Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета

от 27 юли 1994 година

относно правната закрила на Общността на сортовете растения

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 235 от него, като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент ,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,

като има предвид, че растителните видове поставят специфични проблеми, свързани с режима на индустриална собственост, който може да се прилага;

като има предвид, че режимите на индустриална собственост, свързани със сортовете растения, не са хармонизирани на равнището на Общността и продължават да се регулират от вътрешното право на държавите-членки, чиито разпоредби не са уеднаквени;

като има предвид, че при това положение е уместно да се въведе, успоредно с националните системи, система на Общността, която да позволява предоставянето на права на индустриална собственост, валидни на цялата територия на Общността;

като има предвид, че е уместно въвеждането и прилагането на гореспоменатата система на Общността да се извърши не от органите на държавите-членки, а от служба на Общността, която да бъде юридическо лице, наречена „Службата на Общността за сортовете растения“;

като има предвид, че системата трябва да се съобрази с развитието на техниките на селекция на сортовете, включително и на биотехнологиите; като има предвид, че с оглед поощряването на селекцията и развитието на нови сортове, всички създатели на нови сортове следва да се ползват от по-добра закрила в сравнение с настоящото положение, без обаче да се засяга неоправдано достъпът до защитата изобщо или в конкретния случай на някои техники на селекция;

като има предвид, че всички сортове и всички ботанически видове следва да подлежат на закрила;

като има предвид, че сортовете, подлежащи на закрила, трябва да отговарят на изисквания, признати в международен план, а именно да бъдат различими, хомогенни, устойчиви и нови и да бъдат обозначени с установено сортово наименование;

като има предвид, че е важно да се предвиди дефиниция за растителен сорт, с цел да се осигури правилното функциониране на системата;

като има предвид, че тази дефиниция няма за цел нито да променя дефиниции, които може да са установени в областта на правата на интелектуална собственост, по-специално в областта на патентите, нито да нарушават или да изключват прилагането на закони относно защитата на продуктите, включително растенията и растителния материал, или относно процеси, пораждащи други права на индустриална собственост;

като има предвид, че от друга страна, е препоръчително да се създаде обща дефиниция в двете области; че, следователно, следва да се подкрепят подходящите усилия в международен мащаб, с цел да се стигне до обща дефиниция;

като има предвид, че за предоставянето на правна закрила на Общността на сортовете растения е необходима оценка на съществените характеристики, присъщи на отделните сортове; като има предвид обаче, че не е необходимо тези характеристики да се обвързват задължително с тяхното икономическо значение;

като има предвид, че системата трябва също така да прецизира ясно на кого принадлежи правото на закрила на Общността на сортовете растения; като има предвид, че в някои случаи, то може да принадлежи общо на няколко лица, а не само на едно лице;

като има предвид, че трябва да се регламентира официалното право на заявяване;

като има предвид, че системата трябва също да уточни смисъла на термина „титуляр“, използван в настоящия регламент; като има предвид, че в случаите, когато терминът „титуляр“ в настоящия регламент се използва без друго уточнение, включително и в член 29, параграф 5 от него, той следва да се разбира по смисъла на член 13, параграф 1;

като има предвид, че тъй като правната закрила на Общността на сортовете растения трябва да има единен резултат в цялата Общност, търговските операции, предмет на съгласието на титуляра, трябва да бъдат ясно дефинирани; като има предвид, че обхватът на защитата следва да бъде разширен, в сравнение с повечето национални системи, и да обхване някои растителни материали, за да вземе предвид търговията със страни извън Общността, в които не съществува защита; като има предвид обаче, че въвеждането на принципа на изчерпване на правата трябва, от друга страна, да гарантира, че защитата не е прекомерна;

като има предвид, че за да се поощри селекцията на сортове, системата потвърждава по принцип международно признатото правило за свободен достъп до защитените сортове с цел получаването на нови сортове от тях и използването на тези нови сортове;

като има предвид, че в някои случаи, когато новият сорт, макар и различен, по същността си е производен от първообраза, следва да се въведе известна форма на зависимост от титуляра на първообраза;

като има предвид, че упражняването на правата, предоставени от закрилата на Общността на сортовете растения трябва да бъде предмет на ограничения, предвидени в разпоредби, приети в обществен интерес;

като има предвид, че това включва защитата на селскостопанската продукция; като има предвид, че за тази цел е необходимо на земеделския производител да бъде разрешено да използва, съгласно някои условия, продукцията от реколтата си за размножаване;

като има предвид, че трябва да се осигури установяването на тези условия на общностно равнище;

като има предвид, че следва да се предвиди и задължително лицензиране при някои обстоятелства в обществен интерес, което може да включва необходимостта от снабдяване на пазара с материал, притежаващ определени характеристики или от продължаване на поощряването на постоянната селекция на подобрените сортове;

като има предвид, че използването на постановените наименования на сортовете следва да стане задължително;

като има предвид, че закрилата на Общността на сортовете растения следва да обхваща по принцип период от най-малко 25 години а, при лозите и дърветата — най-малко 30 години; като има предвид, че трябва да се прецизират други основания за прекратяването на правото на закрила;

като има предвид, че правото на закрила на Общността на сортовете растения е собственост на титуляра и че следователно трябва да бъде изяснена неговата роля по отношение на нехармонизираните законови разпоредби на държавите-членки, по-специално в областта на гражданското право; като има предвид, че това се отнася също и за регламентирането на нарушенията и спазването на правото на закрила на Общността на сортовете растения;

като има предвид, че е необходимо да се гарантира, че пълното прилагане на принципите на правната закрила на Общността на сортовете растения няма да бъдат нарушени от действието на други системи; като има предвид, че за тази цел се изискват някои правила, съответстващи на международните задължения на държавите-членки спрямо отношенията с други права на индустриална собственост;

като има предвид, че е належащо да се проучи дали и в каква степен условията на защита, предоставена по силата на други системи на индустриална собственост, като патентите, следва да бъдат адаптирани или променени с цел съвместимостта със системата на правна закрила на Общността на сортовете растения; като има предвид, че при необходимост, това следва да бъде установено с разпоредби на Общността, съдържащи балансирани правила;

като има предвид, че задълженията и правомощията на Службата на Общността за сортовете растения, включително нейните отделения по жалбите, свързани с предоставянето, рекратяването или проверката на предоставената закрила на Общността на сортовете растения, и с публикуването, следва да се основават в максимална възможна степен на правилата, разработени за други системи, както и структурата на Службата и нейния вътрешен правилник, сътрудничеството с Комисията и държавите-членки, по-специално чрез административен съвет, участието на службите по сортоизпитване в техническата проверка, и освен това, необходимите бюджетни мерки;

като има предвид, че Службата следва да бъде консултирана и контролирана от горепосочения административен съвет, съставен от представители на държавите-членки и на Комисията;

като има предвид, че Договорът не предвижда, за приемането на настоящия регламент, други правомощия за действие, освен тези в член 235;

като има предвид, че настоящият регламент държи сметка за съществуващите международни споразумения, като Международната конвенция за закрила на новите сортове растения (Конвенция UPOV), Конвенцията за издаване на европейски патенти (Европейската патентна конвенция) или Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост, включително търговията с фалшификати; като има предвид, че следователно той изпълнява забраната за издаване на патенти за сортовете растения само в границите, предвидени от Европейската патентна конвенция, т.е. за сортовете растения като такива;

като има предвид, че настоящият регламент следва да бъде преразгледан с цел евентуалното му изменение в светлината на развитието на гореспоменатите конвенции,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ПЪРВА ЧАСТ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Правна закрила на Общността на сортовете растения Създава се система за правна закрила на Общността на сортовете растения в качеството и на единствена и изключителна форма на

защита на правата на индустриалната собственост върху сортовете растения в Общността.

Член 2

Единно действие на правната закрила на Общността на сортовете растения

Правната закрила на Общността на сортовете растения има единно действие на територията на Общността и може да бъде предоставяна, прехвърляна или прекратявана на тази територия само на единна основа.

Член 3

Национални права на собственост върху сортовете растения

Настоящият регламент не засяга правото на държавите-членки да издават национални документи за права на собственост върху сортовете растения, при спазване на член 92, параграф 1.

Член 4

Служба на Общността

За целите на прилагането на настоящия регламент се създава Служба на Общността за сортовете растения, наричана по-нататък „Служба“.

ЧАСТ ВТОРА

МАТЕРИАЛНО ПРАВО

ГЛАВА ПЪРВА

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПРАВНА ЗАКРИЛА НА

ОБЩНОСТТА НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ

Член 5

Предмет на правната закрила на Общността на сортовете растения

1. Предмет на правната закрила на Общността на сортовете растения могат да бъдат всички растителни родове и видове, включително, интер алиа, и хибридите между растителни родове или видове.

2. За целите на настоящия регламент „сорт“ означава растителна съвкупност в рамките на отделен ботанически таксон от найниската известна степен, независимо дали отговаря напълно, или не на условията за предоставяне на право на закрила на сортовете растения, която може:

— да бъде дефинирана чрез изразяване на признаците, характеризиращи даден генотип или дадена комбинация от генотипове,

— да бъде различавана от всяка друга растителна съвкупност чрез изразяването на най-малко един от посочените признаци и

— да бъде смятана за съвкупност по отношение на нейната годност да се размножава в непроменен вид.

3. Една растителна съвкупност се състои от цели растения или части от растения, доколкото тези части могат да произвеждат цели растения, като и двете са наричани по-долу „сортови компоненти“.

4. Изразяването на признаците, посочени в параграф 2, първо тире, може да бъде постоянно или да варира сред сортовите компоненти от един и същи тип, при условие че степента на вариативност се дължи на генотипа или комбинацията от генотипове.

Член 6

Сортове, подлежащи на закрила

Правната закрила на Общността на сортовете растения се предоставя за сортовете, които са:

а) различими;

б) хомогенни;

в) устойчиви, и

г) нови.

Освен това, сортът трябва да бъде обозначен с наименование, съгласно разпоредбите на член 63.

Член 7

Различимост

1. Сортът се счита за различим, ако ясно се разграничава, по отношение на проявата на признаците си, характерни за даден генотип или от дадена комбинация от генотипове, от всеки друг сорт, чието съществуване е общоизвестно към датата на подаване на заявката, определена съгласно член 51.

2. Съществуването на друг сорт се счита за общоизвестно, ако към датата на подаване на заявката, определена съгласно член 51:

а) той е бил предмет на правна закрила на сортовете растения или е вписан в официален регистър на сортовете в Общността или в дадена държава, или в дадена междуправителствена организация, компетентна в тази област;

б) за този сорт е била подадена заявка за предоставяне на правна закрила на сортовете растения или за вписване в даден официален регистър, при условие че междувременно въз основа на заявката е предоставено право или е извършено вписване в регистъра.

В условията за прилагане, определени съгласно член 114, могат да се назоват и други случаи като примери, считани за общоизвестни.

