Регламент (ЕО) № 2245/2002 на Комисията от 21.10.2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. за промишления дизайн на Общността[1], и по-специално член 107, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета създава система, даваща възможност за дизайн, който е в сила в цялата Общност, да се получи на базата на заявка до Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки и дизайни), (наричана по-долу „Служба“).

(2) За тази цел в Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета се съдържат необходимите разпоредби относно процедура, която да се следва при регистрирането на промишления дизайн на Общността, както и относно разпореждане с регистрирания промишлен дизайн на Общността относно обжалване на решения на Службата и процедура по заличаване на регистрацията на промишления дизайн на Общността.

(3) Настоящият регламент определя необходимите мерки за изпълнение разпоредбите на Регламент (ЕО) № 6/2002.

(4) Настоящият регламент следва да обезпечава безпроблемната и ефикасна дейност при процедурите по промишлените дизайни пред Службата.

(5) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно член 109 от Регламент (ЕО) № 6/2002,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

Член 1

Съдържание на заявката

1. Заявката за регистриран промишлен дизайн на Общността следва да съдържа:

а) искане за регистриране на дизайн като регистриран промишлен дизайн на Общността;

б) име, адрес и националност на заявителя и държава, в която е местожителството на заявителя или в която се намира неговото седалище, или в която се е установил. Имената на физическите лица се посочват по реда „фамилия и име/на“. Наименованията на юридическите лица се посочват по тяхното официално изписване, което може да се подаде във формата на обичайно използвано съкращение; по-нататък се посочва държавата, от чийто закон се ръководят дадените лица. Могат да се посочат и телефонните номера, както и номерата на факсовете, както и всеки друг начин за комуникация, например адрес на електронна поща. По принцип, за един заявител се посочва само един адрес; там, където са посочени няколко адреса, се взема под внимание единствено първия поред, с изключение на случаите, в които заявителят посочва един от адресите като служебен. Ако Службата е дала на заявителя номер на заявката, е достатъчно да се посочи този номер заедно с името или наименованието на заявителя;

в) представянето на промишлен дизайн в съответствие с член 4 от настоящия регламент или, при условие че дадено заявление се отнася до двумерен дизайн и съдържа искане за отлагане на публикуване в съответствие с член 50 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на даден промишлен дизайн съгласно член 5 от настоящия регламент;

г) обозначаване в съответствие с член 3, параграф 3 на продукти, в които се планира дизайнът да бъде вложен или спрямо които се планира промишленият дизайн да бъде приложен;

д) в случай че заявителят е посочил представител, се посочва името на този представител и служебния адрес на този представител в съответствие с буква б); в случай че представителят има повече от един служебен адрес или ако представителите са двама или повече с различни служебни адреси, заявителят следва да посочи кой от адресите следва да се използва за работен адрес; там, където не се направи такова обозначение, за работен адрес се приема единствено първият поред служебен адрес. В случай, че заявителите са повече от един, в заявката за общ представител може да се посочи един заявител или представител. В случай че даден представител е получил от Службата идентификационен номер, достатъчно е да се посочи този номер заедно с името на представителя.;

е) ако е приложимо, се подава декларация, в която се предявява искане за приоритет на предишно заявление съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 6/2002 и се посочва датата, на която е подадена предишната заявка, както и страната, в която или за която е била подадена;

ж) ако е приложимо, се подава декларация, в която се предявява искане за приоритет на излагане на продукти съгласно член 44 от Регламент (ЕО) № 6/2002 и се посочва наименованието на изложението и датата, на която се е състояло първото излагане на продукти, в които е вложен промишленият дизайн или спрямо които дизайнът е бил приложен;

з) посочване на езика, на който е била подадена заявката, и на втори език съгласно член 98, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002;

и) подписът на заявителя или неговия/нейния представител в съответствие с член 65.

2. В заявката може да се съдържа следното:

а) по едно описание на промишлен дизайн, което да не превишава 100 думи, и в което да e налице излагане на промишления дизайн или модел; обяснението да се отнася само до онези качества, които се проявяват във възпроизвеждането на промишления дизайн или модел; не бива да съдържа твърдения за предполагаемата новост, нито за индивидуалния характер на дизайна, нито за техническата му стойност;

б) искане за отсрочване на публикуването на регистрация в съответствие с член 50, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002;

в) посочване по „класификацията от Локарно“ на продуктите, които се съдържат в заявката, тоест на класа или класовете и подкласа или подкласовете, към които са включени в съответствие с приложението към Спогодбата, с което се учредява международната класификация за промишлен дизайн, подписана в Локарно на 8 октомври 1968 г. (по-долу наричана „Спогодба от Локарно“), визирано в член 3 и с при спазване на член 2, параграф 2;

г) посочване на автора или авторския екип на промишления дизайн на Общността или становище, подписано от заявителя относно това, че автора или авторския екип на промишления дизайн на Общността звено се отказват от правото да бъдат посочвани съгласно член 36, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕО) № 6/2002.

Член 2

Множествена заявка

1. Заявката може да бъде множествена заявка, когато се иска регистрирането на няколко промишлени дизайна.

2. Когато няколко промишлени дизайна, с изключение на декорация, са включени в една множествена заявка, заявката следва да се раздели, ако продуктите, в които се планира да бъдат вложени промишлените дизайни или спрямо които се възнамерява дизайните да бъдат приложени, са включени в повече от един клас по Класификацията от Локарно.

3. За всеки дизайн, който се съдържа в множествената заявка, заявителят изготвя представяне на промишления дизайн в съответствие с член 4 и посочва продукта, в който промишленият дизайн е предназначен да бъде вложен или за който е предназначен да се приложи.

4. Заявителят номерира промишлените дизайни, съдържащи се в множествената заявка последователно, като за целта използва арабски цифри.

Член 3

Класификация и обозначаване на продуктите

1. Продуктите се класифицират в съответствие с член 1 от Спогодбата от Локарно, така изменена и в сила към датата на регистриране на промишления дизайн.

2. Класификацията на продуктите е единствено за административни цели.

3. Обозначаването на продуктите се формулира по такъв начин, че да се посочи ясно естеството и да се даде възможност за класифициране само в един клас от Класификацията от Локарно, като за предпочитане се използват условията, посочени в списъка продукти, включен там.

4. Продуктите се групират според класовете в Класификацията от Локарно, като пред всяка група се посочва номерът на класа, към който е разпределена тази група продукти, и се представя по реда на класовете и подкласовете съгласно тази класификация.

Член 4

Представяне на промишления дизайн

1. Представянето на промишления дизайн следва да се състои от графична или фотографска репродукция на промишления дизайн с възможност за черно- бяло или цветно представяне. Същото следва да отговаря на следните изисквания:

а) освен в случаите, в които заявката е подадена чрез електронни средства съгласно член 67, представянето се подава на отделни листове хартия, предвидени за тази цел във формуляра, който е на разположение в Службата съгласно член 68;

б) в случая с отделни листове хартия промишленият дизайн се възпроизвежда на непрозрачна бяла хартия, като или се залепва, или се отпечатва директно върху нея. Подава се само едно копие, като листата хартия не бива да са сгънати, нито хванати с телбод;

в) размерът на отделния лист следва да е DIN A4 (29,7 cm х 21 сm), а повърхността, която ще се използва за възпроизвеждане не трябва да е по- голяма от 26,2 х 17cm. От лявата страна на листа се оставя поле най-малко 2,5 cm; от горната страна на листа се посочва броят на ракурсите съгласно параграф 2, а в случай на множествена заявка, поредният номер на промишления дизайн; там не се допуска изписването на обяснителен текст, надписи, нито символи, освен обозначението „горе“ или имената и адресът на заявителя;

г) когато заявката е подадена чрез електронни средства, графичното или фотографското възпроизвеждане на дизайна се оформя според формата за данни, определен от председателя на Службата; начинът за определяне на различните дизайни, които се съдържат в множествената заявка, както и различните ракурси, се определят от председателя на Службата;

д) промишленият дизайн се възпроизвежда на неутрален фон и не се ретушира с мастило, нито с течен коректор. Той следва да бъде изпълнен с качество, което да позволява всички подробности от материята, по която се търси закрила, да се открояват ясно и да позволява същите да могат да се намаляват или увеличават до размер не повече от 8 Х 16 cm на ракурс за включване в Регистъра на промишлените дизайни, предвиден в член 72 от Регламент (ЕО) № 6/2002, по-долу наричан „Регистър“, и за директно публикуване в Бюлетин на промишлените дизайни на Общността, посочен в член 73 от споменатия регламент.

2. Представянето може да съдържа не повече от седем различни ракурса на промишления дизайн. Всяка графична или фотографска репродукция може да съдържа само един ракурс. Заявителят номерира всеки ракурс, като използва арабски цифри. Номерът следва да се състои от отделни числа, разделени с точка, като числото вляво от точката посочва номера на промишления дизайн, а числото вдясно от точката посочва номера на ракурса. В случаите, в които се предвидени повече от седем ракурса, Службата може да не зачете някои от допълнителните ракурси при регистрирането и публикуването. Службата взима ракурсите в последователността, в която са номерирани от заявителя.

3. Когато заявление се отнася до промишлен дизайн, който се състои от повтарящ се мотив за повърхност, в представянето на промишления дизайн следва да се покаже пълния мотив и достатъчна част от повърхността. Относно ограниченията за размерите се прилагат разпоредбите на параграф 1, буква в).

4. Когато заявката се отнася до промишлен дизайн, който се състои от типографско лице на знак или лице на буква, представянето на промишления дизайн следва да се състои от поредица от всички малки и големи букви от азбуката, от всички арабски цифри, придружени от текст, покриващ пет реда с това лице на буква, като буквите и цифрите следва да са в размер с височина на знака 16.

Член 5

Мостри

1. Когато заявката се отнася до двумерен промишлен дизайн и съдържа искане за отлагане на публикуването в съответствие с член 50, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002, представянето на промишления дизайн може да се замести с мостра, залепена на лист хартия. Заявките, към които е представена мостра, се изпращат в единичен пощенски колет или плик или се доставят направо в службата по регистрирането на промишлените дизайни. Заявката и мострата се представят едновременно.

2. Размерът на мострите не трябва да превишава 26,2 cm х 17 cm, теглото не трябва да превишава 50 g, а дебелината — 3 mm. Мострата трябва да дава възможност за съхраняване и разгъване заедно с документите, чиито размери са предвидени в член 4, параграф 1, буква в).

3. Нетрайните и опасните за съхранение мостри не се депозират. Мострата се депозира в пет копия; в случай на множествена заявка, за всеки промишлен дизайн се депозират по пет копия.

4. Когато заявка се отнася до промишлен дизайн, който се състои от повтарящ се мотив за повърхност, в представянето на промишления дизайн трябва да се покаже пълния мотив и достатъчна част по дължина и по широчина. Прилагат се ограниченията, предвидени в параграф 2.

Член 6

Такси за подаване на заявките

1. В момента на подаване на заявката в Службата се заплащат следните такси:

а) такса за регистрация;

б) такса за публикуване или такса за отлагане в случай, че е било поискано отлагане на публикуването;

в) допълнителна такса за регистрация за всеки допълнителен промишлен дизайн, включен в множествена заявка;

г) допълнителна такса за публикация за всеки допълнителен промишлен дизайн или модел, включен в множествена заявка, или допълнителна такса за отлагане за всеки допълнителен промишлен дизайн, включен в множествена заявка в случай, че е било поискано отлагане.

2. Когато в заявката е включено искане за отлагане на публикуването на регистрирането, се заплаща такса за публикуване и допълнителна такса за публикуване за всеки допълнителен промишлен дизайн, включен в множествена заявка, в срока, определен в член 15, параграф 4.

Член 7

Регистриране на заявката

1. Службата поставя върху документите, от които е съставена заявката, датата на получаване и регистрационния номер на заявката. Всеки промишлен дизайн, който се съдържа в множествена заявка, се номерира от Службата в съответствие с определената от председателя система. Службата незабавно издава на заявителя разписка, в която се посочва регистрационният номер, представянето, описание или друго определение на промишления дизайн, естеството и броят документи, както и датата на тяхното получаване. В случай на множествена заявка в разписката, издадена от службата, се уточнява първият промишлен дизайн и броят депозирани промишлени дизайни.

2. В случай, че заявката е подадена в централната служба за индустриална собственост на държава-членка или в Службата за промишлен дизайн на Бенелюкс в съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 6/2002, службата, в която е извършена регистрацията, следва да номерира всяка страница на заявката с арабски цифри. Службата, в която е извършена регистрацията, следва да обозначи документите, съставящи заявката, като посочва датата на приемане на заявката и броя на страниците, преди да изпрати заявката на службата. Службата, в която е подадена заявката, незабавно издава на заявителя разписка, в която се посочва регистрационният номер, представянето, описание или друго определение на промишления дизайн, естеството и броят документи, както и датата на тяхното получаване.

3. В случай, че Службата получи заявка, изпратена от централната служба за промишлена интелектуална собственост на държава-членка или в Службата за промишлен дизайн на Бенелюкс, тя следва да обозначи датата на приемане на заявката и регистрационния номер и да издаде незабавно на заявителя разписка, в съответствие с параграф 1, трета и четвърта алинеи, като посочи датата на получаване в службата.

Член 8

Претендиране на право на приоритет

1. Когато в заявката се претендира право на приоритет на едно или повече предишни заявки съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 6/2002, заявителят посочва регистрационния номер на предишната заявка и подава копие от същото в срок от три месеца, считано от датата на подаването на заявлението съгласно член 38 от посочения регламент. Председателят на Службата определя доказателствата, които заявителят трябва да представи.

