дизайн на Общността

Дизайн, който отговаря на изискванията съгласно раздел 1, се ползва от закрила на регистриран дизайн на Общността, чрез регистрация от Службата, за период от пет години, считано от датата на подаване на заявката за регистрация. Титулярът на правото може да удължава срока на закрилата с един или няколко периода от по пет години до максимум двадесет и пет години, считано от датата на подаване на заявката.

Член 13

Подновяване

1. Регистрацията на дизайн на Общността се подновява по заявка на притежателя на правото или на всяко друго изрично упълномощено от него лице, ако е заплатена такса за подновяване.

2. Своевременно преди изтичането на срока на регистрацията, Службата уведомява за това притежателя на регистрирания дизайн на Общността, както и всеки притежател на право върху този регистриран дизайн или модел, вписано в регистъра на дизайните на Общността, съгласно член 72, наричан по-нататък ”регистър“. За липсата на информация Службата не носи отговорност.

3. Заявката за подновяване се представя и таксата за подновяване се заплаща в срок от шест месеца, считано от последния ден на месеца, през който изтича срокът на закрилата. При пропуск, заявката може да се предяви и таксата да се заплати в допълнителен срок от шест месеца от датата, посочена в първото изречение, при условие че бъде заплатена допълнителна такса в рамките на допълнителния срок.

4. Подновяването влиза в сила в деня след датата на изтичане на срока на регистрация. То се вписва в регистъра.

РАЗДЕЛ 3

Право на дизайн на Общността

Член 14

Право на дизайн на Общността

1. Правото на дизайн на Общността принадлежи на автора или неговия правоприемник.

2. Ако две или повече лица са създали съвместно даден дизайн, правото на дизайн на Общността им принадлежи съвместно.

3. Ако обаче, даден дизайн е създаден от заето лице при изпълнение на неговите задължения или по нареждане на неговия работодател, правото на дизайн на Общността принадлежи на работодателя, освен ако е уговорено друго или така е специфично посочено по националното право.

Член 15

Претенции, свързани с правото на дизайн на Общността

1. Ако нерегистриран дизайн на Общността е оповестен или към него има претенции от страна на лице, което няма право на това по смисъла на член 14 или ако регистриран дизайн на Общността е заявен или регистриран на името на такова лице, то лицето което има право по тази разпоредба може, без да се засягат други права или действия, да претендира да бъде признато за легитимен притежател на дизайна на Общността.

2. Когато едно лице притежава съвместно правото на дизайн на Общността, то може, съгласно параграф 1, да претендира да бъде обявено за съпритежател.

3. Производствата по параграфи 1 или 2 се погасяват по давност три години, считано от датата на публикуване на регистриран дизайн на Общността или от датата на оповестяването му като нерегистриран дизайн на Общността. Тази разпоредба не се прилага, ако лицето, което няма право върху дизайн на Общността е било недобросъвестно към момента на заявяване или оповестяване на този дизайн или към момента, в който му е прехвърлен.

4. В случая на регистриран дизайн на Общността, в регистъра се вписват следните елементи:

а) данни за съдебното производство, започнато по параграф 1;

б) влязлото в сила решение по съдебния иск или всяка друга мярка по приключване на производството;

в) всяка промяна в собствеността на регистрирания дизайн на Общността в резултат на окончателното решение.

Член 16

Правни последици на съдебното решение за правото върху регистриран дизайн на Общността

1. Когато, вследствие на производството по член 15, параграф 1, настъпи цялостна промяна на собствеността върху регистриран дизайн на Общността, лицензите и другите права се погасяват чрез вписване в регистъра на лицето, което притежава правото.

2. Ако, преди започването на производството по член 15, параграф 1, притежателят на регистрирания дизайн на Общността или притежателят на лиценз е използвал дизайна в рамките на Общността или е започнал действителна и сериозна подготовка в тази посока, то той има право да продължи това използване, при условие че поиска в определения от регламента за прилагане срок неизключителен лиценз от новия притежател, вписан в регистъра, като лицензът трябва да бъде отстъпена за разумен период и при разумни условия.

3. Параграф 2 не се прилага, ако притежателят на регистрирания дизайн на Общността или на лиценза е бил недобросъвестен към момента на започване използването му или подготовката за него.

Член 17

Презумпции в полза на регистрирания притежател

Лицето, на името на което е регистриран дизайна на Общността или, преди регистрацията, лицето, от името на което е подадена заявката за регистрация на дизайн на Общността, се счита за лице, притежаващо право при всяко производство пред Службата, както и всяко друго производство.

Член 18

Право на автора да бъде посочван

Авторът има право, по подобие на заявителя или притежателя на регистрирания дизайн на Общността, да бъде посочван като такъв пред Службата и в регистъра. Ако дизайнът е резултат от екипна работа, посочването на автора може да се замести от посочване на екипа.

РАЗДЕЛ 4

Правни последици на дизайна на Общността

Член 19

Права, предоставяни от дизайна на Общността

1. Регистрираният дизайн на Общността дава на своя притежател изключителното право да използва и да забранява на всеки друг използването на дизайна, без негово съгласие. Горепосоченото използване обхваща по- специално, създаването, предлагането, разпространението на пазара, вноса, износа или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен дизайнът или складирането на такъв продукт за тези цели.

2. Нерегистрираният дизайн на Общността не дава на своя притежател правото да предотвратява действията, посочени в параграф 1, освен ако използването се оспорва поради това, че е резултат на копиране на защитения дизайн. Оспорваното използване не се счита за резултат от копиране на защитения дизайн, ако е резултат от независим творчески труд, извършен от автор, за който с право може да се счита, че не е познавал разгласения от притежателя

дизайн.

3. Параграф 2 се прилага и за регистриран дизайн на Общността, който е бил с отложена публикация, тъй като задължителните вписвания в регистъра и досието не са били публично разгласени, съгласно изискванията на член 50, параграф 4.

Член 20

Ограничаване на правата, предоставяни от дизайна на Общността

1. Правата, предоставени от дизайна на Общността, не се упражняват по отношение на:

а) действия, извършвани на частни начала и с нетърговска цел;

б) действия извършвани с експериментална цел;

в) действия по репродуциране с демонстрационна или учебна цел, доколкото тези действия са съвместими със законните търговски практики, не вредят неправомерно на обикновената употреба на дизайна и източникът им е посочен.

2. Освен това, отредените от дизайна на Общността права не се упражняват по отношение на:

а) оборудване на борда на плавателен или въздухоплавателен съд с регистрация на трета страна, когато то се намира временно на територията на Общността;

б) внос в Общността на резервни части и помощни приспособления с цел използването им за ремонт на тези превозни средства

в) извършване на ремонт на тези превозни средства.

Член 21

Изчерпване на правата

Установените с дизайна на Общността права не се разпростират върху действията свързани с продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн, влизащ в рамките на закрила на дизайн на Общността, когато продуктът е пуснат на пазара на територията на Общността от името и със съгласието на притежателя на дизайна на Общността.

Член 22

Права върху регистриран дизайн на Общността, основаващи се на предходно използване

1. С право, основаващо се на предходно използване, може да се ползва всяко друго лице, за което се установява, че преди датата на подаване на заявката или ако се претендира приоритет, преди датата на приоритета, е започнало да използва добросъвестно в Общността или е извършило сериозна и действителна подготовка за това използване на дизайн, включен в обхвата на закрила на регистриран дизайн на Общността и когато той не представлява копие на последния.

2. Правото, основаващо се на предходно използване, дава възможност на това трето лице да използва дизайна за целите, за които е започнал да го използва или за които е направил сериозна и действителна подготовка, преди датата на подаване на заявката и преди датата на приоритета на регистрирания дизайн на Общността.

3. Правото, основаващо се на предходно използване, не дава основание за отстъпване на лиценз на друг, с цел използване на дизайна.

4. Правото, основаващо се на предходно използване, ако засегнатата страна е предприятие, може да се прехвърля само с частта от дейността на посоченото предприятие, в рамките на която използването или подготовката са направени.

Член 23

Ползване от правителството

Всяка разпоредба от правото на държава-членка, която разрешава използването на национални дизайни от правителството или за негова сметка, може да се приложи към дизайните на Общността, но само доколкото това използване е необходимо за съществени нужди на отбраната и сигурността.

РАЗДЕЛ 5

Недействителност

Член 24

Обявяване на недействителност

1. Регистрираният дизайн на Общността се обявява за недействителен при иск, предявен пред Службата, в съответствие с предвидената в дял VІ и VІІ процедура или пред съда за дизайни на Общността на основание насрещен иск при производство за нарушение.

2. Дизайн на Общността може да бъде обявен за недействителен дори след изтичането на срока му или отказа от него.

3. Нерегистриран дизайн на Общността се обявява за недействителен от съда за дизайни на Общността, при иск, предявен пред съда или на основание насрещен иск при производство за нарушение.

Член 25

Основания за обявяване на недействителност

1. Дизайн на Общността може да бъде обявен за недействителен, само ако:

а) дизайнът не отговаря на дефиницията по член 3, буква а);

б) той не отговаря на условията, определени от членове 4 до 9;

в) ако по силата на съдебно решение, притежателят няма право на дизайн на Общността по член 14;

г) дизайнът на Общността е в противоречие с определен предходен дизайн, който е станал общодостъпен след датата на подаване на заявка за регистрация или след датата на приоритет за дизайна на Общността, ако се претендира приоритет и този дизайн е защитен от по-ранна дата, чрез регистриран дизайн на Общността или със заявка за такъв дизайн, или чрез регистрация на дизайна в някоя държава-членка, или чрез заявка за такова право;

д) е използван отличителен знак в последващ дизайн и когато, съгласно правото на Общността или правото на съответната държава-членка, регулиращо този знак, на притежателя на знака се предоставя правото да забранява такова използване;

е) дизайнът представлява неразрешено използване на произведение, защитено от авторското право на държава-членка;

ж) дизайнът представлява недобросъвестно използване на един от елементите, изброени в член 6, трето на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост (по-долу наричана “Парижката конвенция”) или недобросъвестно използване на знаци, емблеми и гербове, различни от тези, визирани в член 6, трето, които са от особен обществен интерес за определена държава-членка.