Член 8

Хомогенност

Сортът се счита за хомогенен, ако при всички разновидности, които могат да произхождат от особеностите на размножаването му, при проверката на различимостта той е достатъчно хомогенен, що се отнася до проявата на признаците, както и на всеки друг признак, използван при описанието на сорта.

Член 9

Устойчивост

Сортът се счита за устойчив, ако проявата на признаците, включени в проверката на различимостта му или всеки друг признак, използван при описанието на сорта, остава непроменен след последователни размножавания или при отделен цикъл на размножаване, в края на всеки цикъл.

Член 10

Новост

1. Сортът се счита за нов, ако към датата на подаване на заявката съгласно член 51, сортовите компоненти или събраният материал от сорта не са били продавани или преотстъпвани по друг начин на други лица от създателя или със съгласието му, по смисъла на член 11, с цел използването на сорта:

а) на територията на Общността, над една година, считано от горепосочената дата;

б) извън територията на Общността, над четири години, или за дърветата или лозите, над шест години, считано от въпросната дата.

2. Предоставянето на сортови компоненти на държавен орган с установена от закона цел или на други лица съгласно договор или друго правоотношение изключително за целите на производството, възпроизводството, размножаване, опаковане или съхранение, не се смята за преотстъпване на други лица по смисъла на параграф 1, при условие че създателят запазва изключителното право на предоставяне на тези сортови или други компоненти и че не е извършено друго преотстъпване. Въпреки това, такова предоставяне на сортови компоненти се смята за преотстъпване по смисъла на параграф 1, ако тези компоненти се използват многократно за производството на хибриден сорт и ако е налице предоставяне на сортови компоненти или посадъчен материал от хибридния сорт.

Също така предоставянето на сортови компоненти от търговско дружество или предприятие, по смисъла на член 58, втори параграф от Договора, на друго търговско дружество или предприятие, не се счита за предоставяне на други лица, ако едното принадлежи изцяло на другото или ако и двете принадлежат изцяло на трето търговско дружество или предприятие от този вид, при условие че не се извършва друго предоставяне. Тази разпоредба не се прилага за кооперациите.

3. Предоставяне на сортови компоненти или събран материал от даден сорт, които са произведени от растения, отгледани за целите, определени в член 15, букви б) и в), и които не са използвани с цел ново възпроизводство или размножаване, не се счита за използване на сорта, освен в случаите, когато за целите на това предоставяне се прави позоваване на този сорт.

Също така не се взема предвид отстъпването на други лица, ако то се дължи или произтича от факта, че създателят е представил сорта на официално или официално признато изложение по смисъла на Конвенцията за международните изложения, или на изложение, организирано в държава-членка и официално признато за такова от тази държава-членка.

ГЛАВА ВТОРА

НОСИТЕЛИ НА ПРАВА ИЛИ ПРАВОПРИЕМНИЦИ

Член 11

Право на закрила на Общността на сортовете растения

1. Лицето, което е създало или което е открило и развило сорта или неговият правоприемник, наричани по-нататък „създател“, имат правото на закрила на Общността на сортовете растения.

2. Ако две или повече лица са създали или открили и развили заедно даден сорт, това право принадлежи съвместно на тези лица или съответно на правоприемниците им. Настоящата разпоредба се прилага също за две и повече лица в случаите, когато няколко от тях са открили сорта и другото или другите лица са го развили.

3. Правото на закрила на Общността на сортовете растения принадлежи съвместно на създателя и на всяко друго или на всякакви други лица, ако създателят и другото лице или лица са дали съгласието си за съвместно право с писмена декларация.

4. Ако създателят е наемен работник, правото на закрила на Общността на сортовете растения се определя в съответствие с националното право, приложимо за трудовото правоотношение, в рамките на което е бил създаден, открит и развит сортът.

5. Ако правото на закрила на Общността на сортовете растения принадлежи съвместно на две или повече лица съгласно параграфи 2, 3 и 4, едно или повече от тях могат, с писмена декларация, да упълномощят останалите да кандидатстват за посоченото право.

Член 12

Право на заявяване за закрила на Общността на сортовете растения

1. Физическите и юридическите лица, както и органите, приравнени към юридическите лица съгласно законодателството, на което са подчинени, имат право на заявяване за закрила на Общността на сортовете растения, при условие че:

а) са граждани на една от държавите-членки или на страна членка на Международния съюз за защита на новите сортове растения по смисъла на член 1, хi) от Акта от 1991 г. на Международната конвенция за защита на новите сортове растения или тяхното местоживеене, седалище или предприятие са разположени в някоя от тези държави;

б) са граждани на друга държава и не отговарят на изискванията, определени в буква а) относно местоживеенето, седалището или предприятието, при условие че Комисията, след получаването на становището на Административния съвет, посочен в член 36, е взела такова решение. Това решение може да бъде подчинено на условието, тази държава да предостави на гражданите на всички държави-членки, за сортовете от същия ботанически таксон, закрила, която да е еквивалентна на закрилата, предоставена от настоящия регламент; Комисията установява дали това условие е спазено.

2. Заявката може да бъде подадена съвместно от две или повече лица, отговарящи на тези условия.

ГЛАВА III

ДЕЙСТВИЕ НА ЗАКРИЛАТА НА ОБЩНОСТТА НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ

Член 13

Права на титуляра на закрила на Общността на сортовете растения и ограничения

1. Закрилата на Общността на сортовете растения предоставя на титуляра или титулярите на закрила на Общността на сортовете растения, наричани по-нататък „титуляр“, правото да извършва действията, посочени в параграф 2.

2. Без да се засягат разпоредбите на членове 15 и 16, разрешение от титуляра се изисква за следните действия, свързани със сортовите компоненти или посевния материал на защитения сорт, наричани по-долу „материал“:

а) производство или възпроизводство (размножаване);

б) подготовка за целите на размножаването;

в) предлагане за продажба;

г) продажба или друг вид търговия;

д) износ от Общността;

е) внос в Общността;

ж) съхраняване за целите, посочени в точки а) до е).

Титулярът може да постави условия и ограничения за издаването на разрешение.

3. Параграф 2 се прилага за посевния материал само ако последният е получен чрез неразрешеното използване на сортови компоненти от защитения сорт, освен ако титулярът разумно е могъл да упражни правото си, свързано със споменатите сортови компоненти.

4. Правилата за прилагане, посочени в член 114, могат да предвидят, при специфични условия, параграф 2 от настоящия член да се прилага и към продуктите, получени пряко от материал от защитения сорт. Той може да се прилага само ако тези продукти са получени чрез неразрешено използване на материал от защитения сорт и ако титулярът е могъл разумно да упражни правото си, свързано с посочения материал. Когато параграф 2 се прилага за пряко получените продукти, последните се смятат за „материал“.

5. Разпоредбите на параграфи 1 до 4 се прилагат и за:

а) сортовете, които са производни по същество от основния сорт,

за който е предоставена правната закрила на Общността на сортовете растения, когато самият този сорт не е производен по същество сорт;

б) сортовете, които не са различими от защитения сорт, съгласно член 7, и

в) сортовете, чието производство изисква повтарящото се използване на защитения сорт.

6. За целите на параграф 5, буква а) сортът се счита за производен по същество от друг сорт, наричан по-нататък „първоначален сорт“, когато:

а) той произхожда главно от първоначалния сорт или от сорт, който произхожда главно от първоначалния сорт;

б) той е различим от първоначалния сорт съгласно член 7; и

в) освен разликите, появили се в резултат на деривацията, той е основно съответстващ на първоначалния сорт при проявата на признаците, характерни за генотипа или за комбинацията от генотипове на първоначалния сорт.

7. Правилата за прилагане съгласно член 114 могат да уточнят възможните процеси на деривация, които отговарят най-малко на разпоредбите на параграф 6.

8. Без да се засягат разпоредбите на членове 14 и 29, упражняването на правата, предоставени от закрилата на Общността на сортовете растения не може да нарушава никоя от разпоредбите, приети на основание обществения морал, обществения ред, обществената сигурност, защита на здравето и живота на хората, животните или растенията, опазването на околната среда, защитата на индустриалната или търговската собственост или защитата на конкуренцията, на търговията и на селскостопанското производство.

Член 14

Дерогация от правната закрила на Общността на сортовете растения

1. Независимо от член 13, параграф 2, и с цел защитата на селскостопанското производство, на земеделските производители се разрешава да използват, с цел размножаване на открито, в собственото си стопанство, на посевен материал от даден сорт, различен от хибридните или синтетични сортове, който се ползва с правна закрила на Общността на сортовете растения.

2. Разпоредбите на параграф 1 се прилагат само за следните видове земеделски растения:

а) Фуражни растения:

Cicer arietinum L. — нахут,

Lupinus luteus L. — жълта лупина,

Medicago sativa L. — люцерна,

Pisum sativum L. (partim) — фуражен грах,

Trifolium alexandrinum L. — александрийска детелина,

Trifolium resupinatum L. — персийска детелина,

Vicia faba — бакла,

Vicia sativa L. — обикновен фий,

и, в случая на Португалия, за Lolium multiflorum Lam — италиански райграс;

б) Зърнени култури:

Avena sativa — овес,

Hordeum vulgare L. — ечемик,

Oryza sativa L. — ориз,

Phalaris canariensis L. — канарено семе,

Secale cereale L — ръж,

X Triticosecale Wittm — тритикале,

Triticum aestivum L emend Fiori Paol — пшеница,

Triticum durum Desf — твърда пшеница,

Triticum spelta L — пшеница спелта;

в) Картофи:

Solanum tuberosum — картофи;

г) Маслодайни и влакнодайни растения:

Brassica napus L — рапица

Brassica rapa L — репица

Linum usitatissimum — лен, с изключение на влакнодайния.