2. Ако след подаването на заявката заявителят желае да предяви претенция за приоритет за едно или повече предишни заявки съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 6/2002, той представя в срок от един месец, считано от датата на подаване на заявката, декларация за приоритет, като посочва датата и страната, в която или за която е направена предишната заявка. Заявителят представя в Службата означението и доказателствата, посочени в параграф 1, в срок от три месеца, считано от получаването на декларацията за приоритет.

Член 9

Приоритет на изложение

1. Ако в заявката се претендира приоритет на изложение съгласно член 44 от Регламент (ЕО) № 6/2002, заявителят следва, наред със заявката или най-късно до три месеца, считано от датата на подаване на заявката, да подаде удостоверение, издадено при изложението от орган, отговарящ за закрилата на индустриалната собственост на изложението. В това удостоверение се декларира, че промишленият дизайн е вложен или приложен спрямо продукта и че е изложен на изложението, като се посочва датата на откриване на изложението и, когато първото излагане на показ на продукта не съвпада с датата на откриване на изложението, се посочва датата на това първо излагане на показ. Удостоверението се придружава от надлежно заверен от този орган знак за действителното изложение на продукта.

2. Ако заявителят желае да претендира приоритет за изложение след регистрирането на заявката, в едномесечен срок, считано от датата на подаване на заявката, се представя декларацията за приоритет, в която се посочва наименованието на изложението и датата на това първо изложение на продукта, в който е вложен или спрямо който е приложен промишленият дизайн. Посочванията и доказателствата, посочени в параграф 1, се представят в Службата в тримесечен срок от получаването на декларацията за приоритет.

Член 10

Разглеждане на изискванията за дата на подаване и на формалните изисквания

1. Службата нотифицира заявителя, че дата за подаване на заявка не може да се даде, ако заявката не съдържа:

а) искане за регистрация на промишлен дизайн на Общността;

б) информация, установяваща самоличността на заявителя;

в) представяне на промишления дизайн съгласно член 4, параграф 1, букви г) и д) или, в зависимост от случая, на мостра.

2. Ако нередностите, посочени в параграф 1, са отстранени в двумесечен срок, считано от получаването на известието, датата на подаването на заявка се определя спрямо датата, на която са отстранени нередностите. Ако нередностите не са отстранени преди да изтече крайният срок, заявката не се разглежда като заявка за промишлен дизайн на Общността. Всички внесени такси се възстановяват.

3. Службата приканва заявителя да отстрани установените нередности в срок, определен от нея, ако, въпреки че е била определена дата за подаване на заявка, при разглеждането се установява, че:

а) не са спазени изискванията, изброени в членове 1, 2, 4 и 5, или другите формални изисквания за заявката, предвидени в Регламент (ЕО) № 6/2002, или в настоящия регламент;

б) пълната сума от таксите, платими съгласно член 6, параграф 1, във връзка с Регламент (ЕО) № 2246/2002 на Комисията[2], не е получена от Службата;

в) когато се претендира приоритет съгласно членове 8 и 9, в самата заявка или в едномесечен срок, считано от датата на регистрирането, не са съобразени другите изисквания, предвидени в тези членове;

г) в случая на множествена заявка продуктите, в които промишлените дизайни се предназначени да се вложат или спрямо които са предназначени да се приложат, се включват към повече от един клас по Класификацията от Локарно.

В частност, Службата следва да покани заявителя да плати дължимите такси в двумесечен срок, считано от датата на известието, заедно с таксите за закъсняло плащане, предвидени в член 107, параграф 2, букви а) до г) от Регламент (ЕО) № 6/2002 и съгласно условията, установени в Регламент (ЕО) № 2246/2002. В случай на нередностите, посочени в първа алинея, буква г), Службата приканва заявителя да раздели множествената заявка с цел да обезпечи съответствието с изискванията на член 2, параграф 2. Тя приканва също заявителя да плати общата сума от такси за всички заявки, която се получава в резултат от разделянето на множествената заявка, в рамките на срок, който тя посочва. След като заявителят се съобрази с искането да раздели заявката в рамките на посочения срок, датата на регистрирането на останалите заявки или заявления е датата на подаване, дадена на първоначално подадената множествена заявка.

4. Ако нередностите, определени в параграф 3, букви а) и г), не са отстранени преди да изтече определеният срок, Службата отхвърля заявката.

5. Ако платимите съгласно член 6, параграф 1, букви а) и б) такси не са внесени преди да изтече определеният срок, Службата отхвърля заявката.

6. Ако допълнителните такси, платими съгласно член 6, параграф 1, букви в) или г) такси за множествени заявки, не са внесени или не са внесени в пълен размер преди да изтече определеният срок, Службата отхвърля заявката по отношение на всички допълнителни промишлени дизайни, които не се покриват от внесената сума. Поради липсата на критерии за определяне кои промишлени дизайни се планира да бъдат покрити, Службата подрежда промишлените дизайни по реда на номерата, в който същите са представени в съответствие с член 2, параграф 4. Службата отхвърля заявката по отношение на съдържащите се в нея промишлени дизайни, за които не са внесени допълнителни такси или не са внесени в пълен размер.

7. Ако нередностите, посочени в параграф 3, буква в), не са отстранени преди да изтече определеният срок, правото на приоритет на заявката се губи.

8. Ако някоя от нередностите, посочени в параграф 3 не е отстранена преди изтичането на посочения срок и ако тази нередност засяга само някои от промишлените дизайни, които се съдържат в множествена заявка, Службата отхвърля заявката или отказва правото на приоритет само по отношение на тези промишлени дизайни.

Член 11

Разглеждане на основанията за отказ за регистриране

1. Ако в съответствие с член 47 от Регламент (ЕО) № 6/2002 Службата прецени в течение на разглеждането съгласно член 10 от настоящия регламент, че промишленият дизайн, за който се търси закрила, не съответства на определението за промишлен дизайн, дадено в член 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 6/2002, или че промишленият дизайн противоречи на обществения ред или на добрите нрави, Службата информира заявителя, че промишленият дизайн не подлежи на регистриране, като посочва мотивите за отказа за регистрация.

2. Службата определя срок, в рамките на който заявителят може да представи своите възражения, да оттегли своята заявка или да внесе в нея поправки, като измени представянето на промишления дизайн, при условие че се запази идентичността на промишления дизайн.

3. Ако заявителят не успее да се съобрази с мотивите за отказа за регистриране в рамките на определения срок, Службата отхвърля заявката. В случай че тези мотиви се отнасят само за отделни промишлени дизайни, съдържащи се в множествена заявка, Службата отхвърля заявката само по отношение на тези промишлени дизайни.

Член 12

Оттегляне или промени в заявката

1. Заявителят може по всяко време да оттегли заявката за промишлен дизайн на Общността или, в случая на множествена заявка, да оттегли някои от дизайните, които се съдържат в заявката.

2. По искане на заявителя могат да се поправят само името, адресът на заявителя, грешки в надписите или при копирането, както и явни грешки и при условие че тези поправки не променят представянето на промишления дизайн.

3. Заявление за поправки в заявката, съгласно параграф 2, включва:

а) регистрационният номер на заявката;

б) името и адресът на заявителя в съответствие с член 1, параграф 1, буква б);

в) ако заявителят е посочил свой представител, името и служебният адрес на представителя в съответствие с член 1, параграф 1, буква д);

г) обозначаване на елемента от заявката, в който трябва да се нанесе поправката, и на същия елемент в поправения си вариант.

4. Ако изискванията за поправка в заявката не са изпълнени, Службата уведомява заявителя за нередностите. В случай че нередностите не са отстранен в рамките на определения от Службата срок, Службата отхвърля заявлението за поправки.

5. За поправка на един и същи елемент в две и повече заявки, подадени от един и същи заявител, може да се подаде само едно заявление за поправка.

6. Параграфи 2 до 5 се прилагат mutatis mutandis по отношение на заявления за поправка на името или служебния адрес на представител, посочен от заявителя.

ГЛАВА ІІ

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРИРАНЕ

Член 13

Регистриране на промишлен дизайн

1. Ако заявката отговаря на изискванията, посочени в член 48 от Регламент (ЕО) № 6/2002, промишленият дизайн, който се съдържа в тази заявка, и посочванията и сведенията, предвидени в член 69, параграф 2 от настоящия регламент, се вписват в Регистъра.

2. Ако заявката съдържа искане за отлагане на публикуването съгласно член 50 от Регламент (ЕО) № 6/2002, този факт и датата на изтичане на периода на отлагането се отразяват.

3. Сумите, платими съгласно член 6, параграф 1, не се възстановяват дори и в случай, че промишленият дизайн, за който се подава заявката, не е регистриран.

Член 14

Публикуване на регистрацията

1. Регистрацията на промишления дизайн се публикува в Бюлетин на промишлените дизайни на Общността.

2. При условията на параграф 3 публикуването на регистрацията съдържа:

а) името и адреса на притежателя на промишлен дизайн на Общността (по-долу наричан „притежател“);

б) в зависимост от случая, името и служебния адрес на посочения от притежателя представител, различен от представителя, който спада към член 77, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 6/2002; в случай че на един и същ служебен адрес се намира повече от един представител, се публикуват единствено името и служебният адрес на първия поред представител, като след името се изписват думите „и др.“; в случай, че са налице двама или повече представители с различни служебни адреси, се публикува единствено служебният адрес съгласно член 1, параграф 1, буква д) от настоящия регламент; а когато е посочена асоциация от представители съгласно член 62, параграф 9, се публикуват само наименованието и адресът на асоциацията;

в) представянето на промишления дизайн съгласно член 4; когато представянето е цветно, публикацията също е цветна;

г) в зависимост от случая, посочване, че за подновяването е подадено описание в съответствие с член 1, параграф 2, буква а);

д) означение на продуктите, в които се възнамерява да бъде вложен или спрямо които се планира да се прилага промишленият дизайн, предшестван от броя съответни класове и подкласове по Класификацията от Локарно, и групирани по съответния начин;

е) ако е приложимо, името на автора или авторския екип на промишления дизайн ;

ж) датата на регистриране и регистрационния номер, както и, в случая на множествена заявка, регистрационния номер на всеки промишлен дизайн;

з) ако е приложимо, подробности по искането за приоритет съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 6/2002;

и) в зависимост от случая, данни от претендиране за приоритет на изложение съгласно член 44 от Регламент (ЕО) № 6/2002;

й) датата и регистрационния номер и датата на публикуване на регистрацията;

к) езика, на който е извършено регистрирането, както и втория език, посочен от заявителя съгласно член 98, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002.

3. В случай, че заявление съдържа искане за отлагане на публикуването съгласно член 50 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета, в Бюлетин на промишлените дизайни на Общността се публикува бележка за отлагането на публикуването заедно с името на притежателя, името на представителя, ако има такъв, датата на подаване и регистрирането, както и регистрационният номер на заявката. Не се публикуват нито представянето на промишления дизайн, нито каквито и да било подробности, които да разкриват външния му вид.

Член 15

Отлагане на публикуването

1. Когато в заявката се съдържа искане за отлагане на публикуването, съгласно член 50 от Регламент (ЕО) № 6/2002, притежателят е длъжен, заедно с искането или най-късно три месеца преди да изтече тридесетмесечният срок на отлагане, да изпълни следното:

а) да заплати таксата за публикуване, посочена в член 6, параграф 1, буква б);

б) в случай на множествена заявка да заплати допълнителните такси за публикуване, посочени в член 6, параграф 1, буква г);

в) в случаите, когато представяне на промишления дизайн е заменено с мостра съгласно член 5, да депозира представянето на промишления дизайн в съответствие с член 4. Това се отнася за всички промишлени дизайни, които се съдържат в множествена заявка, за които се изисква публикуване;

г) в случай на множествена заявка да посочи ясно кой от дизайните, съдържащи се в него, трябва да бъде публикуван и кои от дизайните трябва да бъдат оставени, или в случай, че срокът на отлагане не е изтекъл, за кои промишлени дизайни отлагането трябва да се продължи.

Когато притежателят подава искане за публикуване преди изтичането на тридесетмесечния срок на отлагане, същият е длъжен поне три месеца преди исканата дата на публикуване да изпълни изискванията, предвидени в първа алинея, букви а) до г).

2. Ако притежателят не изпълни изискванията, предвидени в параграф 1, букви в) или г), Службата го приканва да отстрани нередностите в рамките на определения срок, който в никакъв случай не може да продължава след изтичането на тридесетмесечния срок на отлагане.

3. Ако притежателят не отстрани нередностите, посочени в параграф 2, в рамките на определения срок:

а) се приема, че регистрираният промишлен дизайн на Общността не е произвел от самото начало ефектите, изброени в Регламент (ЕО) № 6/2002;

б) ако притежателят е поискал по-ранна дата на публикуване съгласно предвиденото в параграф 1, втора алинея, приема се, че искането не е регистрирано.