2. На основанието, предвидено в параграф 1, буква в) може да се позовава само лице, което е притежател на дизайн на Общността във връзка с член 14.

3. На основанията, предвидени в параграф 1, букви г), д) и е) може да се позовава само заявител или притежател на предходното право.

4. На основанието, предвидено в параграф 1, буква ж) може да се позовава само засегнатото от използването му лице или образувание.

5. Параграфи 3 и 4 не засягат свободата на държавите-членки да предвиждат и други основания, освен тези, посочени в параграф 1, букви г) и ж) и на тях могат да се позовават по тяхна инициатива компетентните органи на съответната държава-членка.

6. Регистриран дизайн на Общността, който съгласно параграф 1, букви б), д), е) или ж) е обявен за недействителен, може да се поддържа в променен вид, ако в този вид отговаря на изискванията за получаване на закрила и се запазва идентичността на дизайна. Под “поддържане“ в променен вид се разбира избирателната регистрация на частичен отказ от страна на притежателя от регистриран дизайн на Общността или вписване в регистъра на съдебно решение или решение на Службата, с което се обявява частична недействителност на регистрирания дизайн на Общността.

Член 26

Последици от недействителността

1. Дизайн на Общността се счита, от самото начало, за незасегнат от предвидените с настоящия регламент последици, от тогава, откогато е бил обявен за недействителен.

2. Освен ако няма изрични национални разпоредби, било по отношение на иск за възстановяване на причинени вреди поради вина или недобросъвестност на притежателя на дизайна на Общността, било за незаконно обогатяване, последиците с обратна сила на обявяването на недействителност не засягат:

а) всяко решение за нарушение, придобило силата на окончателно решение и е, изпълнено преди решението за обявяването на недействителност;

б) всеки договор, сключен преди решението за обявяването на недействителност, доколкото е изпълнен преди решението. Може обаче, по съображения за справедливост, да бъде изисквано възстановяването на вложени по силата на договора суми, доколкото обстоятелствата го оправдават.

ДЯЛ ІІІ

ДИЗАЙНИТЕ НА ОБЩНОСТТА КАТО ОБЕКТ НА СОБСТВЕНОСТ

Член 27

Разпореждане с дизайни на Общността като права върху национални дизайни

1. Освен в случаите когато друго е предвидено в членове 28, 29, 30, 31 и 32, дизайнът на Общността, в качеството си на обект на собственост, се счита в своята цялост и за цялата Общност като регистрация на дизайн на държавата- членка на територията, на която:

а) е седалището или местожителството на притежателя към посочената дата или

б) ако точка а) не намира приложение, на територията, на която притежателят има учреждение към посочената дата.

2. По отношение на регистрирания дизайн на Общността, приложението на параграф 1 се основава на вписванията, направени в регистъра.

3. В случай на съпритежание, ако няколко притежатели отговарят на условията от параграф 1, посочената в параграфа държава-членка се определя:

– в случаите на нерегистриран дизайн на Общността, позовавайки се на посочения по взаимно съгласие на притежателите съпритежател;

– в случаите на регистриран дизайн на Общността, на базата на първия по реда на вписване в регистъра съпритежател.

4. Когато не се прилагат параграфи 1, 2 и 3, посочената в параграф 1 държава-членка е тази, на територията на която е разположено седалището на Службата.

Член 28

Прехвърляне на регистриран дизайн на Общността

Прехвърлянето на регистриран дизайн на Общността се подчинява на следните разпоредби:

а) по заявка на една от страните по прехвърлянето се прави вписване в регистъра и публикация;

б) до вписването на прехвърлянето в регистъра, правоприемникът не може да се позовава на права, произтичащи от регистрацията на дизайн на Общността;

в) когато трябва да се спазват срокове по отношение на отношения със Службата, правоприемникът може да отправи съответни становища пред Службата, веднага след като тя получи искане за регистрация на прехвърлянето;

г) всички документи, за които по силата на член 66, се изисква уведомяване се на притежателя на регистрирания дизайн на Общността, се адресират от Службата до регистрираното в качеството си на притежател лице, или ако е необходимо, до неговия представител , ако е упълномощен такъв.

Член 29

Вещни права върху регистриран дизайн на Общността

1. Регистрираният дизайн на Общността може да бъде даван като обезпечение или да бъде обект на всякакви вещни права.

2. По искане на някоя от страните, посочените в параграф 1 права се вписват в регистъра и се публикуват.

Член 30

Принудително изпълнение

1. Регистрираният дизайн на Общността може да бъде обект на мерки по принудително изпълнение.

2. По отношение на принудително изпълнение за регистриран дизайн на Общността, изключителни правомощия имат съдилищата и органите на държавите-членки, определени в съответствие с член 27.

3. По искане на някоя от страните, принудителното изпълнение се вписва в регистъра и се публикува.

Член 31

Производство по несъстоятелност

1. Единственото производство по несъстоятелност, което е свързано с дизайн на Общността е това, открито в държава-членка, на територията на която е разположен центъра на основните интереси на длъжника.

2. В случаите на съсобственост върху дизайн на Общността, параграф 1 се прилага само за част от съсобствеността.

3. Когато дизайн на Общността е включен в производство по несъстоятелност, в регистъра трябва да се направи вписване в този смисъл и да се публикува в Бюлетина на дизайните на Общността, посочен в член 73, параграф 1, по искане на компетентните национални органи.

Член 32

Лицензиране

1. Дизайнът на Общността може да бъде обект на лицензиране за цялата или част от Общността. Лицензите могат да бъдат изключителни или неизключителни.

2. Без да се засягат всякакви производства, основаващи се на договорното право, притежателят може да се позове на правата, предоставени му от дизайна на Общността спрямо лицензополучателя, който нарушава някоя от разпоредбите на лицензионния договор, отнасящи се до срока, формата, в която дизайнът може да се използва, обхвата на продуктите, за които е даден лиценз и качеството на продуктите, произведени от лицензополучателя.

3. Без да се засягат разпоредбите на договора за лиценз, притежателят на лиценз може да започне производство за нарушение на дизайна на Общността, само със съгласието на притежателя на правата върху него. Притежателят на изключителен лиценз може да започне такова производство, ако притежателят на правата за дизайн на Общността, след като е бил уведомен, не реагира в подходящ срок срещу нарушението.

4. Всеки притежател на лиценз може да вземе участие в производството по нарушение, започнато от притежателя на дизайна на Общността, с цел възстановяване на причинени вреди.

5. По искане на една от страните, даването или прехвърлянето на лиценз върху регистриран дизайн на Общността се вписва в регистъра и се публикува.

Член 33

Действие спрямо трети лица

1. Спрямо правните последици за трети лица от правните действия, посочени в членове 28, 29, 30 и 32 се прилага правото на държавата-членка, определена в съответствие с член 27.

2. За регистрираните дизайни на Общността, обаче, правните действия, посочени в членове 28, 29 и 32, могат да бъдат противопоставени на трети страни във всички държави-членки, само след вписване в регистъра. Независимо от това, такова действие може да се противопостави на трети лица, придобили права върху регистрирания дизайн на Общността, след датата на това действие, ако те са знаели за него по време на придобиването на тези права.

3. Параграф 2 не се прилага по отношение на лице, придобило правото на регистриран дизайн на Общността или право на регистриран дизайн на Общността чрез прехвърляне на цялото предприятие или чрез друго универсалното правоприемство.

4. До влизането в сила на общи разпоредби за несъстоятелност в държавите-членки, спрямо действието по отношение на трети лица на производството по несъстоятелност се прилага правото на държавата-членка, в която такова производство е образувано за първи път, по смисъла на националното право или подзаконовите актове, приложими в тази област.

Член 34

Заявката за регистрация на дизайн на Общността като предмет на собственост

1. Заявката за регистрация на дизайн на Общността като предмет на собственост се счита, в своята цялост и за цялата територия на Общността, като регистрация на дизайн на държавата-членка, определена съгласно член 27.

2. Членове 28, 29, 30, 31, 32 и 33 се прилагат mutatis mutandis към заявките за регистрирани дизайни на Общността. Когато действието на тези разпоредби е подчинено на условие за вписване в регистъра, тази формалност се извърши при регистрацията на съответния регистриран дизайн на Общността.

ДЯЛ ІV

ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

РАЗДЕЛ 1

Подаване на заявки и условия, на които трябва да отговарят

Член 35

Подаване и препращане на заявка за регистрация

1. Заявката за регистрация на дизайн на Общността се подава, по избор на заявителя:

а) в Службата или

б) в Централната служба за индустриална собственост на държавата-членка или

в) за страните от Бенелюкс, в Бюрото за дизайните на Бенелюкс.

2. Когато заявката се подава в Централната служба за индустриална собственост на държава-членка или в Бюрото за дизайните на Бенелюкс, тази служба или това бюро взима всички необходими мерки за препращане на заявката до Службата в срок от две седмици от датата на подаването й. От заявителя може да се изисква заплащането на определена такса, която да не надхвърля административните разходи по получаването и препращането на заявката.

3. Веднага след получаване на заявката, препратена от Централната служба за индустриална собственост на държава-членка или от Бюрото за дизайните на Бенелюкс, Службата информира за това заявителя, като посочва датата на получаване на заявката.

4. Десет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията изготвя доклад за функционирането на системата за подаване на заявки за регистрация на дизайни на Общността, придружен, при необходимост, от предложения за промяна на тази система.

Член 36

Условия, на които трябва да отговаря заявката

1. Заявката за регистрация на дизайн на Общността трябва да съдържа:

а) искане за регистрация

б) данни за идентификация на заявителя

в) представяне на дизайна, което да подлежи на може да се възпроизвежда. Ако заявката касае двуизмерен дизайн и съдържа искане за отлагане на публикацията по смисъла на член 50, то изображението може да се замени от спесимен.

