Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията

от 13 декември 1995 година относно условията и приложението на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно търговската марка на Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно търговската марка на Общността[1], изменен с Регламент (ЕО) № 3288/94[2], и по-специално член 140 от него,

като има предвид, че с Регламент (ЕО) № 40/94 (наричан по-долу „Регламент“)се създава нова система от търговски марки, която позволява да се получи търговска марка, която да е валидна на цялата територия на Общността, като се подаде заявка до Бюрото за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки, схеми и модели), наричано по-долу „Бюрото“;

като има предвид, че за тази цел Регламентът съдържа необходимите разпоредби, регламентиращи реда за регистрация на търговската марка на Общността, както и управлението на търговските марки на Общността, реда за обжалване на решенията на Бюрото и реда за отнемане или анулиране на дадена търговска марка на Общността;

като има предвид, че член 140 на Регламента гласи, че условията за приложение на Регламента се определят с отделен регламент;

като има предвид, че регламентът за приложение следва да се приеме по реда на член 141 на Регламента;

като има предвид, че този регламент за приложение съответно урежда необходимите правила за изпълнение разпоредбите на регламента, отнасящ се до търговската марка на Общността;

като има предвид, че тези правила трябва да гарантират правилното и ефикасно протичане на процедурите пред Бюрото;

като има предвид, че съгласно член 116, параграф 1 на Регламента всички съставни елементи за заявка за търговска марка на Общността, така както тя е описана в член 26, параграф 1, и всякаква друга информация, чието публикуване се предписва с този регламент за приложение, следва да се публикуват на всички официални езици на Общността;

като има предвид, че не е необходимо самата търговска марка, имена, адреси, дати и друга подобна информация да се превеждат и публикуват на всички официални езици на Общността;

като има предвид, че Бюрото трябва да изготви стандартни формуляри на всички официални езици на Общността във връзка с разкриваните пред него процедури;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са съобразени със становището на учредения по силата на член 141 на Регламента комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Условията за приложение на Регламента са, както следва:

ГЛАВА ПЪРВА

РЕД ЗА ДЕПОЗИРАНЕ

Правило 1

Съдържание на заявката

1. Заявката за търговска марка на Общността трябва да съдържа:

а) заявление за регистрация на марката като търговска марка на Общността;

б) име, адрес и националност на заявителя, а така също държавата, на чиято територия е местоживеенето, седалището и професионалното занятие на заявителя. Физическите лица трябва да се посочват с тяхното/техните фамилно/и и собствено/и име/на. Юридическите лица, както и лицата, визирани в член 3 на Регламента, трябва да са посочени с официалното си наименование, евентуално с придобилото публичност съкращение; необходимо е също така да бъде посочено законодателството на държавата, под чиято юрисдикция се намират те. Евентуално могат да бъдат посочени техният телеграфен адрес, телекс:ен, телефонен и факс номер и всяка друга информация, необходима за осъществяване на телекомуникационна връзка. Желателно е да се посочва само един адрес на заявителя; в случай, че са посочени няколко адреса, единствен се взима под внимание адресът, поставен на първо място, освен ако заявителят е посочил един от тези адреси като служебен адрес;

в) списък на стоките и услугите, за които се отнася заявката за регистрация на търговската марка, в съответствие с правило 2;

г) изображение на марката в съответствие с правило 3;

д) ако заявителят е определил свой представител, име и професионален адрес на същия, в съответствие с точка б); ако представителят има няколко професионални адреса или ако заявителят е посочил няколко представителя, имащи различни професионални адреси, в заявката трябва да се посочи кой адрес следва да се използва като служебен адрес; в случай, че липсва такова уточнение, за служебен адрес ще се счита единствено посоченият на първо място адрес;

е) ако се позовава на приоритета на предходна заявка по силата на член 30 на Регламента — съответна декларация, в която трябва да бъдат упоменати датата, на която е направена тази заявка, и държавата, в която или за която тя е депозирана;

ж) ако се позовава на приоритета на изображението в изпълнение на член 33 на Регламента — съответна декларация, в която трябва да е упоменато наименованието на изображението и датата на първото представяне на стоките и услугите;

з) ако съгласно член 34 от Регламента се позовава на наличието на една или няколко по-стари търговски марки, регистрирани в дадена държава-членка, включително на търговска марка, регистрирана на територията на Бенелюкс или регистрирана по силата на международни договорености, валидни в дадена държава-членка (наричана по-долу „регистрирана по-стара марка“ в съответствие с изискванията на член 34 на Регламента), необходима е съответна декларация, в която да се посочва държавата-членка или държавите- членки, в които или за които е регистрирана по-старата марка, датата, на която съответната регистрация е придобила юридическа сила, регистрационният номер и стоките и услугите, за които марката е регистрирана;

и) където това е необходимо, декларация, указваща, че заявката е за регистрация на колективна търговска марка на Общността в съответствие с член 64 на Регламента;

й) указание на езика, на който е депозирана заявката, и на втория език в съответствие с член 115, параграф 3 на Регламента;

к) подпис на заявителя или на негов представител.

2. Заявката за колективна търговска марка на Общността може да включва условията за използването ѐ.

3. Заявката може да съдържа декларация на заявителя, съгласно която той се отказва от изключителни права върху даден елемент на търговската марка, който няма отличителен характер и който трябва да бъде посочен от заявителя.

4. Ако има няколко заявителя, желателно е в заявката да бъде посочен само един заявител или представител в качеството на общ представител.

Правило 2

Списък на стоките и услугите

1. При класифицирането на стоките и услугите се прилага общата класификация, предвидена в член 1 на Договора от Ница относно международната класификация на стоки и услуги за целите на регистрацията на търговските марки от 15 юни 1957 г., със съответните изменения и допълнения.

2. Списъкът на стоките и услугите трябва да бъде съставен така, че ясно да посочва тяхното естество и да даде възможност всяка стока и услуга да бъде включена само в един от класовете, съдържащи се в Класификацията от Ница.

3. Стоките и услугите като правило следва да се групират, като се използва моделът на Класификацията от Ница, като всяка група се предшества от номера на класа, към който принадлежи въпросната група стоки или услуги, и същевременно следва реда на представяне в самата класификация. 4. Класификацията на стоките и услугите се извършва изключително за административни цели. Ето защо, определени стоки и услуги не следва да се разглеждат като подобни поради факта, че попадат в един и същи клас на Класификацията от Ница и не могат да се считат за различаващи се една от друга въз основа на това, че попадат в различни класове на тази класификация.

Правило 3

Изображение на марката

1. В случай, че заявителят няма специални предпочитания по отношение на графичното изображение и цвета на търговската марка, същата следва да бъде представена в заявката в стандартен вида, например с букви, цифри, препинателни знаци, написани с печатна машина. Тя може да съдържа главни и малки букви и се публикува и регистрира от Бюрото в същия вид.

2. В случаите извън предвидените в точка 1, марката се изобразява на отделен лист, приложен към заявката. Този лист не трябва да превишава по размери формата DIN A4 (29,7 cm x 21 cm), като използваната за изображението повърхност (печатно поле) не трябва да надхвърля 26,2 cm х 17 cm. Отляво следва да се предвиди поле, отстоящо на минимум 2,5 cm от края на листа. Ако точното местоположение на марката не е известно, то следва да се укаже със забележката „горе“ върху всяко изображение. Изображението на марката трябва да бъде с такова качество, че да позволява нейното умаляване или уголемяване до размер, не по-голям от 8 cm широчина и 16 cm височина за публикуване в Бюлетина с търговските марки на Общността. Същевременно върху отделния лист, който следва да се депозира в четири екземпляра, трябва да са указани името и адресът на заявителя.

3. В случаите, в които се прилага точка 2, това изрично трябва да е упоменато в заявката. Същата може да съдържа описание на марката.

4. Ако се заявява регистрацията на триизмерна марка, това трябва изрично да е упоменато в заявката. Изображението трябва да представлява фотокопие или графично изображение на марката. То може да включва до шест различни пространствени перспективи на марката.

5. Ако се заявява регистрация на цветно изображение, това трябва изрично да е упоменато в заявката. Цветовете, от които е съставена марката, също трябва да се посочат. Предвиденото в точка 2 изображение трябва да включва цветно изображение на марката.

6. Президентът на Бюрото може да реши, че във връзка с изискванията на точка 2 изображението на марката може да бъде включено в текстовата част на самата заявка, а не в отделен лист, и че копията от изображението могат да бъдат по-малко от четири на брой.

Правило 4

Платими такси при депозирането на заявката

Платимата такса при депозирането на заявката включва:

а) една основна такса;

и

б) такса за всеки клас извън първите три, към който принадлежат стоките и услугите съгласно правило 2.

Правило 5

Депозиране на заявката

1. Бюрото отбелязва върху документите, от които е съставена заявката, датата на получаване и входящия номер на заявката. То е длъжно веднага да издаде на заявителя разписка, която трябва да включва поне входящия номер, изображение, описание или друго идентифициращо марката средство, естеството и броя на документите, както и датата на получаване на заявката.

2. В случай, че заявката е депозирана в централното бюро по индустриалната собственост на дадена държава-членка или в Представителството за търговските марки в Бенелюкс, в съответствие с член 25 на Регламента съответното бюро по регистрацията трябва да номерира с арабски цифри всички страници на заявката. Преди да препрати заявката, съответното бюро по регистрацията отбелязва върху документите датата на получаване и броя на страниците. Същото е длъжно веднага да издаде на заявителя разписка, в която трябва да са указани поне естеството на документите и техният брой, както и датата на получаване на заявката.

3. В случай, че Бюрото получи заявка чрез Централното бюро по индустриалната собственост на дадена държава-членка или чрез Представителството за търговските марки в Бенелюкс, то отбелязва върху заявката датата на получаване и входящия номер и веднага издава на заявителя, съгласно точка 1, второ изречение, разписка, сочеща датата на получаване в Бюрото.

Правило 6

Претенция за приоритет

1. Ако заявката се позовава, в съответствие с член 30 на регламента, на приоритета на една или няколко предходни заявки, заявителят разполага с тримесечен срок, считано от датата на депозиране, за да посочи входящия номер на предходната заявка и за да предостави копие от същата. Копието трябва да бъде заверено за вярност с оригинала от органа, получил предходната заявка, и да бъде придружено от удостоверение, издадено от същия орган, указващо датата на депозиране на предходната заявка.

2. Ако заявителят желае да се позове на приоритета на една или няколко предходни заявки, в съответствие с член 30 на регламента, след депозирането на заявката, декларацията за приоритета, указваща датата на предходната заявка и държавата, в която или за която тя е била депозирана, трябва да бъде представена в двумесечен срок, считано от датата на депозиране на заявката. Предвидените в точка 1 данни и доказателствено документи трябва да бъдат предоставени на Бюрото в тримесечен срок, считано от датата на получаване на декларацията за приоритета.

3. В случай, че езикът на предходната заявка не спада към езиците на Бюрото, същото приканва заявителя да представи в определения от него срок, който не може да бъде по-кратък от три месеца, превод на предходната заявка на един от тези езици.

4. Президентът на Бюрото може да реши да изиска от заявителя да предостави по-малко доказателствени документи в сравнение с посочените в точка 1, при условие че Бюрото може да се снабди с необходимата информация от други източници.

Правило 7

Приоритет на излагането

1. Ако заявката се позовава на приоритета на излагането по смисъла на член 33 от Регламента, заявителят разполага с тримесечен срок, считано от датата на депозиране, за да предостави удостоверение, издадено по време на изложението от органа, отговарящ за защитата на индустриалната собственост на тази изложба. Удостоверението трябва да декларира, че марката действително е била използвана за въпросните стоки или услуги, и да указва датата на откриване на изложението и датата на първата публична употреба, когато тя не съвпада с датата на откриване на изложението. То трябва да бъде придружено от описание на реалната употреба на марката, надлежно удостоверено то цитирания по-горе орган.

2. В случай, че заявителят желае да заяви приоритет на изложението след депозирането на заявката, декларацията за приоритета, указваща наименованието на изложението и датата на първото представяне на стоките или услугите, трябва да бъде предоставена в двумесечен срок, считано от датата на депозиране. Предвидените в точка 1 данни и доказателствени документи трябва да бъдат предоставени на Бюрото в тримесечен срок, считано от датата на получаване на декларацията за приоритета.

Правило 8

Позоваване на по-стара национална търговска марка

1. В случай на позоваване в заявката на една или няколко по-рано регистрирани търговски марки, в съответствие с член 34 на регламента, заявителят разполага с тримесечен срок, считано от датата на депозиране, за да представи копие от съответната регистрация. Това копие трябва да бъде заверено от компетентния орган, че отговаря на въпросната регистрация.

2. В случай, че заявителят желае да се позове на една или няколко по-рано регистрирани търговски марки, в съответствие с член 34 на регламента, след депозирането на заявката, декларацията за по-ранна марка, указваща държавата-членка или държавите-членки, в които или за които марката е регистрирана, датата, на която съответната регистрация е придобила юридическа сила, съответния регистрационен номер и стоките и услугите, за които марката е регистрирана, трябва да бъде предоставена в двумесечен срок, считано от датата на депозиране. Предвидените в точка 1 доказателства трябва да бъдат предоставени на Бюрото в тримесечен срок, считано от датата на получаване на декларацията за по-ранна марка.

3. В случай на позоваване на по-ранна марка, Бюрото е длъжно да информира Представителството за търговските марки в Бенелюкс или централното бюро по индустриалната собственост на съответната държава-членка.

4. Президентът на Бюрото може да реши да изиска от заявителя да предостави по-малко доказателствени документи в сравнение с посочените в точка 1, при условие че Бюрото може да се снабди с необходимата информация от други източници.

Правило 9

Преглед на изискванията за дата на депозиране и на формалните изисквания към депозирането

1. В случай, че заявката не отговаря на изискванията, за да ѐ бъде определена дата за депозиране:

а) тъй като тя не съдържа:

i) заявление за регистрация на марката като търговска марка на Общността;

ii) данни, идентифициращи заявителя;

iii) списък на стоките и услугите, за които е заявена регистрация на марката;

iv) изображение на търговската марка; или

б) тъй като основната такса за депозирането на заявката не е била изплатена на Бюрото в едномесечен срок, считано от датата на депозиране на заявката в Бюрото, или, в случай, че заявката е била депозирана в централното бюро по индустриалната собственост на дадена държава-членка или в Представителството за търговските марки в Бенелюкс, на този орган, Бюрото информира заявителя, че не може да бъде насрочена дата за депозиране поради тези пропуски.

2. В случай, че предвидените в точка 1 пропуски бъдат отстранени в двумесечен срок, считано от датата на получаване на уведомлението, датата на депозиране се определя от датата на отстраняване на всички пропуски. Ако пропуските не бъдат отстранени в този срок, заявката не се разглежда като заявка за търговска марка на Общността. Всяка евентуално заплатена такса се възстановява.