3. Условията, при които се прилага дерогацията, предвидена в параграф 1, и се защитават легитимните интереси на създателя и на земеделския производител, се определят, преди влизането в сила на настоящия регламент, в правилата за прилагане, предвидени в член 114, въз основа на следните критерии:

— няма количествено ограничение за стопанството на земеделския производител в рамките на необходимото за нуждите на стопанството,

— продуктът може да бъде подготвен с оглед засяването му от самия земеделски производител или от извършител на тази услуга, без да се засягат някои ограничения, които могат да бъдат определени от държавите-членки в областта на организацията на подготовката на посочения посевен материал, по-специално за да се гарантира, че продуктът, подложен на подготовка, е идентичен с този, който е резултат на подготовката,

— от дребните земеделски производители не се изисква да плащат възнаграждение на титуляра; под „дребни земеделски производители“ се разбира:

— за растителните видове, предвидени в параграф 2 от настоящия член, за които се прилага Регламент (ЕИО) № 1765/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно установяването на система за подпомагане на производителите на някои полски култури, земеделските производители, които отглеждат растителни видове върху площ, ненадвишаваща площта, необходима за производство на 92 тона зърнени култури; за изчисляване на тази площ се прилага член 8, параграф 2 от горепосочения регламент;

— за останалите растителни видове, предвидени в параграф 2 от настоящия член, земеделските производители, които отговарят на съответните сравними критерии,

— останалите земеделски производители са длъжни да плащат на титуляра справедливо възнаграждение, което е чувствително по-ниско от сумата, получавана за производството по лиценз на посевен материал от същия сорт в същата област;

действителният размер на това справедливо възнаграждение може да се променя във времето, предвид степента, в която ще се използва дерогацията, предвидена в параграф 1 за съответния сорт,

— отговорността за контрола на прилагането на настоящия член или на разпоредбите, приети в изпълнение на настоящия член, се носи изключително от титулярите; в организирането на този контрол те не могат да прибягват до услугите на държавни органи,

— всяка необходима информация се предоставя по искане на титулярите от земеделските производители и лицата, извършващи дейности по сортирането; всяка необходима информация може да се предостави и от държавните органи, участващи в контрола на земеделската продукция, ако тази информация е получена при нормалното упражняване на техните дейности, без допълнителни такси и разходи. Тези разпоредби не засягат по никакъв начин, що се отнася до данните от личен характер, законодателството на Общността и националното законодателство, свързано със защитата на лицата при обработката и свободното движение на личните данни.

Член 15

Ограничение на действието на правната закрила на Общността на сортовете растения Правната закрила на Общността на сортовете растения не обхваща:

а) действията, извършвани за свои нужди и с нетърговска цел;

б) действията, извършвани експериментално;

в) действията, извършвани с цел създаването или откриването и развитието на други сортове;

г) действията, предвидени в член 13, параграфи 2, 3 и 4, отнасящи се до други сортове, освен ако се прилага член 13, параграф 5 или ако другият сорт или материалът от този сорт се ползва от защитата на право на собственост, който не съдържа

подобни разпоредби, и

д) действията, чиято забрана противоречи на разпоредбите на член 13, параграф 8, на член 14 или на член 29.

Член 16

Изчерпване на правната закрила на Общността на сортовете растения

Правната закрила на Общността на сортовете растения не се разпростира върху действията, свързани с материала от защитения сорт или от сорт, обхванат от разпоредбите на член 13, параграф 5, който е предоставен на други лица от титуляра или с негово съгласие на територията на Общността, или с материала, който е производен на посочения материал, освен ако тези действия:

а) включват по-нататъшното размножаване на въпросния сорт, освен когато това размножаване е предвидено при предоставянето на материала; или

б) включват износ на сортови компоненти към трета страна, която не защитава сортовете от растителния род или от растителния вид, към който принадлежи сортът, освен ако крайното предназначение на изнасяния материал е консумация.

Член 17

Използване на сортовите наименования

1. Всяко лице, което на територията на Общността предлага или предоставя на трети лица с търговска цел сортови компоненти от защитен сорт или от сорт, включен в член 13, параграф 5, е длъжно да използва сортовото наименование, което е дадено на сорта, съгласно член 63; в писмена форма сортовото наименование трябва да бъде лесно разпознаваемо и ясно четливо. Ако даденото наименование се придружава с търговска марка, търговско название или подобно указание, това обозначение трябва да бъде лесно разпознаваемо като такова.

2. Всяко лице, извършващо такива действия за всеки друг материал от сорта, трябва да посочва това наименование съгласно останалите законодателни разпоредби или по искане на даден орган, на купувача или на всяко друго лице, имащо законен интерес.

3. Параграфи 1 и 2 продължават да се прилагат и след изтичането на срока на правната закрила на Общността на сортовете растения.

Член 18

Ограничение в използването на сортовите наименования

1. Титулярът не може да използва правото, което му е предоставено за наименование, идентично с наименованието на сорта, с цел да възпрепятства свободното използване на това наименование, свързано с дадения сорт, дори след изтичането на срока на правната закрила на Общността на сортовете растения.

2. Трето лице може да използва правото, предоставено за наименование, идентично с наименованието на сорта, за да възпрепятства свободното използване на това наименование само когато това право е било предоставено преди даването на това наименование съгласно член 63.

3. Когато даден сорт е защитен от правна закрила на Общността на сортовете растения или в дадена държава-членка или страна членка на Международния съюз за закрила на новите сортове растения, от национално право на собственост, нито наименованието, което му е дадено, нито всяко друго наименование, с което то може да бъде объркано, не може да се използва на територията на Общността, по отношение на друг сорт от същия ботанически вид или сроден вид, съгласно публикацията, направена в съответствие с член 63, параграф 5, или за материала от този друг сорт.

ГЛАВА IV

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВНАТА ЗАКРИЛА НА ОБЩНОСТТА НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ

Член 19

Срок на правната закрила на Общността на сортовете растения

1. Срокът на правната закрила на Общността на сортовете растения е до края на двайсет и петата календарна година или, за сортовете лози и дървета, до края на тридесетата календарна година след годината на предоставяне на закрилата.

2. Съветът, който се произнася с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може да предвиди за определени родове или видове продължаване на тези срокове с не повече от пет години.

3. Правната закрила на Общността на сортовете растения се прекратява преди изтичането на сроковете, посочени в параграф 1 или определени съгласно параграф 2, ако титулярът се откаже от нея с писмена декларация, изпратена до Службата, като прекратяването на правата влиза в сила на следващия ден след получаването на декларацията в Службата.

Член 20

Нищожност на правната закрила на Общността на сортовете растения

1. Службата обявява правната закрила на Общността на сортовете растения за нищожна и недействителна, ако се установи, че:

а) условията, определени в член 7 или 10, не са били изпълнени към момента на предоставяне на правната закрила на Общността на сортовете растения; или

б) когато правната закрила на Общността на сортовете растения е предоставена въз основа на сведения и документи, представени от заявителя, условията, определени в членове 8 и 9, не са били изпълнени към момента на предоставянето на тази закрила; или

в) правната закрила е предоставена на лице, което няма право на нея, освен ако е прехвърлена на правоимащото лице.

2. Когато правната закрила на Общността на сортовете растения е обявена за нищожна и недействителна, се смята, че от самото начало закрилата не е имала действието, предвидено в настоящия регламент.

Член 21

Отнемане на правната закрила на Общността на сортовете растения

1. Службата отнема от титуляра правото на закрила на Общността на сортовете растения, с влизане в сила in futurum, ако се установи, че той вече не изпълнява условията, определени в членове 8 и 9.

Ако се установи, че не е изпълнявал тези условия още преди датата на отнемане на правата, отнемането може да влезе в сила, считано от момента на неизпълнение.

2. Службата може да отнеме от титуляра правото на закрила на Общността на сортовете растения, с влизане в сила in futurum, ако титулярът, след официално предупреждение и в срок, определен от Службата:

а) не е изпълнил задълженията, определени по силата на член 64, параграф 3; или

б) в случая, предвиден в член 66, не предлага друго подходящо сортово наименование; или

в) не плаща евентуалните дължими такси за запазване на правната закрила на Общността на сортовете растения; или

г) независимо дали е в качеството на първи титуляр, или правоприемник, вследствие на прехвърляне съгласно член 23, вече не отговаря на условията, определени в член 12 и в

член 82.

ГЛАВА V

ПРАВНАТА ЗАКРИЛА НА ОБЩНОСТТА НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ КАТО ОБЕКТ НА СОБСТВЕНОСТ

Член 22

Приравняване към националното право

1. Освен ако не е предвидено друго в членове 23 до 29, правната закрила на Общността на сортовете растения в качеството и на обект на собственост се счита във всяко отношение и за цялата територия на Общността за еквивалентно право на собственост от държавата-членка, на територията на която:

а) съгласно вписванията в Регистъра на правната закрила на Общността на сортовете растения, се е намирало местоживеенето, или седалището, или предприятието на титуляра към съответната дата; или

б) ако условията, предвидени в буква а), не са налице, се е намирало местоживеенето, седалището или предприятието на първия пълномощник на титуляра, посочен в споменатия регистър, към датата на вписване.

2. Когато условията, определени в параграф 1, не са изпълнени, държавата-членка, предвидена в него, е държавата-членка, в която се намира седалището на Службата.

3. Ако регистърът, предвиден в параграф 1, съдържа, за титуляра или неговите пълномощници, местоживеене, седалища или предприятия в две или повече държави-членки, за целите на прилагането на параграф 1 се взима първият споменат адрес на местоживеене или седалище.

4. Ако две или повече лица са вписани в регистъра, предвиден в параграф 1, в качеството на сътитуляри, първият от тези сътитуляри, съгласно реда на вписване, се взема предвид за целите на прилагането на параграф 1, буква а). Когато никой от сътитулярите не отговаря на условията, определени в параграф 1, буква а), се прилага параграф 2.

Член 23

Прехвърляне

1. Правото на закрила на Общността на сортовете растения може да бъде обект на прехвърляне на един или повече правоприемници.

2. Прехвърлянето на правото на закрила на Общността на сортовете растения чрез цесия може да се извърши само в полза на правоприемници, които отговарят на условията, определени в членове 12 и 82. То се извършва в писмен вид и се подписва от страните по договора, освен ако произтича от съдебно решение или всеки друг акт за приключване на съдебно производство. В противен случай прехвърлянето е нищожно.

3. Освен ако не е предвидено друго в член 100, прехвърлянето не засяга правата, придобити от трети лица преди датата на прехвърлянето.

4. Пред Службата дадено прехвърляне на правото на закрила на Общността на сортовете растения има действие и може да бъде противопоставимо на трети лица само при представяне на предвидените в условията за прилагане доказателствени документни и след вписването му в Регистъра на правната закрила на Общността на сортовете растения. Когато обаче прехвърлянето още не е вписано, то е противопоставимо на трети лица, придобили права след датата на прехвърлянето само ако те са знаели за него при придобиването на тези права.

Член 24

Принудително изпълнение

Правото на закрила на Общността на сортовете растения може да бъде обект на мерки за принудително изпълнение и на временни мерки за съдебни гаранции по смисъла на член 24 от Конвенцията за подсъдността и изпълнението на съдебните решения по граждански и търговски дела, подписана в Лугано на 16 септември 1988 г., наричана по-долу „Конвенцията от Лугано“.

Член 25

Производство по несъстоятелност или сродни производства

До влизането в сила на общи правила за държавите-членки в тази област, правната закрила на Общността на сортовете растения може да бъде предмет на производство по несъстоятелност или сродно производство само в държава-членка, в която подобно производство е било открито по смисъла на националното законодателство или на конвенциите, прилагани в тази област.

Член 26

Заявката за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения като обект на собственост

Членове 22 до 25 се прилагат за заявките за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения. По отношение на тези заявки, позоваването в посочените членове на Регистъра на правната закрила на Общността на сортовете растения се смята за позоваване на Регистъра на заявките за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения.