4. Ако притежателят не успее да внесе таксите, споменати в параграф 1, букви а) или б), Службата го приканва да внесе тези такси заедно с таксите, дължими за забавено плащане, предвидени в член 107, параграф 2, букви б) или г) от Регламент (ЕО) № 6/2002, и съгласно условията, посочени в Регламент (ЕО) № 2246/2002 на Комисията, в рамките на определен срок, който в никакъв случай не може да изтича след тридесетмесечния срок на отлагане. Ако не е извършено никакво плащане в рамките на този срок, Службата уведомява притежателя, че се приема, че регистрираният промишлен дизайн на Общността не е произвел от самото начало ефектите, изброени в Регламент (ЕО) № 6/2002. Ако по отношение на множествена заявка е извършено плащане в рамките на посочения срок, но това плащане не е достатъчно да покрие всички суми, платими съгласно параграф 1, букви а) и б), а също и дължимата такса за забавено плащане, приема се, че всички промишлени дизайни, по отношение на които не са внесени такси, не са произвели от самото начало ефектите, изброени в Регламент (ЕО) № 6/2002. Освен ако не е ясно за кои промишлени дизайни се предполага, че ще бъдат покрити от плащането и при липсата на други критерии за определяне кои промишлени дизайни са обхванати от плащането, Службата взима промишлените дизайни по реда на техните номера на представяне в съответствие с член 2, параграф 4. Всички промишлени дизайни, за които не е внесена допълнителна такса за публикуване или не е внесена в пълен размер, заедно с дължимата такса за забавено плащане, се приемат, че от самото начало не са имали последиците, изброени в Регламент (ЕО) № 6/2002.

Член 16

Публикуване след срока на отлагане

1. Ако притежателят е изпълнил изискванията, посочени в член 15, службата, след изтичане на срока за отлагане или в случай на искане за по-ранна дата на публикуване, доколкото това е технически възможно:

а) публикува регистрирания промишлен дизайн на Общността в Бюлетин на промишлените дизайни на Общността с поясненията, изложени в член 14, параграф 2, заедно с посочване на факта, че в заявката се е съдържало искане за отлагане на публикуването съгласно член 50 от Регламент (ЕО) № 6/2002, както и, в зависимост от случая, че е регистрирана мостра в съответствие с член 5 от настоящия регламент;

б) отваря за публична инспекция всяко досие, свързано с промишления дизайн;

в) отваря за публична инспекция всички вписвания в Регистъра, включително всички вписвания, изключени от инспекция съгласно член 73.

2. Ако се прилага член 15, параграф 4, действията, споменати в параграф 1 от настоящия член, не се извършват по отношение на онези промишлени дизайни, съдържащи се в множествена заявка, за които се счита, че от самото начало не са произвели ефектите, изброени в Регламент (ЕО) № 6/2002.

Член 17

Удостоверение за регистрация

1. След публикуването Службата издава на притежателя удостоверение за регистрация, което съдържа данните от Регистъра съгласно член 69, параграф 2, и декларация, че тези данни действително са вписани в Регистъра.

2. Притежателят може да изиска заверени или незаверени копия от удостоверението за регистрация да му се изпратят срещу заплащане на такса.

Член 18

Поддържане на промишления дизайн в изменен вид

1. Ако в съответствие с член 25, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 6/2002 регистриран промишлен дизайн на Общността се поддържа в изменен вид, промишленият дизайн на Общността в изменения си вид се вписва в Регистъра и се публикува в Бюлетин на промишлените дизайни на Общността.

2. Поддържането на промишлен дизайн в изменен вид може да включва частичен отказ от права, който да не надхвърля 100 думи, от страна на притежателя или вписване в Регистъра на промишлените дизайни на Общността на съдебно решение или решение на службата, което постановява частична недействителност на правото върху промишления дизайн.

Член 19

Промяна в името или адреса на притежателя или на неговия регистриран представител

1. Промяна в името или адреса на притежателя, която не е последица от прехвърляне на регистриран промишлен дизайн, се вписва в Регистъра по искане на притежателя.

2. Искането за промяна на името или адреса на притежателя следва да съдържа следното:

а) регистрационния номер на промишления дизайн;

б) името и адреса на притежателя, както са вписани в Регистъра. Ако притежателят е получил идентификационен номер от Службата, достатъчно е да се посочи този номер заедно с името на притежателя;

в) означение на променените име и адрес на притежателя в съответствие с член 1, параграф 1, буква б);

г) ако притежателят е посочил представител, името и служебния адрес на представителя в съответствие с член 1, параграф 1, буква д).

3. За искането, посочено в параграф 2, не се заплаща такса.

4. При промяна на името или адреса по отношение на две или повече заявления на един и същи притежател може да се подаде само едно заявление.

5. Ако изискванията, посочени в параграфи 1 и 2, не са изпълнени, Службата съобщава на заявителя за нередностите. Ако нередностите не са отстранени в рамките на посочения от Службата срок, Службата отхвърля молбата.

6. Параграфи 1—5 се прилагат mutatis mutandis за името или адреса на регистрирания представител.

7. Параграфи 1—6 се прилагат mutatis mutandis за заявленията за промишления дизайн на Общността. Промените се вписват в досиетата, свързани със заявленията за промишления дизайн на Общността, съхранявани в службата.

Член 20

Поправка на грешки и неточности в Регистъра и в публикацията на регистрацията

Когато регистрацията на промишлен дизайн съдържа грешка или неточност, за които е виновна службата, Службата коригира грешката или неточността служебно или по искане на притежателя. Ако заявлението е подадено от притежателя, се прилага член 19 mutatis mutandis . Такса за това заявление не се заплаща. Службата публикува направените поправки съгласно настоящия член.

ГЛАВА ІІІ

ПОДНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА

Член 21

Нотифициране за изтичане на регистрацията

Най-малко шест месеца преди изтичане на регистрацията, Службата информира притежателя и всяко лице, което притежава права, вписани в Регистъра, включително лицензия по отношение на промишлен дизайн на Общността, че регистрацията приближава момента на изтичане. Липсата на нотификация не засяга изтичането на регистрацията.

Член 22

Подновяване на регистрацията

1. Заявката за подновяване на регистрацията следва да съдържа:

а) ако заявката е подадена от притежателя, се посочват неговото име и адрес в съответствие с член 1, параграф 1, буква б);

б) ако заявката е подадена от лице, изрично упълномощено от притежателя за това, се посочват името и адресът на същото лице и доказателство, че лицето е упълномощено да подаде заявката;

в) ако заявителят е назначил представител, името и служебния адрес на представителя в съответствие с член 1, параграф 1, буква д);

г) регистрационният номер;

д) в зависимост от случая, означение, че за подновяването е подадена заявка, включващо всички промишлени дизайни, покрити от множествена заявка или, ако заявлението за подновяване не обхваща всички тези промишлени дизайни, се посочват онези промишлени дизайни, за които се подава заявка за подновяване.

2. Таксите, дължими съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 6/2002 за подновяване на регистрацията, са следните:

а) такса за подновяване, която, в случаите, когато от множествена заявка са обхванати няколко промишлени дизайна, следва да е пропорционална на броя промишлени дизайни, обхванати от подновяването;

б) в зависимост от случая, допълнителната такса за забавено плащане на таксата за подновяване или закъсняло подаване на заявката за подновяване, съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 6/2002.

3. Когато заявка за подновяване е подадена в сроковете, посочени в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 6/2002, но не са изпълнени другите условия за подновяването, предвидени в същия член 13, както и в настоящия регламент, Службата инфоримира заявителя за тези нередности. Ако заявката е подадена от лице, изрично упълномощено от притежателя за това, притежателят на промишления дизайн получава копие от нотификацията.

4. Когато не е подадена заявка за подновяване или е подадена след изтичането на срока, предвиден съгласно член 13, параграф 3, второто изречение от Регламент (ЕО) № 6/2002, или в случай че таксите не са внесени или са внесени след изтичане на съответния срок, определен от службата, Службата констатира, че регистрацията е изтекла и нотифицира за това притежателя, и, в зависимост от случая, заявителя на подновяването и лицето, вписано в Регистъра като лице с права върху промишления дизайн. В случай на множествена регистрация, когато внесените такси са недостатъчни да покрият всички промишлени дизайни, за които е подадена заявка за подновяване, това определяне се прави само след като Службата установи за кои дизайни се предполага, че ще бъдат обхванати от внесената сума. Поради липсата на други критерии за определяне за кои промишлени дизайни следва да се покрият, Службата подрежда промишлените дизайни по реда на номерата, в който те са представени в съответствие с член 2, параграф 4. Службата констатира, че регистрацията е изтекла по отношение на всички промишлени дизайни, за които таксите за подновяване не са внесени или не са внесени в пълен размер.

5. Ако направената съгласно параграф 4 констатация е окончателна, Службата заличава промишления дизайн от Регистъра считано от деня, следващ този, в който изтича съществуващата регистрация.

6. Ако таксите за подновяване, предвидени съгласно параграф 2, са внесени, но регистрацията не е подновена, внесените такси се възстановяват.

ГЛАВА ІV

ПРЕХВЪРЛЯНЕ, ЛИЦЕНЗИИ И ДРУГИ ПРАВА, ПРОМЕНИ

Член 23

Прехвърляне

1. Заявка за регистриране на прехвърляне съгласно Регламент (ЕО) № 6/2002 следва да съдържа:

а) регистрационния номер на промишления дизайн на Общността;

б) подробни данни за новия притежател съгласно член 1, параграф 1, буква б);

в) когато не всички промишлени дизайни, обхванати от множествена заявка, са включени в прехвърлянето, подробни данни за регистрираните промишлени дизайни, за които се отнася прехвърлянето;

г) документи, надлежно установяващи прехвърлянето;

2. Заявката може да съдържа, в зависимост от случая, името и служебния адрес на представителя на новия притежател в съответствие с член 1, параграф 1, буква д).

3. Заявката се счита за подадено само след внасянето на предвидената такса. В случай, че таксата не е внесена или не е внесена в пълен размер, Службата нотифицира заявителя по съответния начин.

4. Следното представлява достатъчно доказателство за прехвърляне съгласно параграф 1, буква г):

а) заявката за регистриране на прехвърлянето е подписана от регистрирания притежател или негов представител и от правоприемника или от негов представител; или

б) заявката, ако е подадена от правоприемника, се придружава от декларация, подписана от регистрирания притежател или негов представител, че той е съгласен с регистрирането на правоприемника; или

в) заявката се придружава от формуляр или документ за извършено прехвърляне, подписан от регистрирания притежател или негов представител, както и от правоприемника му или негов представител.

5. Когато не са спазени условията, приложими по отношение на регистрацията на прехвърляне, Службата нотифицира заявителя за нередностите. В случай, че нередностите не бъдат отстранени в рамките на срока, определен от службата, последната отхвърля заявката за регистриране на прехвърлянето.

6. За два или повече регистрирани вида промишлен дизайн на Общността може да се подаде само едно заявление за регистрация на прехвърляне, при условие че регистрираният притежател и правоприемникът са едни и същи във всеки от случаите.

7. Параграфи от 1 до 6 се прилагат, с необходимите изменения, за прехвърлянето на заявки за регистрирани промишлени дизайни на Общността. Прехвърлянето се вписва в поддържаните от Службата досиета, които се отнасят за заявката за промишлен дизайн на Общността.

Член 24

Регистриране на лицензии и други права

1. Член 23, параграф 1, букви а), б) и в) и член 23, параграфи 2, 3, 5 и 6 се прилагат mutatis mutandis за регистрацията на предоставянето или прехвърлянето на лицензия, за регистрацията на учредяване или прехвърляне на вещно право върху регистриран промишлен дизайн на Общността, както и за регистрацията на мерките на принудително изпълнение. Въпреки това, когато регистриран промишлен дизайн на Общността е предмет на дело за обявяване в несъстоятелност, искът на компетентния национален орган за вписване в Регистъра в този смисъл, не е основание за внасяне на такса. В случай на множествена регистрация всеки регистриран промишлен дизайн на Общността може, отделно от останалите, да бъде предмет на лицензия, на вещно право, на принудително изпълнение или на производство за обявяване в несъстоятелност.

2. Когато регистриран промишлен дизайн на Общността е получил лицензия за част от Общността или за ограничен срок, в заявлението за регистрация на лицензията следва да се посочи тази част от Общността или срокът, за който е предоставена лицензията.

3. Когато условията, приложими за регистрирането на лицензии или други права, предвидени в членове 29, 30 или 32 от Регламент (ЕО) № 6/2002, в параграф 1 от настоящия член и в други приложими членове от настоящия регламент, не са изпълнени, Службата нотифицира заявителя за нередностите. Ако нередностите не са отстранени в срока, определен от службата, последната отхвърля заявката за регистрация.

4. Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis за лицензите и другите права, засягащи заявките за регистрирани промишлении дизайни на Общността. Лицензиите, вещните права и мерките на принудително изпълнение се вписват в поддържаните от Службата досиета, които се отнасят за заявката за промишлен дизайн на Общността.

5. Искането за неизключителна лицензия съгласно член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002 се подава в рамките на тримесечен срок, считано от датата на вписване на новия притежател в Регистъра.

Член 25

Специални разпоредби за регистриране на лицензия

1. Лицензия по отношение на регистриран промишлен дизайн на Общността се вписва в Регистъра като изключителна лицензия, ако притежателят на промишления дизайн или на лицензията поиска това.

2. Лицензия по отношение на регистриран промишлен дизайн на Общността се вписва в Регистъра като сублицензия, когато е предоставена от притежателя на лицензията, чиято лицензия е вписана в Регистъра.

3. Лицензия по отношение на регистриран промишлен дизайн на Общността се вписва в Регистъра като териториално ограничена лицензия, ако е предоставена за част от Общността.

4. Лицензия по отношение на регистриран промишлен дизайн на Общността се вписва в Регистъра като временна лицензия, ако е предоставена за ограничен срок.

Член 26

Заличаване или промяна в регистрацията на лицензии и други права

1. Регистрацията, извършена съгласно член 24, се заличава по искане на едно от заинтересованите лица.

2. Искането трябва да съдържа:

а) регистрационен номер на регистрирания промишлен дизайн на Общността или, в случай на множествена заявка, номерът на всеки промишлен дизайн; и

б) уточнения относно правото, чиято регистрация трябва да бъде заличена.