3. Ако след насрочването на дата за депозирането при прегледа се окаже, че:

а) не са изпълнени изискванията на правила 1, 2 и 3 или други формални изисквания към депозирането, предвидени в регламента или в настоящите правила;

б) не всички такси за отделните класове, предвидени в правило 4, буква б), във връзка с Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията[3] (наречен по-долу „Регламент за таксите“) са заплатени на Бюрото;

в) в случай, че е извършено позоваване на приоритет в съответствие с правила 6 и 7, било в заявката, било в двумесечен срок, считано от датата на депозиране, не са спазени останалите изисквания, предвидени в споменатото по-горе правило, или

г) в случай, че е извършено позоваване на по-ранна марка в съответствие с правило 8 било в заявката, било в двумесечен срок, считано от датата на депозиране, не са спазени останалите изисквания, предвидени в правило 8. Бюрото приканва заявителя да отстрани установените пропуски в определения от него срок.

4. Ако пропуските, предвидени в точка 3, буква а), не бъдат отстранени в предписания срок, Бюрото отхвърля заявката.

5. Ако незаплатените такси за отделни класове не бъдат изплатени, преди да изтече определеният срок, заявката се счита за оттеглена, освен ако е ясно за покриването на кой или на кои класове е предназначена изплатената сума. При липса на други критерии за определяне на класовете, за чието покриване е предназначена изплатената сума, Бюрото взима под внимание класовете по реда им в класификацията. Заявката се счита за оттеглена по отношение на онези класове, за които не са били изплатени полагащите се такси или същите са били само частично изплатени.

6. Ако пропуските, предвидени в точка 3, се отнасят до претенцията за приоритет, заявителят губи правото си на приоритет по отношение на тази заявка.

7. Ако пропуските, предвидени в точка 3, се отнасят до претенцията за предимство на по-стара национална търговска марка, заявителят губи правото си на предимство по отношение на тази заявка.

8. Ако пропуските, предвидени в точка 3, се отнасят само до някои стоки и услуги, Бюрото отхвърля заявката и отказва да признае правото на приоритет или правото на предимство само за тези стоки и услуги.

Правило 10

Разглеждане на условията, на които трябва да отговаря притежателят

Ако в съответствие с член 5 на Регламента заявителят не може да бъде притежател на търговска марка на Общността, Бюрото го информира за това и му посочва срок, в който заявителят може да оттегли своята заявка или да представи своите забележки. Ако заявителят не отстрани пречките за регистрацията, Бюрото отхвърля заявката.

Правило 11

Разглеждане на абсолютните основания за отказ

1. Ако търговската марка не може да бъде регистрирана по силата на член 7 на Регламента по отношение на всички или част от стоките или услугите, за които тя е заявена, Бюрото уведомява заявителя за основанията за този отказ, като определя срок, в който заявителят може да оттегли или промени заявката си или да представи своите забележки.

2. Ако, в съответствие с член 38, параграф 2 на Регламента, регистрацията на търговската марка на Общността зависи от декларирането на отказ от страна на заявителя от изключителни права върху онези елементи на търговската марка, които нямат отличителен характер, Бюрото информира за това заявителя, като привежда основанията и го приканва да представи съответна декларация в определения от него срок.

3. Ако заявителят не отстрани пречките за регистрацията или не изпълни условието, предвидено в точка 2, в предписания срок, Бюрото отхвърля изцяло или частично заявката.

Правило 12

Публикуване на заявката

Публикуваната заявка съдържа следните данни:

а) име и адрес на заявителя;

б) когато е необходимо, име и професионален адрес на посочения от заявителя представител, при условие че не се отнася за представител по смисъла на член 88, параграф 3, първо изречение на Регламента; ако са посочени повече от един представители, имащи един и същи професионален адрес, публикуват се само името и професионалният адрес на първия назован представител, следвани от думите „и други“; ако са посочени двама или повече представители с различни професионални адреси, публикува се само определеният по силата на правило 1, точка 1, буква е) служебен адрес; в случай на сдружение от представители съгласно правило 76, точка 9, публикуват се само името и професионалния адрес на сдружението;

в) изображението на търговската марка, придружено от данните и описанията, предвидени в правило 3; в случай на заявяване на регистрация на цветно изображение публикацията трябва да съдържа забележката „цветна“ и да посочва цвета или цветовете, от които е съставена марката;

г) списък на стоките и услугите, групирани по класове съгласно Класификацията от Ница, като всяка група се предшества от номера на класа от горната класификация, към който принадлежи групата стоки и услуги, и същевременно следва реда на представяне в самата класификация;

д) датата на депозиране и входящия номер;

е) когато е необходимо, данни, отнасящи се до претенцията за приоритет в съответствие с член 30 от Регламента;

ж) когато е необходимо, данни, отнасящи се до претенцията за приоритет на излагането в съответствие с член 33 от Регламента;

з) когато е необходимо, данни, отнасящи се до претенцията за предимство на по-стара национална търговска марка в съответствие с член 34 от Регламента;

и) когато е необходимо, декларация, че заявката е придобила отличителен характер вследствие на нейната употреба, в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламента;

й) когато е необходимо, декларация, че заявката се отнася за колективна търговска марка на Общността;

к) когато е необходимо, декларация, с която заявителят се отказва от всякакви изключителни права върху даден елемент от марката, в съответствие с правило 1, точка 3 или правило 11, точка 2;

л) езика, на който е депозирана заявката, и втория език, който заявителят е посочил в съответствие с член 115, параграф 3 на Регламента.

Правило 13

Промяна на заявката

1. Всяка молба за промяна на заявката, представена в съответствие с член 44 от Регламента, включва следните данни:

а) входящия номер на заявката;

б) име и адрес на заявителя, в съответствие с правило 1, параграф 1, буква б);

в) ако заявителят е посочил представител, името и професионалния адрес на последния, в съответствие с правило 1, параграф 1, буква д);

г) указание кой елемент на заявката трябва да бъде коригиран или изменен и коригирания или изменен вариант на този елемент;

д) ако изменението се отнася до изображението на марката, изображение на изменената марка в съответствие с правило 3.

2. Когато молбата за промяна на заявката е свързана с плащането на такса, тя се

счита за депозирана едва след плащането на тази такса. Ако същата не е платена или не е изцяло платена, Бюрото уведомява за това заявителя.

3. Ако не се изпълнят условията за промяна на заявката, Бюрото уведомява заявителя за установените пропуски. Ако тези пропуски не бъдат отстранени в определения от Бюрото срок, същото отхвърля молбата за промяна на заявката.

4. Ако изменението е публикувано в съответствие с член 44, параграф 2 на Регламента, правила от 15 до 22 се прилагат mutatis mutandis.

5. За изменението на един и същ елемент в няколко заявки, депозирани от един и същ заявител, същият може да подаде само една молба. Ако молбата за промяна на заявката е свързана с плащането на такса, последната трябва да бъде платена за всяка от заявките, които трябва да бъдат изменени.

6. Точки от 1 до 5 се прилагат mutatis mutandis по отношение на молбите за промяна на името или на професионалния адрес на посочен от заявителя представител. За тези молби не се полага плащането на такса.

Правило 14

Коригиране на грешки и неточности в публикациите

1. Ако публикацията на една заявка съдържа грешка или неточност по вина на Бюрото, последното коригира грешката или неточността по служебен път или по молба на заявителя.

2. В случай, че заявителят подаде предвидената в точка 1 молба, правило 13 се прилага mutatis mutandis. За тази молба не се полага плащането на такса.

3. Направените по силата на това правило корекции се публикуват.

4. Член 42, параграф 2 на Регламента и правила от 15 до 22 се прилагат mutatis mutandis в случай, че корекциите се отнасят до списъка със стоките или услугите или до изображението на марката.

ГЛАВА ВТОРА

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА УПОТРЕБАТА

Правило 15

Съдържание на писменото възражение

1. Възможно е да се направи възражение на основание съществуването на една или повече по-стари марки по смисъла на член 8, параграф 2 на Регламента (наричани по-долу „по-стари марки“) или на едно или повече други по-стари права по смисъла на член 8, параграф 4 на Регламента (наричани по-долу „по- стари права“).

2. Писменото възражение трябва да съдържа:

а) що се отнася до заявката, срещу която е подадено възражение:

i) входящия номер на заявката, срещу която е подадено възражението;

ii) указание на стоките и услугите, изброени в заявката за търговска марка на Общността, срещу които е подадено възражението;

iii) име на заявителя на търговската марка на Общността;

б) що се отнася до по-старата марка или по-старото право, на които се основава възражението:

i) ако възражението се основава на съществуването на по-стара марка, декларация за тази цел и забележка, че по-старата марка е търговска марка на Общността или указание на държавата-членка или държавите-членки, включително, когато е необходимо, Бенелюкс, където по-ранната марка е регистрирана или заявена, или, в случай, че по-старата марка е марка са международна регистрация, указание на държавата-членка или държавите- членки, включително, когато е необходимо, Бенелюкс, спрямо които се разпростира защитата на тази по-ранна марка;

ii) когато е необходимо, входящия номер или регистрационния номер, както и датата на депозиране, включително датата на приоритета на по-старата марка;

iii) в случай, че възражението се основава на съществуването на по-стара марка, добила широка публичност по смисъла на член 8, параграф 2, буква в) на Регламента, указание за тази цел и името на държавата-членка или държавите-членки, в които по-старата марка е широко известна;

iv) в случай, че възражението се основава на съществуването на по-стара марка, ползваща се с известност, в съответствие с член 8, параграф 5 на Регламента, указание за тази цел и указание на мястото, където по-старата марка е регистрирана или заявена съгласно подточка i);

v) в случай, че възражението се основава на съществуването на по-старо право, указание за тази цел и името на държавата-членка или държавите- членки, в които това право съществува;

vi) едно изображение и, когато това е необходимо, описание на по-старата марка или на по-старото право;

vii) стоките и услугите, за които по-старата марка е регистрирана или заявена или за които по-старата марка е широко известна, по смисъла на член 8, параграф 2, буква в) на Регламента, или се ползва с известност, в съответствие с член 8, параграф 5 на Регламента; като посочва всички стоки и услуги, за които по-старата марка е защитена, опониращата страна посочва също така стоките и услугите, на които се основава възражението;

в) що се отнася до опониращата страна:

i) в случай, че възражението е подадено от притежателя на по-старата марка или на по-старото право, неговото име и адрес, в съответствие с правило 1, параграф 1, буква б) и указание, че той е притежател на тази марка или на това право;

ii) в случай, че възражението е подадено от притежател на лиценз, неговото име и адрес в съответствие с правило 1, параграф 1, буква б), както и указанието, че той е оправомощен да направи възражението;

iii) в случай, че възражението е подадено от правоприемника на регистрирания притежател на търговската марка на Общността, който все още не е регистриран като нов притежател, указание за тази цел, както и името и адреса на опониращата страна, в съответствие с правило 1, параграф 1, буква б), и датата, на която заявката за регистрация на новия притежател е получена в Бюрото или, ако няма такава информация, датата, на която тя е била изпратена на Бюрото;

iv) в случай, че е направено възражение на основание съществуването на по-старо право от лице, което не е притежател на това право, името и адреса на това лице, в съответствие с правило 1, параграф 1, буква б), както и указанието, че приложимото национално право му позволява да упражнява това право;

v) ако опониращата страна е посочила представител, името и професионалния адрес на последния, в съответствие с правило 1, параграф 1, буква д);

г) точно описание на основанията, на които почива възражението.

3. Точки 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis по отношение на всяко възражение, направено съгласно член 8, параграф 3 на Регламента.

Правило 16

Факти, доказателства и аргументи, представени в подкрепа на възражението

1. Всяко писмено възражение може да съдържа подробно изложение на фактите, доказателствата и аргументите, представени в подкрепа на възражението, придружени от съответните доказателствени документи.

2. Ако възражението се основава на съществуването на по-стара марка, която не е търговска марка на Общността, писменото възражение за предпочитане трябва да е придружено от доказателства за регистрацията или за депозирането на тази по-стара марка, като например удостоверение за регистрация. Ако възражението се основава на съществуването на широко известна марка по смисъла на член 8, параграф 2, буква в) на Регламента, или на марка, ползваща се с известност по смисъла на член 8, параграф 5 на Регламента, писменото възражение за предпочитане трябва да е придружено от доказателства за широката известност или известността на марката. Ако възражението се основана на съществуването на което и да било друго по- старо право, писменото възражение за предпочитане трябва да е придружено от доказателства за придобиване и обхвата на защитата на това право.

3. Подробното изложение на фактите, доказателствата и аргументите, както и доказателствените документи, предвидени в параграф 1, и доказателствата, предвидени в параграф 2, могат да бъдат предоставени, ако не са били предоставени едновременно с писменото възражение или след него, в рамките на периода след разкриването на процедурата по противопоставяне, който Бюрото може да определи в съответствие с правило 20, параграф 2.

Правило 17

Езици на процедурата по противопоставяне

1. В случай, че писменото възражение не е депозирано на езика на заявката за регистрация на търговската марка на Общността, когато последният е един от езиците на Бюрото, нито на втория език, посочен при депозирането на заявката, опониращата страна депозира в едномесечен срок, считано от датата на изтичане на срока за възражение, превод на писменото възражение на един от тези езици.

2. В случай, че доказателствата и доказателствените документи в подкрепа на възражението, предвидени в правило 16, точки 1 и 2, не са представени на езика на процедурата по противопоставяне, опониращата страна трябва да ги представи в превод на този език в едномесечен срок, считано от датата на изтичане на срока за възражение или, когато това е необходимо, в срока, предписан от Бюрото по силата на правило 16, параграф 3.

3. В случай, че опониращата страна или заявителят информират Бюрото преди датата, на която процедурата по противопоставяне се счита за разкрита в съответствие с правило 19, параграф 1, че заявителят и опониращата страна са се споразумели да използват друг език за процедурата по противопоставяне съгласно член 115, параграф 7 на Регламента, опониращата страна трябва, в случай, че писменото възражение не е било депозирано на този език, да представи негов превод на този език в едномесечен срок от тази дата.

Правило 18

Отхвърляне на възражението като недопустимо

1. Ако Бюрото установи, че писменото възражение не отговаря на изискванията на член 42 на Регламента или че в писменото възражение не е ясно посочена заявката, срещу която се прави възражението, или по-старата марка или по-старото право, въз основа на които е направено възражението, то отхвърля възражението като недопустимо, освен ако тези пропуски не бъдат отстранени преди изтичане на срока за възражение. Ако таксата за възражението не бъде платена преди изтичането на срока за възражението, счита се, че писменото възражение не е било депозирано. Ако таксата за възражението бъде платена след изтичането на срока за възражението, тя следва да се възстанови на опониращата страна.

2. Ако Бюрото установи, че писменото възражение не отговаря на други разпоредби на Регламента или на тези правила, то информира за това опониращата страна, като я приканва да отстрани констатираните пропуски в двумесечен срок. Ако тези пропуски не бъдат отстранени в определения от Бюрото срок, същото отхвърля възражението като недопустимо.

3. Всяко решение за отхвърляне на писменото възражение като недопустимо по силата на параграфи 1 и 2 се съобщава на заявителя.