Член 27

Договорни лицензии

1. Правната закрила на Общността на сортовете растения, в своята цялост или частично, може да бъде предмет на договорни лицензии. Тези лицензии могат да бъдат изключителни или неизключителни.

2. Титулярът може да се позове на предоставената му правна закрила на Общността на сортовете растения срещу лице, имащо право на ползване, което нарушава едно от условията или ограниченията, свързани с неговата лицензия съгласно параграф 1.

Член 28

Съсобственост

В случай на съсобственост на право на закрила на Общността на сортовете растения членове 22 до 27 се прилагат mutatis mutandis към съответните дялове на сътитулярите, при условие че тези дялове са определени.

Член 29

Задължителни лицензии

1. Задължителната лицензия се предоставя от Службата на едно или няколко лица по молба на това лице или тези лица, но само по причини, свързани с обществения интерес, и след допитване до Административния съвет, посочен в член 36.

2. По искане на дадена държава-членка, на Комисията или на организация, създадена на общностно равнище и регистрирана от Комисията, задължителната лицензия може да бъде предоставена на категория лица, отговарящи на определени условия, или на всяко лице в една или няколко държави-членки или на цялата територия на Общността. Тя може да бъде предоставена само поради причини, свързани с обществения интерес и със съгласието на Административния съвет.

3. При предоставянето на задължителна лицензия, Службата уточнява вида дейности, които са включени, и разумните условия, които трябва да се спазват, както и специалните условия, предвидени в параграф 2. Разумните условия отчитат интересите на всеки титуляр на правна закрила на сортовете растения, които могат да бъдат засегнати от предоставянето на задължителна лицензия. Те могат да съдържат евентуален краен срок, плащане на подходяща такса в качеството на справедливо възнаграждение на титуляра и могат да налагат на титуляра някои задължения, които той трябва да спазва, за да се осигури използването на задължителната лицензия.

4. В края на всяка година, считано от момента на предоставянето на задължителна лицензия и в евентуалните рамки на гореспоменатия срок, всяка страна, участваща в процедурата, може да поиска решението, свързано с предоставянето на задължителна лицензия, да бъде отменено или изменено. Единственият мотив, на който могат да се позоват заявителите е, че обстоятелствата, определили предишното решение, междувременно са се променили.

5. По молба, задължителната лицензия се дава на титуляра на правата за производен по същество сорт, ако са изпълнени критериите, определени в параграф 1. Разумните условия, предвидени в параграф 3, съдържат плащането на съответна такса в качеството на справедливо заплащане на титуляра на първоначалния сорт.

6. Правилата за прилагане, предвидени в член 114, могат да включват някои случаи като примери от обществен интерес, посочен в параграф 1, и да уточняват допълнително подробностите по прилагане на предходните параграфи.

7. Държавите-членки не могат да предоставят задължителна лицензия при наличието на правна закрила на Общността на сортовете растения.

ТРЕТА ЧАСТ

СЛУЖБА НА ОБЩНОСТТА ЗА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 30

Правен статут, отдели

1. Службата е орган на Общността. Тя е юридическо лице.

2. Във всяка държава-членка Службата притежава възможно найширока юридическа правоспособност, призната на юридическите лица от националното законодателство. Тя може, по-специално, да придобива или да се разпорежда с недвижимо и движимо имущество и да бъде страна в съдебни производства.

3. Службата се представлява от нейния председател.

4. Със съгласието на Административния съвет, посочен в член 36,

Службата може да възлага на национални агенции упражняването на някои от своите административни функции или да създава за тази цел свои собствени агенции в държавите-членки, при условие че последните дадат съгласието си за това.

Член 31

Персонал

1. Правилникът за служителите на Европейските общности, условията за назначаване, които се прилагат за останалите служители, и разпоредбите, приети съвместно от институциите на Европейските общности за прилагането на правилника за служителите и условията за назначаване, се прилагат за персонала на Службата, без да се засягат разпоредбите на член 47 за членовете на отделенията по жалбите.

2. Без да се засягат разпоредбите на член 43, правомощията, предоставени на назначаващия орган от Правилника за служителите и условията за назначаване, прилагани за останалите служители, се упражняват от Службата по отношение на нейния персонал.

Член 32

Привилегии и имунитет

Протоколът за привилегиите и имунитета на Европейските общности се прилага за Службата.

Член 33

Отговорност

1. Договорната отговорност на Службата е подчинена на законодателството, което е приложимо към съответния договор.

2. Съдът на Европейските общности е компетентен да се произнася по силата на всяка арбитражна клауза, съдържаща се в договор, сключен от Службата.

3. В случаите на извъндоговорна отговорност, Службата поправя вредите, причинени от нейните отдели или нейните служители при упражняването на задълженията им, в съответствие с основните принципи, общи за законодателствата на държавите-членки.

4. Съдът на Европейските общности е компетентен да се произнася по споровете, свързани с поправянето за вредите, предвидени в параграф 3.

5. Личната отговорност на служителите към Службата се подчинява на разпоредбите, предвидени в Правилника за служителите или условията за назначаване, които са приложими за тях.

Член 34

Езици

1. Разпоредбите, предвидени в Регламент № 1 от 15 април 1958 г.

за определяне на езиците, използвани в Европейската икономическа общност, се прилагат за Службата.

2. Заявките, подавани в Службата, документите, изисквани за разглеждане на такива заявки, и всички останали документи се предоставят на един от официалните езици на Европейските общности.

3. Страните, участващи в производство пред Службата, съгласно правилата за прилагане, предвидени в член 114, имат право да ползват при писмени или устни процедури един от официалните езици на Европейските общности чрез писмен превод, а при изслушванията, чрез симултанен превод най-малко на един от официалните езици на Европейските бщности, избран от една отстраните, участващи в производството. Упражняването на тези права не е свързано със заплащане на определени такси за страните, участващи в производството.

4. По принцип преводаческите услуги, необходими за функционирането на Службата, се предоставят от Службите за преводи към институциите на Съюза.

Член 35

Решения на Службата

1. Когато не трябва да се взимат от отделе ията по жалбите, съгласно член 72, решенията на Службата се взимат от нейния председател или под неговото ръководство.

2. Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, решенията, предвидени в членове 20, 21, 29, 59, 61, 62, 63 и 66 или в член 100, параграф 2, се взимат от комитет, състоящ се от трима членове от персонала на Службата. Съответните квалификации на членовете на комитета, правомощията на отделните членове в подготвителната фаза на решенията, условията за гласуване и ролята на председателя по отношение на споменатия комитет, се определят в правилата за прилагане, приети в изпълнение на член 114. Извън тези условия членовете на комитета са независими при вземането на решения.

3. Решенията на председателя, различни от предвидените в параграф 2, могат, ако не се вземат от самия председател, да се вземат от даден служител на Службата, надлежно упълномощен за тази цел съгласно член 42, параграф 2, буква з).

ГЛАВА II

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪВЕТ

Член 36

Създаване и правомощия

1. Създава се Административен съвет към Службата. Освен правомощията, които са му предоставени по силата на други разпоредби от настоящия регламент или на разпоредбите, посочени в членове 113 и 144, Административният съвет упражнява, по отношение на Службата, следните правомощия:

а) съветва Службата по въпроси, свързани с нейната компетентност или определя общи насоки в това отношение;

б) проверява отчетите за дейността на председателя и контролира допълнително дейностите на Службата въз основа на този преглед и на всяка друга получена информация;

в) определя, по предложение на Службата, броя на комитетите, посочени в член 35, както и разпределението на техните задачи и срока на мандата им или приема общи насоки в това отношение;

г) може да определя правила относно методите на работа на Службата;

д) може да определя насоки за извършване на проверките съгласно член 56, параграф 2.ОВ № 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 1985 г.

2. Освен това Административният съвет:

— може да дава становища и да иска информация от Службата или от Комисията, когато сметне за необходимо,

— може да предоставя на Комисията, със или без изменения, проектите, за които е сезиран съгласно член 42, параграф 2, буква ж), или да представя свои собствени проекти за изменение на настоящия регламент, на разпоредбите, посочени в членове 113 и 114, или на всякакви други разпоредби, свързани с правната закрила на Общността на сортовете растения,

— дава консултации съгласно член 113, параграф 4 и член 114, параграф 2,

— упражнява функциите си по отношение на бюджета на Службата, съгласно членове 109, 111 и 112.

Член 37

Състав

1. Административният съвет се състои от един представител на всяка държава-членка и от един представител на Комисията, и от техните заместници.

2. Членовете на Административния съвет могат да бъдат подпомагани от съветници или експерти, без да се засягат разпоредбите на неговия процедурен правилник.

Член 38

Председателство

1. Административния съвет избира между членовете си един председател и един заместник-председател. Заместникпредседателят замества ex officio председателят, когато той е възпрепятстван.

2. Мандатът на председателя или на заместник-председателя изтича, когато те престанат на бъдат членове на Административния съвет. Без да се засяга тази разпоредба, срокът на мандата на председателя или на заместник-председателя е три години, освен в случаите, когато преди изтичането на този срок бъде избран друг председател или заместник-председател. Мандатът може да бъде подновяван.

Член 39

Сесии

1. Административният съвет се свиква от председателя.

2. Председателят на Службата участва в разискванията, освен ако Административният съвет не е решил друго. Той няма право на глас.

3. Административният съвет провежда една редовна среща годишно; освен това той се събира по инициатива на своя председател или по искане на Комисията или на една трета от държавите-членки.

4. Административният съвет приема свой процедурен правилник и може, съгласно този правилник, да създава комитети на свое подчинение.

5. Административният съвет може да кани наблюдатели за участие в сесиите си.

6. Секретариатът на Административния съвет се осигурява от Службата.

Член 40

Място на провеждане на заседанията

Административният съвет се събира в седалището на Комисията, на Службата или на дадена контролна агенция. Условията се определят от процедурния правилник.

Член 41

Гласуване

1. Административният съвет взема решенията си, различни от тези, предвидени в параграф 2, с обикновено мнозинство на представителите на държавите-членки.

2. Мнозинство от три четвърти от представителите на държавитечленки се изисква за приемането на решения, които Административният съвет е оправомощен да взема по силата на член 12, параграф 1, буква б), член 29, член 36, параграф 1, букви а), б), г) и д), член 43, член 47, член 109, параграф 3 и член 112.

3. Всяка държава-членка разполага с един глас.

4. Решенията на Административния съвет нямат обвързваща сила по смисъла на член 189 от Договора.

ГЛАВА III

РЪКОВОДСТВО НА СЛУЖБАТА

Член 42

Функции и правомощия на председателя

1. Службата се ръководи от председателя си.