2. Заявката трябва да включва и данни за продуктите, в които е предназначен да бъде включен или към които ще се прилага дизайнът.

3. Освен това заявката трябва да съдържа:

а) описание, обясняващо представянето или спесимена;

б) заявка за отлагане на публикацията на регистрацията, съгласно член 50;

в) данни за представителя, ако заявителят е посочил такъв;

г) указания за класификационния индекс на продуктите, в които ще се включва или към които ще се прилага дизайнът;

д) посочване на автора или авторския екип или декларация от заявителя, с която се удостоверява, че авторът или авторският екип се е отказал от правото си на посочване.

4. Заявката подлежи на плащане на такса за регистрация и такса за публикация. Когато е подадено искане за отлагане съгласно параграф 3, буква б), таксата за публикация се заменя с такса за отлагане на публикацията.

5. Заявката трябва да съответствува на условията, предвидени от регламента за прилагане.

6. Информациите, предвидени в параграф 2 и параграф 3, букви а) и г) не засягат обхвата на закрилата на дизайна като такъв.

Член 37

Множествена заявка

1. Няколко дизайна могат да се включат в една множествена заявка за регистрация на дизайн на Общността. При условие, че не става дума за украса, тази възможност се подчинява на условието, че продуктите в които са предвидени да се включат или, към които се прилагат дизайните, принадлежат към един клас на Международната класификация за промишлените дизайни.

2. Освен заплащането на таксите, съгласно член 36, параграф 4, множествената заявка за регистрация предвижда заплащането на допълнителна такса за регистрация и допълнителна такса за публикация. Когато множествената заявка за регистрация съдържа заявка за отлагане на публикацията, допълнителната такса за публикация се замества от допълнителна такса за отлагане на публикацията. Допълнителните такси съответствуват процентно на базисните такси за всеки допълнителен дизайн.

3. Множествената заявка за регистрация отговаря на условията за представяне, предвидени в регламента за прилагане. Всеки дизайн, включен в множествена заявка или множествена регистрация, може да се разглежда независимо от другите по смисъла на настоящия регламент. По-специално, той може да бъде въведен в употреба, да бъде обект на лиценз, на вещни права, на принудително производство, да бъде включен в производство по несъстоятелност, да бъде предмет на отказ, подновяване, преотстъпване, отлагане на публикация или да бъде обявен за недействителен. Множествената заявка или множествената регистрация не може да се разделя на независими заявки или регистрации, освен при условията, изложени в регламента за приложение.

Член 38

Дата на подаване

1. За датата на подаване на заявка за регистриран дизайн на Общността се счита датата, на която документите с предвидената информация по силата на член 36 , параграф 1, се подадат в Службата или, ако заявката се подаде в централното управление за индустриална собственост на някоя от държавите- членки или в Бюрото за дизайните на Бенелюкс, датата на депозиране в това управление или това бюро.

2. Чрез дерогация от параграф 1, когато заявката е подадена в централно управление за индустриална собственост на държавата-членка или в Бюрото за дизайните на Бенелюкс и бъде придвижена до Службата след повече от два месеца от подаването на документите, включващи необходимите елементи, съгласно член 36, параграф 1, датата на подаване на заявката е тази, на която Службата е получила тези документи.

Член 39

Равностойност на подаването но национална заявка и на подаването на заявка на Общността

1. Заявка за регистрация на дизайн на Общността, която е със заверена дата на подаване, е равностойна за държавите-членки на редовно подадена заявка в национален мащаб, като се взема предвид, когато има такова, правото на приоритет, на което се позовава тази заявка.

Член 40

Класификация

1. Приложението към спогодбата от Локарно от 8 октомври 1968 г. учредяващо Международна класификация на промишлените дизайни се прилага по смисъла на настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 2

Приоритет

Член 41

Право на приоритет

1. Лице, подало редовна заявка за регистрация на дизайн или на полезен модел в или за една от държавите, страни по Парижката конвенция или по Спогодбата за учредяване на Световната търговска организация, или неговият правоприемник, се ползва, при подаването на заявка за регистрация на дизайн на Общността, с правото на приоритет за същия този дизайн или полезен модел за срок от шест месеца, считано от датата на подаване на първата заявка.

2. За възникване на право на приоритет се признава всяко подаване на заявка, равностойно на редовно подаване на национална заявка, по силата на националното законодателство на държавата, в която е извършено или по силата на двустранни или многостранни спогодби.

3. Под ”редовно подаване на национална заявка” се разбира всяко такова, при което може да се установи датата, на която е подадена заявката, независимо от по-нататъшния ход на тази заявка.

4. С цел определяне на приоритета, за първа заявка се счита заявката за дизайн, последваща регистрирането на един дизайн, който вече е бил предмет на предходна заявка в или по отношение на същата държава, при условие, че към датата на подаване на по-късно подадената заявка, предходната заявка е била оттеглена, бил е направен отказ от нея, без тя да е станала обект на публично разглеждане и без да са произтекли все още съществуващи права и не е послужила все още за основа за претендиране правото на приоритет. Предходната заявка може да послужи в този случай само за претендиране на право на приоритет.

5. Ако първото подаване на заявка е извършено в държава, която е страна по Парижката конвенция или по Спогодбата за учредяване на Световната търговска организация, параграфи 1 до 4 са приложими само доколкото тази държава, според публикациите, дава право на приоритет, основавайки се на подадена в Службата заявка, като това право се подчинява на условията и има равностойни правни последици на тези, уредени с настоящия регламент.

Член 42

Претенция за приоритет

Заявителят за регистрация на дизайн на Общността, който иска да се възползва от приоритет заради по-рано подадена заявка, е длъжен да изготви декларация за приоритет и копие от предходната заявка. Ако езикът на предходната заявка не е един от езиците ползвани от Службата, тя може да изиска превод на предходната заявка на един от тези езици.

Член 43

Последици от правото на приоритет

Като следствие от правото на приоритет, датата на приоритета се счита за дата на подаване на заявката за регистрация на дизайн на Общността, по силата на членове 5, 6, 7 и 22, на член 25, параграф 1, буква г) и член 50, параграф 1.

Член 44

Приоритет за изложение

1. Ако заявителят на регистриран дизайн на Общността е разпространил продукти, в които е включен или към които е приложен дизайнът, в рамките на официална международна изложба или официално призната такава, по смисъла на Конвенцията за международните изложения, подписана в Париж на 22 ноември 1928 г., то той има право, при условие, че е подал заявка в срок от шест месеца, считано от датата на първото разгласяване на тези продукти, да се ползва от тази дата на право на приоритет по смисъла на член 43.

2. Всеки заявител, който желае да се ползва от приоритет съгласно параграф 1, трябва, при условията определени с регламента за прилагане, да предостави доказателство, че е представил на изложение продуктите, в които е включен или към които е приложен дизайнът.

3. Приоритет за изложение, предоставен в държавата-членка или трета страна, не удължава срока на приоритета, предвиден в член 41.

ДЯЛ V

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯТА

Член 45

Проверка на съответствието на заявката с формалните изисквания за подаване на заявка

1. Службата проверява дали заявката отговаря на изискванията по член 36, параграф 1 за съответствието с датата на подаване на заявката.

2. Службата проверява дали:

а) заявката отговаря на други изисквания по член 36, параграфи 2, 3, 4 и 5, а в случая с множествена заявка, условията на член 37, параграфи 1 и 2;

б) заявката отговаря на формалните изисквания, установени с регламента за прилагане в изпълнение на членове 36 и 37;

в) изискванията по член 77, параграф 2, са изпълнени;

г) в случай на претенция за приоритет, дали са изпълнени формалните изисквания по предявяване на претенцията.

3. Регламента за прилагане урежда условията на проверка на формалните изисквания подаване на заявка.

Член 46

Нередности, които подлежат на отстраняване

1. Когато Службата констатира, в рамките на предвидената с член 45 проверка, нередности, които могат да се коригират, тя поканва заявителя да ги отстрани в предвидения срок.

2. Ако нередностите се отнасят до изискванията, посочени в член 36, параграф 1 и ако заявителят се съобрази с поканата на Службата в предвидения срок, то тя установява като дата на подаване, датата, към която са отстранени констатираните нередности. Ако нередностите не се отстранят в предвидения срок, заявката не се счита за заявка за регистриран дизайн на Общността.

3. Ако нередностите се отнасят до условията, посочени в член 45, параграф 2, букви а), б) и в), включително заплащането на таксите и ако заявителят не се отзове на поканата на Службата в предвидения срок, то тя установява като дата на подаване, първоначалната дата на подаване на заявката. Ако недостатъците и нередностите не бъдат отстранени в установения срок или не се извършат констатираните пропуснати плащания, Службата отказва заявката.

4. Ако нередностите се отнасят до условията, посочени в член 45, параграф 2, буква г) и ако заявителят не реагира в установения срок, правото на приоритет по заявката се губи.

Член 47

Основания за отхвърляне на заявки за регистрация

1. Ако Службата констатира, в рамките на предвидената в член 45 проверка, че дизайнът, предмет на заявка за закрила:

а) не отговаря на посочената в член 3, буква а) дефиниция или

б) е в противоречие с обществения ред или възприетите принципи на морала Службата отказва заявката.

2. Заявката може да бъде отказана само след като на заявителя е дадена възможност за оттегляне или промяна на заявката или за представяне на неговите съображения.

Член 48

Регистрация

Ако заявката отговаря на изискванията, на които трябва да отговаря заявка за регистриран дизайн на Общността и ако тази заявка не е била отказана по член 47, Службата вписва заявката в регистъра на дизайните на Общността като регистриран дизайн на Общността. Вписването в регистъра е с датата на подаване на заявката, посочена в член 38.

Член 49

Публикация

След регистрацията, дизайнът на Общността се публикува от Службата в Бюлетина на дизайните на Общността, съгласно член 73, параграф 1. Съдържанието на публикацията се определя в регламента по прилагането.