Правило 19

Дата на разкриване на процедурата за противопоставяне

1. Ако Бюрото не отхвърли писменото възражение по силата на правило 18, то съобщава възражението на заявителя и го приканва да депозира своите аргументи в определения от него срок. Бюрото насочва вниманието на заявителя към обстоятелството, че процедурата за противопоставяне се счита за разкрита два месеца след получаване на това съобщение, освен ако заявителят информира Бюрото преди изтичането на този срок, че оттегля своята заявка или че ограничава нейното приложение само до онези стоки и услуги, срещу които не е насочено възражението.

2. Бюрото може, съгласно правило 71, да удължи срока, предвиден в параграф 1, второ изречение, в случай, че заявката е съвместно подадена от заявителя и опониращата страна.

3. В случай, че заявката е оттеглена или редуцирана в предписания в параграф 1, второ изречение, срок или в удължения съгласно параграф 2 срок, Бюрото информира за това опониращата страна и възстановява таксата за възражението.

Правило 20

Разглеждане на възражението

1. Ако заявката не е оттеглена или редуцирана в съответствие с правило 19, заявителят представя своите аргументи в срока, посочен от Бюрото в уведомлението, предвидено в правило 19, параграф 1, първо изречение.

2. В случай, че писменото възражение не съдържа подробно изложение на фактите, доказателствата и аргументите, като посочените в правило 16, параграфи 1 и 2, Бюрото приканва опониращата страна да му ги представи в посочения от него срок. Всяко обстоятелство, предоставено от опониращата страна, се съобщава на заявителя, който има възможност да отговори в посочения от Бюрото срок.

3. Ако заявителят не представи никакъв аргумент, Бюрото може да се произнесе по отношение на възражението въз основа на доказателствата, с които разполага.

4. Бюрото съобщава на опониращата страна аргументите на заявителя и я приканва, ако счете това за необходимо, да представи своите насрещни аргументи в посочения от Бюрото срок.

5. Ако заявителят ограничи списъка на стоките и услугите, в съответствие с член 44, параграф 1 на Регламента, Бюрото информира за това опониращата страна и я приканва да го информира в посочения от него срок дали поддържа възражението си и, ако това е така, да посочи кои от останалите стоки и услуги визира то.

6. Бюрото може временно да спре всяка процедура за противопоставяне, основаваща се на заявка за регистрация, в съответствие с член 8, параграф 2, буква б) на Регламента, докато не бъде взето окончателно решение в рамките на тази процедура или в случай, че възникнат други обстоятелства, оправдаващи временното спиране.

Правило 21

Повече от едно възражение

1. Бюрото може да обедини няколко процедури, в случай че са направени няколко възражения срещу една и съща заявка за търговска марка на Общността. Впоследствие то може да реши отново да раздели процедурите.

2. Ако едно предварително разглеждане на едно или повече възражения показва, че е възможно заявената за регистрация търговска марка на Общността да не бъде регистрирана по отношение на всички или част от стоките и услугите, чиято регистрация е заявена, Бюрото може временно да спре другите процедури за противопоставяне. Бюрото информира останалите опониращи страни за всяко отнасящо се до тях решение, взето в рамките на продължилите хода си процедури.

3. Когато едно решение за отхвърляне на дадена заявка стане окончателно, процедурите за противопоставяне, чието разглеждане е било временно преустановено в съответствие с точка 2, се считат за изчерпани, като заинтересованите опониращи страни се информират за това. Изчерпването на процедурите на това основание съставлява решение за прекратяване на процедурите по смисъла на член 81, параграф 4 на Регламента.

4. Бюрото възстановява 50 % от таксата за възражението, платена от всяка от опониращите страни, чието възражение се счита за анулирано в съответствие с параграфи 1, 2 и 3.

Правило 22

Доказателство за употреба

1. В случай, че в съответствие с член 43, параграфи 2 или 3 на регламента, опониращата страна трябва да представи доказателство за употребата на марката или да докаже, че са налице основателни причини за липсата на употреба, Бюрото я приканва да направи това в посочения от него срок. Ако опониращата страна не представи такова доказателство в посочения срок, Бюрото отхвърля възражението.

2. Сведенията и доказателствата, които следва да бъдат предоставени за да се докаже употребата на марката, включват данни за мястото, продължителността, обхвата и естеството на употребата на по-старата търговска марка за стоките и услугите, за които тя е регистрирана и на които се основава възражението, както и доказателства в подкрепа на тези данни, съгласно параграф 3.

3. Тези доказателства за предпочитане се свеждат до представяне на доказателствени документи, като например опаковки, етикети, ценови листи, каталози, фактури, фотографии, рекламни съобщения в пресата, както и до писмените декларации, предвидени в член 76, параграф 1, буква е) на Регламента.

4. Ако доказателствата, представени в съответствие с параграфи 1, 2 и 3 не са изготвени на езика на процедурата за противопоставяне, Бюрото може да прикани опониращата страна да предостави в указания от него срок превод на този език.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Правило 23

Регистрация на търговската марка

1. Регистрационната такса, предвидена в член 45 на Регламента, е съставена от:

а) една основна такса

и

б) такса за всеки клас извън първите три, по отношение на който е заявена регистрация на марката.

2. В случай, че не е направено никакво възражение или че всяко подадено възражение е окончателно анулирано чрез оттегляне, отхвърляне или по какъвто и да било друг начин, Бюрото приканва заявителя да плати регистрационната такса в двумесечен срок, считано от датата на получаване на това съобщение.

3. Ако регистрационната такса не е своевременно платена, съществува допълнителна възможност тя да бъде валидно платена в двумесечен срок от съобщението, указващо неспазването на предвидения срок, при условие че в рамките на този нов срок бъде платена допълнителната такса, предвидена в Регламента за таксите.

4. След получаване на регистрационната такса, заявената марка се вписва в регистъра на търговските марки на Общността, заедно със сведенията, предвидени в правило 84, параграф 2.

5. Регистрацията се публикува в Бюлетина на търговските марки на Общността.

6. Регистрационната такса се възстановява, ако заявената търговска марка не е регистрирана.

Правило 24

Удостоверение за регистрация

1. Бюрото издава на притежателя на търговската марка на Общността удостоверение за регистрация, съдържащо сведенията, вписани в регистъра и предвидени в правило 84, параграф 2, както и декларация, че тези сведения действително са вписани в регистъра на търговските марки на Общността.

2. Притежателят на търговската марка на Общността може да поиска да му бъдат издадени заверени или незаверени копия от удостоверението за регистрация срещу заплащане на такса.

Правило 25

Промяна на регистрацията

1. Молбата за промяна на регистрацията, представена по силата на член 48, параграф 2 на Регламента, трябва да съдържа следните сведения:

а) регистрационен номер;

б) име и адрес на притежателя на марката в съответствие с правило 1, параграф 1, буква б);

в) ако притежателят е посочил представител, името и професионалния адрес на последния в съответствие с правило 1, параграф 1, буква д);

г) указание на онзи елемент от изображението на марката, който трябва да бъде изменен, и неговия изменен вариант;

д) изображение на изменената марка в съответствие с правило 3.

2. Молбата не се счита за депозирана преди плащането на предписаната такса. Ако същата не е платена или не е изцяло платена, Бюрото уведомява молителя за това.

3. Ако не се изпълнят условията за промяна на регистрацията, Бюрото уведомява молителя за установените пропуски. Ако тези пропуски не бъдат отстранени в определения от Бюрото срок, същото отхвърля молбата.

4. В случай, че регистрацията на промяната се оспорва на основание член 48, параграф 3 на Регламента, разпоредбите на Регламента и на тези правила, отнасящи се до възражението, се прилагат mutatis mutandis.

5. Когато промяната се отнася до един и същ елемент на две или повече регистрации на името на един и същ притежател, може да се депозира само една молба. Предписаната такса се плаща за промяната на всяка регистрация.

Правило 26

Промяна на името или адреса на притежателя на търговската марка на Общността или на неговия регистриран представител

1. Всяка промяна на името или адреса на притежателя на търговската марка на Общността, която не е промяна на търговската марка на Общността, в съответствие с член 48, параграф 2 на Регламента, и не е следствие на пълно или частично прехвърляне на регистрираната марка, трябва да се вписва в регистъра по искане на притежателя ѐ.

2. Молбата за промяна на името или адреса на притежателя на регистрираната марка съдържа:

а) регистрационния номер на марката;

б) името и адреса на притежателя на марката, както са вписани в регистъра;

в) променените име и адрес на притежателя на марката, така както са вписани в съответствие с правило 1, параграф 1, буква б);

г) в случай че притежателят е посочил представител, името и професионалния адрес на представителя, в съответствие с правило 1, параграф 1, буква д).

3. За тази молба не се предвижда плащането на такса.

4. Възможно е да бъде представена само една молба за промяната на името или адреса в две или повече регистрации на един и същ притежател.

5. Ако не се изпълнят условията за регистрация на една промяна, Бюрото уведомява молителя за установените пропуски. Ако тези пропуски не бъдат отстранени в определения от Бюрото срок, последното отхвърля молбата.

6. Точки от 1 до 5 се прилагат mutatis mutandis по отношение на промяната на името или адреса на регистрирания представител.

7. Точки от 1 до 6 се прилагат mutatis mutandis спрямо заявките за търговски марки на Общността. Промяната се вписва в регистрите на Бюрото, отнасящи се до заявката за търговска марка на Общността.

Правило 27

Коригиране на грешки и неточности в регистъра и в публикацията на регистрацията

1. В случай, че регистрацията на марката или публикацията на регистрацията съдържа грешка или неточност по вина на Бюрото, последното коригира по служебен път или по искане на притежателя констатираната грешка или неточност.

2. В случай, че такава молба за корекция е подадена от притежателя, правило 26 се прилага mutatis mutandis. За тази молба не се предвижда плащането на такса.

3. Бюрото публикува корекциите, направени в съответствие с това правило.

Правило 28

Позоваване на предимство след регистрацията на търговската марка на Общността

1. Молбата за получаване на предимство в съответствие с член 35 на Регламента от една или повече по-рано регистрирани търговски марки, като например онези, предвидени в член 34 на Регламента, трябва да съдържа следните сведения:

а) регистрационния номер на търговската марка на Общността;

б) име и адрес на притежателя на търговската марка на Общността в съответствие с правило 1, параграф 1, буква б);

в) в случай, че притежателят е посочил представител, името и професионалния адрес на последния, в съответствие с правило 1, параграф 1, буква д);

г) името на държавата-членка или държавите-членки, в които или за които по- старата марка е регистрирана, датата, на която съответната регистрация е добила юридическа сила, съответния регистрационен номер, както и стоките и услугите, за които е регистрирана по-старата мярка;

д) указание на стоките и услугите, по отношение на които молбата се позовава на предимство;

е) копие от съответната регистрация; копието трябва да бъде заверено от компетентния орган за вярност с оригинала.

2. Ако не се изпълнят условията за позоваване на предимство, Бюрото уведомява молителя за установените пропуски. Ако тези пропуски не бъдат отстранени в определения от Бюрото срок, последното отхвърля молбата.

3. Бюрото информира Представителството за търговските марки в Бенелюкс или централното бюро по индустриалната собственост на съответната държава-членка за претенцията за предимство.

4. Президентът на Бюрото може да реши да изиска от заявителя да предостави по-малко доказателствени документи в сравнение с посочените в параграф 1, буква е) при условие че Бюрото може да се снабди с необходимата информация от други източници.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПОДНОВЯВАНЕ

Правило 29

Уведомяване за изтичане валидността на регистрацията

Най-малко шест месеца преди да изтече валидността на регистрацията Бюрото информира притежателя на търговската марка на Общността и притежателите на регистрирани права, включително лиценз, по отношение на търговската марка на Общността, че валидността на регистрацията предстои да изтече. Липсата на такова уведомление няма правни последици по отношение изтичането валидността на регистрацията.

Правило 30

Подновяване на регистрацията

1. Молбата за подновяване съдържа следните сведения:

а) в случай, че молбата е депозирана от притежателя на търговската марка, име и адрес на последния, в съответствие с правило 1, параграф 1, буква б);

б) в случай, че молбата е депозирана от лице, което изрично е упълномощено за тази цел от притежателя на марката, име и адрес на това лице и доказателство за това упълномощаване;

в) в случай, че заявителят е посочил представител, името и професионалния адрес на последния, в съответствие с правило 1, параграф 1, буква д);

г) регистрационния номер;

д) указанието, че се иска подновяване за всички стоки и услуги, покрити от регистрацията, или в случай, че не се иска подновяване за всички стоки и услуги, покрити от регистрираната марка, указанието на онези класове или онези стоки и услуги, за които се иска подновяване, или на онези класове или онези стоки и услуги, за които не се иска подновяване; стоките и услугите трябва да бъдат групирани по класове от Класификацията от Ница, като всяка група се предшества от номера на класа от тази класификация, към който принадлежи тази група стоки или услуги, и същевременно следва реда на представяне в самата класификация.

2. Платимите такси по силата на член 47 на Регламента за подновяване регистрацията на търговска марка на Общността включват:

а) една основна такса;

б) такса за всеки клас извън първите три от списъка, за който се иска подновяване в съответствие с параграф 1, буква д); и

в) когато е необходимо, предвидената по силата на член 47, параграф 3 на Регламента и определена с Регламента за таксите допълнителна такса за забавяне на плащането на таксата з подновяване или за просрочване на молбата за подновяване.

3. В случай, че молбата за подновяване е депозирана в предвидените в член 47, параграф 3 на Регламента срокове и че не са изпълнени останалите условия за подновяване, предвидени в гореспоменатия член, както и в тези правила, Бюрото информира молителя за констатираните пропуски. Ако молбата е подадена от лице, което е изрично упълномощено за целта от притежателя на търговската марка, последният получава копие от това уведомление.

4. В случай, че не е подадена молба за подновяване преди изтичането на срока, предвиден в член 47, параграф 3, трето изречение на Регламента, или че молбата е подадена след изтичането на този срок, или че таксите не са платени или са платени едва след изтичането на въпросния срок, или че в този срок не са отстранени констатираните пропуски, Бюрото обявява, че регистрацията е изтекла и уведомява за това притежателя на търговската марка на Общността и, когато е необходимо, молителя и притежателите на права, вписани в регистъра. В случай, че платените такси не са достатъчни, за да покрият всички класове стоки и услуги, за които се иска подновяване, Бюрото се въздържа от такава констатация, ако е ясно кой клас или кои класове е предназначена да покрие платената сума. При липса на други критерии Бюрото взима под внимание класовете по реда им в класификацията.

5. В случай, че констатацията на Бюрото в съответствие с точка 4 стане окончателна, Бюрото заличава марката от регистъра. Това заличаване придобива юридическа сила на следващия ден след датата, на която изтича съществуващата регистрация.

