Регламент (ЕО) № 1831/2004 на Комисията от 21 октомври 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 930/2000 на Комисията

относно създаването на прилагащи правила, отнасящи се до селскостопанските растителни видове и избираемостта на сортовите наименования на и зеленчуковите видове

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете селскостопански растителни видове[1], и по- специално член 9, параграф 6 от него,

като взе предвид Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно продажбата на семена от зеленчукови растения[2], и по-специално член 9, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1) Директиви 2002/53/ЕО и 2002/55/ЕО на Съвета определят общи правила по отношение на избираемостта на сортовите наименования посредством препратка към член 63 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 година относно въвеждането на режим за защита на растителните сортове в Общността[3].

(2) Регламент (ЕО) № 930/2000 на Комисията[4] създаде подробни правила за прилагането на някои критерии, определени в член 63 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета по-специално по отношение на пречките за определянето на дадено сортово наименование.

(3) Като се отчитат промените, настъпили в областта на защитата на географските означения и на наименованията за произход за селскостопански продукти, както е определено в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета[5], и за измененията на процедурата пред Службата на Общността за растителните сортове, създадена с Регламент (ЕО) № 1239/95 на Комисията[6], подробните правила, въведени с Регламент (ЕО) № 930/2000 на Комисията, следва съответно да бъдат актуализирани.

(4) Уместно е, следователно, Регламент (ЕО) № 930/2000 на Комисията да бъде изменен.

(5) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семената и посадъчния материал за селското стопанство, градинарството и горското стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 930/2000 на Комисията се изменя, както следва:

1. В член 2 се добавят следните параграфи:

“2. В случай на предишно право на трета страна, взимащо формата на географско указание или наименование за произход на селскостопански продукти и хранителни стоки, използването на сортово наименование на територията на Общността ще се счита, че е възпрепятствано, ако това наименование представлява нарушение на член 13 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета7 по отношение на географското указание или наименованието за произход, защитено в дадената държава-членка или в Общността по силата на член 5, параграф 5, член 6 или бившия член 17 от същия регламент за стоки, които са идентични или сравняеми с въпросния растителен сорт.

3. Пречката, визирана в параграф 2, засягаща използването на сортово наименование, дължащо се на предишно право, може да бъде отстранена когато е получено писмено съгласие на притежателя на предишното право за използването на наименованието по отношение на сорта, при условие че такова съгласие не е свързано с въвеждането в заблуждение на обществото относно истинския произход на продукта.

2. В член 2, точка 2 става точка 4.

3. Член 3, параграф 1 се изменя, както следва:

“а) Буква а) се заменя със следния текст:

а) когато е под формата на “ измислено” име:

(i)състои се от една буква,

(ii) състои се от, или съдържа като отделен елемент, серия от букви, които не формират дума, която да бъде произнесена на официален език на Общността; когато, обаче, тази серия е установено съкращение, такова установено съкращение трябва да бъде ограничено до максимум две групи от три букви, разположени на всеки край на наименованието;

(iii) състои се от цифра, освен ако тази цифра е неразделна част от името, или когато тя показва, че сортът е или ще бъде един от цифровите серии сортове, свързани с техния начин на получаване;

(iv) състои се от повече от три думи или елементи, освен ако последователността на термините не го прави по-лесно разпознаваем или възпроизвеждащ се,

(v) състои се от или съдържа изключително дълга дума или елемент.

(vi) съдържа знак за пунктуация или друг символ, смес от главни и малки букви (освен когато първата буква е главна буква и останалата част от наименованието е с малки букви), горен индекс, долен индекс или шарка /рисунка/.”

б) в точка б), точка (v) се заменя със следния текст:

“(v) съдържа знак за пунктуация или друг символ, горен индекс, долен индекс или шарка (рисунка).”

4. В член 4, буква (а) се заменя със следния текст:

“а) “под “може да бъде объркан с” се подразбира, че обхваща inter alia сортово наименование, съдържащо разлика само от една единствена буква, или от ударение върху буквите, във връзка със сортовото наименование на сорт на тясно свързани видове, което официално е било прието за продажба на пазара на Общността, Европейското икономическо пространство или в договаряща се страна към Международната конвенция за защита на новите сортове растения, или е обект на право на растителен сорт в такива територии. Настоящата разпоредба не се прилага в случай, когато има разлика от една единствена буква в установено съкращение, представляващо самостоятелно съществуване на сортовото наименование, или когато разликата от една единствена буква е достатъчна, за да се различи ясно наименованието от другите сортови наименования. Настоящата разпоредба не се прилага също така и в случай, когато има разлика в две или повече букви, освен ако тези две букви просто са сменили местата си. Разликата от една цифра между числа (когато е позволено число във “измислено ”име) също не се смята за объркваща. Без да влиза в противоречие с разпоредбите на член 6, настоящата разпоредба не се прилага за сортово наименование под формата на кодово обозначение, ако референтното сортово наименование е еднакво с формата на кодовото обозначение. В случай на кодово обозначение, разликата само от една единствена буква, отличителен знак или цифра се счита, че е достатъчно различие между два кода. Празните пространства трябва да не се вземат предвид когато се сравняват наименования под формата на кодово обозначение.”

5. В член 5, буква б) се заличава.

6. Член 6 се изменя, както следва:

а) в буква д), точка (ii) се заменя със следния текст:

“(ii) ботаническото или общото наименование на видовете, в групата на селскостопанските растителни видове или на зеленчуковите растителни видове”, към която принадлежи сортът.”

б) в буква д) точка ІІІ)се заличава.

в) добавя се нова буква е със следния текст:

“включва географско наименование, което по всяка вероятност би въвело обществото в заблуждение както по отношение на характеристиките, така и на стойността на сорта.”

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Настоящият регламент не се прилага за сортови наименования, които са били предложени от заявителя пред компетентния орган за тяхно одобрение преди влизането в сила на настоящия регламент. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2004 година.

За Комисията:

David BYRNE

Член на Комисията

[1] ОВ L 193, 20.7.2002 г, стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1).

[2] ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1)..

[3] ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1650/2003 на Комисията от 18 юни 2003 година. (ОВL 245, 29.9.2003 г., стр. 28).

[4] ОВ L 108, 5.5.2000 г., стр. 3.

[5] ОВ L 208, 24.7.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 на Комисията (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

[6] ОВ L 121, 1.6.1995 г., стр. 37. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2181/2002 на Комисията (ОВ L 331, 7.12.2002 г., стр. 14).

[7] ОВ L 208, 27.7.1992 г., стр. 1. “

Може да харесате още...