2. За тази цел председателят упражнява следните функции и притежава следните правомощия:

а) взима всички необходими мерки, включително приемането на вътрешни административни инструкции и публикуването на съобщения с цел да осигури функционирането на Службата в съответствие с настоящия регламент, с разпоредбите, предвидени в членове 113 и 114, или с правилата или насоките, определени от Административния съвет съгласно член 36, параграф 1;

б) представя всяка година отчет за дейността пред Комисията и пред Административния съвет;

в) упражнява правомощията, предвидени в член 31, параграф 2, по отношение на персонала;

г) дава предложения, така, както са предвидени в член 36, параграф 1, буква в) и в член 47, параграф 2;

д) съставя предварителен разчет за приходите и разходите на Службата в съответствие на член 109, параграф 1 и изпълнява бюджета в съответствие с член 110;

е) предоставя информацията, поискана от Административния съвет съгласно член 36, параграф 2, първо тире;

ж) може да представя на Административния съвет проекти за изменение на настоящия регламент, на разпоредбите, предвидени в членове 113 и 114, или на всеки друг нормативен акт, свързан с правната закрила на Общността на сортовете растения;

з) може да делегира правомощията си на други членове на персонала на Службата, при спазване на разпоредбите, предвидени в членове 113 и 114.

3. Председателят се подпомага от един или повече заместникпредседатели. В случай че председателят е възпрепятстван, заместник-председателят или един от заместник-председателите поемат функциите му, съгласно процедурата, предвидена в правилата или насоките, определени от Административния съвет съгласно член 36, параграф 1.

Член 43

Назначаване на ръководния персонал

1. Председателят на Службата се назначава от Съвета от списък на кандидати, предложен от Комисията, след получаване на становището на Административния съвет. Правомощието за освобождаване на председателя принадлежи на Съвета, действащ по предложение на Комисията след получаване на становището на Административния съвет.

2. Мандатът на председателя не надвишава пет години. Той може да бъде подновяван.

3. Заместник-председателят или заместник-председателите на Службата се назначават и освобождават съгласно процедурата, предвидена в параграфи 1 и 2, след консултации с председателя.

4. Съветът упражнява дисциплинарни правомощия по отношение на лицата, предвидени в параграфи 1 и 3.

Член 44

Контрол на законността

1. Комисията контролира законността на актовете на председателя, за които законодателството на Общността не е предвидило контрол на законността от друг орган, както и законността на актовете на Административния съвет относно бюджета на Службата.

2. Комисията изисква изменението или отмяната на всеки незаконен акт, посочен в параграф 1.

3. Всеки акт, предвиден в параграф 1, независимо дали е имплицитен или експлицитен, може да бъде отнесен до Комисията, с цел контрол на законността му, от всяка държава-членка, всеки член на Административния съвет или всяко друго лице, което е пряко и лично засегнато от него. Комисията бива сезирана в срок от два месеца, считано от деня, в който заинтересованата страна е научила за въпросния акт. Комисията взима решение и го съобщава в срок от два месеца.

ГЛАВА IV

ОТДЕЛЕНИЯ ПО ЖАЛБИТЕ

Член 45

Създаване и правомощия

1. Създава се едно или няколко отделения по жалбите в рамките на Службата.

2. Отделението или отделенията по жалбите са компетентни да се произнасят по жалбите срещу решенията, предвидени в член 67.

3. Отделението или отделенията по жалбите се свикват според необходимостта. Броят на отделенията по жалбите и разпределението на задачите се определят в правилата за прилагане, предвидени в член 114.

Член 46

Състав на отделенията по жалбите

1. Отделението по жалбите се състои от един председател и двама членове.

2. Председателят избира, за всеки конкретен случай, останалите членове и съответните им заместници от списъка на квалифицираните членове, съставен съгласно член 47, параграф 2.

3. Когато отделението по жалбите счете, че това се изисква от естеството на жалбата, то може да добави, за съответния случай, двама допълнителни членове от горепосочения списък.

4. Квалификациите, които се изискват за членовете на всяко отделение по жалбите, компетенциите на отделните членове в подготвителната фаза на решенията и условията за гласуване се определят в правилата за прилагане, предвиден в член 114.

Член 47

Независимост на членовете на отделенията по жалбите

1. Председателите на отделенията по жалбите и съответните им заместници се назначават от Съвета въз основа на списък на кандидати, съставен за всеки пост на председател и негов заместник, който Комисията представя след получаване на становището на Административния съвет. Мандатът е пет години. Той може да бъде подновяван.

2. Останалите членове на отделенията по жалбите се избират съгласно член 46, параграф 2 от списък на квалифицираните членове, по предложение на Службата, за срок от пет години, от Административния съвет. Списъкът се съставя за период от пет години. Този период може да бъде подновен за целия списък или част от него.

3. Членовете на отделенията по жалбите са независими. При взимането на решения те не са обвързани с никакви инструкции.

4. Членовете на отделенията по жалбите не могат да бъдат членове на комитетите, предвидени в член 35, нито да изпълняват друга функция в рамките на Службата. Функцията на член на отделение по жалбите може да бъде упражнявана на непълен работен ден.

5. Членовете на отделенията по жалбите не могат да бъдат отстранявани от поста си, нито да бъдат заличавани от списъка през съответния период, освен ако съществуват сериозни основания за такова отстраняване и Съдът на Европейските общности, по искане на Комисията, представено след получаване на становището на Административния съвет, вземе решение с такъв ефект.

Член 48

Изключване и отвод

1. Членовете на отделение по жалбите не могат да участват в производство по дадена жалба, ако имат личен интерес, ако преди това са представлявали в производството една от страните, участващи в производството, или ако са участвали във взимането на решението, срещу което е подадена жалбата.

2. Ако по една от причините, посочени в параграф 1, или на всякакво друго основание, даден член на отделение по жалбите счете, че не може да участва в производство по дадена жалба, той уведомява отделението за това.

3. Отвод на членовете на отделение по жалбите може да бъде поискан от всяка страна, участваща в производството по дадена жалба на едно от основанията, посочена в параграф 1, или ако възникне подозрение за пристрастност. Отводът не се допуска, когато страната по производството вече участва в него, въпреки че вече е узнала за основанието за отвод. Искането на отвод не може да бъде основано на националността на членовете.

4. Отделенията по жалбите се произнасят, в случаите, предвидени в параграфи 2 и 3, без участието на съответния член. За приемането на решението членът, който се оттегля или за който е поискан отвод, се замества в отделението по жалбите от неговия заместник.

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

ПРОЦЕДУРА ПРЕД СЛУЖБАТА

ГЛАВА ПЪРВА

ЗАЯВКИ

Член 49

Подаване на заявката

1. Заявката за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения се подава по избор на заявителя:

а) директно в Службата; или

б) в един от отделите на Службата или в една от националните агенции, създадени или упълномощени, съгласно член 30, параграф 4, при условие че заявителят уведоми директно Службата за подаването на заявката в срок от две седмици след него.

Условията за предаване на информацията, предвидена в буква б), могат да се определят в правилата за прилагане, предвидени в член 114. Ако заявителят пропусне да уведоми Службата за подадената заявка, съгласно буква б), това не накърнява валидността на заявката, при условие че тя бъде получена от Службата в срок от един месец след подаването и в отдела на Службата или в националната агенция.

2. Ако заявката се подава в една от националните агенции, предвидени в параграф 1, буква б), националната агенция взема всички мерки, за да препрати заявката в Службата в срок от две седмици след подаването и . Националните агенции могат да поискат такса от заявителя, която не може да превишава размера на административните разходи, свързани с получаването и препращането на заявката.

Член 50

Условия, на които трябва да отговаря заявката

1. Заявката за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения трябва да съдържа най-малко следното:

а) искане за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения;

б) идентификация на ботаническия таксон;

в) информация, позволяваща идентифицирането на заявителя, или, при нужда, на няколкото заявители;

г) името на създателя и уверението, че никое друго лице не е участвало в селекцията, откриването и развиването на сорта, доколкото заявителят има информация; ако заявителят не е

създател или не е единствен създател на сорта, той представя съответната доказателствена документация, посочваща в какво качество е придобил право на закрила на Общността на сортовете растения;

д) временното наименование на сорта;

е) техническото описание на сорта;

ж) географския произход на сорта;

з) правомощията на пълномощника или пълномощниците;

и) подробности за всяка предходна търговия със сорта;

й) подробности за всяка друга заявка, която е била подадена за сорта.

2. Условията, предвидени в параграф 1, включително предоставянето на друга информация, могат да бъдат определени в правилата за прилагане, предвидени в член 114.

3. Заявителят предлага сортово наименование заедно със заявката.

Член 51

Дата на подаване на заявката

Датата на подаване на заявката за правна закрила на Общността на сортовете растения е датата, на която валидната заявка е получена в Службата, съгласно член 49 параграф 1, буква а), или в отдела на Службата или в националната агенция, съгласно член 49, параграф 1, буква б), при условие че са спазени разпоредбите на член 50, параграф 1, и са платени дължимите такси съгласно член 83 в срока, определен от Службата.

Член 52

Право на приоритет

1. Приоритетът на дадена заявка се определя в зависимост от датата на получаването на тази заявка. Ако заявките са подадени на една и съща дата, съответният приоритет се определя в зависимост от реда, в който са били получени, ако той може да се установи. В противен случай те се смятат за подадени едновременно.

2. Ако заявителят, или неговият предшественик по права, вече е подавал заявка за предоставяне на правна закрила върху дадения сорт в някоя държава-членка или страна членка на Международния съюз за закрила на новите сортове растения и ако датата на подаване е до дванайсет месеца след подаването на предишната заявка, заявителят ползва право на приоритет за заявката си за правна закрила на Общността на сортовете растения по силата на предходната заявка, при условие че тази заявка е налице към датата на подаването.

3. От правото на приоритет следва, че за прилагането на членове 7, 10 и 11 датата на подаване на предишната заявка се счита за дата на подаване на заявката за правна закрила на Общността на сортовете растения.

4. Параграфи 2 и 3 се прилагат и за предишните заявки, подадени в друга държава-членка, при условие че са изпълнени условията, определени в член 12, параграф 1, буква б), второ изречение относно тази държава относно датата на подаване на заявката за правна закрила на Общността на сортовете растения.

5. Всяко искане на право на приоритет, предхождащо предвиденото в параграф 2, е невалидно, ако заявителят не представи в Службата, в срок от три месеца, считано от датата на подаване, копия от предишната заявка, заверени от компетентните органи в тази област. Ако предишната заявка не е съставена на един от официалните езици на Европейските общности, Службата може да поиска и превод на предишната заявка на един от тези езици.

ГЛАВА II

ПРОВЕРКА

Член 53

Проверка на формата на заявката

1. Службата проверява:

а) дали заявката е била подадена при спазване на разпоредбите на член 49;

б) дали заявката отговаря на условията, определени в член 50, и условията, определени в правилата за прилагане, предвидени в този член;

в) при нужда, дали искането на правото на приоритет съответства на разпоредбите, определени в член 52, параграфи 2, 4 и 5; и

г) дали таксите, дължими по силата на член 83, са били платени в срока, определен от Службата.