6. В случай, че са платени таксите за подновяване, предвидени в параграф 2, а регистрацията не е подновена, тези такси се възстановяват.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕХВЪРЛЯНЕ, ЛИЦЕНЗИ И ДРУГИ ПРАВА, ПРОМЕНИ

Правило 31

Прехвърляне

1. Молбата за регистрация на прехвърляне по смисъла на член 17 от Регламента съдържа следните данни:

а) регистрационния номер на търговската марка на Общността;

б) подробни сведения за новия притежател, в съответствие с изискванията на правило 1, параграф 1, буква б);

в) списък на стоките и услугите, за които се отнася прехвърлянето, в случай че последното не се отнася до всички регистрирани стоки и услуги;

г) документи, удостоверяващи прехвърлянето, в съответствие с член 17, параграфи 2 и 3 на Регламента.

2. Молбата може да съдържа, когато е необходимо, името и професионалния адрес на представителя на новия притежател в съответствие с изискванията на правило 1, параграф 1, буква д).

3. Не подлежат на регистрация прехвърляния, направени в полза на физически или юридически лица, които не могат да бъдат притежатели на търговска марка на Общността по силата на член 5 на Регламента.

4. Молбата не се счита за депозирана, преди да бъде платена предписаната такса. Ако таксата не е платена или не е изцяло платена, Бюрото уведомява молителя за това.

5. За достатъчни доказателства за прехвърлянето в съответствие с параграф 1, буква д) се считат:

а) подписването на молбата за регистрация на прехвърлянето от регистрирания притежател или негов представител, или от негов правоприемник, или от представител на последния; или

б) обстоятелството, че молбата е придружена, в случай, че е депозирана от правоприемника, от декларация, подписана от регистрирания притежател или негов представител, по силата на която притежателят дава съгласието си за регистрирането на своя правоприемник; или

в) молбата, придружена от надлежно попълнения формуляр за деклариране на прехвърлянето или прехвърлителен документ, предвидени в правило 83, параграф 1, буква г), и подписана от регистрирания притежател или негов представител и неговия правоприемник или представител на последния.

6. В случай, че не са изпълнени условията за регистрация на прехвърлянето, предвидени в член 17, параграфи от 1 до 4 на Регламента, както и точки от 1 до 4 на това правило, а също и в други приложими правила, Бюрото уведомява молителя за констатираните пропуски. Ако тези пропуски не бъдат отстранени в определения от Бюрото срок, последното отхвърля молбата за регистрация на прехвърлянето.

7. Възможно е да бъде подадена само една молба за регистрация на едно прехвърляне за две или повече марки, при условие че регистрираният притежател и неговият правоприемник са едни и същи във всички случаи.

8. Точки от 1 до 7 се прилагат mutatis mutandis спрямо заявките за търговски марки на Общността. Прехвърлянето се отбелязва в регистрите, водени от Бюрото, отнасящи се до заявката за търговска марка на Общността.

Правило 32

Частично прехвърляне

1. В случай, че молбата за регистрация на едно прехвърляне се отнася само за част от стоките и услугите, за които марката е регистрирана, молбата трябва да указва стоките и услугите, за които се отнася това частично прехвърляне.

2. Стоките и услугите в началната регистрация се разпределят между запазената регистрация и новата регистрация, така че да се предотврати всякакво припокриване на стоките и услугите в запазената регистрация с тези в новата регистрация.

3. Правило 31 се прилага mutatis mutandis по отношение на молбите за регистрация за частично прехвърляне.

4. Бюрото създава отделно досие за новата регистрация, като това досие се състои от пълно копие на досието за началната регистрация и от молбата за регистрация на частичното прехвърляне. Копие от тази молба за регистрация се включва в досието на запазената регистрация. Бюрото дава също така нов регистрационен номер на новата регистрация.

5. Всяка молба, подадена от първоначалния притежател и висяща по отношение на първоначалната регистрация, се счита за висяща по отношение на запазената регистрация и новата регистрация. В случай, че се предвижда плащането на такси за молбата и че тези такси са платени от първоначалния притежател, новият притежател не е длъжен да плати допълнителни такси за тази молба.

Правило 33

Регистрация на лицензи и други права

1. Правило 31, параграф 1, букви а), б) и в), параграфи 2, 4 и 7 се прилагат mutatis mutandis по отношение на регистрацията на даването или прехвърлянето на един лиценз, на пораждането или прехвърлянето на вещно право върху една търговска марка на Общността, както и по отношение на регистрацията на мерки за принудително изпълнение. Независимо от това, в случай, че една търговска марка на Общността е засегната от процедура по фалит или подобни процедури, молбата на компетентния национален орган за вписване в регистъра на това обстоятелство не подлежи на плащането на някаква такса.

2. В случай, че търговската марка на Общността е лицензирана само за част от стоките и услугите, за които марката е регистрирана, за част от Общността или за ограничен период от време, молбата за регистрация указва стоките и услугите, частта от Общността или периода, за който е отпуснат лицензът.

3. В случай, че не са изпълнени условията за регистрация, предвидени в членове 19, 20 или 22 на Регламента, в параграфи 1 до 2 на това правило, както и в други приложими правила, Бюрото уведомява молителя за констатираните пропуски. Ако тези пропуски не бъдат отстранени в определения от Бюрото срок, последното отхвърля молбата за регистрация.

4. Точки 1, 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis спрямо заявките за търговски марки на Общността. Лицензите, вещните права и мерките за принудително изпълнение се отбелязват в досиетата, водени от Бюрото, отнасящи се до заявката за търговска марка на Общността.

Правило 34

Специални разпоредби за регистрацията на лицензи

1. Лицензът за търговска марка на Общността се вписва в регистъра като изключителен лиценз по искане на притежателя на търговската марка или на лицензираното лице.

2. Лицензът за търговска марка на Общността се вписва в регистъра като подлиценз, в случай че е отпуснат от лицензирано лице, чийто лиценз е вписан в този регистър.

3. Лицензът за търговска марка на Общността се вписва в регистъра като ограничен лиценз за определени стоки и услуги или териториално ограничен лиценз в случай, че е предоставен само за част от стоките и услугите, за които марката е регистрирана, или за част от Общността.

4. Лицензът за търговска марка на Общността се вписва в регистъра като временен лиценз, ако е предоставен за ограничен период от време.

Правило 35

Заличаване или промяна на регистрацията на лицензи и други права

1. Регистрацията, предвидена в правило 33, параграф 1 може да бъде заличена по искане на едно от заинтересованите лица.

2. Молбата съдържа следните данни:

а) регистрационния номер на търговската марка на Общността; и

б) описание на правото, чиято регистрация трябва да бъде заличена.

3. Молбата за заличаване на регистрацията на един лиценз или на някое друго право не се счита за депозирана, преди да бъде платена изискваната такса. Ако таксата не е платена или не е изцяло платена, Бюрото уведомява молителя за това. Независимо от това, молбата на компетентния национален орган за заличаване от регистъра на дадено вписано обстоятелство, в случай че една търговска марка на Общността е засегната от процедура по фалит или подобни процедури, не предвижда плащането на някаква такса.

4. Молбата се придружава от документи, удостоверяващи, че регистрираното право вече не съществува или от декларация, с която лицензираното лице или притежателят на друго право са съгласни вписването да бъде заличено.

5. Ако не се изпълнят условията за заличаване на регистрацията, Бюрото уведомява молителя за установените пропуски. Ако тези пропуски не бъдат отстранени в определения от Бюрото срок, последното отхвърля молбата за заличаване на регистрацията.

6. Параграфи 1, 2, 4 и 5 се прилагат mutatis mutandis спрямо всяка молба за промяна на регистрация, извършена съгласно правило 33, параграф 1.

7. Параграфи от 1 до 6 се прилагат mutatis mutandis по отношение на обстоятелства, вписани в досиетата, съгласно правило 33, параграф 4.

ГЛАВА ШЕСТА

ОТКАЗ

Правило 36

Отказ

1. Декларацията за отказ, депозирана в съответствие с член 49 на Регламента, съдържа следните данни:

а) регистрационния номер на търговската марка на Общността;

б) име и адрес на притежателя на марката в съответствие с правило 1, параграф 1, буква б);

в) в случай, че притежателят е посочил представител, името и професионалния адрес на последния, в съответствие с правило 1, параграф 1, буква д);

г) в случай, че отказът се отнася само за част от стоките и услугите, за които марката е регистрирана, списъка на стоките и услугите, за които е деклариран отказът или списъка на стоките и услугите, за които регистрираната марка се запазва.

2. В случай, че правото на трето лице върху търговската марка на Общността е вписано в регистъра, декларацията, съгласно която притежателят на правото или негов представител е съгласен с отказа и която е подписана от същия, е достатъчно доказателство за неговото съгласие. В случай, че е регистриран лиценз, отказът се регистрира три месеца след като притежателят на търговската марка на Общността представи на Бюрото доказателства за това, че е уведомил лицензираното лице за своето намерение и за отказ от него. Ако притежателят представи на Бюрото преди изтичането на този срок доказателства за съгласието на лицензираното лице, отказът незабавно се регистрира.

3. Ако не се изпълнят условията за отказ, Бюрото уведомява декларатора за установените пропуск. Ако тези пропуски не бъдат отстранени в определения от Бюрото срок, последното отхвърля вписването на отказа в регистъра.

ГЛАВА СЕДМА

ОТМЯНА И НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Правило 37

Молба за отмяна или за обявяване на недействителност

Молбата до Бюрото за отмяна или за обявяване на недействителна търговска марка на Общността по силата на член 55 на Регламента, съдържа следните данни:

а) що се отнася до регистрацията, чиято отмяна или обявяване за недействителна са поискани;

i) регистрационния номер на търговската марка на Общността, чиято отмяна или обявяване за недействителна са поискани;

ii) име и адрес на притежателя на търговската марка на Общността, чиято отмяна или обявяване за недействителна са поискани;

iii) списък на регистрираните стоки и услуги, чиято отмяна или обявяване за недействителни са поискани;

б) що се отнася до основанията, на които се позовава молбата:

i) в случай на молба по силата на член 50 или член 51 на Регламента, декларация, указваща основанията за отмяна или за недействителност, на които се позовава молбата;

ii) в случай на молба по силата на член 52, параграф 1 на регламента, описание на правото, на което се основава молбата за обявяване на недействителност, и, ако е необходимо, доказателства, че молителят е упълномощен да се позове на по-старо право като основание за недействителност;

iii) в случай на молба по силата на член 52, параграф 2 на Регламента, описание на правото, на което се основава молбата за обявяване на недействителност, и доказателства, че молителят е притежател на едно от по- старите права, изброени в член 52, параграф 2 на Регламента или че е упълномощен по силата на приложимото национално законодателство да отстоява това право;

iv) фактите, доказателствата и аргументите, представени в подкрепа на молбата;

в) що се отнася до молителя:

i) неговото име и адрес в съответствие с правило 1, параграф 1, буква б);

ii) в случай, че заявителят е посочил представител, името и професионалния адрес на последния в съответствие с правило 1, параграф 1, буква д).

Правило 38

Езици, използвани при процедурите за отмяна или обявяване на недействителност

1. В случай, че молбата за отмяна или обявяване на недействителност не е депозирана на езика на заявката за регистрация на търговската марка на Общността, ако този език е един от езиците на Бюрото, нито на втория език, посочен при депозирането на заявката за регистрация, молителят, който депозира молбата за отмяна или за обявяване на недействителност, трябва да я представи в превод на един от тези два езика в едномесечен срок, считано от датата на депозиране на молбата.

2. В случай, че доказателствата, предоставени в подкрепа на молбата, не са изготвени на езика на процедурата за отмяна или за обявяване на недействителност, молителят трябва да ги представи на този език в двумесечен срок, считано от датата на депозиране на доказателствата.

3. В случай, че заявителят, който депозира молбата за отмяна или за обявяване на недействителност, или притежателят на търговската марка на Общността уведомят Бюрото в двумесечен срок, считано от датата на получаване от притежателя на търговската марка на Общността на уведомлението, предвидено в правило 40, параграф 1, че са се споразумели да използват друг процедурен език в съответствие с член 115, параграф 7 на Регламента, молителят трябва, в случай, че молбата му не е била депозирана на така договорения език, да я предостави в превод на този език в едномесечен срок, считано от цитираната по-горе дата.

Правило 39

Отхвърляне на молбата за отмяна или за обявяване на недействителност като недопустима

1. Ако Бюрото констатира, че молбата не отговаря на изискванията на член 55 на Регламента, на правило 37 или на която и да било друга разпоредба на Регламента и на тези правила, то уведомява за това молителя и го приканва да отстрани в посочения от него срок установените пропуски. Ако тези пропуски не бъдат отстранени в определения от Бюрото срок, последното отхвърля молбата като недопустима.

2. В случай, че Бюрото констатира, че предписаните такси не са били платени, то уведомява за това молителя, като същевременно го информира, че молбата му ще се счита за депозирана само ако предписаните такси бъдат платени в определения от него срок. Ако предписаните такси бъдат платени след изтичане на определения от Бюрото срок, те се възстановяват на молителя.

3. Всяко решение за отхвърляне на молба за отмяна или за обявяване на недействителност съгласно точка 1 се съобщава на молителя. В случай, че молбата не се счита за депозирана в съответствие с точка 2, молителят трябва да бъде надлежно информиран за това.

Правило 40

Разглеждане на молбата за отмяна или за обявяване на недействителност

1. Ако Бюрото не отхвърли молбата в съответствие с правило 39, то уведомява за молбата притежателя на търговската марка на Общността и го приканва да депозира своите съображения в определения от него срок.

2. Ако притежателят не представи никакво съображение, Бюрото може да се произнесе по отношение на отмяната или обявяването на недействителност въз основа на доказателствата, с които разполага.

3. Бюрото съобщава на молителя всяко съображение на притежателя на търговската марка на Общността и го приканва да представи, ако счете това за необходимо, своите аргументи в определения от Бюрото срок.

4. Всички съобщения, предвидени в член 56, параграф 1 на Регламента, и всички съображения, отнасящи се до тях, се изпращат на заинтересованите страни.

5. Ако, в съответствие с член 56, параграфи 2 или 3 на Регламента молителят трябва да представи доказателство за използването или за наличието на основателни причини за неизползването, правило 22 се прилага mutatis mutandis.

Правило 41

Повече от една молба за отмяна или за обявяване на недействителност

1. В случай, че са депозирани няколко молби за отмяна или за обявяване на недействителност от една и съща търговска марка на Общността, Бюрото може да обедини процедурите по разглеждането им. Впоследствие Бюрото може да реши отново да раздели процедурите.

2. Правило 21, параграфи 2, 3 и 4 се прилагат mutatis mutandis.

ГЛАВА ОСМА

КОЛЕКТИВНИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ НА ОБЩНОСТТА

Правило 42

Приложими разпоредби

Тези права се прилагат за колективните марки на Общността, като се спазват разпоредбите на правило 43.

Правило 43

Правилник за използване на колективната търговска марка на Общността

1. В случай, че заявката за колективна търговска марка на Общността не съдържа правила за използването ѐ в съответствие с член 65 на Регламента, тези правила трябва да бъдат предоставени на Бюрото в двумесечен срок, считано от датата на депозиране на заявката.

