Регламент за изпълнение (ЕС) № 629/2012 на Комисията

от 6 юли 2012 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Nostrano Valtrompia (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни[1], и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,
като има предвид, че:
(1) В съответствие с член 6, параграф 2, алинея първа от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Nostrano Valtrompia“, подадена от Италия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз[2].
(2) Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1 Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.
Член 2 Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 юли 2012 година.
За Комисията, от името на председателя,
Dacian CIOLOȘ
Член на КомисиятаBG L 182/12 Официален вестник на Европейския съюз 13.7.2012 г

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЕСПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, изброени в приложение I към Договора, предназначени за консумация от човека:

Клас 1.3. Сирена
ИТАЛИЯ
Nostrano Valtrompia (ЗНП)


1 ООВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.
2 ОВ С 304, 15.10.2011 г., стр. 15.

Може да харесате още...