2. Ако заявката, въпреки че отговаря на условията, определени в член 51, не отговаря на другите условия, предвидени в член 50, Службата дава възможност заявителя да отстрани установените евентуални нередности.

3. Ако заявката не удовлетворява условията, определени в член 51, Службата съобщава това на заявителя, или ако това е невъзможно, публикува информацията, предвидена в член 89.

Член 54

Проверка по същество

1. Службата проверява дали сортът може да получи правна закрила на Общността на сортовете растения, съгласно член 5, дали става дума за нов сорт съгласно член 10, дали заявителят има право на заявяване съгласно член 12 и дали условията, предвидени в член 82, са изпълнени. Службата проверява също дали предложеното сортово наименование отговаря на критериите за избор, съгласно член 63. За тези цели Службата може да поиска съдействие от други органи.

2. Първият заявител се смята за правоимащ по отношение на правната закрила на Общността на сортовете растения съгласно член 11. Тази разпоредба не се прилага, ако преди да се произнесе по заявката му, Службата бъде уведомена или се докаже чрез влязло в сила съдебно решение съгласно член 98, параграф 4, относно претендиране на такова право, че правото не е предоставено или не е предоставено само на първия заявител. Ако самоличността на единственото или на другото правоимащо лице, е установена, това лице, или тези лица, могат да започнат процедурата в качеството на заявители.

Член 55

Техническа проверка

1. Ако вследствие проверката, предвидена в членове 53 и 54,

Службата установи, че няма пречка за предоставянето на правна закрила на Общността на сортовете растения, тя взима необходимите мерки компетентният орган или органи в най-малко една от държавите-членки, на които Административният съвет е възложил отговорността за техническата проверка на сортовете на съответния вид (контролни агенции), да извърши техническата проверка с цел установяване дали са спазени условията, определени в членове 7, 8 и 9.

2. При липса на контролна агенция Службата може, със съгласието на Административния съвет, да възложи отговорността за проверката на други подходящи органи или да създаде собствени отдели за тази цел. За прилагането на разпоредбите на настоящата глава, такива органи или отдели се считат за контролни агенции.

Те могат да използват съоръженията, които са им предоставени от заявителя.

3. Службата предава на контролните агенции копия от заявката, съгласно изискванията на правилата за прилагане, предвидени в член 114.

4. Службата определя, чрез общи правила или чрез молби в индивидуални случаи, датата и мястото на представяне на материала, предназначен за техническата проверка и референтните проби, както и качеството и количеството на този материал и тези проби.

5. Ако заявителят има претенция за приоритет съгласно член 52, параграф 2 или 4, той представя необходимия материал и всички други необходими документи, в срок от две години, считано от датата на подаване на заявката съгласно член 51. Ако предишната заявка е била оттеглена или отхвърлена преди изтичането на двегодишния срок, Службата може да поиска от заявителя да представи материала или други документи в определен срок.

Член 56

Изпълнение на техническата проверка

1. Ако не е предвиден друг метод на техническа проверка на спазването на условията, определени в членове 7, 8 и 9, контролните агенции извършват, за целите на техническата проверка, контролно засяване на сортовия материал или всяко друго необходимо изследване.

2. Техническите проверки се извършват съгласно насоките, определени от Административния съвет и инструкциите на Службата.

3. За целите на техническата проверка контролните агенции могат, със съгласието на Службата, да се възползват от съдействието на други квалифицирани органи в тази област и да вземат предвид резултатите, получени от тези органи.

4. Освен ако Службата не е разпоредила друго, всяка контролна агенция започва техническата проверка най-късно на датата, на която би започнала техническа проверка по заявка за предоставяне на национални права на собственост, подадена на датата, на която контролната агенция е получила заявката, изпратена от Службата.

5. В случая, предвиден в член 55, параграф 5, всяка контролна агенция започва техническата проверка, освен ако Службата не е разпоредила друго, най-късно на датата, на която би започнала техническа проверка по заявка за предоставяне на национални права на собственост, при условие че необходимият материал и останалите необходими документи са предоставени към тази дата.

6. С решение на Административния съвет техническата проверка може да започне на по-късна дата за сортовете лози и дървета.

Член 57

Отчети от проверките

1. По искане на Службата или ако самата тя счете, че резултатите

от техническата проверка са достатъчни за оценяване на сорта, контролната агенция изпраща на Службата отчет за проверката и, ако прецени, че условията, определени в членове 7 до 9 са изпълнени, описание на сорта.

2. Службата уведомява заявителя за резултатите от техническата проверка и за описанието на сорта и му дава възможност да заяви забележките си.

3. Ако Службата прецени, че отчетът от проверката не дава достатъчно основание за вземане на решение, тя може по собствена инициатива, след консултацията със заявителя, или по искане на последния, да предвиди допълнителна проверка. При оценката на резултатите, всяка допълнителна проверка, извършена преди вземането на дадено решение съгласно членове 61 и 62, да стане окончателно, се счита за част от проверката, предвидена в член 56 параграф 1.

4. Резултатите от техническата проверка са за изключително ползване от Службата и не могат да се използват от контролните агенции, освен с нейното съгласие.

Член 58

Разходи за техническата проверка

Службата плаща на контролните агенции възнаграждение, определено съгласно правилата за прилагане, предвидени в член 114.

Член 59

Възражения срещу предоставянето на правата

1. Всяко лице може да представи пред Службата писмено възражение срещу предоставянето на правна закрила на Общността на сортовете растения.

2. Вносителите на възражения, заедно със заявителя, са страни в процедурата по предоставянето на правна закрила на Общността на сортовете растения. Без да се засягат разпоредбите на член 88, вносителите на възражения имат достъп до документите, включително до резултатите от техническата проверка и описанието на сорта, предвидени в член 57, параграф 2.

3. Възраженията могат да се позовават само на следните мотиви:

а) условията, определени в членове 7 до 11, не са изпълнени;

б) съществува пречка, съгласно член 63, параграф 3 или 4 за предоставянето на предложеното сортово наименование.

4. Възраженията могат да бъдат представени:

а) във всеки един момент след подаването на заявката и преди вземането на решение в приложение на член 61 или 62 в случаите, предвидени в параграф 3, буква а) от настоящия член;

б) в срок от три месеца от публикуването, съгласно член 89, на предложеното сортово наименование, в случаите, предвидени в параграф 3, буква б) от настоящия член.

5. Решенията по възраженията могат да се вземат едновременно с решенията, предвидени в член 61, 62 или 63.

Член 60

Приоритет на нова заявка в случай на възражения

Когато дадено възражение относно неспазването на условията, определени в член 11, предизвика оттегляне или отхвърляне на заявката за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения и когато вносителят на възражението подава, в срок от един месец от датата на оттегляне или на окончателно отхвърляне на заявката, заявка за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения за същия сорт, последният може да поиска датата на подаването на оттеглената или отхвърлена заявка да се счита за дата на подаване на неговата заявка.

ГЛАВА III

РЕШЕНИЯ

Член 61

Отхвърляне на заявката

1. Службата отхвърля заявката за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения, когато установи, че заявителят:

а) не е отстранил нередностите, предвидени в член 53, в срока, който му е бил определен за това;

б) не е спазил дадено правило или индивидуално искане по смисъла на член 55, параграф 4 или 5 в определения срок, освен ако Службата се е съгласила материалът да не бъде представен;

или

в) не е предложил отговарящо на критериите за избор сортово наименование съгласно член 63.

2. Освен това Службата отхвърля заявката за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения:

а) когато установи, че условията, които трябва да провери съгласно член 54, не са спазени; или

б) когато въз основа на отчета от проверката, предвиден в член 57, стигне до заключението, че условията, определени в членове 7, 8 и 9, не са спазени.

Член 62

Предоставяне на правата

Когато прецени, че резултатите от проверката са достатъчни, за да се произнесе по заявката, и че не съществува никаква пречка по смисъла на членове 59 и 61, Службата предоставя правна закрила на Общността на сортовете растения. В решението се съдържа официално описание на сорта.

Член 63

Наименование на сорта

1. Когато предостави правна закрила на Общността на сортовете растения, Службата одобрява за въпросния сорт сортовото наименование, предложено от заявителя, съгласно член 50, параграф 3, ако прецени, въз основа на проверката, извършена съгласно член 54, параграф 1, второ изречение, че това наименование отговаря на критериите за избор.

2. Дадено сортово наименование отговаря на критериите за избор, когато не съществува никоя от пречките, предвидени в параграф 3 или 4 от настоящия член.

3. За предоставянето на дадено сортово наименование съществува пречка:

а) когато използването му на територията на Общността се изключва поради правото на трето лице, предоставено по-рано;

б) когато сортовото наименование може да се окаже трудно за разпознаване или за възпроизвеждане от потребителите си;

в) когато то е идентично със сортово наименование или може да бъде объркано със сортово наименование, с което в дадена държава-членка или страна членка на Международния съюз за закрила на новите сортове растения, друг сорт от същия вид или от близкородствен вид е вписан в официален регистър на видовете или под което на пазара се предлага материал от друг сорт, освен ако този друг сорт вече не съществува и наименованието му не е придобило особено значение;

г) когато то е идентично или може да бъде объркано с други наименования, които се използват широко при търговията със стоки или които трябва да бъдат запазени по силата на друг закон;

д) когато то може да се окаже оскърбително в дадена държавачленка или да противоречи на обществения ред;

е) когато то може да предизвика грешка или объркване по отношение на признаците, стойността или идентичността на сорта или самоличността на създателя или на друга страна, участваща в процедурата.

4. Съществува друга пречка, след като даден сорт вече е регистриран:

а) в дадена държава-членка; или

б) в страна членка на Международния съюз за закрила на новите сортове растения; или

в) в друга държава, за която с акт на Общността се установява, че сортовете са проверявани съгласно правила, равностойни на правилата, предвидени в директивите относно общите каталози;

в официален регистър на сортовете растения и материал от тях и се продава на пазара в нея, когато предложеното сортово наименование се различава от това, което е било регистрирано или използвано, освен ако последното представлява пречка съгласно параграф 3.

5. Службата публикува видовете, които счита за близкородствени по смисъла на параграф 3, буква в).

ГЛАВА IV

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРАВНАТА ЗАКРИЛА НА ОБЩНОСТТА НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ

Член 64

Технически контрол

1. Службата контролира дали защитените сортове продължават да съществуват непроменени.

2. За тази цел се извършва технически контрол съгласно членове 55 и 56.

3. Титулярът е длъжен да съобщава на Службата и на контролните агенции, на които е възложен техническият контрол на сорта, всяка информация, необходима за установяване дали сортът продължава да съществува като такъв. Освен това той е длъжен, съгласно инструкциите на Службата, да представя материал от сорта и да позволява да се провери дали се взимат подходящите мерки, за да се гарантира съществуването на сорта в непроменен вид.