Член 50

Отлагане на публикация

1. Заявителят на регистриран дизайн на Общността може да изиска, при подаване на заявката, отлагане на публикацията на регистрирания дизайн на Общността за срок от тридесет месеца, считано от датата на подаване на заявката или, ако се претендира приоритет, считано от датата на приоритета.

2. Като следствие от тази заявка, ако посочените в член 48 условия са изпълнени, регистрираният дизайн на Общността се вписва в регистъра, но публично не са открити нито представянето на дизайна, нито каквото и да е досие, свързано с тази заявка, при условията на член 74, параграф 2.

3. Службата публикува съобщение за отлагане на публикацията на регистрирания дизайн на Общността в Бюлетина на дизайните на Общността. Това съобщение е придружено с информация за идентификация на притежателя на регистрирания дизайн на Общността, за датата на заявката и всички други сведения, предвидени от регламента за приложение.

4. При изтичане на срока на отлагането или на всяка дата, предхождаща тази на подаване на заявката от притежателя, Службата може да открие процедура за обществено разглеждане на вписванията в регистъра и на досието по заявката за регистриране и да публикува регистрирания дизайн на Общността в Бюлетина на дизайните на Общността, при условие, че в предвидения от регламента за прилагане срок:

а) таксата за публикуване, а в случаите на множествена заявка, допълнителната такса за публикуване е платена;

б) предвид ползването на възможността, предвидена от член 36, параграф 1, буква в), притежателят е подал изображението на дизайна в Службата. Ако притежателят не се е съобразил с тези разпоредби се счита, че регистрираният дизайн на Общността от началото не е произвел посочените в настоящия регламент последици.

5. Когато е на лице множествена заявка, параграф 4 може да се прилага само към дизайни, които са част от нея.

6. Откриването на производство на основата на регистриран дизайн на Общността, в течение на срока за отлагане на публикацията, се предопределя от това, доколко съдържащата се в регистъра и в съответното досие по заявката информация е предоставена на лицето, срещу което е заведен иска.

ДЯЛ VІ

ОТКАЗ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИЯ ДИЗАЙН НА

ОБЩНОСТТА

Член 51

Отказ

1. Отказът от регистриран дизайн на Общността се съобщава в писмен вид от притежателя до Службата. Той е в сила след вписване в регистъра.

2. В случай на отказ от дизайн на Общността, чието публикуване е било отложено, счита се, че посоченият дизайн на Общността от началото не е произвел точно посочени в настоящия регламент последици.

3. Регистриран дизайн на Общността може да бъде предмет на частичен отказ, при условие, че променената форма на този дизайн или модел отговаря на критериите за получаване на закрила и идентичността на дизайна е съхранена.

4. Отказът се вписва в регистъра само със съгласието на притежателя на вписаното в регистъра на дизайните на Общността право. Ако лицензът е вписан в регистъра, отказът се вписва в него, ако притежателят на правото върху регистрирания дизайн на Общността представи доказателства, че е информирал притежателя на лиценз за своето намерение за отказ. Вписването става в предвидения в регламента за прилагане срок.

5. Ако пред съда по дизайните на Общността е предявен иск по член 14 във връзка с правото върху регистриран дизайн на Общността, съгласно, Службата не вписва отказа в регистъра без съгласието на заявителя.

Член 52

Искане за обявяване на недействителност

1. Съгласно член 25, параграфи 2, 3, 4 и 5 всяко физическо или юридическо лице, както и обществен орган, оправомощен за тази цел, може да подаде до Службата искане за обявяване на недействителност на регистриран дизайн на Общността.

2. Искането се подава в писмен вид и се мотивира. То се счита за подадено след заплащането на съответната такса за искане за обявяване на недействителност.

3. Искането за обявяване на недействителност е недопустимо, ако съд по дизайните на Общността, е постановил решение по молба, свързана със същия предмет и на същото основание и между същите страни и това решение е окончателно.

Член 53

Разглеждане на искането

1. Ако Службата счете за допустимо искането за обявяване на недействителност, тя разглежда дали основанията, посочени в член 25, са в противоречие с поддържането на регистрирания дизайн на Общността.

2. При разглеждане на искането, съгласно регламента за прилагане, Службата кани страните, колкото често е необходимо това, да представят в съответния срок своите съображения по съображенията на другите страни или адресираните от Службата до тях.

3. Решението за обявяване на недействителност на регистриран дизайн на Общността се вписва в регистъра на дизайните на Общността, когато е окончателно.

Член 54

Участие в производство срещу предполагаем нарушител

1. Когато е направено искане за обявяване на недействителност на регистриран дизайн на Общността и доколкото Службата не е взела окончателно решение, всяка трето лице, което докаже, че спрямо него е започнало производство за нарушение на същия дизайн на Общността, може да се присъедини като страна в производството по обявяване на недействителност, при условие че то поиска това в срок от три месеца, считано от датата, на която е започнало производството за нарушение. Същото се прилага спрямо всяко трето лице, която докаже, че притежателят на дизайна на Общността е изискал от него да прекрати предполагаемо нарушение на този дизайн и че то е предявило иск, за да установи по съдебен ред, че не нарушава дизайна на Общността.

2. Искането за встъпване като страна се подава в писмен вид и да се мотивира. То се счита за подадено след заплащане на посочената в член 52, параграф 2 такса. След това искането се счита за искане за обявяване на недействителност, съгласно условията, предвидени от регламента за прилагане.

ДЯЛ VІІ

ОБЖАЛВАНЕ

Член 55

Решения, които подлежат на обжалване

1. Решенията на проверяващите от отдела за управление на търговските марки, дизайните и правните въпроси, както и отделите за обявяване на недействителност, подлежат на обжалване. Жалбите са със суспензивен ефект.

2. Решение, което не прекратява производството по отношение на някоя от страните, може да бъде обжалвано само при постановено окончателно решение, освен ако посоченото решение не предвижда самостоятелно обжалване.

Член 56

Лица, които имат право на обжалване и да бъдат страни в производството по обжалване

Всяка страна в производството, решението по което е неблагоприятно за нея може да обжалва. Другите страни по производството са страни по право в производството по обжалване.

Член 57

Срок и форма на жалбата

Жалбата се подава в писмен вид до Службата, в срок от два месеца от деня на съобщаване на решението. Жалбата се счита за подадена след заплащане на такса за обжалване. В срок от четири месеца от датата на съобщаване на решението трябва да се представи писмено изложение на основанията за обжалването.

Член 58

Междинна ревизия

1. Ако инстанцията, чието решение се атакува, счете жалбата за допустима и основателна, тя я удовлетворява. Тази разпоредба важи само, ако производството противопоставя жалбоподателя на друга страна.

2. Ако жалбата не бъде удовлетворена в срок от един месец, считано от

получаването на изложението с мотивите, жалбата незабавно се отнася до апелативната комисия без становище по същество.

Член 59

Разглеждане на жалбата

1. Ако жалбата е допустима, апелативната комисия разглежда жалбата, с цел да установи дали да я уважи.

2. При разглеждането на жалбата, апелативната комисия призовава страните, колкото често това е необходимо, да представят в съответния срок, своите съображения по мненията на другите страни или тези адресирани до тях от нейно име.

Член 60

Решение по отношение на жалбите

1. В резултат на разглеждане по същество на жалбата, апелативната комисия се произнася по нея. Тя може или да упражни правомощията на отдела, който е взел атакуваното решение, или да препрати делото към този отдел, за по- нататъшно разглеждане.

2. Ако апелативната комисия препрати делото за даване на ход на отдела, който е взел атакуваното решение, този отдел е обвързан с мотивите и разпоредбите на решението на апелативната комисия, доколкото фактите по делото са същите.

3. Решенията на апелативната комисия влизат в сила от датата на изтичане на посочения в член 61, параграф 5 срок или, ако жалбата е внесена в Съда на ЕО, за този срок, считано от датата на отхвърлянето им.

Член 61

Обжалване пред Съда на Европейските общности

1. Решенията на апелативните комисии, които се произнасят по жалбите, могат да се обжалват пред Съда на Европейските общности.

2. Искът може да бъде предявен на основание некомпетентност, нарушение на съществени процесуални изисквания, нарушение на Договора, на настоящия регламент или на правна норма, свързана с приложението им или злоупотреба с власт.

3. Съдът на Европейските общности има юрисдикция, както за обявяване на недействителност, така и за преразглеждане на атакуваното решение.

4. Обжалване се допуска за всяка страна по производство в апелативната комисия, чиито претенции не са удовлетворени от решението на комисията.

5. Искът се предявява пред Съда на Европейските общности в срок от два месеца, считано от съобщаването на решението на апелативната комисия.

6. Службата е длъжна да предприеме съответните мерки по изпълнение на решението на Съда на Европейските общности.

ДЯЛ VІІІ

ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД СЛУЖБАТА

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби

Член 62

Мотивиране на решенията

Решенията на Службата се мотивират. Те се основават само на мотиви или доказателства, по които страните са имали възможност да вземат отношение.

Член 63

Служебно разглеждане на фактите

1. В хода на производството Службата пристъпва към служебно разглеждане на обстоятелствата. Когато, обаче, има дело за обявяване на недействителност, разглеждането се ограничава до средствата за закрила и исканията, представени от страните.

2. Службата може да не вземе предвид обстоятелства, на които страните не са се позовали или доказателства, които заинтересованите страни не са представили в надлежния срок.

Член 64

Устно производство

1. Службата прибягва към устно производство, било служебно или по искане на страните по делото, при условие, че бъде счетено за целесъобразно.

2. Устното производство, включително произнасяне на решението, е публично, освен ако няма друго решение от страна на сезираната инстанция, в случаите, когато откритото заседание би могло да причини тежки и необосновани неудобства за някоя от страните по производството.