2. Правилата за използване на колективната търговска марка на Общността съдържат следните данни:

а) име на заявителя и неговият административен адрес;

б) крайната цел на сдружението или предмета, за който юридическото лице на публичното право е създадено;

в) организациите, упълномощени да представляват сдружението или цитираното юридическо лице;

г) условията за членство;

д) лицата, упълномощени да използват марката;

е) когато е необходимо, условията за използване на марката, включително

ж) когато е необходимо, разрешението, предвидено в член 65, параграф 2, второ изречение на Регламента.

ДЯЛ ІХ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Правило 44

Заявление за преобразуване

1. Заявлението за преобразуване на заявление за търговска марка на Общността или на регистрирана търговска марка на Общността в заявление за национална търговска марка, съгласно член 108 от Регламента, съдържа:

а) името и адреса на заявителя за преобразуване в съответствие с правило 1, параграф 1, буква б);

б) когато заявителят за преобразуване е назначил представител, името и служебния адрес на представителя в съответствие с правило 1, параграф 1, буква д);

в) входящия номер на заявлението за търговска марка на Общността или регистрационния номер на търговската марка на Общността;

г) датата на подаване на заявлението за търговска марка на Общността или на регистрация на търговската марка на Общността и, в зависимост от случая, данни за претенцията за предимство на заявлението за търговска марка на Общността или на търговската марка на Общността съгласно членове 30 и 33 от Регламента, и данни за претенцията за преимущество съгласно членове 34 и 35 от Регламента;

д) изображение на марката съгласно посоченото в заявлението или регистрацията;

е) посочва се държавата-членка или държавите-членки, за които се иска преобразуване;

ж) когато искането не се отнася за всички стоки и услуги, за които е подадено заявлението или за които е регистрирана търговската марка, се посочват стоките и услугите, за които се иска преобразуване, а когато се иска преобразуване за повече от една държава-членка и списъкът на стоки и услуги не е един и същ за всички държави-членки, се посочват съответните стоки и услуги за всяка държава-членка;

з) когато се иска преобразуване съгласно член 108, параграф 4 от Регламента, се посочва информация в този смисъл;

и) когато се иска преобразуване съгласно член 108, параграф 5 от Регламента след оттегляне на заявление за регистрация, се посочва информация в този смисъл и датата, на която е било оттеглено заявлението за регистрация;

й) когато се иска преобразуване съгласно член 108, параграф 5 от Регламента след неподновяване на регистрацията, се посочва информация в този смисъл и датата, на която е изтекъл срокът на защита, а предвиденият в член 108, параграф 5 от Регламента тримесечен срок започва да тече на следващия ден след последния ден, на който може да се представи искане за подновяване съгласно член 47, параграф 3 от Регламента;

к) когато се иска преобразуване съгласно член 108, параграф 6 от Регламента, се посочва информация в този смисъл, датата, на която решението на националния съд е станало окончателно и екземпляр от това решение.

2. Когато се изисква екземпляр от съдебното решение съгласно параграф 1, буква й), този екземпляр може да се представи на езика, на който е постановено решението.

Правило 45

Разглеждане на заявление за преобразуване

1. Когато заявлението за преобразуване не отговаря на изискванията на член 108, параграф 1 от Регламента или не е подадено в съответния тримесечен срок, Бюрото го отхвърля.

2. Когато таксата за преобразуване не е платена в съответния тримесечен срок, Бюрото информира заявителя, че заявлението за преобразуване се счита за неподадено.

3. Когато не са изпълнени другите условия за преобразуване, предвидени в правило 44 и други правила, уреждащи такива заявления, Бюрото информира съответно заявителя и го приканва да изправи недостатъците в определен от Бюрото срок. Ако недостатъците не бъдат изправени в този срок, Бюрото отхвърля заявлението за преобразуване.

Правило 46

Публикуване на заявление за преобразуване

1. Когато заявлението за преобразуване се отнася за заявление за търговска марка на Общността, което е вече публикувано в Бюлетина на търговските марки на Общността съгласно член 40 от Регламента, или когато заявлението за преобразуване се отнася за търговска марка на Общността, заявлението за преобразуване се публикува в Бюлетина на търговските марки на Общността.

2. Публикацията на заявлението за преобразува съдържа:

а) входящия номер или регистрационния номер на търговската марка, за която се иска преобразуване;

б) препратка към предишна публикация на заявлението или регистрацията в Бюлетина на търговските марки на Общността;

в) посочва/т се държавата-членка или държавите-членки, за която/които е поискано преобразуване;

г) когато искането не се отнася за всички стоки и услуги, за които е подадено заявлението или за които е регистрирана търговската марка, се посочват стоките и услугите, за които се иска преобразуване;

д) когато се иска преобразуване за повече от една държава-членка и списъкът на стоки и услуги не е един и същ за всички държави-членки, се посочват съответните стоки и услуги за всяка държава-членка;

е) датата на заявлението за преобразуване.

Правило 47

Изпращане до централните бюра по индустриална собственост на държавите-членки

Когато заявлението за преобразуване отговаря на изискванията на регламента и настоящите правила, Бюрото незабавно изпраща заявлението за преобразуване до централните бюра по индустриална собственост на посочените в заявлението държави-членки, включително Бюрото за търговски марки на Бенелюкс. Бюрото информира заявителя за датата на изпращане.

ДЯЛ Х

ОБЖАЛВАНЕ

Правило 48

Съдържание на известието за обжалване

1. Известието за обжалване съдържа:

а) името и адреса на жалбоподателя в съответствие с правило 1, параграф 1, буква б);

б) когато жалбоподателят е назначил представител, името и служебния адрес на представителя в съответствие с правило 1, параграф 1, буква д);

в) изложение, в което се посочва оспорваното решение и степента, до която се иска изменение или отмяна на решението.

2. Известието за обжалване се депозира на езика, на който е водено производството, в което е взето решението предмет на обжалване.

Правило 49

Отхвърляне на жалбата като недопустима

1. Ако жалбата не отговаря на изискванията по членове 57, 58 и 59 от Регламента и правило 48, параграф 1, буква в), и параграф 2, Апелативната комисия я отхвърля като недопустима, освен ако всички недостатъци не са изправени преди изтичането на съответния срок, определен в член 59 от Регламента.

2. Ако Апелативната комисия констатира, че жалбата не съответства на други разпоредби от Регламента или други разпоредби на настоящите правила, по- конкретно правило 48, параграф 1, букви а) и б), тя информира съответно жалбоподателя и изисква от него да изправи отбелязаните недостатъци в определен от нея срок. Ако жалбата не бъде своевременно коригирана, апелативната комисия я отхвърля като недопустима.

3. Ако таксата за обжалване е платена след изтичане на срока за депозиране на жалба съгласно член 59 от Регламента, се счита, че жалбата не е депозирана и таксата за обжалване се връща на жалбоподателя.

Правило 50

Разглеждане на жалби

1. Ако не е предвидено друго, за производствата по обжалване се прилагат, с необходимите изменения, разпоредбите относно производства пред отдела, който е взел решението, срещу което е заведена жалбата.

2. Решението на апелативната комисия съдържа:

а) изявление, че решението се произнася от комисията;

б) датата, на която е взето решението;

в) имената на председателя и на останалите членове на Апелативната комисия, които са участвали във вземането на решението;

г) името на компетентния служител от канцеларията;

д) имената на страните и на техните представители;

е) изложение на подлежащите на разглеждане въпроси;

ж) обобщено описание на фактите;

з) мотивите;

и) постановлението на Апелативната комисия, при необходимост включително и решение относно разноските.

3. Решението се подписва от председателя и от останалите членове на Апелативната комисия и от служителя от канцеларията на Апелативната комисия.

Правило 51

Връщане на такси за обжалване

В случай на неокончателно преразглеждане или когато Апелативната комисия счита дадена жалба за допустима, се постановява връщане на таксите за обжалване, ако такова връщане е справедливо, поради съществено процедурно нарушение. В случай на неокончателно преразглеждане връщането се постановява от отдела, чието решение се оспорва, а в останалите случаи — от Апелативната комисия.

ДЯЛ ХІ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Част А

Решения и съобщения на Бюрото

Правило 52

Форма на решенията

1. Решенията на Бюрото са в писмена форма и в тях се посочват мотивите, на които се основават. При провеждане на устно производство пред Бюрото решението може да се постановява устно. Впоследствие решението се връчва на страните в писмен вид.

2. Решенията на Бюрото, които са открити за обжалване, се придружават от писмено съобщение, в което се посочва, че в Бюрото трябва да се депозира писмено известие за обжалване в срок от два месеца от датата на връчване на подлежащото на обжалване решение. В съобщенията се обръща внимание на страните и за разпоредбите на членове 57, 58 и 59 от Регламента. Страните не могат да се позовават на пропуск да уведомят, дали са на разположение за производството.

Правило 53

Коригиране на грешки в решения

В решения на Бюрото могат да се коригират само езикови грешки, грешки при преписване и явни грешки. Те се коригират от отдела, който е взел решението по негова собствена инициатива или по искане на заинтересована страна.

Правило 54

Констатиране на загуба на права

1. Бюрото информира заинтересованото лице в съответствие с член 77 от Регламента, ако констатира загуба на права в резултат на Регламента или настоящите правила и му обръща внимание на същността на параграф 2 от настоящото правило.

2. Ако заинтересованото лице счита констатацията на Бюрото за неточна, то може, в срок от два месеца след връчване на посоченото в параграф 1 уведомление, да депозира молба за вземане на решение по същество от Бюрото. Такова решение се постановява само ако Бюрото не е съгласно с лицето, което го е поискало; в противен случай, Бюрото изменя констатацията си и информира искащото решение лице.

Правило 55

Подпис, име, печат

1. Във всяко решение, съобщение или известие от Бюрото се посочват ведомството или отдела на Бюрото, както и името или имената на отговорното длъжностно лице или отговорните длъжностни лица. Те носят подписа на длъжностното лице или длъжностните лица, или вместо подпис — печата или щемпела на Бюрото.

2. Председателят на Бюрото може да определи да се използват други средства за идентификация на ведомството или отдела на Бюрото и името на отговорното длъжностно лице или длъжностни лица, или различно от печат средство за идентификация, когато решенията, съобщенията или известията се изпращат по телекс или друго техническо средство за комуникация.

Част Б

Устни заседания и снемане на показания

Правило 56

Призовка за устно производство

1. Страните се призовават на предвиденото в член 75 от Регламента устно производство и им се обръща внимание на параграф 3 от настоящото правило. Призовката се връчва най-малко с едномесечно предизвестие, освен ако страните не се споразумеят за по-кратък срок.

2. При съставяне на призовката Бюрото обръща внимание на точките, които според него следва да се обсъдят, за да се вземе решението.

3. Ако надлежно призована страна на устно производство пред Бюрото не се яви, производството може да продължи без нея.

Правило 57

Снемане на показания от Бюрото

1. Когато Бюрото счита за необходимо да изслуша устните показания на страни, свидетели или вещи лица или да извърши проверка, за целта то взема решение, в което се посочват средствата, които възнамерява да използва за събиране на доказателства, съответните подлежащи на доказване факти и датата, часа и мястото на заседанието или проверката. Ако страна е поискала снемане на устни показания на свидетели и вещи лица, в решението на Бюрото се определя срокът, в който депозиралата искането страна трябва да съобщи на Бюрото имената и адресите на свидетелите и вещите лица, които страната желае да бъдат изслушани.

2. Срокът за призоваване на страна, свидетел или вещо лица за даване на показания е най-малко един месец, освен ако заинтересованите лица не се споразумеят за по-кратък срок. Призовката съдържа:

а) извлечение от споменатото в параграф 1 решение, в което по-конкретно се посочват датата, часа и мястото за провеждане на разпореденото изслушване и фактите във връзка, с които следва да бъдат изслушани страните, свидетелите и вещите лица;

б) имената на страните по производството и данни за правата, на които свидетелите или вещите лица могат да се позовават съгласно правило 59, параграфи от 2 до 5.

Правило 58

Назначаване на вещи лица

1. Бюрото решава в каква форма да се представя заключението на назначено от него вещо лице.

2. Обхватът на компетентност на вещото лице включва:

а) точно описание на задачата му;

б) определения срок за представяне на заключението на вещото лице;

в) имената на страните по производството;

г) данни за претенциите, на които може да се позовава съгласно правило 59, параграфи 2, 3 и 4.

3. На страните се предоставя екземпляр от всяко писмено заключение.

4. Страните могат да отправят възражения към вещо лице на основания за некомпетентност или на същите основания, на които може да се отправя възражение към назначено от съда лице за снемане на свидетелски показания или към член на Апелативния отдел или комисия съгласно член 132, параграфи 1 и 3 от Регламента. Решение по възражението взема съответният отдел на Бюрото.

Правило 59

Разходи за снемане на показания

1. Снемането на показания от Бюрото може да бъде обвързано с депозиране при него от страна на страната, поискала снемането на показания, на сума, която се определя въз основа на предварителна оценка на разходите.

2. Призованите и явили се пред Бюрото свидетели и вещи лица имат право да им бъдат възстановени направените от тях приемливи пътни и дневни разходи. Бюрото може да им разрешава авансово изплащане на тези разходи. Първото изречение важи и за свидетели и вещи лица, които се явяват пред Бюрото, без да са призовани от него, и които се изслушват като свидетели или вещи лица.

3. Свидетелите, които имат право на възстановяване на разходи по параграф 2, имат право и на подходящо обезщетение за пропуснати ползи, а вещите лица — на възнаграждение за извършената от тях работа. Тези плащания се извършват на свидетелите и вещите лица след изпълнение на задълженията или задачите им, когато тези свидетели и вещи лица са били призовани от Бюрото по негова собствена инициатива.

4. Подлежащите на изплащане суми и авансови изплащания на разходи съгласно параграфи 1, 2 и 3 се определят от председателя на Бюрото и се публикуват в Официалния вестник на Бюрото. Сумите се изчисляват на същата основа, както възнагражденията и заплатите, които получават служителите от категория А4 до А8, и които са определени в Правилника на служителите на Европейските общности и в приложение VІІ към него.

5. Окончателно задължени за дължимите или изплатени суми съгласно параграфи от 1 до 4 са:

а) Бюрото, когато същото по своя собствена инициатива е преценило за необходимо да изслуша устните показания на свидетели или вещи лица; или

б) съответната страна, когато същата е поискала даването на устни показания от свидетели или вещи лица, съобразно решението за разпределение и определяне на разноските съгласно членове 81 и 82 от Регламента и правило 94. Въпросната страна възстановява на бюрото всички надлежно изплатени аванси.

Правило 60

Протокол за устното производство и за снемането на показания

1. Съставя се протокол за устното производство или снемането на показания, в който се съдържа най-важното от устното производство или снемането на показания, съответните направени от страните изявления, показания на страните, свидетелите или вещите лица и резултата от извършените проверки.

2. Протоколът за дадените от свидетел, вещо лице или страна показания им се прочита или връчва, за да се запознаят с него. В протокола се отбелязва, че тази формалност е извършена и че лицето, дало показанията, е одобрило протокола. В случай на неодобрение се отбелязват възраженията на лицето.