Член 65

Отчет от техническия контрол

1. По искане на Службата или ако самата тя установи, че сортът не е хомогенен или устойчив, контролната агенция, на която е възложен техническият контрол, изпраща на Службата отчет за заключенията си.

2. Ако техническия контрол установи нередности по смисъла на параграф 1, Службата съобщава на титуляра резултатите от техническия контрол и му дава възможност да представи забележките си по този въпрос.

Член 66

Промяна на сортовото наименование

1. Службата променя дадено сортово наименование, предоставено съгласно член 63, когато прецени, че това наименование не отговаря или вече не отговаря на условията, определени в член 63, и когато при наличие на изключващо право на трето лице, предоставено по-рано, титулярът приеме промяната или когато влязло в сила съдебно решение забранява поради тази причина използването на сортовото наименование от титуляра или от всяко лице, което трябва да използва сортовото наименование.

2. Службата приканва титуляра да предложи променено сортово наименование и продължава процедурата съгласно член 63.

3. Предложеното променено наименование може да бъде обект на възражения, съгласно член 59, параграф 3, буква б).

ГЛАВА V

ЖАЛБИ

Член 67

Решения, подлежащи на обжалване

1. На обжалване подлежат решенията на Службата, взети съгласно членове 20, 21, 59, 61, 62, 63 и 66, както и решенията

относно таксите, предвидени в член 83, разходите, предвидени в член 85, вписването или заличаването на данни в регистъра съгласно член 87 и публичния контрол съгласно член 88.

2. Жалбите, формулирани съгласно параграф 1, имат суспензивно действие. Службата обаче може да реши, ако прецени, че обстоятелствата го изискват, да не се спира действието на оспореното решение.

3. Решенията на Службата, взети съгласно член 29 и член 100, параграф 2, подлежат на обжалване, освен в случаите, когато е подадена директна жалба съгласно член 74. Жалбата няма суспензивно действие.

4. Решение, което не приключва процедура по отношение на една от страните, подлежи на обжалване само заедно с окончателното решение, освен ако решението предвижда отделно обжалване.

Член 68

Лица, имащи право да подават жалби и да бъдат страни в производството

Всяко физическо или юридическо лице може да подаде жалба съгласно член 82, срещу решение, адресирано до него или срещу решение, което макар и взето като решение, адресирано до друго лице, го засяга пряко и лично. Страните в процедурата могат да бъдат страни в производството по обжалването; Службата е страна по него.

Член 69

Срок и форма

Жалбата се съставя в писмен вид и се подава в Службата в срок от два месеца след връчването на решението, когато адресатът, посочен в него, е и жалбоподател, или в противен случай, в срок от два месеца, считано от публикуването на решението; писмено изложение на основанията за обжалване се подава в срок от четири месеца, считано от горепосоченото връчване или публикуване.

Член 70

Преюдициално ревизиране

1. Когато органът на Службата, който е подготвил решението, прецени, че жалбата е допустима и основателна, Службата поправя решението. Тази разпоредба не се прилага, когато на жалбоподателя се противопоставя друга страна в производството по жалбата.

2. Когато решението не е поправено в срок от един месец след получаването на основанията за жалбата, Службата:

— незабавно решава дали да открие производство по силата на член 67, параграф 2, второ изречение, и

— предава своевременно жалбата на отделението по жалбите.

Член 71

Разглеждане на жалбата

1. Ако жалбата е допустима, отделението по жалбите проверява дали тя е основателна.

2. При разглеждането на жалбата, отделението по жалбите призовава, толкова често, колкото е необходимо, страните по производството по жалбата, да представят в определен срок забележките си относно уведомленията, които са им изпратени или относно съобщения, получени от други страни по производството по жалбата. Страните по производството по жалбата имат право да правят устни представяния.

Член 72

Решение по жалбата

Отделението по жалбите се произнася по жалбата въз основа на разглеждането, извършено съгласно член 71. Отделението по жалбите може да упражни компетенциите на Службата или да изпрати делото на компетентния отдел на Службата за изпълнение.

Този орган е обвързан с мотивите на решението на отделението по жалбите, при условие че фактите в казуса са едни и същи.

Член 73

Касационна жалба

1. Решенията на отделенията по жалбите подлежат на касационно обжалване пред Съда на Европейските общности.

2. Касационната жалба може да се позовава на некомпетентност, на нарушаване на основни процедурни изисквания, нарушаване на Договора, нарушаване на настоящия регламент или на всяка правна норма, свързана с прилагането им или на злоупотреба с власт.

3. Касационна жалба може да подаде всяка страна по производството по жалбата, която се счита за ощетена от въпросното решение, от Комисията или Службата.

4. Касационната жалба се подава в Съда на Европейските общности в срок от два месеца от връчването на решението на отделението по жалбите.

5. Ако Съдът на Европейските общности върне делото на отделението за преразглеждане, последният е обвързан с мотивите на

решението на Съда на Европейските общности, при условие че фактите на казуса са едни и същи.

Член 74

Директно обжалване

1. Решенията на Службата, предвидени в член 29 и член 100, параграф 2, подлежат на директно обжалване пред Съда на Европейските общности.

2. Разпоредбите, определени в член 73, се прилагат mutatis mutandis.

ГЛАВА VI

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 75

Мотивиране на решенията, право на изслушване

Решенията на Службата са придружени от мотивите, въз основа на които са взети. Решенията се основават само на мотиви и доказателства, по които страните по производството са имали възможност да вземат отношение, устно или писмено.

Член 76

Служебно разследване на фактите от Службата

По време на производството, започнато пред нея, Службата разследва по своя инициатива фактите, доколкото те са обект на проверката, предвидена в членове 54 и 55. Тя не взема предвид фактите или доказателствата, които не са били представени от страните в срока, определен от нея.

Член 77

Устно производство

1. Устното производство се извършва по инициатива на самата Служба или по искане на една от страните в производството.

2. Без да се засяга параграф 3, устното производство пред Службата не е публично.

3. Устното производство пред отделението по жалби, включително и връчването на решението, е публично, освен ако отделението по жалбите реши друго в случай, в който публичността може да причини сериозни и неоснователни последици за една от страните по производството по жалбата.

Член 78

Допускане на доказателства

1. При всяко производство, започнато пред Службата, могат да се вземат следните мерки за събиране на доказателства:

а) изслушване на страните по производството;

б) искане на сведения;

в) представяне на документи и други доказателства;

г) изслушване на свидетели;

д) приемане на експертизи;

е) проверка на място;

ж) писмени клетвени декларации.

2. Ако решенията на Службата се вземат от колективен орган, последният може да възложи на един от членовете си да провери представените доказателства.

3. Ако прецени, че е необходимо дадена страна по производството, даден свидетел или експерт да даде устно показания, Службата:

а) призовава съответното лице да се яви пред нея; или

б) се обръща към компетентните съдебни или други органи на държавата по местоживеене на съответното лице да вземат показанията му, както предвижда член 91, параграф 2.

4. Дадена страна по производството, даден свидетел или експерт, призован пред Службата, може да поиска от нея разрешение да бъде изслушан от компетентните съдебни или други органи на държавата по местоживеенето си. След получаването на тази заявка или в случай на неявяване, Службата може, съгласно член 91, параграф 2, да поиска от компетентните съдебни или други органи да вземат показанията от съответното лице.

5. Когато дадена страна по производството, свидетел или експерт дава показания пред Службата, последната може, ако счете за необходимо показанията да бъдат дадени под клетва или под друга обвързваща форма, да поиска от компетентните съдебни или други органи на държавата по местоживеене на съответното лице да изслушат показанията му при исканите условия.

6. Когато Службата поиска от компетентен съдебен или друг орган да вземе показания, тя може да изиска това да стане в обвързваща форма и служител на Службата да бъде допуснат да присъства на изслушването и да разпита страната по производството, свидетеля или експерта чрез този съдебен или друг орган или директно.

Член 79

Връчване

Службата връчва по собствена инициатива всички решения и призовки, както и уведомленията и съобщенията, за които има определен срок и чието връчване се изисква от други разпоредби на настоящия регламент или от разпоредби, приети в изпълнение на настоящия регламент или по заповед на председателя на Службата. Връчването може да бъде извършено чрез компетентните служби за сортовете растения на държавите-членки.

Член 80

Restitutio in integrum

1. Когато, въпреки своевременните действия, извършени при конкретни обстоятелства, заявителят, подал заявка за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения или титулярът или всяка друга страна по процедурата, открита пред Службата, не е в състояние да спази даден срок по отношение на Службата, той, по негова молба възвръща правата си, ако това закъснение е имало за пряка последица, по силата на разпоредбите на настоящия регламент, загуба на право или средство за обжалване.

2. Молбата се подава в писмен вид в срок от два месеца, считано от отпадането на причината за закъснението. Неизвършеното действие трябва да се извърши в този срок. Молбата се приема в срок от една година, считано от деня на изтичането на неспазения срок.

3. Молбата е придружена от изложение на основанията и фактите, на които се позовава молителят.

4. Разпоредбите на настоящия член не се прилагат за сроковете, предвидени в параграф 2, както и за сроковете, предвидени в член 52, параграфи 2, 4 и 5.

5. Всяко лице в дадена държава-членка, което по време на периода между загубата на правото съгласно параграф 1, свързано с молбата или с предоставянето на правна закрила на Общността на сортовете растения и възстановяването на гореспоменатото право, е използвало добросъвестно или е предприело ефективни действия за използване на материала за даден сорт, който е предмет на публикувана заявка за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения или се ползва от подобни права, може безплатно да продължи това използване в стопанската си дейност или за нейните цели.

Член 81

Общи принципи

1. При липса на процесуални разпоредби в настоящия регламент, или на разпоредби, определени в изпълнение на настоящия регламент, Службата прилага принципите на процесуалното право, общоприети в държавите-членки.

2. Член 48 се прилага mutatis mutandis за персонала на Службата, когато той участва във взимането на решенията от вида, посочен в член 67 и за персонала на контролните агенции, когато той участва в предприемането на мерките за прилагането на тези решения.

Член 82

Процесуален представител

Лицата, чието местоживеене, седалище или предприятие не се намират на територията на Общността, имат право да участват в качеството на страна в процедурата пред Службата само ако посочат процесуален представител, чието местоживеене или седалище, или предприятие се намират на територията на Общността.

ГЛАВА VII

ТАКСИ, ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Член 83

Такси

1. Службата събира такси за действията, които извършва съгласно настоящия регламент, както и годишни такси за периода на ползване на правната закрила на Общността на сортовете растения съгласно правилата, приети в изпълнение на член 113.

2. При неплащане на таксите, дължими за официалните действия на Службата, предвидени в член 113, параграф 2, или други офи циални действия, посочени в правилата за таксите, които се плащат само при подаване на заявка, заявката или жалбата се счита за неподадена, ако необходимите постъпки за плащане на таксите не са направени в срок от един месец, считано от датата, на която Службата е отправила нова покана за плащане на таксата, като е подчертала пред заинтересованото лице последствията от неплащането и.