Член 65

Събиране на доказателства

1. При производство в Службата, средствата за вземане или получаване на доказателства са следните:

а) изслушване на страните;

б) изискване на сведения;

в) изготвяне на документи и доказателствени материали;

г) показания на свидетели;

е) експертни мнения;

ж) писмени клетвени или тържествени декларации или декларации с равностойна сила, по правото на държавата, в която са направени.

2. Съответният отдел на Службата може да уплномощи един от своите членове да извърши следствените действия.

3. Ако службата счете за необходимо някоя от страните, или свидетел или експерт да даде устни показания, то те биват призовани.

4. Страните се информират за показанията на свидетеля или експерта пред Службата. Те имат право да присъствуват и да задават въпроси на свидетеля или експерта.

Член 66

Уведомление

1. Службата уведомява служебно заинтересованите лица за всички решения и призовавания пред нея, както и за съобщенията, спрямо които се определя някакъв срок и уведомлението, за които е предвидено в други разпоредби на настоящия регламент или на регламента по прилагането или се изискат от председателя на Службата.

Член 67

Restitutio in integrum

1. На заявителя или на притежателя на регистриран дизайн на Общността или всяка друга страна по производство пред Службата, които въпреки че са проявили необходимата грижа, налагана от обстоятелствата, не са имали възможност да спазят срока на Службата, по изрично заявено искане се възстановяват правата, при условие, че неспазването на срока, по силата на настоящия регламент, е имало като непосредствен резултат, загуба на определено право или средства за закрила.

2. Искането трябва да се представи в писмен вид, в срок от два месеца от отстраняване на причината за неспазване на срока. Съответно неизвършеното действие трябва да бъде извършено в този срок. Искането е редовно в срок от една година, считано от изтичането на неспазения срок. В случай на непредставяне на заявка за подновяване на регистрацията или незаплащане на таксата за подновяване, допълнителният срок от шест месеца по член 13, параграф 3, второ изречение, се приспада от едногодишния период.

3. Искането трябва да се мотивира и да излага обстоятелствата на които се основава. То се счита за подадено след заплащане на такса за restitutio in integrum.

4. Отделът, който е компетентен да се произнесе по бездействието се произнася по искането.

5. Разпоредбите на настоящия член не се прилагат за сроковете, предвидени в неговия параграф 2 и в член 41, параграф 1.

6. Когато правата на заявителя или притежателя на регистриран дизайн на Общността са възстановени, той не може да се позове на тези права срещу трета страна, която добросъвестно е пуснала на пазара продукти, в които е включен или към които е приложен дизайн, който попада в приложното поле на закрилата на регистрирания дизайн на Общността, в периода между загубата на правата по заявката или регистрацията на регистриран дизайн на Общността и публикуване на съобщението за възстановяване на тези права.

7. Трета страна, която може да се позове на разпоредбите на параграф 6, има право да се яви като трета страна срещу решението за възстановяване правата на заявителя или притежателя на регистриран дизайн на Общността, в срок от два месеца, считано от датата на публикуване на съобщението за възстановяване на тези права.

8. Нищо по настоящия член не засяга правото на държава-членка да предостави restitutio in integrum по отношение на предвидените с настоящия регламент срокове и които са задължителни за органите на тази държава.

Член 68

Препращане към основните принципи

При липса на процесуални разпоредби в настоящия регламент, регламента за прилагането му, регламента за таксите или регламентите по производство на апелативните комисии, Службата взема предвид принципите на процесуалното право, които са общопризнати в държавите-членки.

Член 69

Прекратяване на финансовите задължения

1. На период от четири години, считано от края на календарната година, през която таксата е била изискуема, правото на Службата да изисква заплащането на такси се погасява по давност.

2. Правата срещу Службата за възстановяване на такси или надвзети от нея суми при заплащане на таксите, се погасяват по давност на четири години, считано от края на календарната година, през която тези права са възникнали.

3. Сроковете, предвидени в параграфи 1 и 2 се прекъсват, в случая, посочен в параграф 1, при покана за изплащане на таксата и в случая, посочен в параграф 2, с писмено искане за ползване на това право. Срокът продължава да тече, считано от датата на неговото прекъсване. Той изтича най-късно в края на период от шест години, считано от края на календарната година, през която е започнал да тече първоначално, освен ако междувременно не е започнало съдебно производство по изпълнение на това право. В този случай, срокът изтича най-рано в края на период от една година, считано от датата, на която решението е станало окончателно.

РАЗДЕЛ 2

Разноски

Член 70

Разпределение на разноските

1. Загубилата страна по делото за обявяване на недействителност на регистриран дизайн на Общността или по производството по обжалване понася разноските, направени от другата страна, както и всички свои съществени разноски по делото, включително разноските за командировъчни, дневни и възнаграждение на представителя, съветника или адвоката, съгласно определените за различните категории разходи норми, при условията, предвидени в регламента по прилагането.

2. Когато обаче страните претърпят неуспех съответно по едно или няколко искания и доколкото справедливостта го изисква, отделът за обявяване на недействителност или апелативната комисия решава различно разпределение на разноските.

3. Страната, която прекратява производство чрез отказ от регистриран дизайн на Общността или чрез неподновяваване на неговото регистриране или чрез оттегляне на заявка за обявяване на недействителност или на жалбата, понася таксите, както и произтичащите за другата страна разноски, при условията предвидени с параграфи 1 и 2.

4. В случай на прекратяване на производството, разноските се определят по преценка на отдела за обявяване на недействителност или апелативната комисия.

5. Когато страните сключат пред отдела за обявяване на недействителност или апелативната комисия споразумение за подялба на разноските, различна от тази, предвидена в приложение на параграфи 1, 2, 3 и 4, произнасящата се структура взема предвид това споразумение.

6. По искане, регистратурата на отдела за обявяване на недействителност или апелативната комисия определя размера на дължимите разноски съобразно предходните параграфи. Тази така определена сума може, по искане, представено в предвидения от регламента за прилагане срок, може да бъде променена с решение на отдела за обявяване на недействителност или апелативната комисия.

Член 71

Привеждане в изпълнение на решенията за определяне сумата на разноските

1. Всяко окончателно решение на Службата за определяне сумата на разноските, подлежи на изпълнение.

2. Принудителното изпълнение се урежда от правилата на гражданското процесуално право на държавата, на чиято територията е извършено. Нареждането за принудително изпълнение се добавя към решението, без допълнителна формалност, освен проверка на автентичността на решението, от националния орган, който всяко от правителствата на държавите-членки е посочил за тази цел, за което се информира Службата и Съдът на Европейските общности.

3. След изпълнение на тези формалности по искане на заинтересованото лице, то може да продължи принудителното производство като сезира пряко компетентния, съгласно националното право, орган.

4. Принудителното изпълнение може да бъде спряно само по силата на решение на Съда на Европейските общности. Съдилищата на държавата- членка са компетентни да разглеждат жалби по редовността на мерките по изпълнението.

РАЗДЕЛ 3

Информиране на обществеността и на органите на държавите-членки

Член 72

Регистър на дизайните на Общността

Службата поддържа регистър, наименован регистър на дизайните на Общността, в който се включват данните, чието вписване е предвидено по силата на настоящия регламент и регламента по прилагането. Регистърът е публичен, при условията на член 50, параграф 2.

Член 73

Периодична публикация

1. Службата публикува периодично Бюлетин на дизайните на Общността, който съдържа вписвания, които са публично достояние в регистъра на дизайните на Общността, както и всички други данни, чието публикуване предвижда настоящия регламент или регламента по прилагането.

2. Известията и информацията от общ характер на председателя на Службата, както и всяка друга информация, отнасяща се до настоящия регламент и неговото прилагане се публикуват в Официален вестник на Службата.

Член 74

Инспекция на досиетата

1. Досиетата, свързани със заявки за регистрация на дизайн на Общността, които още не са публикувани, както и досиета за регистрирани дизайни на Общността, които са предмет на мярка за отлагане на публикацията, съгласно член 50 или които, по време на прилагането на тази мярка са станали предмет на отказ преди или след изтичане на срока за отлагането, могат да подлежат на проучвани само със съгласието на заявителя или на притежателя на регистрирания дизайн на Общността.

2. Всеки, който установи легитимен интерес, може да получи достъп до досието, без съгласието на заявителя или притежателя на регистрирания дизайн на Общността, преди публикацията му или след отказ от него, при случаите предвидени в параграф 1. Тази разпоредба се прилага в частност, когато заинтересованото лице докаже, че заявителят или притежателят на дизайна на Общността е направил постъпки срещу него за позоваване на права върху дизайн на Общността, предоставени на лицето.

3. След публикуването на регистрирания дизайн на Общността, досието е с публичен достъп при постъпило искане за това.

4. Когато, обаче, досието се проучва съобразно параграф 2 или 3, определени документи от досието могат да не бъдат проучвани в съответствие с с разпоредбите от регламента по прилагане.

Член 75

Административно сътрудничество

При липса на други разпоредби на настоящия регламент или националните закони, Службата и съдилищата или органите на държавите-членки при искане си помагат взаимно, като предоставят информация или отварят досиета за разследване. Когато Службата отваря досиета за разследване от съдилищата, прокуратурата или централните служби по индустриална собственост, разследването не подлежи на ограниченията, предвидени в член 74.

Член 76

Размяна на публикации

1. Службата и централните служби по индустриална собственост на държавите-членки си разменят безвъзмездно, по искане и за свои собствени нужди, един или повече екземпляра на съответните свои публикации.

2. Службата може да сключи споразумения относно размяната и предоставянето на публикации.

РАЗДЕЛ 4

Представителство

Член 77

Общи принципи относно представителството

1. При условията предвидени в член 2, никой не е задължен да бъде представляван пред Службата.

2. Без да се засяга параграф 3, алинея 2, физическите или юридически лица, които не са с местожителство, нито имат основно място на дейност, нито реално и действително промишлено или търговско установяване в Общността трябва да бъдат представлявани пред Службата, съгласно член 78, параграф 1, при производство в Службата, учредена по силата на настоящия регламент, освен в случай на подаване на заявка за регистриран дизайн на Общността. Други изключения могат да бъдат предвидени по регламента за прилагане.

