Регламент за изпълнение (ЕС) №588-2012 на Комисията

от 3 юли 2012 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни[1], и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,
като има предвид, че:
(1) В съответствие с член 6, параграф 2, алинея първа и в изпълнение на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на наименованието „Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény“, подадена от Унгария, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз[2].
(2) Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Член 1 Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.
Член 2 Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 юли 2012 година.
За Комисията, от името на председателя,
Dacian CIOLOȘ
Член на КомисиятаBG 5.7.2012 г. Официален вестник на Европейския съюз L 175/5

ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:
Клас 1.8. Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

УНГАРИЯ
Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (ЗНП)


1 ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.
2 ОВ C 303, 14.10.2011 г., стр. 16

Може да харесате още...