3. Молбата за заличаване регистрацията на лицензия или на друго право се счита за подадена само след внасянето на изискваната такса. Ако таксата не е внесена или не е внесена в пълен размер, Службата нотифицира заявителя по съответния начин. Искането от страна на компетентна национална власт за заличаване на регистрация, когато регистриран промишлен дизайн на Общността е предмет на дело за обявяване в неплатежоспособност, не е основание за плащането на такса.

4. Заявката се придружава от документи, показващи, че регистрираното право е отпаднало, или декларация на лицензията или на притежателя на друго право в смисъл, че същият е съгласен за заличаване на регистрацията.

5. Когато изискванията за заличаване на регистрацията не са изпълнени, Службата нотифицира заявителя за нередностите. Ако нередностите не бъдат отстранени в рамките на срока, определен от службата, същата отхвърля заявката за заличаване на регистрацията.

6. Параграфи 1, 2, 4 и 5 се прилагат mutatis mutandis за заявката за промяна на регистрацията, извършена съгласно член 24.

7. Параграфи от 1 до 6 се прилагат mutatis mutandis за вписванията, извършени съгласно член 24, параграф 4.

ГЛАВА V

ОТКАЗ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Член 27

Отказ

1. Декларацията за отказ съгласно член 51 от Регламент (ЕО) № 6/2002 трябва да съдържа:

а) регистрационния номер на регистрирания промишлен дизайн на Общността;

б) името и адреса на притежателя в съответствие с член 1, параграф 1, буква б);

в) ако е посочен представител, името и адреса на представителя в съответствие с член 1, параграф 1, буква д);

г) ако е обявен отказ само за някои промишлени дизайни, част от множествена регистрация, се посочват промишлените дизайни, за които е обявен отказът или промишлените дизайни, за които регистрацията трябва да остане;

д) ако, съгласно член 51, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 6/2002, относно регистрирания промишлен дизайн на Общността е заявен частичен отказ, представяне на променения промишлен дизайн в съответствие с член 4 от настоящия регламент.

2. Ако в Регистъра е вписано право на трето лице върху регистриран промишлен дизайн на Общността, достатъчно доказателство за неговото съгласие за отказа е декларация за съгласие за отказа, подписана от притежателя на това право или от негов представител. Ако е регистрирана лицензия, отказът от промишления дизайн се регистрира три месеца след датата, на която притежателят представи пред Службата документи, че е информирал лицензополучателя за своето намерение за отказ от промишления дизайн. Ако притежателят представи пред Службата доказателства, че преди изтичането на този период лицензополучателят е дал своето съгласие, отказът се регистрира незабавно.

3. Ако правото върху регистриран промишлен дизайн на Общността е предмет на иск пред съда съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 6/2002, декларация за отказ, подписана от лицето, което претендира това право, или от негов представител, се счита за достатъчно доказателство за неговото съгласие за отказа.

4. Ако не са изпълнени изискванията, приложими за отказа, Службата съобщава нередностите на заявителя . Ако недостатъците не бъдат отстранени в рамките на срока, определен от Службата, Службата отхвърля вписването на отказа в Регистъра.

Член 28

Искане за обявяване на недействителност

1. Искането, подадено в Службата за обявяване за недействителност съгласно член 52 от Регламент (ЕО) № 6/2002 съдържа:

а) по отношение на регистриран промишлен дизайн на Общността, за който се иска обявяване на недействителност:

i) регистрационния му номер;

ii) името и адреса на притежателя;

б) по отношение на основанията, посочени в искането:

i) декларация, уточняваща основанието, в подкрепата на искането за обявяване на недействителност;

ii) освен това, в случай на искане в съответствие с член 25, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 6/2002, представянето на подробностите, определящи предходния промишлен дизайн, на който се основава искането за обявяване на недействителност и който показва, че заявителят има правото да се позовава на предходния промишлен дизайн като основание за недействителност съгласно член 25, параграф 3 от същия регламент;

iii) освен това, в случай на искане в съответствие с член 25, параграф 1, буква д) или е) от Регламент (ЕО) № 6/2002, представянето на подробностите, определящи отличителния знак или произведение, защитено с авторско право, на което се основава искането за обявяване на недействителност, и подробности, показващи, че заявителят е притежателят на по-ранното право съгласно член 25, параграф 3 от този регламент;

iv) освен това, в случай на искане в съответствие с член 25, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 6/2002, представянето на сведения по този въпрос така, както са посочени в настоящия член, както и сведения, показващи, че искането е подадено от физическото лице или образуванието, засегнато от неправомерното използване съгласно член 25, параграф 4 от настоящия регламент;

v) когато основанията за недействителност се основават на факта, че регистрираният промишлен дизайн на Общността не отговаря на изискванията, посочени в членове 5 или 6 от Регламент (ЕО) № 6/2002, маркировката и възпроизвеждането на предишните промишлени дизайни, което би могло да стане пречка за новостта или оригиналния характер на регистрирания промишлен дизайн на Общността, както и документите, доказващи съществуването на тези по-ранни промишлени дизайни;

vi) посочване на факти, доказателства и аргументи, представени в подкрепа на това искане;

в) по отношение на заявителя:

i) неговото име и адрес в съответствие с член 1, параграф 1, буква б);

ii) ако заявителят е назначил представител, името и служебния адрес на представителя в съответствие с член 1, параграф 1, буква д);

iii) освен това, в случай на подаване на искане в съответствие с член 25, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 6/2002, сведения, показващи, че искането е подадено от лице или лица със съответните правомощия съгласно член 25, параграф 2 от същия регламент.

2. За искането се внася такса, предвидена в член 52, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002.

3. Службата информира притежателя относно регистрирането на искането за обявяване на недействителност.

Член 29

Езици, които се използват при производство за недействителност

1. Искането за обявяване на недействителност се подава на езика, на който се води производството съгласно член 98, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002.

2. Когато езикът на производството не е езика, използван при подаване на заявката, а притежателят е попълнил своите съображения на езика, използван при подаването на заявката, Службата се разпорежда за превод на тези съображения на езика на производството.

3. В срок от три години, считано от датата, определена в съответствие с член 111, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002, Комисията представя на Комитета, посочен в член 109 от Регламент (ЕО) № 6/2002, доклад за прилагането на параграф 2 от настоящия член и, ако това е подходящо, предложения за определяне на лимит за разноските, които прави Службата в това отношение, както е предвидено в член 98, параграф 4, четвърта алинея от Регламент (ЕО) № 6/2002.

4. Комисията може да реши да представи доклада и евентуалните предложения, упоменати в параграф 3, на по-ранна дата, а Комитетът ги обсъжда като приоритетен въпрос, ако разпоредбите в параграф 2 водят до несъответстващи разноски.

5. Когато доказателствата в подкрепа на искането не са представени на езика на производството за недействителност, заявителят прилага превод на тези доказателства на този език в срок от два месеца от представянето на това доказателство.

6. Когато лицето, искащо обявяване на недействителност, или притежателят информира Службата, в рамките на два месеца от получаването на съобщението, посочено в член 31, параграф 1 от настоящия регламент, че те са се споразумели да използват различен език в съответствие с член 98, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 6/2002, лицето, искащо обявяване на недействителност, е длъжно, ако искането не е подадено на този език, да представи превод на искането на този език в срок от един месец от горепосочената дата.

Член 30

Отхвърляне на искането за обявяване на недействителност поради недопустимост

1. Ако Службата намери, че искането за обявяване на недействителност не отговаря на член 52 от Регламент (ЕО) № 6/2002, на член 28, параграф 1 от същия регламент или на която и да било друга разпоредба от Регламент (ЕО) № 6/2002 или от настоящия регламент, Службата информира заявителя по съответния начин и го приканва да отстрани нередностите в рамките на посочен от нея срок. В случай че недостатъците не бъдат отстранени в рамките на посочения срок, Службата отхвърля искането поради недопустимост.

2. Когато Службата констатира, че изискваните такси не са внесени, същата информира заявителя по съответния начин и го информира също, че искането ще се счита за неподадено, ако изискваните такси не бъдат внесени в рамките на посочения срок. В случай че изискваните такси бъдат внесени след изтичането на посочения срок, те се връщат на заявителя.

3. Всяко решение за отхвърляне на искане за обявяване на недействителност съгласно параграф 1 се съобщава на заявителя. Когато в съответствие с параграф 2 искането се счита за неподадено, на заявителя се съобщава по съответния начин.

Член 31

Разглеждане на искането за обявяване на недействителност

1. В случай, че Службата не отхвърли искане за обявяване на недействителност в съответствие с член 30, същата съобщава това решение на притежателя и изисква от него да представи своите обяснения в рамките на срок, определен от Службата.

2. В случай, че притежателят не представи никакви обяснения, Службата може да основе своето решение за недействителността върху предишни доказателства.

3. За всички обяснения, представени от притежателя, се съобщава на заявителя, към когото Службата може да се обърне за отговор в рамките на срок, какъвто определи Службата.

4. Всички съобщения съгласно член 53, точка 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002, както и всички представени в тази връзка възражения, се изпращат на заинтересованите страни.

5. Службата може да покани страните да разрешат на спора по взаимно съгласие.

Член 32

Множество искания за обявяване на недействителност

1. Когато са подадени няколко искания за обявяване на недействителност за един и същи регистриран промишлен дизайн на Общността, Службата може да ги разгледа в едно общо производство. Службата може впоследствие да реши да не ги разглежда по този начин.

2. Ако в хода на предварителното разглеждане на едно или повече искания се установи, че регистрираният промишлен дизайн на Общността е недействителен, Службата може да прекрати другите производства за недействителност. Службата информира другите заявители за всяко релевантно решение, произнесено в хода на това производство.

3. След като решение, с което се обявява недействителността на промишлен дизайн, стане окончателно, исканията, по отношение на които е прекратено производството в съответствие с параграф 2, се считат за прекратени и заинтересованите заявители съответно се информират за това. Прекратяването на производствата поради този факт представлява липса на основание за произнасяне за целите на член 70, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002.

4. Службата възстановява 50 % от таксата за недействителност, посочена в член 52, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002, която се внася от всеки заявител, чието заявление се счита за прекратено в съответствие с параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член.

Член 33

Участие в производството на предполагаем нарушител

Когато, съгласно член 54 от Регламент (ЕО) № 6/2002, предполагаем нарушител, поиска да участва в производството, той се подчинява на съответните разпоредби на членове 28, 29 и 30 от настоящия регламент, и по- специално трябва да представи мотивирано становище и да внесе таксата, посочена в член 52, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002.

ГЛАВА VІ

ОБЖАЛВАНЕ

Член 34

Съдържание на жалбата

1. Жалбата трябва да съдържа:

а) името и адреса на лицето, което подава жалба в съответствие с член 1, параграф 1, буква б);

б) ако лицето, което подава жалбата, е назначило представител, името и служебния адрес на представителя в съответствие с член 1, параграф 1, буква д);

в) изявление, което посочва атакуваното решение, и степента, в която иска решението да бъде изменено или отменено.

2. Жалбата се подава на езика на производството, в което е било взето атакуваното решение.

Член 35

Отхвърляне на жалбата поради недопустимост

1. Ако жалбата не отговаря на изискванията на членове 55, 56 и 57 от Регламент (ЕО) № 6/2002 и член 34, параграф 1, буква в) и член 34, параграф 2 от настоящия регламент, отделението по жалбите я отхвърля поради недопустимост, освен ако всички недостатъци бъдат отстранени преди изтичането на съответния срок, определен в член 57 от Регламент (ЕО) № 6/2002.

2. Ако отделението по жалбите установи, че жалбата не отговаря на други разпоредби от Регламент (ЕО) № 6/2002 или на други разпоредби от настоящия регламент и, в частност, на член 34, параграф 1, букви а) и б), Комисията съответно информира лицето, което е подало жалбата, и изисква от него да отстрани установените нередности в рамките на срок, който същата определя. Ако нередностите не бъдат отстранени в определения срок, отделението по жалбите отхвърля жалбата поради недопустимост.

3. Ако таксата за жалбата е внесена след изтичането на срока за подаване на жалбата съгласно член 57 от Регламент (ЕО) № 6/2002, жалбата се счита, че не е била подадена, а таксата за жалбата се възстановява на лицето, което я е подало.

Член 36

Разглеждане на жалбите

1. Освен ако не е предвидено друго, разпоредбите относно производството пред инстанцията, постановила решението, срещу което е подадена жалбата, се прилагат mutatis mutandis за апелативното производство.

2. Решението на отделението по жалбите трябва да съдържа:

а) изявление, че е произнесено от отделението;

б) датата, на която е взето решението;

в) имената на председателя и другите членове на отделението по жалбите, взели участие в приемането на решението;

г) името на компетентен служител от регистратурата;

д) имената на страните и на техните представители;

е) списък на въпросите, по които предстои да се вземе решение;

ж) резюме на фактите;

з) мотиви на решението;

и) разпореждане на отделението по жалбите, включително в зависимост от случая, решението за поделяне на разноските.

3. Решението се подписва от председателя и другите членове на отделението по жалбите, както и от служителя от регистратурата на отделението по жалбите.

Член 37

Възстановяване на таксата за жалбата

Възстановяването на таксите за жалбата се определя в случай на междинно преразглеждане или когато отделението по жалбите прецени, че жалбата е допустима, ако това възстановяване е справедливо поради съществено процесуално нарушение. В случай на междинно преразглеждане, възстановяването се определя от инстанцията, чието решение се атакува, а в останалите случаи, от отделението по жалбите.