3. Физическите или юридически лица, които са с местожителство или имат основно място на дейност, или реално и действително промишлено или търговско установяване в Общността, могат да бъдат представяни пред Службата чрез едно от своите заети лица, депозирало пред службата подписано пълномощно, което трябва да се приложи към досието и чиито условия са уточнени в регламента за прилагане. Заетото лице на юридическото лице, предвидено в настоящия параграф, може да прави постъпки и от името на други юридически лица, които са икономически свързани с това юридическо лице, дори ако тези юридически лица не са с местожителство, нито имат основно място на дейност или реално и действително промишлено или търговско установяване в Общността.

Член 78

Професионално представителство

1. Съгласно настоящия регламент, представителството на физическите или юридическите лица при образувано производство в Службата, може да се осигури от:

а) всеки практикуващ юрист, който има право да практикува на територията на една от държавите членки и е с основно място на дейност в рамките на Общността, доколкото има право в посочената държава, да действа като представител по въпроси по индустриална собственост;

б) от всеки професионален представител, чието име е вписано в списъка на професионалните представители, посочен в член 89, параграф 1, буква б) на регламента за търговската марка на Общността.

в) лицата, чиито имена са вписани в списъка на професионалните представители по въпросите на дизайна, посочен в параграф 4.

2. Лицата, посочени в параграф 1, буква в) не са оправомощени да представляват трети страни в производство по дизайн, за което е сезирана Службата.

3. Регламентът по прилагане предвижда дали и при какви условия представителите са длъжни да депозират в службата подписано пълномощно, което да се приложи към досието.

4. В специалния списък на одобрените пълномощници по дела за дизайн може да бъде вписано всяко физическо лице:

а) което е с националност на една от държавите-членки;

б) има адрес на дейност или месторабота в Общността;

в) има право да представлява физически или юридически лица по въпроси за дизайн пред централните служби по индустриална собственост на държава- членка или пред Бюрото за дизайните на Бенелюкс. Когато в тази държава, правото на представителство на физически или юридически лица по дела за дизайн не са подчинени на изисквания за специализирана професионална квалификация, лицата, заявяващи искане да бъдат вписани в списъка трябва да са практикували по дела за дизайни в централната служба за индустриална собственост на съответната държава в продължение най-малко на пет години. От това условие за упражняване на професията са освободени лица, чиято професионална квалификация по делата за дизайн, представителството на физическите или юридически лица пред централната служба по индустриална собственост на държава-членка, е официално призната, съгласно нормативната уредба на тази държава.

5. Вписването в списъка, посочен в параграф 4, се извършва по искане, придружено с атестация, предоставена от централната служба по индустриална собственост на засегнатата държава-членка, в която се посочва дали условията, предмет на този параграф, са спазени.

6. Председателят на Службата може да разреши освобождаване от:

а) изискването на параграф 4, буква а) при наличието на специални обстоятелства;

б) изискването на параграф 4, буква в), второ изречение, когато молителят предостави доказателство, че е придобил изискваната квалификация по друг начин.

7. Регламентът по прилагане определя условията, при които дадено лице може да бъде извадено от списъка.

ДЯЛ ІХ

ЮРИСДИКЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПО ИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДИЗАЙНИТЕ НА ОБЩНОСТТА

РАЗДЕЛ 1

Юрисдикция и изпълнение на съдебни решения

Член 79

Приложение на Конвенцията относно юрисдикцията и изпълнението на съдебни решения

1. Ако няма други специфични разпоредби, предвидени от настоящия регламент, към съдебни производства, относно дизайни на Общността и заявки за регистриран дизайн на Общността, както и производства, свързани с искове на основата на дизайни на Общността или национални дизайни, ползващи се с кумулативна закрила, се прилагат разпоредбите на Конвенцията относно юрисдикцията и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, подписана в Брюксел на 27 септември 1968 г.[7], по-долу наричана ”Конвенция за юрисдикцията и изпълнението на съдебни решения”.

2. Разпоредбите на Конвенцията за юрисдикцията и изпълнението на съдебни решения, които са станали приложими по силата на параграф 1, имат действие спрямо дадена държава-членка само в текста на Конвенцията, който е в сила за тази държава във всеки определен момент.

3. При производства по отношение на искове и претенции, посочени в член 85:

а) не се прилагат членове 2 и 4, член 5, параграфи 1, 3, 4 и 5, член 16, параграф 4, както и член 24 от Конвенция за юрисдикцията и изпълнението на съдебни решения;

б) членове 17 и 18 на тази Конвенция се прилагат в рамките, предвидени от член 82, параграф 4 на настоящия регламент;

в) разпоредбите на дял ІІ от тази Конвенция се прилагат спрямо лица с местожителство в държава-членка, се прилагат и спрямо лица, които нямат местожителство в държава-членка, но имат установяване в нея.

4. Разпоредбите на Конвенция за юрисдикцията и изпълнението нямат действие по отношение на държави-членки, в които посочената Конвенция все още не е влязла в сила. До влизането в сила на тази Конвенция, производствата, посочени в параграф 1 се уреждат за тази държава-членка от всяка двустранна или многостранна конвенция, уреждаща тези отношения с друга държава-членка или ако няма такава конвенция, от нейното вътрешно право относно юрисдикцията, признаването и изпълнението на съдебни решения.

РАЗДЕЛ 2

Съдебни спорове относно нарушения и обявяване на недействителност на дизайни на Общността

Член 80

Съдилища, които се произнасят по дизайните на Общността

1. Държавите-членки посочват на своя територия възможно най-ограничен брой национални първоинстанционни и второинстанционни правораздаващи органи (съдилища, които се произнасят по дизайните на Общността), натоварени с функциите, предоставени им от настоящия регламент.

2. Всяка държава-членка представя на Комисията, най-късно на 6 март 2005 г., списък на съдилищата, които се произнасят по дизайните на Общността, с данни за тяхното наименование и териториална юрисдикция.

3. Всяко изменение, след предоставяне на списъка, посочен от параграф 2 и свързано с броя, наименованието или териториалната юрисдикция на посочените съдилища, се съобщава незабавно от съответната държава-членка на Комисията.

4. Информацията, съгласно параграфи 2 и 3 се уведомява от Комисията до държавите-членки и на публикация в Официален вестник на Европейските общности.

5. До тогава, докато една държава-членка не е съобщила списъка, съобразно постановеното в параграф 2, всяко производство по заведено дело, по смисъла на член 81 и, което е под юрисдикцията на съдилищата в тази държава, в приложение на член 82, се отнася до съд в тази държава, който има юрисдикция ratione loci и ratione materiae в случай на производство, свързано с право на национален дизайн на тази държава.

Член 81

Юрисдикция за нарушения и обявяване на недействителност

Съдилищата, произнасящи се по дизайни на Общността имат изключителна юрисдикция:

а) по искове за нарушения и – ако е предвидено по националното право го – за заплаха от нарушение на дизайн на Общността

б) по искове за констатиране на липса на нарушение на дизайни на Общността, ако националното право го допуска;

в) по искове за обявяване на недействителност на нерегистриран дизайн на Общността;

г) по насрещни искове за обявяване на недействителност на дизайн на Общността, подаден във връзка с исковете по буква а).

Член 82

Международна юрисдикция

1. Ако няма други изрични разпоредби на настоящия регламент, както и разпоредби на Конвенцията за юрисдикцията и изпълнението, които се прилагат по силата на член 79, производствата по отношение на дела и искове по член 81, се завеждат пред съдилищата на държавата-членка, на територията на която ответникът има местожителство или, ако не е с местожителство в една от държавите-членки, в която и да е държава-членка, в която той има предприятие.

2. Ако ответникът няма местожителство, нито предприятие на територията на държава-членка, производството се отнася до съдилищата на държавата- членка, на територията на която ищецът има местожителство или ако последният няма местожителство в държава-членка, то в която и да е държава- членка, на територията на която последният има установяване.

3. Ако нито ответникът, нито ищецът имат такова местожителство или установяване, тези производства се отнасят до съдилищата на държавата- членка, в която е седалището на Службата.

4. Независимо от постановеното в параграфи 1, 2 и 3:

а) член 17 от Конвенцията за юрисдикцията и изпълнението се прилага, ако страните се споразумеят, че друг съд, произнасящ се по дизайните на Общността ще бъде инстанция;

б) член 18 от Конвенцията за юрисдикцията и изпълнението се прилага, ако ответникът се яви пред друг съд, произнасящ се по дизайните на Общността.

5. Производства по отношение на делата и исковете, посочени в член 81, буква а) и буква г) могат да се отнесат до съдилища на държавата-членка на територията, на която е извършено нарушението или заплахата за нарушение.

Член 83

Обхват на юрисдикцията при нарушение

1. Съд, произнасящ се по дизайни на Общността, чиято юрисдикция се основава на член 82, параграфи 1, 2, 3 или 4, е в правото си да постанови съдебно решение за нарушение, извършена или заплашваща да бъде извършена на територията на всяка държава-членка.

2. Съд, произнасящ се по дизайни на Общността, чиято юрисдикция се основава на член 82, параграф 5, има юрисдикция само по отношение на действия по нарушения, извършени или за които има заплаха да бъдат извършени на територията на държавата-членка, където е местоположението на съда.

Член 84

Иск или насрещен иск за обявяване на недействителност на дизайн на Общността

1. Иск или насрещен иск за обявяване на недействителност на дизайн на Общността може да се основава единствено на основанията за обявяване на недействителност, посочени в член 25.

2. В случаите, посочени в член 25, параграфи 2, 3, 4 и 5, искът или насрещният иск може да бъде заведен единствено от упълномощено лице, по смисъла на тези разпоредби.