3. Протоколът се подписва от служителя, който го е съставил, и от служителя, който е водил устното производство или е снел показанията.

4. На страните се връчва екземпляр от протокола.

5. При поискване Бюрото предоставя на страните препис на записите от устното производство в машинописна или всякаква друга форма за машинно четене. Издаването на препис съгласно първото изречение и обвързано със заплащане на направените от Бюрото разходи за изготвяне на този препис. Размерът на сумата се определя от председателя на Бюрото.

Част В

Уведомления

Правило 61

Общи разпоредби относно уведомленията

1. В производствата пред Бюрото всички уведомления, които следва да се извършат от Бюрото, се връчват под формата на оригинала на подлежащия на връчване документ, копие от него, заверено от или подпечатано с печата на Бюрото, или компютърна разпечатка, носеща такъв печат. За копията на документи, представени от самите страни не се изисква такава заверка.

2. Уведомления се връчват:

а) по пощата в съответствие с правило 62;

б) на ръка в съответствие с правило 63;

в) чрез депозиране в пощенска кутия в Бюрото в съответствие с правило 64;

г) по факс и чрез други технически средства в съответствие с правило 65;

д) чрез публикуване в съответствие с правило 66.

Правило 62

Уведомление по пощата

1. Решения, които подлежат на срок за обжалване, връчване на призовки и други определени от председателя на Бюрото документи се връчват с препоръчано писмо с обратна разписка. Решения и съобщения, които подлежат на друг срок се връчват с препоръчано писмо, освен ако председателят на Бюрото не определи друго. Всички други съобщения се изпращат с обикновена поща.

2. Уведомяването на получатели, които нямат постоянен адрес, седалище или предприятие в Общността и които не са си назначили представител в съответствие с член 88, параграф 2 от Регламента, се извършва чрез изпращане на подлежащия на връчване документ с обикновена поща на последния известен на Бюрото адрес на получателя. Уведомлението се счита за извършено при изпращане на документа по пощата.

3. Когато уведомлението се извършва с препоръчано писмо, независимо дали със или без обратна разписка, документът се счита за доставен на получателя на десетия ден след изпращането му по пощата, освен ако писмото не е достигнало до получателя или е достигнало до него на по-късна дата. В случай на спор Бюрото установява дали писмото е достигнало местоназначението си или установява датата, на която то е било доставено на получателя, в зависимост от случая.

4. Уведомлението с препоръчано писмо със или без обратна разписка се счита за извършено дори и при отказ на получателя да приеме писмото.

5. До степента, в която изпращането на уведомления по пощата не е обхванато от разпоредбите на параграфи от 1 до 4, се прилага законодателството на държавата, на чиято територия се извършва уведомлението.

Правило 63

Уведомление чрез връчване на ръка

Уведомлението може да се извършва в помещенията на Бюрото чрез връчване на документа на ръка на получателя, който се подписва, че го е получил.

Правило 64

Уведомление чрез депозиране в пощенска кутия в Бюрото

Уведомлението на получатели, които разполагат с пощенска кутия в Бюрото, може да се извършва чрез депозиране в нея на подлежащия на връчване документ. Депозирането се отбелязва писмено в преписката по делото. Върху документа се записва датата на депозиране. Уведомлението се счита за извършено на петия ден след депозиране на документа в пощенската кутия в Бюрото.

Правило 65

Уведомление чрез връчване на документи по факс и чрез други технически средства

1. Връчването на документи по факс се извършва чрез изпращане на оригинала или копие от подлежащия на връчване документ съгласно правило 61, параграф 1. Условията и редът за такова изпращане се определят от председателя на Бюрото.

2. Условията и редът за връчване на документи чрез други технически средства за комуникация се определят от председателя на Бюрото.

Правило 66

Уведомление чрез публикуване

1. При невъзможност да се установи адресът на получателя или ако уведомлението в съответствие с правило 62, параграф 1 се е оказало невъзможно дори и след повторен опит от страна на Бюрото, уведомлението се извършва чрез публикуване на известие. Това известие се публикува най- малко в Бюлетина на търговските марки на Общността.

2. Председателят на Бюрото определя начина за публикуване на известието и определя началото на едномесечния срок при изтичането, на който документът се счита за връчен.

Правило 67

Уведомяване на представители

1. Ако е назначен представител или когато първият посочен заявител в общо заявление се счита за общ представител съгласно правило 75, параграф 1, уведомленията се адресират до този назначен или общ представител.

2. Ако за една заинтересована страна са назначени няколко представители, уведомяването на един от тях е достатъчно, освен ако в съответствие с правило 1, параграф 1, буква д) не е посочен конкретен адрес за връчване на уведомления.

3. Ако няколко заинтересовани страни са назначили един общ представител, връчването на един единствен документ на общия представител е достатъчно.

Правило 68

Нередности при връчването на уведомления

Когато даден документ е достигнал до своя получател, ако Бюрото не може да докаже, че документът е бил надлежно връчен или ако не са спазени разпоредби относно връчването му, документът се счита за връчен на датата, определена от Бюрото като дата на получаване.

Правило 69

Връчване на документи в случай на няколко страни

Представени от страните документи, които съдържат съществени предложения или декларация за оттегляне на съществено предложение, се връчват служебно на другите страни. Уведомление може да не се извършва, когато документът не съдържа нови елементи и въпросът е готов за решение.

Част Г

Срокове

Правило 70

Изчисляване на сроковете

1. Сроковете се определят в цели години, месеци, седмици или дни.

2. Изчисляването започва в деня, следващ деня, в който е настъпило съответното събитие, което може да е процедурно действие или изтичане на друг срок. Когато процедурното действие е уведомление, събитието, което се взема под внимание, е получаването на връчения документ, освен ако не е предвидено друго.

3. Когато срокът е изразен като една година или определен брой години, той изтича през съответната последваща година, през месеца със същото име и в деня със същото число, както месеца и деня, в който е настъпило въпросното събитие. Когато съответният месец няма ден със същото число, срокът изтича на последния ден от този месец.

4. Когато срокът е изразен като един месец или определен брой месеци, той изтича през съответния последващ месеца в деня със същото число, както деня, в който е настъпило въпросното събитие. Когато денят, в който е настъпило въпросното събитие е бил последният ден от месец, или когато съответният последващ месец няма ден със същото число, срокът изтича на последния ден от този месец.

5. Когато срокът е изразен като една седмица или определен брой седмици, той изтича през съответната последваща седмица в деня със същото число, както деня, в който е настъпило въпросното събитие.

Правило 71

Продължителност на сроковете

1. Когато регламентът или настоящите правила предвиждат определянето на срок от Бюрото, този срок е не по-малко от един месец, когато заинтересованата страна има постоянен адрес, седалище или предприятие в Общността, или не по-малко от два месеца и не повече от шест месеца, когато не са изпълнени тези условия. При подходящи обстоятелства Бюрото може да разрешава удължаване на определен срок, ако заинтересованата страна е поискала такова удължаване и ако молбата за това е представена преди изтичането на първоначално определения срок.

2. При наличие на две или повече страни Бюрото може да удължава срок при наличие на съгласие на другите страни.

Правило 72

Изтичане на срокове в особени случаи

1. Ако срокът изтича в ден, в който Бюрото не е отворено за получаване на документи, или в който, поради други причини, различни от посочените в параграф 2, на мястото, където се намира Бюрото, не се доставя обикновена поща, срокът се удължава до първия ден след деня, в който Бюрото е отворено за получаване на документи и в който се доставя обикновена поща. Посочените в първото изречение дни се определят от председателя на Бюрото преди началото на всяка календарна година.

2. Ако срокът изтича в ден, в който е налице общо прекъсване или последващо смущение в доставката на поща в дадена държава-членка или между държава- членка и Бюрото за страни, чийто постоянен адрес или седалище се намира в съответната държава или които са назначили представители със служебен адрес в тази държава, срокът се удължава до първия ден след края на периода на прекъсване или смущение. В случай, че съответната държава-членка е държавата, в която се намира Бюрото, настоящата разпоредба важи за всички страни. Продължителността на гореспоменатия срок се определя от председателя на Бюрото.

3. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 се прилагат с необходимите изменения за предвидените в Ррегламента или настоящите правила срокове в случай на действия, които следва да бъдат извършени от компетентния орган по смисъла на член 25, параграф 1, буква б) от Регламента.

4. В случай на забавяне на съобщения от Бюрото до заинтересовани страни относно изтичането на срок поради настъпването на извънредни обстоятелства, като бедствия, прекъсвания в резултат на стачки или смущения в правилното функциониране на Бюрото, действията, които е трябвало да бъдат извършени във въпросния срок, все пак могат да бъдат редовно извършени в срок от един месец след връчване на забавеното съобщение. Началната и крайната дата на такова прекъсване или смущение се определя от председателя на Бюрото.

Част Д

Спиране на производството

Правило 73

Спиране на производството

1. Производството пред Бюрото се спира:

а) при смърт или недееспособност на заявителя за или на притежателя на търговска марка на Общността или на лицето, което по силата на националното законодателство е упълномощено да действа от тяхно име. Въпреки това, ако споменатите по-горе събития не засягат правомощията на представител, назначен съгласно член 89 от Регламента, производството се спира само по молба на този представител;

б) в случай, че в резултат на предприети действия спрямо имуществото му заявителят за или притежателят на търговска марка на Общността е възпрепятстван по юридически причини да продължи производството пред Бюрото;

в) при смърт или недееспособност на представителя на заявител за или на притежател на търговска марка на Общността или в случай, че по юридически причини в резултат на предприети действия срещу имуществото му същият е възпрепятстван да продължи производството пред Бюрото.

2. Когато в посочените в параграф 1, букви а) и б) случаи Бюрото е било информирано за самоличността на лицето, което е упълномощено да продължи производството пред Бюрото, Бюрото съобщава на това лице и на всички заинтересовани трети страни, че производството се възобновява, считано от определена от Бюрото дата.

3. В посочения в параграф 1, буква в) случай производството се възобновява, когато Бюрото е информирано за назначаването на нов представител на заявителя или когато Бюрото е връчило на другите страни съобщението за назначаването на нов представител на притежателя на търговската марка на Общността. Ако в срок от три месеца след спиране на производството Бюрото не е уведомено за назначаването на нов представител, то информира заявителя за или притежателя на търговската марка на Общността:

а) когато се прилага член 88, параграф 2 от Регламента, че заявлението за търговска марка на Общността ще се счита за оттеглено, ако информацията не бъде представена в срок от два месеца след връчване на въпросното съобщение; или

б) когато не се прилага член 88, параграф 2 от Регламента, че производството ще се възобнови със заявителя за или притежателя на търговската марка на Общността, считано от датата на връчване на въпросното съобщение.

4. Сроковете, които са различни от действащия към датата на спиране на производството срок за заплащане на таксите за подновяване по отношение на заявителя за или притежателя на търговската марка на Общността, отново започват да текат от деня на възобновяване на производството.

Част Е

Отказ от процедури за принудително възстановяване на суми

Правило 74

Отказ от процедури за принудително възстановяване на суми

Председателят на Бюрото може се отказва от действия за принудително възстановяване на дължима сума, когато подлежащата на възстановяване сума е незначителна или възстановяването ѐ е твърде несигурно.

Член Ж

Представителство

Правило 75

Назначаване на общ представител

1. При наличие на повече от един заявител и ако в заявлението за търговска марка на Общността не е посочен общ представител, първият посочен в заявлението заявител се счита за общ представител. Въпреки това, ако един от заявителите е длъжен да назначи професионален представител, същият се счита за общ представител, освен ако първият посочен в заявлението заявител не е назначил професионален представител. Същото важи, с необходимите изменения, за трети страни, които заедно депозират известие за възражение или заявление за отмяна или за обявяване на недействителност, както и за съвместни притежатели на търговска марка на Общността.

2. Ако в хода на производството се извърши прехвърляне на права на повече от едно лице и тези лица не са назначили общ представител, се прилагат разпоредбите на параграф 1. При невъзможност за прилагане на тези разпоредби Бюрото изисква от тези лица да назначат общ представител в срок от два месеца. Ако това искане не бъде изпълнено, общият представител се назначава от Бюрото.

Правило 76

Пълномощни

1. Представителите, които се явяват пред Бюрото, трябва да депозират при него подписано пълномощно, което се прилага към преписката по делото. Пълномощното може да се отнася за едно или повече заявления или за една или повече регистрирани търговски марки.

2. Може да се депозира общо пълномощно, даващо право на представителя за действия във връзка с всички свързани с търговска марка дела на страната, която дава пълномощното.

3. Пълномощното може да се депозира на всички езици на Бюрото и на езика, на който се води производството, ако той е един от езиците на Бюрото.

4. Когато на Бюрото се съобщава за назначаването на представител, съответното пълномощно се депозира в определен от Бюрото срок. Ако пълномощното не се депозира своевременно, производството продължава с представляваното лице. Всички предприети от представителя процедурни действия, освен депозиране на заявлението, се считат за неизвършени, ако представляваното лице не ги одобрява. Прилагането на член 88, параграф 2 от Регламента остава незасегнато.

5. Разпоредбите на параграфи от 1 до 3 се прилагат с необходимите изменения за документ, с който се отменя пълномощно.

6. Всеки представител, чието пълномощно е прекратено, продължава да се счита за представител, докато Бюрото не бъде уведомено за прекратяването на пълномощното му.

7. Ако в пълномощното не се съдържат разпоредби в обратен смисъл, то не се прекратява спрямо Бюрото при смъртта на лицето, което го е дало.

8. При наличие на няколко представители, назначени от една и съща страна, те могат да действат заедно или поотделно, независимо от всякакви съдържащи се в пълномощните им разпоредби в обратен смисъл.

9. Пълномощното на колегия от представители се счита за пълномощно на всеки представител, който може да докаже, че практикува в рамките на въпросната колегия.

Правило 77

Представителство

Всяко уведомление или друго съобщение, изпратено от Бюрото до надлежно упълномощен представител, има същия ефект, какъвто би имало, ако е било изпратено до представляваното лице. Всяко съобщение, изпратено до Бюрото от надлежно упълномощен представител, има същия ефект, какъвто би имало, ако е било изпратено от представляваното лице.

Правило 78

Изменение на списъка на професионалните представители

1. По искане на професионален представител името му се заличава от посочения в член 89 от Регламента списък на професионалните представители.

2. Името на професионален представител се заличава автоматично:

а) при смърт или недееспособност на професионалния представител;

б) когато професионалният представител вече не е гражданин на държава- членка, освен ако председателят на Бюрото не е разрешил право на изключение съгласно член 89, параграф 4, буква б) от Регламента;

в) когато служебният адрес или местоработата на професионалния представител вече не се намират на територията на Общността;

г) когато професионалният представител вече не притежава правото, посочено в член 89, параграф 2, буква в), първо изречение от Регламента.