ГЛАВА VІІ

РЕШЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ НА СЛУЖБАТА

Член 38

Форма на решенията

1. Решенията на Службата са в писмена форма и в тях се посочват мотивите, на които те се основават. Когато производството пред Службата е устно, решенията могат да се издават също в устна форма. Впоследствие на страните се връчва решението в писмен вид.

2. Решенията на Службата, които подлежат на обжалване, се придружават от писмено съобщение, в което се посочва, че актът на обжалване задължително се подава в Службата в писмен вид в рамките на двумесечен срок, считано от датата на съобщаване на решението, подлежащо на обжалване. Съобщенията също следва да насочват вниманието на страните към разпоредбите на членове 55, 56 и 57 от Регламент (ЕО) № 6/2002. Страните не могат да се позовават на липсата на съобщение за възможността за производството за обжалване.

Член 39

Поправка на грешки в решенията

В решенията на Службата могат да се поправят само езикови грешки, грешки при транскрибиране и явни грешки. Същите се поправят от инстанцията, която е взела решението, служебно или по искане на една от заинтересуваните страни.

Член 40

Констатиране на загуба на права

1. В случай, че Службата открие, че загубата на какъвто и да било вид право произтича от Регламент (ЕО) № 6/2002 или от настоящия регламент, без да е било взето каквото и да било решение, Службата съобщава това на заинтересованото лице в съответствие с член 66 от Регламент (ЕО) № 6/2002 и обръща вниманието на това лице към средствата за обжалване, посочени в параграф 2 от настоящия член.

2. В случай, че заинтересованото лице счете, че констатацията на Службата не е основателна, лицето може, в срок от два месеца от съобщението, посочено в параграф 1, да поиска решение по въпроса от Службата. Такова решение се взема само ако Службата не е съгласна с лицето, което внася искането; в противен случай Службата изменя констатацията си и информира лицето, внесло искането за вземане на решение.

Член 41

Подпис, име, печат

1. Във всяко решение, съобщение или известие от Службата се посочва отделът или поделението на службата, както и името или имената на отговорния служител или служители. Те се подписват от служителя или служителите или вместо подпис на тях се поставя отпечатан или разпечатан щемпел на службата.

2. Председателят на Службата може да разреши за идентифицирането на отдела или поделението на Службата, както и на отговорния служител или служители, да се използват други средства, освен печата на Службата, когато решенията, съобщенията и известията се изпращат по факс или по друго съобщително средство.

ГЛАВА VІІІ

УСТНИ ПРОИЗВОДСТВА И СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

Член 42

Призовки за устни производства

1. Страните се призовават за устното производство, предвидено в член 64 от Регламент (ЕО) № 6/2002, като тяхното внимание са насочва към параграф 3 от настоящия член. В призовката се посочва срок за явяване след един месец най- малко, освен ако страните не се съгласят на по-кратък срок.

2. При призоваването Службата обръща внимание върху точките, които, по нейно мнение, следва да бъдат обсъдени с цел да бъде взето решение.

3. Ако редовно призована страна не се яви в устното производство пред Службата като призована, производството може да продължи без тази страна.

Член 43

Разследване от страна на Службата

1. Ако Службата прецени, че е необходимо да се изслушат устните показания на страните, на свидетели и експерти или да се извърши проверка, тя взима решение за тази цел, като обявява средствата, с които възнамерява да получи доказателства, свързаните със случая факти, които предстои да се докажат, както и датата, часа и мястото на разглеждането или проверката по случая. Ако страна поиска устни показания от свидетелите и експертите, с решение на Службата се определя срока, в рамките на който страната, подала искането, трябва да доведе до знанието на Службата имената и адресите на свидетелите и експертите, които страната иска да бъдат изслушани.

2. Срокът за явяване, даден в призовката на страна, свидетел или експерт за даване на показания, трябва да бъде най-малко един месец, освен ако те не се съгласят на по-кратък срок. Призовката трябва да съдържа:

а) извлечение от решението, посочено в параграф 1, първа алинея, в което се посочват в частност датата, часът и мястото на нареденото разглеждане и изложение на фактите, по отношение на които предстои да бъдат изслушани страните, свидетелите и експертите;

б) имената на страните по делото и посочване на правата, на които свидетелите или експертите могат да се позовават, съгласно член 45, параграфи 2 до 5.

Член 44

Назначаване на експерти

1. Службата решава в каква форма трябва да се представи докладът, съставен от експерта, който тя посочи.

2. Условията по отношение на експерта включват следното:

а) точно описание на задачата на експерта;

б) срок за представяне доклада на експерта;

в) имената на страните по делото;

г) посочване на правата, на които експертът може да се позовава, съгласно член 45, параграфи 2, 3 и 4.

3. На страните се представя копие от всеки писмен документ.

4. Страните могат да искат отвод на експерт на основание на некомпетентност или на същите основания, на каквито може да се иска отвод на разследващо лице или на член на отдела или на отделението по жалбите съгласно член 132, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 40/94[3]. Съответният отдел на Службата се произнася по възражението.

Член 45

Разноски по вземането на показания

1. Вземането на показанията от Службата може да зависи от внасяне на депозит в Службата от страната, която е внесла искане за вземане на показания, като сумата на депозита се определя въз основа на оценка на разноските.

2. Свидетелите и експертите, които са призовани от Службата, и се явяват пред нея, имат право на възстановяване на пътни и дневни разноски в разумни граници. Службата може да им даде аванс за тези разноски. Първото изречение се прилага също и за свидетелите и експертите, които се явяват пред Службата без да са получили призовка от нея и които са дали устни показания като свидетели или като експерти.

3. Свидетелите, които имат право на възстановяване на разноски съгласно параграф 2, имат право също и на подходящо обезщетение за пропуснати приходи, като на експертите се дава правото да получават хонорари за техните услуги. Тези плащания се правят в полза на свидетелите и експертите, след като те са приключили със задълженията или задачите си в случаите, когато такива свидетели или експерти са призовани от Службата по нейна собствена инициатива.

4. Сумите и авансите за разноски, които предстои да се изплатят съгласно параграфи 1, 2 и 3, се определят от председателя на Службата и се публикуват в Официален вестник на Службата. Сумите се изчисляват на същата база, на каквато се изчисляват и обезщетенията и възнагражденията, които служебните лица получават, а именно по степени А 4 до А 8, както е определено в Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и в приложение VІІ към този Правилник.

5. Окончателното задължение по дължими или изплатени суми съгласно параграфи 1—4 е на:

а) Службата, когато Службата, по собствена инициатива, е сметнала за необходимо да изслуша устните показания на свидетели или експерти; или

б) засегнатата страна, когато тази страна е внесла искане за вземане на устни показания от свидетели или експерти, с изключение на решението за пропорционално разпределяне и определяне на разноските съгласно членове 70 и 71 от Регламент (ЕО) № 6/2002 и член 79 от настоящия регламент. Страната, посочена в буква б) от първа алинея, възстановява на Службата всички надлежно изплатени авансово суми.

Член 46

Протокол от устни производства и от вземане на доказателства

1. При провеждане на устни производства, както и при събиране на доказателства се съставя протокол, съдържащ по-важното от заседанието и при взетите устни показания, съответните изказвания, направени от страните, свидетелствата на страните, свидетелите и експертите и резултатите от всяка проверка.

2. Протоколът от показанията на свидетел, експерт или страна се прочита на глас или се предава на лицето, така че лицето да може да го прегледа. В протокола се отбелязва, че тази формалност е спазена и че лицето, което е дало показания, е одобрило протокола. Когато не е получено одобрението на лицето, следва да се отбележат неговите възражения.

3. Протоколът се подписва от заетото лице, който го е съставило, и от заетото лице, който е провело устното заседание или е събрало доказателства.

4. На страните се осигурява по едно копие от протокола.

5. По искане на страните Службата им осигурява транскрипция на записите от устните разисквания, написан на машина текст от същите или друга машинно- четивна форма. Издаването на транскрипция на тези записи се заплаща, като плащането покрива разноските, направени от Службата за изработването на такава транскрипция. Сумата, която следва да се заплати, се определя от председателя на Службата.

ГЛАВА ІХ

НОТИФИЦИРАНЕ

Член 47

Общи разпоредби относно нотифицирането

1. При провеждане на производство в Службата всички нотификации, които предстои да се направят от Службата, приема формата на оригинален документ, на негово копие, заверено или подпечатано от Службата с щемпел или на компютърна разпечатка с такъв щемпел. Копията на документи, издавани от самите страни, не изискват такава заверка.

2. Нотификацията се прави:

а) по пощата в съответствие с член 48;

б) чрез връчване в съответствие с член 49;

в) чрез поставяне в пощенска кутия в Службата в съответствие с член 50;

г) по факс или чрез други технически средства в съответствие с член 51;

д) чрез публично нотифициране в съответствие с член 52.

Член 48

Нотифициране по пощата

1. Решенията, свързани със срокове като жалби, призовки и други документи, определени от председателя на Службата, се отправят във вид на препоръчани писма с обратна разписка. Решенията и съобщенията с други срокове се изпращат като препоръчани писма, освен ако председателят на Службата не определи друго. Всички други съобщения се изпращат като обикновена поща.

2. Нотификациите за адресати, които нямат нито домашен адрес, нито основен служебен адрес, нито са се установили в Общността, и които не са посочили представител в съответствие с член 77, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002, се отправят като обикновена поща, като документът, за който се изисква нотифициране, се адресира до последния известен на Службата адрес на адресата. Нотифицирането се счита за извършено след като писмото се отправи по пощата.

3. Когато нотифицирането се осъществява с препоръчано писмо със или без обратна разписка, се счита за доставено на адресата на десетия ден след изпращането му по пощата, освен ако писмото не е успяло да достигне до адресата или е достигнало до него на по-късна дата. В случай на спор, Службата е тази, която установява дали писмото е достигнало до мястото на предназначението си, както и датата, на която писмото е достигнало до адресата, според случая.

4. Нотифицирането с препоръчано писмо със или без обратна разписка се счита за осъществено дори и адресатът да откаже да приеме писмото.

5. До размера, който не се покрива от параграфи 1—4, се прилага законът на държавата, на чиято територия е направено нотифицирането.

Член 49

Нотифициране чрез връчване

Нотифицирането може да се осъществи на територията на Службата чрез връчване на документа на адресата, който е длъжен при връчването да потвърди получаването му.

Член 50

Нотифициране чрез депозиране в пощенска кутия в Службата

Нотифицирането на адресати, за които са предвидени пощенски кутии в Службата, може да се осъществи чрез поставяне на документа в пощенската кутия. В досиетата се внася писмено известие за поставянето. На документа следва да се означи датата на поставянето. Нотифицирането се счита за осъществено на петия ден след поставянето на документа в пощенската кутия в Службата.

Член 51

Нотифициране по факс и чрез други технически средства

1. Нотифицирането по факс се осъществява, като се изпраща или оригиналът, или копие от документа, за който предстои да се изпрати нотифициране, както е предвидено в член 47, параграф 1. Детайлите по изпращането се определят от председателят на Службата.

2. Условията и редът на нотифициране чрез други технически средства се определят от председателя на Службата.

Член 52

Публично нотифициране

1. В случай, че адресът на адресата не може да бъде установен или ако нотифицирането съгласно член 48, параграф 1 се е оказало невъзможно след втори опит от страна на службата, нотифицирането се осъществява чрез публично разпространено известие. Това известие се публикува най-малко в Бюлетин на промишлените дизайни на Общността.

2. Председателят на Службата определя как публичното известие следва да се разпространи и определя началото на срока с продължителност от един месец, след изтичането на който за документа се счита, че е бил нотифициран.

Член 53

Нотифициране на представителите

1. В случай, че е посочен представител или когато заявителят, който е посочен на първо място в обща заявка, се счита за общ представител съгласно член 61, параграф 1, нотификациите се адресират до посочения или общия представител.

2. В случай, че са посочени няколко представители за една-единствена заинтересувана страна, е достатъчно да се изпрати нотифициране само до един от тях, освен ако не е указан специфичен служебен адрес съгласно член 1, параграф 1, буква д).

3. В случай, че няколко заинтересувани страни са посочили един общ представител, е достатъчно да се изпрати нотифициране до общия представител за един-единствен документ.

Член 54

Нередности при нотифициране

Когато даден документ е достигнал до адресата и, в случай че Службата не е в състояние да докаже, че същият е надлежно нотифициран или ако не са спазени разпоредбите, свързани с нотифицирането му, за документа се счита, че е изпратено известие на датата, посочено от Службата за дата на получаване.

Член 55

Нотифициране за документи, в случай че са налице няколко страни

За документите, които се издават от страните и съдържат съществени предложения, както и за декларация за изтегляне на съществено предложение, се изпраща известие до другите страни, за да са в течение относно това. Нотифицирането може да се отмени там, където документът не съдържа нови искания и въпросът е готов за вземане на решение.

ГЛАВА Х

СРОКОВЕ

Член 56

Изчисляване на сроковете

1. Сроковете се определят в години, месеци, седмици или дни.

2. Срокът започва да тече, считано от деня, следващ датата, на която е настъпило съответното събитие, като събитието представлява или процесуално действие или изтичане на друг срок. Когато процесуалното действие е нотифициране, съответното събитие представлява получаването на предизвестения документ, освен ако не е предвидено друго.

3. Когато срокът се изразява като една година или известен брой години, същият изтича през съответната следваща година, през месеца със същото име, на деня със същото число, каквото е числото и на месеца и деня, на който е настъпило съответното събитие. Когато съответният месец няма такова число, срокът изтича на последния ден от този месец.