3. Ако насрещният иск е подаден при съдебен спор, по който притежателят на дизайна на Общността не е страна, той бива информиран за това и може да се включи в него, съгласно условията, предвидени от законодателството на държавата-членка, в която е местоположението на съда.

4. Действителността на дизайна на Общността не може да се оспорва с иск за установяване на липса на нарушение.

Член 85

Презумпция за действителност – защита по същество

1. При производство за нарушение или за заплаха от нарушение на регистриран дизайн на Общността, съдилищата, произнасящи се по дизайните на Общността, считат дизайна на Общността за действителен. Действителността може да се оспорва само с насрещен иск за обявяване на недействителност. Друго искане за обявяване на недействителност на дизайн на Общността, различно от насрещен иск е допустимо, доколкото ответникът се позовава на факта, че този дизайн на Общността е могъл да бъде обявен за недействителен поради съществуването на предхождащо национално право на ищеца по смисъла на член 25, параграф 1, буква г).

2. При производство за нарушение или за заплаха от нарушение на нерегистриран дизайн на Общността, съдилищата, произнасящи се по дизайните на Общността, считат дизайна на Общността за действителен, когато притежателят на дизайна на Общността предостави доказателство, че условията предвидени от член 11 са изпълнени или ако посочи с какво неговият дизайн на Общността е оригинален. Ответникът може, въпреки това, да оспори действителността с друг вид иск или насрещен иск за обявяване на недействителност.

Член 86

Решения за обявяване на недействителност

1. Когато в производство пред съд, произнасящ се по дизайните на Общността, действителност на дизайн на Общността се оспорва с насрещен иск:

а) ако съдът счита, че някой от мотивите за обявяване на недействителност, посочени в член 25, се противопоставя на поддържането на този дизайн на Общността, той обявява дизайна на Общността за недействителен;

б) ако съдът счита, че никой от мотивите за обявяване на недействителност, посочени в член 25, не се противопоставя на поддържането на дизайна на Общността, той отхвърля насрещния иск.

2. Съдът, произнасящ се по дизайните на Общността, сезиран с насрещен иск за обявяване на недействителност на регистриран дизайн на Общността съобщава на Службата датата, на която е подадена молбата. Службата вписва това обстоятелство в регистъра.

3. Съдът, произнасящ се по дизайните на Общността, който разглежда насрещен иск за обявяване на недействителност на регистриран дизайн на Общността може, по искане на притежателя на регистрирания дизайн на Общността и след изслушване на страните, да спре производството и да покани ответника да направи искане за обявяване на недействителност в Службата в срок, който съдът определя. Ако това искане не бъде направено в необходимия срок, производството продължава; насрещният иск се счита за оттеглен. Прилага се член 91, параграф 3.

4. Когато съдът, произнасящ се по дизайните на Общността, е постановил с влязло в сила решение по насрещен иск за обявяване на недействителност на регистриран дизайн на Общността, копие от решението се изпраща на Службата. Всяка страна може да изиска информация за това предаване. Службата вписва решението в регистъра на дизайните на Общността в съответствие с разпоредбите на регламента по прилагане.

5. Не може да се предяви насрещен иск за обявяване на недействителност на регистриран дизайн на Общността, ако има окончателно решение на Службата между същите страни и по иск със същия предмет и основание.

Член 87

Правни последици на съдебно решение за обявяване на недействителност

Когато решение на съда, произнасящ се по дизайните на Общността, за обявяване на недействителност на дизайн на Общността влезе в сила, то има във всички държави-членки последиците, посочени в член 26.

Член 88

Приложимо право

1. Съдилищата, произнасящи се по дизайните на Общността, прилагат разпоредбите на настоящия регламент.

2. За всички въпроси, които не влизат в приложното поле на настоящия регламент, съдът, произнасящ се по дизайните на Общността, прилага своето национално право, включително и международното частно право.

3. Ако няма други изрични разпоредби, предвидени с настоящия регламент, съдът, произнасящ се по дизайните на Общността прилага процесуалните правила за този тип производство по регистриране на дизайни на Общността, важащи в държавата-членка, на чиято територия е разположен съдът.

Член 89

Санкции по искове за нарушение

1. Когато по иск за нарушение или заплаха за нарушение съдът, произнасящ се по дизайните на Общността констатира, че ответникът е имитирал или е заплашил с нарушение дизайн на Общността, той разпорежда, освен ако има особени причини да действа по друг начин, следните мерки:

а) мярка, забраняваща на ответника да продължи действията по нарушението или заплахата за нарушение;

б) мярка за изземване на продуктите от нарушението;

в) мярка за изземване на материалите и инструментите, основно послужили за създаването или производството на стоки на нарушение, ако техният собственик е знаел за целта на използване на тези материали и инструменти или ако тази цел е била явна при разглежданите обстоятелства.

г) всяка мярка, налагаща други санкции, предвидени от правото, включително от международното частно право, на държавата-членка, в която е извършено нарушението или заплахата за нарушение.

2. Съдът, произнасящ се по дизайните на Общността предприема, съгласно националното право, съответните мерки, чиято цел е да осигурят съобразяването с мерките, посочени в параграф 1.

Член 90

Временни мерки, включително мерки за закрила

1. По отношение на дизайн на Общността може да се изисква от правораздаващите органи, включително съдилищата, произнасящи се по дизайните на Общността в тази държава прилагането на временни мерки и мерки за закрила, предвидени в законодателството на държавата-членка, относно националния дизайн, дори и когато по силата на настоящия регламент съд по дизайните на Общността на друга държава-членка е компетентен да се произнесе по същество.

2. При производства относно временни мерки и мерки за закрила, се допуска и искане за обявяване на недействителност на дизайн на Общността, направено от ответника по начин, различен от насрещен иск. Въпреки това, член 85, параграф 2 се прилага със съответните изменения.

3. Съдът, произнасящ се по дизайните на Общността, който е компетентен на основание член 82, параграфи 1, 2, 3 или 4, е компетентен да разпореди временни или защитни мерки, при условията на всяко необходимо производство по признаване или изпълнение, съобразно с дял ІІІ на Конвенцията за юрисдикцията и изпълнението, на територията на всяка държава-членка. Друг съд няма такава юрисдикция.

Член 91

Специфични правила по свързани искове

1. Съд, произнасящ се по дизайните на Общността, разглеждащ иск, посочен в член 81, различен от иск за установяване на липса на нарушение, доколкото няма особени причини за продължаване на производството, спира по собствена инициатива производството след изслушване на страните или по искане на една от страните и след изслушване на другата страна, когато действителността на дизайна на Общността вече е оспорена с насрещен иск пред друг съд, произнасящ се по дизайните на Общността или, когато се касае за регистриран дизайн на Общността, за който в Службата вече е направено искане за обявяване на недействителност.

2. Службата, когато разглежда искане за обявяване на недействителност на регистриран дизайн на Общността, доколкото няма особени причини за продължаване на производството, спира производството по своя собствена инициатива, след изслушване на страните или по искане на една от страните при изслушване на другите страни, когато действителността на регистрирания дизайн на Общността е бил оспорен с насрещен иск пред съд, произнасящ се по дизайните на Общността. Ако, обаче, една от страните по съдебното производство пред този съд го изиска, съдът може, след изслушване на другите страни в производството да спре производството. В този случай Службата продължава производството, висящо пред нея.

3. Когато съдът, произнасящ се по дизайните на Общността спре производството, може да разпореди временни или защитни мерки за периода на спирането.

Член 92

Компетентност на съдилищата, произнасящи се по дизайни на Общността –касационно обжалване

1. Решенията на първоинстанционните съдилища, произнасящи се по дизайни на Общността, произнесени по производства следствие на искове и молби по член 81, подлежат на обжалване пред второинстанционните съдилища, произнасящи се по дизайните на Общността.

2. Условията, при които може да се обжалва пред второинстанционен съд, произнасящ се по дизайните на Общността, се определят от националното право на държавата-членка, на територията на която е местоположението на съда.

3. Националните разпоредби относно последващо обжалване се прилагат към решенията на второинстанционните съдилища, произнасящи се по дизайни на Общността.

РАЗДЕЛ 3

Други съдебни спорове, относно дизайни на Общността

Член 93

Допълнителни разпоредби относно компетентността на националните съдилища, които не се произнасят по дизайни на Общността

1. В държавата-членка, чиито съдилища имат юрисдикция по член 79, параграф 1 или 4, компетентни да разглеждат искове за дизайни на Общността, различни от тези, посочени в член 81 са тези съдилища, които биха имали юрисдикция ratione loci и ratione materiae в случай на искове, свързани право на национален дизайн в тази държава.

2. Когато, съобразно член 79, параграфи 1 и 4, и параграф 1 на настоящия член, няма съд, който да има юрисдикция по искове за дизайн на Общността, различни от посочените в член 81, те могат да се разглеждат от съдилищата на държавата-членка, на територията на която е разположено седалището на Службата.

Член 94

Задължение на националния съд

1. Националният съд, сезиран с иск, свързан са дизайн на Общността, различен от исковете, посочени в член 81, счита този дизайн на Общността за действителен. Член 85, параграф 2 и член 90, параграф 2, обаче, се прилагат mutatis mutandis.

ДЯЛ Х

ПОСЛЕДИЦИ ВЪРХУ ПРАВОТО НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Член 95

Искове, предявени едновременно въз основа на дизайни на Общността и на права на национални дизайни

1. Когато искове за нарушение или за заплаха за нарушение, на същото основание и между същите страни са предявени пред съдилища на различни държави-членки, единият от които е сезиран на основание дизайн на Общността, а другият на основание право на национален дизайн, предоставящо едновременна закрила, съдът, различен от съда, който първи е сезиран трябва, служебно, да се десезира в полза на първия сезиран съд. Съдът, който се десезира, може да спре производството, ако юрисдикцията на другия съд бъде оспорена.

2. Съд, произнасящ се по дизайните на Общността, който разглежда иск за нарушение или заплаха за нарушение на основание дизайн на Общността, отхвърля иска, ако на същите основания е произнесено окончателно решение по същество между същите страни, но въз основа на национална регистрация на дизайн, даваща правото на кумулативна закрила.