3. Вписването на професионален представител временно се отлага по инициатива на Бюрото в случай на временно прекратяване на посоченото в член 89, параграф 2, буква в), първо изречение от Регламента право да представлява физически или юридически лица пред централното бюро по индустриална собственост на държава-членка.

4. По искане съгласно член 89, параграф 3 от Регламента на лице, чието име е заличено, името му се възстановява в списъка на професионалните представители, ако вече не са налице условията за заличаване.

5. Бюрото за търговски марки на Бенелюкс и централните бюра по индустриална собственост на заинтересованите държави-членки незабавно информират Бюрото за всички настъпили събития по параграфи 2 и 3.

6. Измененията на списъка на професионалните представители се публикуват в Официален вестник на Бюрото.

Част З

Писмени съобщения и формуляри

Правило 79

Изпращане на съобщения в писмен вид или чрез други средства

Заявленията за регистрация на търговска марка на Общността, както и на всички други предвидени в Регламента заявления и всички адресирани до Бюрото съобщения се представят, както следва:

а) чрез представяне на подписан оригинал на въпросния документ в Бюрото по пощата, на ръка или по всякакъв друг начин; приложенията към представените документи не е необходимо да са подписани;

б) чрез изпращане на подписан оригинал по факс в съответствие с правило 80;

в) по телекс или с телеграма в съответствие с правило 81;

г) чрез изпращане на съдържанието на съобщението по електронен път в съответствие с правило 82.

Правило 80

Изпращане на съобщения по факс:

1. Когато заявление за регистрация на търговска марка се представя на Бюрото по факс и заявлението съдържа изображение на марката съгласно правило 3, параграф 2, което не отговаря на изискванията на въпросното правило, на Бюрото се представя необходимия брой оригинални изображения в съответствие с правило 79, буква а). При получаване на изображенията от Бюрото в срок от един месец от датата на получаване на копието по факс:, заявлението се счита за получено от Бюрото в деня на получаване на копието по факс. При получаване на изображенията от Бюрото след изтичане на този срок и когато изображението е необходимо за получаване на дата на депозиране, заявлението се счита за получено от Бюрото в деня на получаване на изображенията.

2. Когато получено по факс съобщение е непълно или нечетливо или когато Бюрото има основателни съмнения относно точността на предаването, Бюрото информира съответно изпращача и го приканва в определен от Бюрото срок повторно да изпрати оригинала по факс или да представи оригинала в съответствие с правило 79, буква а). Когато това искане не е изпълнено в определения срок, за дата на получаване на повторното изпращане или на оригинала се счита датата на получаване на оригинала на съобщението, при условие че когато неизправността касае определянето на датата на депозиране на заявление за регистрация на търговска марка, се прилагат разпоредбите относно датата на депозиране. Когато искането не е изпълнено в определения срок, се счита, че съобщението не е получено.

3. Всяко представено на Бюрото съобщение по факс се счита за надлежно подписано, ако върху разпечатката от факс апарата фигурира копие от подписа.

4. Председателят на Бюрото може да определя допълнителни изисквания за изпращането на съобщения по факс, като оборудването, което да се използва, технически данни на съобщението и начини за идентифициране на изпращача.

Правило 81

Изпращане на съобщения по телекс или чрез телеграма

1. Когато заявление за регистрация на търговска марка се представя на Бюрото по телекс или чрез телеграма и заявлението съдържа изображение на марката съгласно правило 3, параграф 2, се прилага правило 80, параграф 1 с необходимите изменения mutatis mutandis.

2. Когато се изпраща съобщение по телекс или чрез телеграма, се прилага правило 80, параграф 2 с необходимите изменения mutatis mutandis.

3. Когато се изпраща съобщение по телекс или чрез телеграма, посочването на името на изпращача се счита за равностойно на подпис.

Правило 82

Изпращане на съобщения по електронен път

1. Когато заявление за регистрация на търговска марка се представя на Бюрото по електронен път и заявлението съдържа изображение на марката съгласно правило 3, параграф 2, се прилага правило 80, параграф 1 с необходимите изменения mutatis mutandis.

2. Когато се изпраща съобщение по електронен път, се прилага правило 80, параграф 2 с необходимите изменения mutatis mutandis.

3. Когато се изпраща съобщение по електронен път, посочването на името на изпращача се счита за равностойно на подпис.

4. Председателят на Бюрото определя изискванията за изпращане на съобщения по електронен път, като оборудването, което да се използва, технически данни на съобщението и начини за идентифициране на изпращача.

Правило 83

Формуляри

1. Бюрото безплатно предоставя формуляри за:

а) подаване на заявление за търговска марка на Общността;

б) подаване на възражение за регистрация на търговска марка на Общността;

в) подаване на молба за изменение на заявление за регистрация, за поправка на имена и адреси или грешки;

г) подаване на молба за регистрация на прехвърляне, както и предвидените в правило 31, параграф 5 формуляр за прехвърляне и документ за прехвърляне;

д) подаване на молба за регистрация на лиценз;

е) подаване на молба за подновяване на регистрацията на търговска марка на Общността;

ж) подаване на молба за отмяна или на декларация за обявяване на недействителност на търговска марка на Общността;

з) подаване на молба за възстановяване на предишно състояние restitutio in integrum;

и) подаване на жалба;

й) упълномощаване на представител под формата на индивидуално пълномощно и под формата на общо пълномощно.

2. Бюрото може безплатно да предоставя и други формуляри.

3. Бюрото предоставя посочените в параграфи 1 и 2 формуляри на всички официални езици на Общността.

4. Бюрото безплатно поставя формулярите на разположение на Бюрото за търговски марки на Бенелюкс и на централните бюра по индустриална собственост на държавите-членки.

5. Бюрото може да предоставя формулярите и във форма за машинно четене.

6. Страните по производства пред Бюрото използват предоставените от Бюрото формуляри или копия от тях, или формуляри със същото съдържание и формат, като формулярите, които се създават чрез системи за електронна обработка на данни.

7. Формулярите се попълват по начин, който позволява автоматизирано въвеждане на съдържанието им в компютър, например чрез разпознаване на знаци или сканиране.

Част И

Информация за обществено ползване

Правило 84

Регистър на търговските марки на Общността

1. Регистърът на търговските марки на Общността може да се поддържа под формата на електронна база от данни.

2. Регистърът на търговските марки на Общността съдържа следните данни:

а) датата на подаване на заявлението;

б) входящия номер на заявлението;

в) датата на публикуване на заявлението;

г) името, адреса и националността на заявителя и държавата, в която се намира неговият постоянен адрес, седалище или предприятие;

д) името и служебния адрес на представителя, когато не се касае за представител по смисъла на член 88, параграф 3, първо изречение от Регламента; когато има повече от един представител, се вписват само името и служебният адрес на първия посочен представител, последвани от думите „и други“; когато е назначена колегия от представители, се вписва само името и служебният адрес на колегията;

е) копие на марката заедно с информация за нейното естество, освен ако не се касае за марка съгласно правило 3, параграф 1; когато регистрацията на марка е цветна, се вписва обозначението „цветна“ и се посочва цвета или цветовете, от които се състои марката; по целесъобразност, описание на марката;

ж) наименованията на стоките и услугите, групирани според категориите на Класификацията от Ница; всяка група се предшества от номера на категорията съгласно тази класификация, към която спада съответната група от стоки и услуги и групите се представят в реда на категориите съгласно тази класификация;

з) данни за претенциите за предимство съгласно член 30 от Регламента;

и) данни за претенциите за предимство на излагане съгласно член 33 от Регламента;

й) данни за претенциите за преимущество на по-рано регистрирана търговска марка съгласно член 34 от Регламента;

к) заявление, че марката е станала отличителна вследствие на употребата ѐ съгласно член 7, параграф 3 от Регламента;

л) декларация от заявителя, в която се отричат всякакви изключителни права върху даден елемент от марката съгласно член 38, параграф 2 от Регламента;

м) посочване, че се касае за колективна марка;

н) езика, на който е подадено заявлението, и втория език, който заявителят е посочил в заявлението си съгласно член 115, параграф 3 от Регламента;

о) датата на регистрация на марката в регистъра и регистрационния номер.

3. Регистърът на търговските марки на Общността съдържа и следните данни, заедно с датата на тяхното вписване:

а) промени в името, адреса или националността на притежателя на търговска марка на Общността или на държавата, в която се намира неговият постоянен адрес, седалище или предприятие;

б) промени в името или служебния адрес на представителя, когато не се касае за представител по смисъла на член 88, параграф 3, първо изречение от Регламента;

в) когато се назначава нов представител, името и служебния адрес на този представител;

г) изменения на марката съгласно 48 от Регламента и поправка на грешки;

д) известие за изменения на регламентите, уреждащи използването на колективната марка съгласно член 69 от Регламента;

е) данни за посочените в член 34 от Регламента претенции за преимущество на по-рано регистрирана търговска марка, съгласно член 35 от Регламента;

ж) пълни или частични прехвърляния съгласно член 17 от Регламента;

з) създаване или прехвърляне на вещно право съгласно член 19 от Регламента и естеството на вещното право;

и) събиране на вземания по изпълнителен лист съгласно член 20 от Регламента и банкрут, или подобни производства съгласно член 21 от Регламента;

й) предоставяне или прехвърляне на лиценз съгласно член 22 от Регламента и, в зависимост от случая, данни за вида на лиценза съгласно правило 34;

к) подновяване на регистрация съгласно член 47 от Регламента, датата, от която е влязло в сила, и всякакви ограничения съгласно член 47, параграф 4 от Регламента;

л) датата на изтичане на регистрацията съгласно член 47 от Регламента;

м) декларация за отказ от права от притежателя на марката съгласно член 49 от Регламента;

н) датата на подаване на заявление съгласно член 55 от Регламента или на подаване на насрещен иск съгласно член 96, параграф 4 от Регламента за отмяна или обявяване на недействителност;

о) датата и съдържанието на решението по заявлението или насрещния иск съгласно член 56, параграф 5 или член 96, параграф 6, трето изречение от Регламента;

п) датата на получаване на молба за преобразуване съгласно член 109, параграф 2 от Регламента;

р) заличаване на представител, вписан съгласно параграф 2, буква д);

с) отмяна на преимуществото на национална марка;

т) изменение или заличаване от регистъра на елементите, посочени в букви з), и) и й).

4. Председателят на Бюрото може да определи в регистъра да се вписват други елементи, различни от посочените в параграфи 2 и 3.

5. Притежателят на търговската марка се уведомява за всяка промяна в регистъра.

6. При поискване и при заплащане на такса Бюрото предоставя заверени или незаверени извлечения от регистъра.

Част Й

Бюлетин на търговските марки на Общността и Официален вестник на Бюрото

Правило 85

Бюлетин на търговските марки на Общността

1. Бюлетинът на търговските марки на Общността се публикува на периодични издания. Бюрото може да предоставя за обществено ползване издания на бюлетина на компактдиск или във всякаква друга форма за машинно четене.

2. Бюлетинът на търговските марки на Общността съдържа публикации на заявления и вписани в регистъра данни, както и други данни във връзка със заявления или регистрации на търговски марки, чието публикуване е предвидено в регламента или в настоящите правила.

3. Когато в Бюлетина на търговските марки на Общността се публикуват данни, чието публикуване е предвидено в Регламента или в настоящите правила, посочената в бюлетина дата на издаване се счита за дата на публикуване на данните.

4. Ако вписаните данни относно регистрацията на търговска марка не съдържат никакви промени в сравнение с публикацията на заявлението, публикуването на тези данни се извършва чрез препратка към данните, които се съдържат в публикацията на заявлението.

5. Посочените в член 26, параграф 1 от Регламента елементи на заявлението за търговска марка на Общността, както и всякаква друга информация, чието публикуване е предвидено в правило 12, при необходимост се публикуват на всички официални езици на Общността.

6. Бюрото взема под внимание всеки представен от заявителя превод. Ако езикът на заявлението не е един от езиците на Бюрото, на заявителя се изпраща превода на втория посочен от него език. Заявителят може да предлага промени в превода в определен от Бюрото срок. Ако заявителят не отговори в определения срок или ако Бюрото счита предложените промени за неподходящи, се публикува предложеният от Бюрото превод.

Правило 86

Официален вестник на Бюрото

1. Официалният вестник на Бюрото се публикува на периодични издания. Бюрото може да предоставя за обществено ползване издания на Официалния вестник на компактдиск или във всякаква друга форма за машинно четене.

2. Официалният вестник се публикува на езиците на Бюрото. Председателят на Бюрото може да определи някои елементи да се публикуват на всички официални езици на Общността.

Правило 87

Банка от данни

1. Бюрото поддържа електронна банка от данни за заявленията за регистрация на търговски марки и за вписванията в регистъра. Бюрото може да предоставя за обществено ползване съдържанието на тази банка от данни и на компактдиск или във всякаква друга форма за машинно четене.

2. Председателят на Бюрото определя условията за достъп до банката от данни и за начина, по който съдържанието ѐ може да се предоставя във форма за машинно четене, включително съответните такси за това.

Част К

Справка с преписките и съхранение на преписките

Правило 88

Части от преписката, които не подлежат на справка

Частите от преписката, които не подлежат на справка съгласно член 84, параграф 4 от Регламента, са:

а) документи относно изключване или възражение съгласно член 132 от Регламента;

б) проекторешения или становища и всички други вътрешни документи, използвани за изготвянето на решения и становища;

в) части от преписката, за които заинтересованата страна е изразила особен интерес да бъдат запазени поверителни преди подаването на заявление за справка с преписките, освен ако справката с такава част от преписката не е обоснована от преимуществени законни интереси на страната, която иска справка.

Правило 89

Ред за извършване на справка с преписки

1. Справка с преписките за заявления за търговска марка на Общността и за регистрирани търговски марки на Общността се извършват с оригинални документи или техни копия, или с технически средства за съхранение, ако преписките се съхраняват по този начин. Начините за извършване на справка се определят от председателя на Бюрото. Молбата за извършване на справка с преписките не се счита за подадена, докато не се заплати необходимата такса за това.

2. При подаване на молба за извършване на справка с преписката за заявление за търговска марка на Общността молбата съдържа данни и доказателства, че заявителят:

а) е дал съгласие за извършване на справката; или

б) е заявил, че след регистрацията на търговската марка ще се позове на произтичащите от тази регистрация права срещу искащата справка страна.

3. Справката с преписки се извършва в помещенията на Бюрото.

4. При поискване справката с преписки се извършва чрез издаване на копия от съдържащите се в преписката документи. Такива копия се издават срещу заплащане на съответни такси.

5. При поискване бюрото издава заверени или незаверени копия от заявлението за търговска марка на Общността или от съдържащите се в преписката документи, от които съгласно параграф 4 могат да се издават копия след заплащане на такса.

Правило 90

Съобщаване на съдържаща се в преписките информация

При спазване на ограниченията, предвидени в член 84 от Регламента и правило 88, Бюрото може при поискване да съобщава информация от всяка преписка за търговска марка на Общността, за която е подадено заявление, или за регистрирана търговска марка на Общността след заплащане на такса. Въпреки това, Бюрото може да изисква да се упражни възможността за получаване на справка от самата преписка, ако счита това за подходящо с оглед на количеството на подлежащата на предоставяне информация.