4. Когато срокът се изразява като един месец или известен брой месеци, същият изтича на съответния следващ месец, на деня със същото число, каквото е числото на деня, на който е настъпило съответното събитие. Когато денят, на който е настъпило съответното събитие, е бил последният ден на даден месец, или когато съответният следващ месец няма такова число, срокът изтича на последния ден от този месец.

5. Когато срокът се изразява като една седмица или известен брой седмици, същият изтича на съответната следваща седмица, на деня със същото наименование, каквото е наименованието на деня, на който е настъпило съответното събитие.

Член 57

Продължаване на сроковете

1. Когато в Регламент (ЕО) № 6/2002 или в настоящия регламент се предвижда срока да се определя от Службата, този срок трябва, тогава когато заинтересованата страна е на адрес или основното място на дейност на същата страна, или седалището на същата страна е в рамките на Общността, да бъде не по-малко от един месец, или, тогава когато тези условия не са изпълнени, не по-малко от два месеца и не повече от шест месеца. Когато се окаже подходящо с оглед на условията, Службата може да продължи определения срок, в случай че такова продължение бъде поискано от засегнатата страна въз основа на искане, представено преди изтичането на първоначалния срок от време.

2. Когато са налице две или повече страни, Службата може да разпореди продължаване на даден срок от време по споразумение на другите страни.

Член 58

Изтичане на срокове в особени случаи

1. В случай, че даден срок от време изтича на деня, на който Службата не е отворена за получаване на документи или на който, поради причини, различни от посочените в параграф 2, обикновената поща не се доставя по местоположението на Службата, срокът от време се продължава до първия следващ ден, на който Службата е отворена за получаване на документи и на който се доставя обикновена поща. Дните, в които Службата не е отворена за получаване на документи, се определят от председателя на Службата преди началото на всяка календарна година.

2. В случай че даден срок от време изтича на ден, на който е налице общо прекъсване или последващо объркване на пощенските пратки в държава- членка, или между държава-членка и Службата, срокът се продължава до първия ден, следващ края на периода на прекъсването или объркването, за страни, чийто адрес или регистрирано място на дейност са разположени в заинтересованата държава или които са посочили представители с място на дейност в същата държава. В случай че заинтересованата държава-членка е държавата, в която е разположена Службата, първата алинея се прилага за всички страни. Срокът, посочен в първа алинея, се определя от председателя на Службата.

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis за сроковете, предвидени от Регламент (ЕО) № 6/2002 или от настоящия регламент, в случай че предстои да се осъществяват транзакции с компетентната власт по смисъла на член 35, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 6/2002.

4. В случай че извънредно обстоятелство, като например природно бедствие или стачка, прекъсне или внесе объркване в нормалното функциониране на Службата, в резултат на което съобщителните връзки от Службата до страните, отнасящи се до изтичането на даден срок от време, бъдат забавени, онези актове, които следва да бъдат изпълнени в рамките на такъв срок, могат все пак да бъдат изпълнени и да са действителни в рамките на един месец от нотифицирането за закъсняващата съобщителна връзка. Датата на началото и на края на всяко такова прекъсване или объркване се определя от председателя на Службата.

ГЛАВА ХІ

СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ОТКАЗ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРИНУДИТЕЛНО ПРОИЗВОСТВО ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ СУМИ

Член 59

Спиране на производство

1. Производството пред Службата се спира в следните случаи:

а) в случай на смърт или недееспособност на заявителя или на притежателя на регистриран промишлен дизайн на Общността, или на лицето, упълномощено по националното право да действа от негово име;

б) в случай, че заявителят или притежателят на регистриран промишлен дизайн на Общността, в резултат на съдебно производство срещу негова собственост, е възпрепятстван поради юридически съображения да продължи производства пред Службата;

в) в случай на смърт или недееспособност на представител на заявителя или на притежателя на регистриран промишлен дизайн на Общността или възпрепятстване на същия поради юридически причини в резултат на съдебно производство срещу негова собственост да продължи производството пред Службата. Доколкото посочените в първа алинея, буква а) събития не засягат упълномощаването на представителя, посочен съгласно член 78 от Регламент (ЕО) № 6/2002, производството се прекъсват само след заявление, внесено от такъв представител.

2. Когато в случаите, посочени в параграф 1, първа алинея, буква а) и б), Службата е била информирана за самоличността на лицето, упълномощено да продължи производството пред службата, Службата съобщава на това лице и на всички заинтересувани трети лица, че производството се възобновява, считано от датата, която се определя от Службата.

3. В случая, посочен в параграф 1, буква в), производството се възобновява, тогава когато Службата бъде информирана за посочването на нов представител на заявителя или когато Службата е информирала другите страни относно съобщението за посочването на нов представител на притежателя на промишления дизайн. В случай, че три месеца след началото на прекъсването на производството Службата не е информирана за посочването на нов представител, същата съобщава този факт на заявителя или на притежателя на регистрирания промишлен дизайн на Общността:

а) когато член 77, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002 е приложим, че заявката за промишлен дизайн на Общността се счита за изтеглена, ако информацията не се представи в рамките на два месеца след нотифицирането за това съобщение; или

б) когато член 77, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002 не е приложим, че производството със заявителя или притежателя ще бъде възобновено, считано от датата на нотифицирането за това съобщение.

4. Сроковете, различни от срока за внасяне на такси за подновяване, в сила по отношение на заявителя или притежателя на регистриран промишлен дизайн на Общността от датата на прекъсване на производството, започва отново, считано от деня, на който е възобновено производството.

Член 60

Отказ за започване на принудително производство по възстановяване на дължими суми

Председателят на Службата може да откаже производство по принудително възстановяване на всяка дължима сума там, където сумата, която следва да се възстанови, е минимална или където такова възстановяване е твърде несигурно.

ГЛАВА ХІІ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 61

Посочване на общ представител

1. В случай, че е налице повече от един заявител, а в заявката за регистриран промишлен дизайн на Общността не се посочва име на общ представител, заявителят, чието име фигурира в заявката като първо, се счита, че е общ представител. При все това, в случай че един от заявителите има задължението да посочи професионален представител, за такъв представител ще се счита общият представител, освен ако заявителят, чието име фигурира в заявката като първо, също е посочил професионален представител. Първата и втората алинеи се прилагат mutatis mutandis по отношение на трети страни, които действат заедно при внасяне на заявление за декларация за недействителност, както и по отношение на съвместни притежатели на регистриран промишлен дизайн на Общността.

2. В случай, че в течение на производството се осъществи прехвърляне в полза на повече от едно лице, а тези лица не са посочили общ представител, се прилага параграф 1. В случай, че такова заявление не е възможно, Службата изисква от такива лица да посочат общ представител в рамките на два месеца. Ако на това искане не бъде отговорено, общ представител се посочва от Службата.

Член 62

Пълномощни

1. Практикуващите юристи и професионалните представители, регистрирани в списъците, водени в Службата съгласно член 78, параграф 1, букви б) или в) от Регламент (ЕО) № 6/2002, могат да подадат в Службата подписано пълномощно за включване в досиетата. Такова пълномощно се подава, в случай че Службата изрично го изисква или, когато са налице няколко страни по производството, в които представителят действа пред Службата, това се изисква изрично от една от страните.

2. Служителите, действащи от името на физически или юридически лица по силата на член 77, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 6/2002, подават в Службата подписано пълномощно за включване в досиетата.

3. Пълномощното може да бъде вписано на всеки от официалните езици на Общността. Същото може да покрива едно или повече заявления или регистрирани промишлени дизайни на Общността, или може да бъде във формата на генерално пълномощно, по силата на което на представителя се дава възможност да действа по отношение на всички производства пред Службата, по които лицето, което е издало пълномощното, е страна.

4. Когато, съгласно параграфи 1 или 2, следва да се регистрира пълномощно, Службата определя точно срок от време, в рамките на който такова пълномощно следва да се регистрира. В случай, че пълномощното не бъде регистрирано в срок, производството продължава с представеното лице. За всички процесуални действия, различни от регистриране на пълномощно, които се предприемат от представителя, се счита, че не са били предприети, ако представеното лице не ги одобри. Заявката по смисъла на член 77, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002 остава незасегнато.

5. Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат към документ, с който се оттегля пълномощно.

6. Всеки представител, който е спрял да бъде упълномощен, продължава да бъде разглеждан като представител, докато за прекратяването на неговото пълномощно бъде съобщено на Службата.

7. Освен ако не са налице някакви разпоредби за противното, съдържащи се в дадено пълномощно, същото не се прекратява пред Службата след смъртта на лицето, което го е издало.

8. Когато една и съща страна е посочила няколко представители, те могат независимо от каквито и да било разпоредби за противното, съдържащи се в техните пълномощни, да действат както колективно, така и индивидуално.

9. Пълномощното на асоциация на представители се счита за пълномощно на всеки представител, който може да докаже, че практикува в рамките на тази асоциация.

Член 63

Представителство

Всяко нотифициране или друго съобщение, адресирано от Службата до надлежно упълномощен представител, следва да има същата сила каквато би имало, в случай че е адресирано до представеното лице. Всяко съобщение, адресирано до Службата от надлежно упълномощен представител, следва да има същата сила каквато би имало, в случай че би изхождало от представеното лице.

Член 64

Изменения на специалния списък на професионалните представители по въпросите за промишлените дизайни

1. Вписването на професионален представител в специалния списък по въпросите за промишлените дизайни, така както е изяснено в член 78, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002, се заличава по искане на професионалния представител.

2. Вписването на професионален представител се заличава автоматично:

а) в случай на смърт или юридическа неспособност на професионалния представител;

б) в случаите, в които професионалният представител е престанал да бъде гражданин на държава-членка, освен ако председателят на Службата е разпоредил освобождаване по силата на член 78, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕО) № 6/2002;

в) в случаите, в които мястото на търговска дейност или местоработата на професионалния представител е престанало да бъде на територията на Общността;

г) в случаите, в които професионалният представител е престанал да притежава правата и пълномощията, споменати в член 78, параграф 4, буква в), първото изречение от Регламент (ЕО) № 6/2002.

3. Вписването на професионален представител се отменя от самата Служба в случаите, в които неговите пълномощия да представя физически или юридически лица пред Службата за промишлени дизайни на Бенелюкс или централната служба за индустриална собственост на държава-членка, така както е посочено в член 78, параграф 4, буква в), първото изречение от Регламент (ЕО) № 6/2002, са били отменени.

4. Лице, чието вписване е било заличено след внасяне на искане съгласно член 78, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 6/2002, се възстановява в списъка на професионалните представители, ако условията за заличаването са престанали да съществуват.

5. Службата за промишлени дизайни на Бенелюкс и централните служби за индустриална собственост на заинтересуваните държави-членки, там където те са осведомени за това, незабавно да информират Службата за всякакви събития, свързани с изложеното в параграфи 2 и 3.

6. Измененията и допълненията в специалния списък на професионалните представители по въпросите на промишлените дизайни се публикуват в Официален вестник на Службата.

ГЛАВА ХІІІ

ПИСМЕНИ СЪОБЩЕНИЯ И ФОРМУЛЯРИ

Член 65

Съобщения в писмен вид или чрез други средства

1. С изключение на изложеното в параграф 2, заявленията за регистрация на промишлен дизайн на Общността, както и всяко друго заявление или декларация, предвидени съгласно Регламент (ЕО) № 6/2002, наред с всички останали съобщения, адресирани до Службата, се представят, както следва:

а) чрез представяне на подписан оригинал на въпросния документ на Службата по пощата, с лично доставяне или по всякакъв друг начин; приложенията към представените документи не е необходимо да бъдат подписани;

б) чрез изпращане на подписан оригинал по факса в съответствие с член 66; или

в) чрез изпращане съдържанието на съобщението с електронни средства в съответствие с член 67.

2. Когато заявителят се ползва от възможността, предвидена от член 36, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 6/2002 за регистриране на мостра от промишления дизайн, заявката и мострата се представят в Службата в една пощенска пратка във формата, предписана в параграф 1, буква а) от същия член. В случай, че заявката и мострата или мострите, в случай на серийно заявление, не бъдат представени в една пощенска пратка, Службата няма да даде дата за вписване, докато не се получи и последният артикул по силата на член 10, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 66

Съобщение по факс

1. Когато заявление за регистрация на промишлен дизайн на Общността се представя по факс, а в заявката се съдържа репродукция на промишления дизайн съгласно член 4, параграф 1, която не отговаря на изискванията на този член, изискваната репродукция, подходяща за регистрация и публикация, се представя в Службата в съответствие с член 65, параграф 1, буква а). Когато репродукцията се получава в Службата в рамките на срок от един месец, считано от датата на получаване на факса, заявката се счита за получено в Службата на датата, на която е получен факсът. Когато репродукцията е получена в Службата след изтичането на този срок от време, заявката се счита, че е било получено от Службата на датата, на която е получена репродукцията.

2. Когато съобщение, получено по факса, е непълно или нечетливо, или когато Службата има основателни съмнения по отношение на точността на предаването, Службата информира изпращача по съответния начин и го подканя, в рамките на срок от време, който се определя от Службата, да изпрати отново оригинала по факс или да представи оригинала в съответствие с член 65, параграф 1, буква а). В случаите, в които на такова искане е отговорено в рамките на определения срок от време, датата на получаване на повторно изпратения факс или на оригинала се счита за дата на получаване на първоначалното съобщение, при положение че, когато недостатъкът засяга даването на дата за регистриране на заявление за вписване на промишлен дизайн на Общността, се прилагат разпоредбите относно датата за регистриране. В случаите, в които на такова искане не е отговорено в рамките на определения срок от време, съобщението се счита, че не е получено.