3. Съдът, сезиран с иск за нарушение или заплаха за нарушение въз основа национална регистрация на дизайн, отхвърля иска, ако на същото основание и между същите страни е произнесено окончателно решение по същество, но въз основа на право на дизайн на Общността, предоставящо едновременна закрила.

4. Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат за временните мерки и мерките за закрила.

Член 96

Отношение към другите форми на закрила по националното право

1. Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат без да се засягат разпоредбите на правото на Общността или правото на съответните държави- членки, приложими към нерегистрираните дизайни, към търговските марки и други отличителни знаци, към патентите и полезните модели, към печатарските шрифтове, гражданската отговорност и нелоялната конкуренция.

2. Дизайн, ползващ се със закрила на дизайн на Общността, се ползва и от предоставената му закрила от правото в сферата на авторското право на държавите-членки, от датата, на която е бил създаден и установен в определена форма. Обхватът и условията за предоставяне на такава закрила, включително и необходимата степен на оригиналност, се определят от всяка една държава-членка.

ДЯЛ ХІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЛУЖБАТА

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби

Член 97

Обща разпоредба

Ако няма други изрични разпоредби в настоящия дял, дял ХІІ на регламента за търговските марки на Общността се прилага за Службата по отношение на нейните задачи по настоящия регламент.

Член 98

Език на производството

1. Заявката за регистрация на дизайна на Общността се подава на един от официалните езици на Общността

2. Заявителят трябва да посочи и втори език, който да е установен като език на Службата и който той приема като евентуален език по производството в Службата. Ако заявката е изготвена на език, който не е един от езиците на Службата, тя контролира осигуряването на превод на заявката на един от езиците, посочени от заявителя.

3. Когато авторът на заявка за регистрация на дизайн на Общността е единствена страна по производство в Службата, езикът, на който се води производството, е използваният език при подаване на заявката за регистрация. Ако заявката е направена на език, който не е един от езиците на Службата, то Службата може да изпрати писмено съобщение на заявителя на един от двата посочени от него в заявката езици.

4. В случай на производство за обявяване на недействителност, езикът на производството е езикът, използван за подаване на заявката за регистрация, ако той е един от езиците на Службата. Ако подаването е изготвено на език, различен от този на Службата, за език на производството се приема вторият език, посочен в заявката. Заявката за обявяване на недействителност се подава на езика на производството. Когато езикът на производството не е езикът използван при подаване на заявката, притежателят на дизайна на Общността може да излага своите съображения на езика, на който е направена заявката. Службата контролира осигуряването на превод на тези съображения на езика на производството. Регламентът за прилагане може да предвижда, че разходите, за сметка на Службата, освен при дерогация от Службата, предвид сложността на делото, не трябва да превишават сумата, определена за всеки вид производство, в зависимост от средния размер на изложението на съображенията, които Службата получава. Разходите, които надвишават този размер могат да са за сметка на загубилата страна, съгласно член 70.

5. Страните по производство за обявяване на недействителност могат да се договорят за използването на друг официален език на Общността за целите на производството.

Член 99

Публикуване и регистър

1. Всички данни, чието публикуване се предвижда от настоящия регламент и регламента за прилагане, се публикуват на всички официални езици на Общността.

2. Всички вписвания в регистъра на дизайните на Общността се правят на всички официални езици на Общността.

3. В случай на съмнение, текстът, който е на език на Службата, в който е подадена заявката за дизайн на Общността, се приема за достоверен. Ако заявката е на един от официалните езици на Общността, различен от езиците на Службата, е валиден текстът, изготвен на втория език, посочен от заявителя.

Член 100

Допълнителни правомощия на председателя

В допълнение на функциите и правомощията, отредени на председателя на Службата по силата на член 119 от регламента за търговските марки на Общността, председателят има право да предложи на вниманието на Комисията всеки проект за изменение на настоящия регламент, на регламента за прилагане и регламента за таксуване, или всяка друга нормативна уредба, доколкото тя касае регистрираните дизайни на Общността, след като е изслушал управителния съвет, а по отношение на регламента свързан с таксите, бюджетната комисия.

Член 101

Допълнителни правомощия на управителния съвет

В допълнение на правомощията, предоставени му по силата на член 121 и съгласно регламента за търговските марки на Общността или по силата на други разпоредби на настоящия регламент, управителният съвет:

а) определя датата, от която заявките за регистрация на дизайни на Общността могат да се подават съгласно член 111, параграф 2.

б) провежда консултации преди приемане на директиви, относно формална експертиза, експертизата на мотиви за отказ на регистрация и дела за обявяване на недействителност, чието производство е в Службата, както и в другите случаи, предвидени в настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 2

Производства

Член 102

Компетентност

За вземане на решение в рамките на производствата, предвидени от настоящия регламент компетентност имат:

а) проверителите;

б) отделът за администрация на търговските марки, дизайните и правните въпроси;

в) отделите за обявяване на недействителност;

г) апелативните комисии.

Член 103

Проверители

Проверителят е отговорен да взема решение от името на Службата по отношение на заявки за регистрация на дизайн на Общността.

Член 104

Отдел за администрация на търговските марки, дизайните и правните въпроси

1. Отделът за администрация на търговските марки и правните въпроси, съгласно член 128 от регламента за търговските марки на Общността става отдел за администрация на търговските марки, дизайните и правните въпроси.

2. В допълнение на правомощията, които са му предоставени с регламента за и на Общността, той е компетентен да взима всички решения, изисквани от настоящия регламент, които не попадат в правомощията на проверителя или на отдела за обявяване на недействителност.

Член 105

Отдел за обявяване на недействителност

1. Отделът за обявяване на недействителност е компетентен за вземане на решение по отношение на искания за обявяване на недействителност на регистриран дизайн на Общността.

2. Отделът за обявяване на недействителност се състои от трима члена. Най- малко един от неговите членове е юрист.

Член 106

Апелативна комисия

В допълнение на правомощията, предоставени им от член 131 на регламента за търговските марки на Общността, апелативните комисии, образувани съгласно псочения регламент, са компетентни да се произнасят по жалби срещу решения, относно дизайни на Общността, взети от проверителите, отделите за обявяване на недействителност и отдела за администрация на търговските марки, дизайните и правните въпроси.

ДЯЛ ХІІ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 107

Регламент за прилагане

1. Правилата по прилагане на настоящия регламент, се определят с регламента за прилагането му.

2. Освен вече предвидените с настоящия регламент такси, такси се изискват, съгласно условията на прилагане, определени в регламента за прилагане или регламента за таксуване, в следните случаи:

а) закъсняло плащане на такса за регистрация;

б) закъсняло плащане на такса за публикация;

в) закъсняло плащане на такса за отлагане на публикация;

г) закъсняло плащане на допълнителни такси за множествени заявки;

д) предоставяне на копие от свидетелството за регистрация;

е) регистрация на прехвърляне на регистриран дизайн на Общността;

ж) регистриране на недействителност на лиценз или друго право върху регистриран дизайн на Общността;

з) обявяване на недействителност на регистрация на лиценз или друго право;

е) предоставяне на извлечение от регистъра;

ж) проверка на досиетата;

з) предоставяне на копия от документи по подаване на заявката;

и) предоставяне на данни, съдържащи се в досието;

к) преразглеждане на определените, подлежащи за възстановяване, разноски по производството;

л) предоставяне на легализирани заверени копия на заявката.

3. Регламентът за прилагане и регламентът за таксуване се приемат и изменят съгласно предвидената в член 109, параграф 2 процедура.

Член 108

Процедурни правила за апелативните комисии

Процедурните правила за апелативните комисии се прилагат при обжалване пред тези инстанции по силата на настоящия регламент, без да се засяга друго изменение или допълнителна разпоредба и се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 109, параграф 2.

Член 109

Комитет

1. Комисията се подпомага от комитет.

2. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 на Решение 1999/468/ЕО. Периодът, предвиден по член 5, параграф 6 на Решение 1999/468/ЕО се определя на три месеца.

3. Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 110

Преходна разпоредба

1. До датата на влизане в сила на измененията на настоящия регламент, по предложение на Комисията по този въпрос, не съществува закрила за дизайн на Общността по отношение на дизайн, който представлява част от съставен продукт, който по смисъла на член 19, параграф 1, се използва при поправка на съставния продукт, с цел да се възстанови първоначалният му изглед.

2. Предложението на Комисията, посочено в параграф 1, се представя едновременно с промените, които Комисията ще предложи по същия въпрос, съгласно член 18 на Директива 98/71/ЕО и ще отчита тези промени.

Член 111

Влизане в сила

1. Настоящият регламент влиза в сила на 60 ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

2. Заявките за регистрация на дизайни на Общността могат да се подават в Службата, считано от датата, определена от управителния съвет по препоръка на председателя на службата.

3. Заявките за регистрация на дизайни на Общността, подадени в рамките на трите месеца, предхождащи визираната в параграф 2 дата, се считат за подадени на тази дата. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2001 година.

За Съвета:

M. AELVOET,

Председател

[1] ОВ С 29, 31.1.1994 г., стр. 20 и ОВ С 248 от 29.8.2000 г., стр. 3.

[2] ОВ С 67, 1.1.2001 г., стр.318.

[3] ОВ С 110, 2.5.1995 г. и ОВ С 75 от 15.1.2000 г., стр. 35.

[4] ОВ L 289, 28.10.1998 г., стр. 28.

[5] ОВ № L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

[6] ОВ № L 11 от 14.1.1994 г., стр.1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) №3288/94 (ОВ № L 349 от 31.12.1994 г., стр. 83).

[7] ОВ № L 299, 31.12.1972 г., стр.32 Конвенция последно изменена от конвенциите, отнасящи се до присъединяване към тази Конвенция на държавите, присъединяващи се към Европейските общности.

дизайн на Общността

Може да харесате още...