Правило 91

Съхранение на преписките

1. Бюрото съхранява преписките за заявления за търговска марка на Общността и за регистрирани търговски марки на Общността най-малко пет години след края на годината, в която:

а) заявлението е отхвърлено или оттеглено или се счита за оттеглено;

б) регистрацията на търговската марка на Общността изтича напълно съгласно член 47 от Регламента;

в) е регистриран пълният отказ от права върху търговската марка на Общността съгласно член 49 от Регламента;

г) търговската марка на Общността е напълно заличена от регистъра съгласно член 56, параграф 6 или член 96, параграф 6 от Регламента.

2. Председателят на Бюрото определя начина, по който се съхраняват преписките.

Част Л

Административно сътрудничество

Правило 92

Обмен на информация и съобщения между Бюрото и органите на държавите-членки

1. При поискване Бюрото и централните бюра по индустриална собственост на държавите-членки взаимно си съобщават съществена информация относно подаването на заявления за търговски марки на Общността или национални марки и относно свързаните с тези заявления производство, както и за регистрираните в резултат на това търговски марки. Тези съобщения не подлежат на ограниченията, предвидени в член 84 от Регламента.

2. Съобщенията между Бюрото и съдилищата или органите на държавите- членки, които произтичат от прилагането на Регламента или настоящите правила, се извършват директно между тези органи. Такива съобщения могат да се извършват и чрез централните бюра по индустриална собственост на държавите-членки.

3. Разходите за съобщенията по параграфи 1 и 2 са за сметка на органа, който извършва съобщенията, които са освободени от такси.

Правило 93

Справка с преписки от или чрез съдилища или органи на държавите- членки

1. Справките с преписки за търговски марки на Общността, за които са подадени заявления или за регистрирани търговски марки на Общността от страна на съдилища или органи на държавите-членки се извършват с оригиналните документи или техни копия, а в противен случай се прилага правило 89.

2. Съдилищата или прокуратурите в държавите-членки могат в хода на производствата пред тях да предоставят изпратени от Бюрото преписки или копия от тях за справка от трети страни. Такива справки подлежат на разпоредбите на член 84 от Регламента. Бюрото не начислява такси за такива справки.

3. При изпращане на преписките или на копия от тях на съдилищата или прокуратурите в държавите-членки Бюрото посочва ограниченията, на които съгласно член 84 от Регламента и правило 88 подлежат справките с преписки за търговски марки на Общността, за които са подадени заявления или преписки за регистрирани търговски марки на Общността.

Част М

Разходи

Правило 94

Разпределение и определяне на разходите

1. Разпределението на разходите съгласно член 81, параграфи 1 и 2 от Регламента се посочва в решението относно възражението, решението относно заявлението за отмяна или обявяване на недействителност на търговска марка на Общността, или в решението относно жалбата.

2. Разпределението на разходите съгласно член 81, параграфи 3 и 4 от Регламента се посочва в решение относно разходите, което е взето от отдела за възражения, отдела за анулиране или апелативната комисия.

3. Към предвидената в член 81, параграф 6, първо изречение от Регламента молба за определяне на разходите се прилага разходна сметка с доказателства в нейна подкрепа. Молбата е допустима само ако решението, по отношение на което се иска определяне на разходите, е станало окончателно. Разходите могат да се определят след установяване на тяхната достоверност.

4. Предвидената в член 81, параграф 6, второ изречение от Регламента молба за преразглеждане на решението на канцеларията за определяне на разходите, в която се посочват мотивите, на които се основава, трябва да се депозира в Бюрото в срок от един месец след датата на уведомлението за присъдените разходи. Молбата не се счита за депозирана, докато не се заплати таксата за преразглеждане на размера на разходите.

5. Отделът за възражения, отделът за анулиране или Апелативната комисия, в зависимост от случая, вземат решение по посочената в параграф 4 молба без устно производство.

6. Таксите, които са за сметка на губещата страна съгласно член 81, параграф 1 от Регламента, се ограничават до таксите, които са заплатени от другата страна за възражение, за заявление за отмяна или обявяване на недействителност на търговската марка на Общността и за обжалване.

7. Същинските и действително направени разходи по производството от страната, спечелила делото, са за сметка на губещата страна в съответствие с член 81, параграф 1 от Регламента въз основа на следните максимални тарифи:

а) пътни разноски на една от страните за двупосочното пътуване между местоживеенето или местоработата и мястото на провеждане на устното производство при снемане на показания, както следва:

i) стойността на билет за първа класа с железопътен транспорт, включително обичайните транспортни добавки, когато общото разстояние с железопътен транспорт не надвишава 800 км;

ii) стойността на самолетен билет за туристическа класа, когато общото разстояние с железопътен транспорт надвишава 800 км или когато маршрутът включва прекосяване на море;

б) дневни разходи на една от страните, равняващи се на дневните разходи при командировка на служители от категория А4 до А8, които са определени в член 13 от приложение VІІ към Правилника за служителите на Европейските общности;

в) пътни разходи на представители по смисъла на член 89, параграф 1 от Регламента и на свидетели и вещи лица по предвидените в буква а) тарифи;

г) дневни разходи на представители по смисъла на член 89, параграф 1 от Регламента и на свидетели и вещи лица по предвидените в буква б) тарифи;

д) направени разходи при снемането на показания под формата на разпит на свидетели, заключения на вещи лица или проверки до 300 ECU на производство;

е) разходи за представителство по смисъла на член 89, параграф 1 от Регламента:

i) на противната страна в исково производство: до 250 ECU;

ii) на заявителя в исково производство: до 250 ECU;

iii) на заявителя в производство за отмяна или обявяване на недействителност на търговска марка на Общността: до 400 ECU;

iv) на притежателя на търговската марка в производство за отмяна или обявяване на недействителност на търговска марка на Общността: до 400 ECU;

v) на ищеца в апелативно производство: до 500 ECU ;

vi) на ответника в апелативно производство: до 500 ECU;

Когато снемането на показания в което и да е от гореспоменатите производства включва разпит на свидетели, заключения на вещи лица или проверка, се отпуска допълнителна сума за разходи за представителство в размер до 600 ECU на производство;

ж) когато страната, спечелила делото, се представлява от повече от един представител по смисъла на член 89, параграф 1 от Регламента, губещата страна поема посочените в букви в, г) и е) разходи само за едно такова лице;

з) губещата страна не е длъжна да възстановява на страната, спечелила делото, никакви други разходи, разноски и такси, освен посочените в букви а) до ж).

Част Н

Езици

Правило 95

Молби и декларации

Без да се нарушават разпоредбите на член 115, параграф 5 от Регламента,

а) всяка молба или декларация във връзка със заявление за търговска марка на Общността може да се подава на използвания за подаване на заявлението за търговска марка на Общността език или на втория език, който заявителят е посочил в заявлението си;

б) всяка молба или декларация във връзка с регистрирана търговска марка на Общността може да се подава на един от езиците на Бюрото. Въпреки това, когато молбата се подава чрез един от предоставените от Бюрото формуляри съгласно правило 83, тези формуляри могат да се използват на всеки от официалните езици на Общността, при условие че доколкото се касае за текстовите елементи, формулярът е попълнен на един от езиците на Бюрото.

Правило 96

Писмено производство

1. Без да се нарушават разпоредбите на член 115, параграфи 4 и 7 от Регламента, и ако не е предвидено друго в настоящите правила, в писмено производство пред Бюрото всяка страна може да използва който и да е от езиците на Бюрото. Ако избраният език не е езикът, на който се води производството, страната осигурява превод на този език в срок от един месец от датата на представяне на оригиналния документ. Когато заявителят за търговска марка на Общността е единствена страна по производство пред Бюрото и езикът, който е използван за подаване на заявлението за търговска марка на Общността, не е един от езиците на Бюрото, преводът може да се представи и на втория език, който заявителят е посочил в заявлението си.

2. Ако не е предвидено друго в настоящите правила, документите, които ще се използват в производство пред Бюрото, могат да се депозират на всеки от официалните езици на Общността. Когато тези документи не са на езика, на който се води производството, Бюрото може да изисква в определен от него срок да се представи превод на този език или на който и да е от езиците на Бюрото, по избор на страната по производството.

Правило 97

Устно производство

1. Всяка страна по устно производство пред Бюрото може, вместо езика, на който се води производството, да използва един от официалните езици на Общността, при условие че осигури устен превод на езика, на който се води производството. Когато устното производство се води в рамките на производство, касаещо заявление за регистрация на търговска марка, заявителят може да използва или езика, на който е подадено заявлението, или втория посочен от него език.

2. В устно производство, касаещо заявление за регистрация на търговска марка, служителите на Бюрото могат да използват или езика, на който е подадено заявлението, или втория посочен от заявителя език. Във всички останали производства служителите на Бюрото могат, вместо езика, на който се води производството, да използват един от другите езици на Бюрото, при условие че страната или страните по производството са съгласни с това.

3. При снемане на показания всяка страна, свидетел или вещо лице, които не могат достатъчно добре да се изразяват на езика, на който се води производството, могат да използват който и да е от официалните езици на Общността. Ако решението за снемане на показания е взето вследствие на отправено искане от страна по производството, страните, свидетелите или вещите лица, които следва да бъдат изслушани и които се изразяват на други езици, различни от езика, на който се води производството, могат да бъдат изслушвани само ако отправилата искането страна осигури устен превод на този език. В производства, касаещи заявление за регистрация на търговска марка, вместо езика, на който е подадено заявлението, може да се използва вторият посочен от заявителя език. Във всяко производство, в което има само една страна, по искане на заинтересованата страна Бюрото може да разрешава изключения от разпоредбите на настоящия параграф.

4. При съгласие на страните и Бюрото в устно производство може да се използва всеки от официалните изици на Общността.

5. При необходимост Бюрото осигурява за своя сметка устен превод на езика, на който се води производството или, по целесъобразност, на други свои езици, освен ако отговорността за този устен превод не е на една от страните по производството.

6. Направените в хода на устно производство изявления от служители на Бюрото, страни по производството, свидетели и вещи лица на един от езиците на Бюрото се вписват в протокола на езика, на който са направени. Направените изявления на всеки друг език се вписват на езика, на който се води производството. Изменения в текста на заявление за или регистрация на търговска марка на Общността се вписват в протокола на езика, на който се води производството.

Правило 98

Удостоверяване на преводи

1. Когато следва да се представи превод на документ, Бюрото може да изисква в определен от него срок да се представи удостоверение, че преводът съответства на оригиналния текст. Когато удостоверението се отнася за превода на предишно заявление съгласно член 30 от Регламента, този срок е не по-малко от три месеца от датата на подаване на заявлението. В случай, че удостоверението не се представи в този срок, се счита, че документът не е получен.

2. Председателят на Бюрото може да определя начина за удостоверяване на преводи.

Правило 99

Юридическа автентичност на преводите

При отсъствие на доказателства за противното, Бюрото може да приема, че даден превод съответства на съответния оригинален текст.

Част О

Организация на Бюрото

Правило 100

Разпределение на задължения

1. Председателят на Бюрото определя инспекторите и техния брой, членовете на отделите за възражения и отделите за анулиране, както и членовете на отдела за управление на търговските марки и правния отдел. Той разпределя задълженията на инспекторите и отделите.

2. Председателят на Бюрото може да предвижда, че инспекторите могат да бъдат и членове на отделите за възражения, отделите за анулиране, отдела за управление на търговските марки и правния отдел и че членове на тези отдели могат да бъдат и инспектори.

3. В допълнение към възложените им отговорности съгласно Регламента, председателят на Бюрото може да възлага допълнителни задължения на членовете на отделите за възражения, отделите за анулиране, отдела за управление на търговските марки и правния отдел.

4. Председателят на Бюрото може да възлага на други служители на Бюрото, които не са инспектори или членове на някой от споменатите в параграф 1 отдели, изпълнението на отделни задължения, които не са свързани с особени трудности и които се полагат на инспекторите, отделите за възражения, отделите за анулиране, отдела за управление на търговските марки или правния отдел.

ДЯЛ ХІІ

РЕЦИПРОЧНОСТ

Правило 101

Публикуване на съобщение за реципрочност

1. При необходимост председателят на Бюрото отправя молба до Комисията да извърши проверка дали дадена държава, която не е страна по Парижката конвенция или по Споразумението за създаване на Световната търговска организация, осигурява реципрочно третиране по смисъла на член 5, параграф 1, буква г), член 5, параграф 3 и член 29, параграф 5 от Регламента.

2. Ако Комисията определи, че се осигурява реципрочно третиране в съответствие с параграф 1, тя публикува съобщение в този смисъл в Официален вестник на Европейските общности.

3. Разпоредбите на член 5, параграф 1, буква г), член 5, параграф 3, и член 29, параграф 5 от Регламента стават валидни за гражданите на съответната държава от датата на публикуване в Официален вестник на Европейските общности на посоченото в параграф 2 съобщение, освен ако в съобщението не се посочва по-ранна дата за прилагане. Те спират да са валидни от датата на публикуване в Официален вестник на Европейските общности на съобщение на Комисията, че вече не се осигурява реципрочно третиране, освен ако в съобщението не се посочва по-ранна дата за прилагане.

4. Посочените в параграфи 2 и 3 съобщения се публикуват и в Официален вестник на Бюрото.

Член 2

Преходни разпоредби

1. Всяко заявление за регистрация на търговска марка на Общността, което е подадено в срок от три месеца преди определената в съответствие с член 143, параграф 3 от Регламента дата се обозначава от Бюрото с определената съгласно споменатата разпоредба дата и с действителната дата на получаване на заявлението.

2. По отношение на заявлението, предвиденият в членове 29 и 33 от Регламента срок за предимство се изчислява от определената в съответствие с член 143, параграф 3 от Регламента дата.

3. Бюрото може да издава разписка на заявителя преди определената в съответствие с член 143, параграф 3 от Регламента дата.

4. Бюрото може да разглежда заявленията преди определената в съответствие с член 143, параграф 3 от регламента дата и да осъществява контакти със заявителя с оглед изправяне на всички евентуални неизправности преди тази дата. Всички решения във връзка с такива заявления могат да се вземат само след тази дата.

5. По отношение на заявлението Бюрото извършва всички проучвания съгласно член 39, параграф 1 от Регламента, независимо дали е или не е отправена претенция за предимство на това заявление съгласно членове 29 или 33 от Регламента.

6. Когато датата на получаване на заявление за регистрация на търговска марка на Общността от Бюрото, от централното бюро по индустриална собственост на държава-членка или от Бюрото за търговски марки на Бенелюкс преди началото на определения в член 143, параграф 4 от Регламента тримесечен срок, заявлението се счита за неподадено. Заявителят се информира за това и заявлението му се изпраща обратно.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 1995 година.

За Комисията

Марио МОНТИ

Член на Комисията

[1] OВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1.

[2] OВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 83.

[3] ОВ L 303, 15.12.1995, стр. 33.

Може да харесате още...