3. Всяко съобщение, изпратено до Службата по факс, се счита за надлежно подписано, ако изображението на подписа личи на разпечатката, получена на факса.

4. Председателят на Службата може да обуслови допълнителни изисквания за съобщителна връзка по факс, като например, каква техника да се използва, технически подробности по съобщителната връзка, както и методи за определяне на изпращача.

Член 67

Съобщителна връзка чрез електронни средства

1. Заявленията за регистриране на промишлен дизайн на Общността могат да се представят чрез електронни средства, включително представянето на промишления дизайн, и независимо от член 65, параграф 2 в случая с регистрирането на мостра. Условията се определят от председателя на Службата.

2. Председателят на Службата определя изискванията за съобщение чрез електронни средства, като например, каква техника да се използва, технически подробности по съобщителната връзка, както и методи за определяне на изпращача.

3. Когато съобщението се изпраща чрез електронни средства, член 66, параграф 2 се прилага mutatis mutandis.

4. Когато съобщението е изпратено на Службата посредством електронно средство, означението на името на изпращача ще се счита за равносилно на подпис.

Член 68

Формуляри

1. Службата предоставя безплатно формуляри за целите на:

а) подаване на заявка за регистриран промишлен дизайн на Общността;

б) внасяне нa заявка за коригиране на регистриран промишлен дизайн на Общността;

в) внасяне нa заявка за регистриране на прехвърляне и формуляр за прехвърляне, както и документ за прехвърляне, посочен в член 23, параграф 4;

г) внасяне нa заявка за регистриране на лицензия;

д) внасяне нa заявка за подновяване на регистрация на регистриран промишлен дизайн на Общността;

е) внасяне на заявка за обявяване на недействителност на регистриран промишлен дизайн на Общността;

ж) внасяне нa заявление за връщане в първоначално състояние (restitutio in integrum);

з) внасяне на жалба;

и) упълномощаване на представител във вид на индивидуално пълномощно и във вид на генерално пълномощно.

2. Службата може да предоставя и други формуляри за безплатно ползване.

3. Службата предоставя формулярите, изброени в параграфи 1 и 2, на всички официални езици на Общността.

4. Службата разполага формулярите в Службата за промишлени дизайни на Бенелюкс или в централните служби за промишлена интелектуална собственост на държавите-членки безплатно.

5. Службата предоставя и формуляри в машинно-четивна форма.

6. Страните в производството пред Службата следва да използват формулярите, предвидени от Службата, или копия от тези формуляри, или формуляри със същото съдържание и формат като на тези формуляри, например формулярите, създадени посредством електронна обработка на данните.

7. Формулярите могат да бъдат попълнени по такъв начин, че да позволяват автоматично влагане на съдържанието в компютър, например посредством разпознаване на символите или чрез сканиране.

ГЛАВА ХІV

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Член 69

Регистър за промишления дизайн на Общността

1. Регистърът може да се поддържа под формата на електронна база данни.

2. В Регистъра следва да се съдържат следните вписвания:

а) датата на регистриране на заявката;

б) регистрационният номер на заявката и регистрационния номер на всеки отделен промишлен дизайн, включен в множествена заявка;

в) датата на публикуване на регистрацията;

г) името, адресът и националността на заявителя и държавата на местожителството му или където се намира неговото седалище;

д) името и служебният адрес на представителя, различен от служител, действащ като представител в съответствие с член 77, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 6/2002; когато е налице повече от един представител, се вписва само името и адресът на първия поред представител, като след името е изписано „и др.“; а там, където е посочена асоциация от представители, се публикува само наименованието и адресът на асоциацията;

е) представянето на промишления дизайн;

ж) посочване на продуктите по техните названия, предшествано от номерата на класовете и подкласовете по Класификацията от Локарно и групирани по съответния подходящ начин;

з) данни от внесени обжалвания за приоритет по силата на член 42 от Регламент (ЕО) № 6/2002;

и) данни от претендиране за приоритет на изложение съгласно член 44 от Регламент (ЕО) № 6/2002;

й) там, където е приложимо, се цитира проектантът или проектантското звено съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 6/2002, или становище относно това, че проектантът или проектантското звено се отказва/т от правото да бъдат цитирани;

к) езикът, на който е регистрирана заявката, и вторият език, който заявителят е посочил в своето заявление съгласно член 98, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002;

л) датата на регистрация на промишления дизайн в Регистъра и регистрационният номер;

м) посочване на всякакви искания за отлагане на публикация по силата на член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 6/2002, като се посочва датата на изтичане на периода на отлагането;

н) посочване, че по силата на член 5 е била регистрирана мостра;

о) посочване, че по силата на член 1, параграф 2, буква а) е било регистрирано описание.

3. Допълнително към вписванията, изложени в параграф 2, в Регистъра следва да се съдържат следните вписвания, като за всяко се отбелязва датата на регистриране на такова вписване:

а) промени в името, адреса или националността на притежателя или на държавата, в която се намира местожителството или седалището на същия;

б) промени в името и служебният адрес на представителя, различен от представителя, включен в член 77, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 6/2002;

в) когато е посочен нов представител, името и служебният адрес на такъв представител;

г) посочване, че множествена заявка или регистрация е разделена на отделни заявки или регистрации по силата на член 37, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002;

д) известието за всички изменения в даден промишлен дизайн съгласно член 25, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 6/2002, включително, ако е приложимо, позоваване на направен отказ от права или съдебно решение или решение на Службата, в което се декларира частична недействителност на правото върху промишления дизайн, както и корекции на грешки и неточности съгласно член 20 от настоящия регламент;

е) посочване, че производството по предоставяне на права е започнало по силата на член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002, в който се засяга производството по правата;

ж) окончателно решение или друго прекратяване на производство съгласно член 15, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002, относно производството по правата;

з) промяна в собствеността съгласно член 15, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 6/2002;

и) прехвърляния съгласно член 28 от Регламент (ЕО) № 6/2002;

й) създаване или прехвърляне на вещно право съгласно член 29 от Регламент (ЕО) № 6/2002 и естеството на вещното право;

к) вземания за изпълнение по силата на член 30 от Регламент (ЕО) № 6/2002 и производство по несъстоятелност по силата на член 31 от настоящия регламент;

л) даване или прехвърляне на лицензия съгласно член 16, параграф 2 или член 32 от Регламент (ЕО) № 6/2002 и, когато е приложимо, типа лицензия съгласно член 25 от настоящия регламент;

м) подновяване на регистрация, съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 6/2002, и датата, от която е в сила;

н) запис от решение за изтичане на регистрация;

о) декларация за пълен или частичен отказ от притежателя съгласно член 51, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 6/2002;

п) датата на подаване на заявката или на подаване на насрещно искане за обявяване на недействителност в съответствие със, съответно, член 52 или член 86, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002;

р) датата на подаване на заявката или подаване на насрещно искане за обявяване на недействителност или всякакво друго прекратяване на производство в съответствие със, съответно, член 53 или член 86, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002;

с) посочване съгласно член 50, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002, че регистрираният промишлен дизайн на Общността се счита, че не е бил действителен от самото начало съгласно посоченото в този регламент;

т) отменяне на представител, вписан съгласно параграф 2, буква д);

у) изменяне или заличаване в Регистъра на положенията, упоменати в букви й), л) и м).

4. Председателят на Службата може да определя, че въпроси, различни от онези, които са споменати в параграфи 2 и 3, следва да се вписват в Регистъра.

5. Притежателят се нотифицира при всяка промяна в Регистъра.

6. С изключение на член 73, Службата, при поискване, предоставя заверени или незаверени извлечения от Регистъра срещу заплащане на такса.

ГЛАВА ХV

БЮЛЕТИН И БАЗА ДАННИ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ДИЗАЙНИ НА

ОБЩНОСТТА

Член 70

Бюлетин на промишлените дизайни на Общността

1. Службата определя честотата на публикуване на Бюлетин на промишлените дизайни на Общността и начина, по който ще се осъществява такова публикуване.

2. Без да се засягаат разпоредбите на член 50, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002 и с изключение на членове 14 и 16 от настоящия регламент, отнасящи се до отлагане на публикация, в Бюлетин на промишлените дизайни на Общността следва да се съдържат публикации за регистрации и публикации за вписвания, направени в Регистъра, както и други подробности, свързани с регистрациите на промишлени дизайни, публикуването на които е предвидено от Регламент (ЕО) № 6/2002 или от настоящия регламент.

3. Когато подробности, публикуването на които е предписано в Регламент (ЕО) № 6/2002 или в настоящия регламент, са публикувани в Бюлетина за промишлените дизайни на Общността, датата на изданието, показана на Бюлетина, се счита за дата на публикуването на подробностите.

4. Информацията, чието публикуване е предвидено в членове 14 и 16, там, където е подходящо, следва да се публикува на всички официални езици на Общността.

Член 71

База данни

1. Службата поддържа електронна база данни с подробностите от заявления за регистрация на промишления дизайн на Общността и вписвания в Регистъра. Службата може, въпреки ограниченията, предписани от член 50, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 6/2002, да предостави съдържанието на тази база данни за директен достъп или на CD-ROM, или във всякаква друга машинно-четивна форма.

2. Председателят на Службата определя условията за достъп до базата данни и начина, по който съдържанието на тази база данни може да бъде предоставено в машинно-четивна форма, включително таксите за такива действия.

ГЛАВА ХVІ

ПРОВЕРКА НА ДОСИЕТА И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОСИЕТА

Член 72

Части от досието, изключени от проверка

Частите от досието, които се изключват от проверка съгласно член 74, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002, са както следва:

а) документи, свързани с изключване или възражение съгласно член 132 от Регламент (ЕО) № 40/94, като за разпоредбите от този член се счита, че за тази цел се прилагат като се внесат съответните изменения в регистрирания промишлен дизайн на Общността и в заявленията относно същите;

б) проекторешения и мнения, както и всички останали вътрешни документи, използвани за изготвянето на решения и мнения;

в) части от досието, относно които засегнатата страна е показала специален интерес да се съхраняват поверителни преди да бъде внесена заявката за проверка на досиетата, освен ако проверката на такава част от досието е оправдана от първостепенни законни интереси на страната, предизвикала проверката.

Член 73

Проверка на Регистъра на промишлените дизайни на Общността

Когато регистрацията е предмет на отлагане на публикация съгласно член 50, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002:

а) достъпът до Регистъра за лица, различни от притежателя, се ограничава до името на притежателя, името на всеки представител, датата на внасяне и регистриране, картотечния номер на заявката и посочването, че публикацията е отложена, освен в случаите, в които е внесено искане от страна на притежателя или негов представител;

б) заверените или незаверените извадки от Регистъра съдържат единствено името на титуляра, името на който и да е представител, датата на представяне и регистриране, номер на преписката на заявлението и обозначението за отлагането на публикацията, с изключение на случаите, в които заявката е подадена от притежателя или представителя му.

Член 74

Процедури за проверка на досиета

1. Проверката на досиета на регистрирани промишлени дизайни на Общността е или на оригиналния документ, или на копия на същия, или на техническите средства за съхраняване, в случай че досиетата се съхраняват по този начин. Искането за проверка на досиетата не се счита за внесено, докато не бъде заплатена изискваната такса. Начините за проверка се определят от председателя на Службата.

2. Когато проверката на досиетата е свързана със заявление за регистриран промишлен дизайн на Общността или с регистриран промишлен дизайн на Общността, който е предмет на отлагане на публикация, която, бидейки предмет на такова отлагане, е била отказана преди или при изтичането на този период от време или която, по силата на член 50, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002, се счита, че от началото не е имала действието, посочено в този регламент, в искането следва да се съдържа посочване и доказателство за това, че:

а) заявителят или притежателят на промишлен дизайн на Общността е дал съгласие за проверката; или

б) лицето, поискало проверката, е доказало правен интерес от проверката на досието, в частност там, където заявителят или притежателят на промишлен дизайн на Общността е заявил, че след като промишленият дизайн е регистриран, той ще се позове на правата по него срещу лицето, поискало проверката.

3. Проверката на досиетата се осъществява на територията на Службата.

4. При поискване проверка на досиетата може да се осъществи посредством издаване на копия на документи от досието. За такива копия се заплаща такса.

5. При поискване Службата издава заверени или незаверени копия от заявката за регистриран промишлен дизайн на Общността или от онези документи от досието, от които могат да се направят копия, съгласно параграф 4, и след заплащане на такса.

Член 75

Съобщаване на информация, съдържаща се в досиетата

С изключение на ограниченията, предвидени в член 74 от Регламент (ЕО) № 6/2002 и членове 72 и 73 от настоящия регламент, Службата, при поискване, може да съобщи информация от всяко досие на промишлен дизайн на Общността, за което е внесена заявка или за регистриран промишлен дизайн на Общността, за която се заплаща такса. При все това Службата може да поиска от заявителя да провери досието на място, ако счете, че това е целесъобразно с оглед на количеството информация, която да бъде предоставена.

Член 76

Съхранение на досиетата

1. Службата съхранява досиетата, свързани със заявленията за промишления дизайн на Общността и с регистрирани промишлени дизайни на Общността, за срок от време с продължителност поне пет години, считано от края на годината, през която:

а) заявката е отхвърлена или оттеглена;

б) регистрацията на регистриран промишлен дизайн на Общността изтича окончателно;

в) регистриран е пълен отказ от регистриран промишлен дизайн на Общността съгласно член 51 от Регламент (ЕО) № 6/2002;

г) регистрираният промишлен дизайн на Общността е окончателно отстранен от Регистъра;

д) регистрираният промишлен дизайн на Общността се счита, че не е имал действието, посочено в Регламент (ЕО) № 6/2002, съгласно член 50, параграф 4 от същия.

