Регламент за изпълнение (ЕС) № 635/2012 на Комисията

Регламент за изпълнение (ЕС) от 27 юни 2012 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Vadehavsstude (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни [1], и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,
като има предвид, че:
(1) В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Vadehavsstude“, подадена от Дания, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз [2](ЕС).

(2) Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС):

Член 1 Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.
Член 2 Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 27 юни 2012 година.
За Комисията, от името на председателя,
Dacian CIOLOȘ
Член на КомисиятаBG

ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение номер 1 към Договора:
Клас 1.1 Прясно месо (и карантия)
ДАНИЯ
Vadehavsstude (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯТА


1 ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.
2 ОВ C 289, 1.10.2011 г., стр. 15.

Може да харесате още...