2. Председателят на Службата определя начина, по който се съхраняват досиетата.

ГЛАВА ХVІІ

АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 77

Обмяна на информация и съобщения между Службата и компетентните органи в държавите-членки

1. Службата и централните служби за индустриална собственост на държавите-членки и на Службата за промишлени дизайни на Бенелюкс, при поискване, си съобщават съответната актуална информация за регистрирането на заявления за регистрирани промишлени дизайни на Общността, промишлени дизайни от Бенелюкс или промишлени дизайни от съответните държави, както и информация относно производството, свързано с такива заявления и промишлени дизайни, регистрирани в резултат от това. Такива съобщения не следва да са предмет на ограниченията, предвидени в член 74 от Регламент (ЕО) № 6/2002.

2. Съобщенията между Службата и съдилищата или компетентните органи на държавите-членки, които възникват от приложението на Регламент (ЕО) № 6/2002 или на настоящия регламент, се осъществяват директно помежду им. Такова съобщение може да се осъществява също и посредством централните служби за индустриална собственост на държавите-членки или Службата за промишлен дизайн на Бенелюкс.

3. Разноските по отношение на съобщенията съгласно параграфи 1 и 2 са за сметка на институцията, осъществяваща съобщенията, които са освободени от такси.

Член 78

Проверка на досиетата от или чрез съдилищата или властите на държавите-членки

1. Проверката на досиетата, свързани с промишления дизайн на Общността, за които са внесени искания или на регистрирани промишлени дизайни на Общността от страна на съдилища или компетентни власти на държавите- членки, при положение че е поискана в такава форма, е проверка на оригинални документи или на копия от същите. Член 74 не се прилага.

2. Съдилищата или прокуратурите на държавите-членки могат, в течение на производството пред тях, да отварят досиета или копия на същите, изпратени от Службата, за проверка от трети страни. Такава проверка е предмет на член 74 от Регламент (ЕО) № 6/2002.

3. Службата не взима никаква такса за проверки съгласно параграфи 1 и 2.

4. По време на изпращане на досиетата или на копия от същите до съдилищата или прокуратурите на държавите-членки Службата посочва ограниченията, на които проверката на досиета, свързани с промишления дизайн на Общността, за които са внесени заявления, или на регистрирани промишлени дизайни на Общността, е предмет по силата на член 74 от Регламент (ЕО) № 6/2002 и член 72 от настоящия регламент.

ГЛАВА ХVІІІ

РАЗНОСКИ

Член 79

Пропорционално разпределение и определяне на разноските

1. Пропорционалното разпределение на разноските, съгласно член 70, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002, се определя в решение по заявление за обявяване на недействителност на регистриран промишлен дизайн на Общността или в решение по апелативна жалба.

2. Пропорционалното разпределение на разноските съгласно член 70, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002 се определя в решение по разноските, което се приема от отдела по недействителност или от апелативната комисия.

3. Към искането за определяне на разноските, съгласно член 70, параграф 6, първото изречение от Регламент (ЕО) № 6/20021, се прилага сметка за разноските заедно с подкрепящи доказателства. Искането е допустимо само ако решението, по отношение на което се изисква определяне на разноските, е окончателно. Разноските могат да бъдат определени, след като се установи тяхната правдоподобност.

4. Искането, съгласно член 70, параграф 6, второто изречение от Регламент (ЕО) № 6/20021, за преразглеждане на решение за вписване на определени разноски, в което се излагат основанията, на които се основава, следва да се регистрира в Службата в рамките на един месец, считано от датата на нотифицирането за одобряването на разноските. Същото не се счита за вписано, докато не се плати таксата за преразглеждане сумата на разноските.

5. Отдела за обявяване на недействителност или апелативната комисия, според случая, взимат решения по искането, посочено в параграф 4, без устно производство.

6. Таксите, които се поемат от загубилата страна по силата на член 70, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002, се ограничават до таксите, разноските за които са направени от другата страна за заявката за обявяване на недействителност, и/или по обжалването.

7. Съществените за производството и действително направените от спечелилата страна разноски се поемат от загубилата страна в съответствие с член 70, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на основата на следните максимални стойности:

а) пътни разноски на едната страна за отиване и връщане между местожителството или мястото на стопанска дейност и мястото, където се провеждат заседанията или където се взимат показанията, както следва:

i) стойността на билет за влак първа класа, включително обичайните транспортни добавки там, където общото разстояние по железница не превишава 800 km;

ii) стойността на самолетен билет за туристическа класа там, където общото разстояние по железница превишава 800 km или където в маршрута се включва и прекосяване на море;

б) дневни за едната страна, равни на дневната издръжка за служебни лица, имащи степен от А 4 до А 8, съгласно изложеното в член 13 от приложение VІІ към Правилник за длъжностните лица на Европейските общности;

в) пътни разноски на представителите по смисъла на член 78, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002, както и на свидетелите и експертите, наред с разноските, предвидени в буква а);

г) дневни на представителите по смисъла на член 78, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002, както и на свидетелите и експертите, наред с разноските, предвидени в буква б);

д) разноски, възникнали при взимането на показания под формата на разпитване на свидетели, мнения на експерти или проверка — до 300 EUR на производство;

е) представителни разноски, по смисъла на член 78, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002:

i) на заявителя в производство, свързано с недействителност на регистриран промишлен дизайн на Общността до 400 ЕUR;

ii) на притежателя в производство, свързано с недействителност на регистриран промишлен дизайн на Общността до 400 EUR;

iii) на жалбоподателя в апелативно производство до 500 EUR;

iv) на ответник по апелативно производство до 500 EUR;

ж) там, където спечелилата страна е представена от повече от един представител, по смисъла на член 78, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002, загубилата страна поема разноските, посочени в букви в), г) и e) само за едно такова лице;

з) загубилата страна не е задължена да възмездява на успешната страна никакви разноски, разноски и такси освен онези, които са посочени в точките от а) до ж). Когато взимането на свидетелски показания в някое от производствата, засегнати в първа алинея, буква е), включва разпитването на свидетели, мнения на експерти или проверка, се дава допълнителна сума за представителни разноски до 600 EUR на производство.

ГЛАВА ХІХ

ЕЗИЦИ

Член 80

Заявления и декларации

Без да се засяга предвиденото в член 98, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002:

а) всяко заявление или декларация, свързани със заявка за регистриран промишлен дизайн на Общността, могат да се вписват на езика, който е използван при регистриране на заявката или на втория език, посочен от заявителя в неговото заявление;

б) всяко заявление или декларация, различно от искане за обявяване на недействителност по силата на член 52 от Регламент (ЕО) № 6/2002, или декларация за отказ по силата на член 51 от същия регламент, свързано с регистриран промишлен дизайн на Общността, може да бъде вписано на един от езиците на Службата;

в) тогава, когато е използван някой от формулярите, предоставен от Службата по силата на член 68, такива формуляри могат да се използват на всеки от официалните езици на Общността, при условие че формулярът е попълнен на един от езиците на Службата, доколкото се отнася до текстовите елементи.

Член 81

Писмено производство

1. Без да се засяга член 98, параграфи 3 и 5 от Регламент (ЕО) № 6/2002, и освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, при писменото производство пред Службата, дадена страна може да използва всеки от езиците на Службата. В случай, че избраният език не е езикът на производството, страната представя превод на този език в рамките на едномесечен срок считано от датата на представяне на оригиналния документ. Когато заявителят за регистриран промишлен дизайн на Общността и единствена страна по производство пред Службата, а езикът, използван за вписване на заявката за регистриран промишлен дизайн на Общността, не е един от езиците на Службата, може да се впише и превод на втория език, посочен от заявителя в неговото заявление.

2. Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, документите, които ще се използват в производството през Службата, могат да бъдат регистрирани на всеки официален език на Общността. Когато езикът на такива документи не е езикът на производството, Службата може да поиска да се представи превод в рамките на период, който се определя от Службата, на такъв език, или по избор на страната по производството, на който и да е език на Службата.

Член 82

Устно производство

1. Всяка страна по устно производство пред Службата може, вместо езика на производството, да използва един от другите официални езици на Общността, при условие че същата страна се разпореди за устен превод на езика на производството. Когато устното производство се провежда в рамките на производство, в което се разглежда заявление за регистрация на промишлен дизайн, заявителят може да използва или езика на заявката, или втория език, посочен от заявителя.

2. При устно производство относно заявление за регистрация на промишлен дизайн, персоналът на Службата може да използва езика, на който е написано заявлението, или вторият език, посочен от заявителя. Във всички останали производства персоналът на Службата може, вместо езика на производството, да използва един от другите официални езици на Общността, при условие че страната или страните по производството се съгласи/съгласят на такова използване.

3. С оглед на взимане на свидетелски показания, при изслушването на която и да е от страните, свидетел или експерт, който не може да се изразява адекватно на езика на производството, може да използва който и да е от официалните езици на Общността. Когато взимането на показания е решено след искане на страна по производството, при изслушването на страните, свидетелите или експертите, които се изразяват на езици, различни от езика на производството, могат да бъдат изслушани само при условие че страната, която е внесла искането, се е разпоредила за превод на този език. При производство, засягащо заявление за регистрация на промишлен дизайн, вместо езика на заявката може да се използва вторият език, посочен от заявителя. При всички производства със само една страна, по искане на съответната страна, Службата може да разреши отклонение от разпоредбите на настоящия параграф.

4. В случай, че страните и Службата се споразумеят по такъв въпрос, на устното производство може да се използва всеки от официалните езици на Общността.

5. Ако е необходимо, Службата може да се разпореди за своя сметка относно превод на езика на производството, или, там, където е подходящо, на другите си езици, освен ако такъв превод не е отговорност на някоя от страните по производството.

6. Изказванията на персонала на Службата, на страни по производството и на свидетели и експерти, направени на един от езиците на Службата по време на устна процедура, се вписват в протокола на езика, който е използван. Изказванията, направени на всеки друг език, се вписват на езика на производството. Корекциите в заявленията за или в регистрацията на промишлен дизайн на Общността се вписват в протокола на езика на производството.

Член 83

Заверка на преводите

1. Ако превод на какъвто и да е документ трябва да се регистрира, Службата може да поиска регистрирането, в рамките на срок, който се посочва от нея, на удостоверение, че преводът съответства на оригиналния текст. Когато удостоверението се отнася до превода на предишно заявление по силата на член 42 от Регламент (ЕО) № 6/2002, такъв срок от време следва да е не по- малко от три месеца след датата на вписване на заявката. Когато удостоверението не е регистрирано в рамките на този срок от време, документът са счита, че не е получен.

2. Председателят на Службата може да определи начина, по който се заверяват преводите.

Член 84

Законна автентичност на преводите

При липса на доказателства за противното, Службата може да приеме, че даден превод съответства на съответния оригинален текст.

ГЛАВА ХХ

РЕЦИПРОЧНОСТ, ПРЕХОДЕН ПЕРИОД И ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Член 85

Публикуване във връзка с реципрочността

1. Ако е необходимо, председателят на Службата поисква от Комисията да запита дали държава, която не е страна по Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост или по Споразумение за създаване на Световната търговска организация, предоставя реципрочен режим по смисъла на член 41, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 6/2002.

2. В случай, че Комисията определи, че се предоставя реципрочен режим в съответствие с параграф 1, Службата публикува комюнике в този смисъл в Официален вестник на Европейските общности.

3. Член 41, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 6/2002 се прилага от датата на публикуването в Официален вестник на Европейските общности на съобщението, споменато в параграф 2, освен ако в съобщението не се посочва друга дата, от която да е приложимо. Член 41, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 6/2002 престава да бъде приложим, считано от датата на публикуването в Официален вестник на Европейските общности на съобщението на Комисията, в което да се посочва, че вече не се прилага реципрочен режим, освен ако в съобщението не се посочва друга дата, от която да е приложимо.

4. Съобщенията, посочени в параграфи 2 и 3, следва да бъдат публикувани също и в Официалния вестник на Службата.

Член 86

Преходен период

1. Всяко заявление за регистрация на промишлен дизайн на Общността, регистрирано не повече от три месеца преди датата, определена съгласно член 111, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002, се означава от Службата с датата на регистрацията, определена съгласно тази разпоредба и с действителната дата на получаване на заявката.

2. С оглед на заявката приоритетният период от шест месеца, предвиден от членове 41 и 44 от Регламент (ЕО) № 6/2002, се изчислява считано от датата, определена съгласно член 111, параграф 2 от същия регламент.

3. Службата може да издаде разписка на заявителя преди датата, определена съгласно член 111, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002.

4. Службата може да проучи заявката преди датата, определена съгласно член 111, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002, и да се свърже със заявителя с оглед отстраняването на всякакви недостатъци преди тази дата. Всякакви решения с оглед на такива заявления могат да се вземат само след тази дата.

5. Когато датата на получаване на заявление за регистриране на промишлен дизайн на Общността от Службата, в централната служба за промишлена интелектуална собственост на държава-членка или в Службата за промишлен дизайн на Бенелюкс, е преди започването на тримесечния период, посочен в член 111, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002, заявката се счита, че не е била регистрирана. Заявителят следва да бъде уведомен по съответния начин, а заявката следва да му се изпрати обратно.

Член 87

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2002 година.

За Комисията

Frederik BOLKESTEIN

Член на Комисията

[1] ОВ L 3, 5.1.2002 г., стр. 1.

[2] ОВ L 341, 17.12.2002 г., стр. 54.

[3] ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1

дизайн

Може да харесате още...