3. Ако някои сведения, представени от лицето, кандидатстващо за предоставянето на правна закрила на Общността на сортовете растения, могат да бъдат проверени само чрез техническа проверка, излизаща извън рамките на техническата проверка на видовете от съответния таксон, след изслушване на заинтересованото лице, таксите, които се изискват за техническата проверка, могат да бъдат увеличени до размер, достатъчен за покриването на действително направените разходи.

4. Таксите, събирани за подаването на жалба, се възстановяват, ако жалбата е уважена, като възстановяването се извършва пропорционално, ако жалбата е частично уважена. Те обаче могат да не бъдат възстановени изобщо или частично, ако положителният резултат от жалбата се основава на факти, които не са могли да бъдат известни в момента на взимането на първото решение.

Член 84

Погасяване на финансовите задължения

1. Правото на Службата да изисква плащане на таксите е с давност четири години, считано от края на календарната година, през която се е изисквало плащането на таксата.

2. Правата, противопоставими на Службата, за възстановяване на такси или надплатени суми, са с давност четири години, считано от края на календарната година, по време на която са възникнали.

3. Срокът, предвиден в параграф 1, престава да тече, при покана за плащането на таксата; срокът, предвиден в параграф 2, престава да тече при писмена и мотивирана молба за възстановяване на суми. Този срок започва да тече отново незабавно след периода на прекъсването му; той изтича най-късно след шестгодишен период, считано от края на бюджетната година, през която е започнал да тече първоначално, освен ако междувременно е започната съдебна процедура с цел прилагане на правото; в такъв случай срокът изтича най-рано след една година, считано от датата, на която съдебното решение е влязло в сила.

Член 85

Разпределение на разходите

1. Изгубилата страна в дадено производство, свързано с отмяна или анулиране на правната закрила на Общността на сортовете растения или в производството по жалбата, поема разходите, направени от другата страна по време на производството, както и всички разходи, направени от нея, необходими за производството, включително и пътните и дневните разходи и възнаграждението на агент, консултант или адвокат, в рамките на размера, определен за всяка категория разходи, при условията, определени в правилата за прилагане, приет в изпълнение на член 114.

2. Въпреки това, когато всяка от страните по производството спечели по някои точки и изгуби по други точки или когато справедливостта го изисква, Службата или отделението по жалбите решава разпределението на разходите да бъде различно.

3. Страната по производството, която го прекратява чрез оттегляне на заявката си за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения, на молбата си за отмяна или анулиране на правата или на жалбата, или която се отказва от правната закрила на Общността на сортовете растения, поема разходите, представени от другата страна в производството при условията, предвидени в параграфи 1 и 2.

4. Когато страните по производството сключат пред Службата или отделението по жалбите споразумение за поемане на разходите, различно от предвиденото в предходните параграфи, се взима предвид това споразумение.

5. Службата или отделението по жалбите определя, при искане, размера на сумите, които трябва да се платят в изпълнение на предходните параграфи.

Член 86

Принудително изпълнение на решенията, определящи размера на разходите

1. Всяко окончателно решение на Службата, което определя размера на сумите, е изпълнително основание.

2. Принудителното изпълнение се извършва съобразно гражданско-процесуалните разпоредби, прилагащи се на територията на държавата-членка, където то се провежда.

Принудителната клауза или потвърждението за изпълнение се прилагат от националния орган, определен за тази цел от правителството на всяка държава-членка, като се проверява само автентичността на съответния документ; правителствата съобщават на Службата и Съда на Европейските общности всички национални органи, оправомощени в тази област.

3. След изпълнението на тези формалности, по искане на страната, която е поискала принудителното изпълнение, последната може да пристъпи към принудителното изпълнение, като пряко сезира компетентния орган, съгласно националното законодателство.

4. Принудителното изпълнение не може да бъде спряно, освен по решение на Съда на Европейските общности. Въпреки това, компетентните органи за контрол на законността на изпълнителните мерки са националните съдилища.

ГЛАВА VIII

РЕГИСТРИ

Член 87

Водене на регистрите

1. Службата води регистър на заявките за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения, в който се отразяват следните данни:

а) заявките за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения с вписване на таксона, временното наименование на сорта, датата на подаване на заявката, както и името и адреса на заявителя, на създателя или на пълномощника;

б) всеки случай на приключване на процедурата по отношение на заявките за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения с посочване на данните, предвидени в буква а);

в) предложенията за сортовото наименование;

г) промяна в идентичността на титуляра или на неговия пълномощник;

д) по заявка, посочените в членове 24 и 26 мерки за принудително изпълнение.

2. Службата води регистър за правната закрила на Общността на сортовете растения, в който, след предоставянето на правна закрила на Общността на сортовете растения, се вписват следните данни:

а) видът и наименованието на сорта;

б) официалното описание на сорта или посочването на документите, притежавани от Службата, които съдържат това официално описание като неразделна част от регистъра;

в) при сортовете, изискващи, за производството на материал, повтарящото се използване на материал от някои компоненти, посочването на тези компоненти;

г) имената и адреса на титуляра, на създателя или на съответния пълномощник;

д) дата на влизането в сила и датата на изтичането на правата, както и причината за изтичането и;

е) по желание, всяка изключителна лицензия или всяка задължителна лицензия, заедно с имената и адреса на лицетобенефициент на правото на използване;

ж) по желание, всяка мярка за принудително изпълнение, предвидена в член 24;

з) когато и титулярът на даден първообраз и създателят на сорт, който е производен по същество от първообраза, пожелаят идентификацията на сортовете като първообрази и производни по същество, включително сортовите наименования и имената на съответните страни. Когато само една от страните е подала заявка, тя е достатъчна само ако се ползва с безспорно признаване от другата страна, съгласно член 99, или ако е налице окончателно решение или окончателно съдебно решение, обявено съгласно разпоредбите на настоящия регламент и съдържащо идентификация на съответните сортове в качеството им на първообрази и производни по същество.

3. Всяка друга подробност или всяко условие относно вписването в двата регистъра може да бъде уточнено в правилника за прилагане, предвиден в член 114.

4. Службата може, що се отнася до броя и вида признаци или установената проява на тези признаци, да адаптира служебно и след като консултира титуляра, официалното описание на сорта, при необходимост, към принципите, които се прилагат за описанието на сортовете от съответния таксон, с цел да направи описанието на сорта сравнимо с описанието на други сортове от съответния таксон.

Член 88

Публична проверка

1. Регистрите, посочени в член 87, са открити за публична проверка.

2. За публична проверка, в случай на законен интерес и съгласно условията, определени в правилата за прилагане, съгласно член 114, са открити:

а) документите, свързани със заявките за предоставяне от Общността на правна закрила на сортовете растения;

б) документите, свързани с вече предоставена правна закрила на Общността на сортовете растения;

в) отглеждане на сортовете за целите на техническата проверка;

г) отглеждане на сортовете за целите на техническия контрол.

3. В случай на сортове, за които трябва да се използва нееднократно материал със специфични компоненти за производството на материал, по искане на кандидата, подал заявка за правна закрила на Общността на сортовете растения, всички данни за компонентите, включително и култивирането им, се изключват от публичната инспекция. Подобна молба за изключване не се допуска, когато вече има решение по заявката за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения.

4. Представеният или полученият материал в рамките на проверките, предвидени в член 55, параграф 4 и в членове 56 и 64 не може да се преотстъпва на трети лица от компетентните органи по силата на настоящия регламент, освен ако правоимащото лице даде съгласието си или ако това прехвърляне се окаже необходимо за целите на сътрудничеството при проверката, предвидено в настоящия регламент или по силата на дадени правни разпоредби.

Член 89

Периодични публикации

Службата прави най-малко веднъж на два месеца публикация, съдържаща информацията, вписана в регистрите съгласно член 87, параграф 1 и параграф 2, букви а), г), д), е), ж) и з) и която още не е публикувана. Тя публикува и годишен доклад, съдържащ информация, която Службата счита за подходяща, но най-малкото действащият списък на правата на закрила на Общността на сортовете растения, техните титуляри, датите на предоставянето и на изтичането и одобрените сортови наименования. Подробните данни за тези публикации се определят от Административния съвет.

Член 90

Обмен на информация и публикации

1. По молба и без да се засягат условията, определени за изпращането на резултатите от техническите проверки, Службата и службите за сортовете растения на държавите-членки безплатно си обменят, за собствени нужди, един или няколко екземпляра от съответните си публикации и всяка друга информация относно кандидатстване или предоставяне на защита на правата на индустриална собственост.

2. Данните, предвидени в член 88, параграф 3 се изключват от тази информация, освен когато:

а) информацията е необходима за извършването на проверките, съгласно членове 55 и 64 или

б) кандидатът за правна закрила на Общността на сортовете растения или титулярът на тези права дадат съгласието си.

Член 91

Административно и съдебно сътрудничество

1. Ако настоящият регламент или националните законодателства не предвиждат друго, Службата, контролните агенции, предвидени в член 55, параграф 1, и съдилищата или органите на държавитечленки си оказват взаимна помощ, при поискване, като си съобщават информация или си дават достъп до документите за дадения сорт и до пробите или отглежданията им. Когато Службата и гореспоменатите контролни агенции предоставят на съдебните органи или на прокуратурата достъп до документите, пробите или отглежданията, този достъп не се подчинява на ограниченията, предвидени в член 88; инспекцията, разрешена от контролните агенции, не подлежи на решение на Службата съгласно споменатия член.

2. При съдебни поръчки, заявени от Службата, съдебните или другите компетентни органи на власт на държавите-членки извършват за Службата, в рамките на своята юрисдикция, разследванията или други изискуеми относими мерки.

ПЕТА ЧАСТ

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДРУГИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 92

Забрана на кумулираната защита

1. Когато даден сорт е предмет на правна закрила на Общността на сортовете растения, той не може да се ползва от национална защита на сортовете растения, нито от патент. Никое право, предоставено в нарушение на тази разпоредба, няма правно действие.

2. Ако, преди предоставянето на правна закрила на Общността на сортовете растения, титулярът е получил другоправо от тези, предвидени в параграф 1 за същия сорт, той не може да се позове на правата, предоставени от тази защита, докато са в сила правата на Общността.

Член 93

Прилагане на националното право

Упражняването на правата, предоставени от правната закрила на Общността на сортовете растения не се подчинявана ограниченията, наложени от законодателството на държавите-членки, освен когато това е изрично предвидено в настоящия регламент.

ШЕСТА ЧАСТ

ИСКОВЕ С ГРАЖДАНСКО-ПРАВЕН ХАРАКТЕР, НАРУШЕНИЯ, ЮРИСДИКЦИЯ

Член 94

Нарушения

1. Всяко лице, което:

а) извърши, без да има право на това, едно от действията, предвидени в член 13, параграф 2, по отношение на сорт, който е предмет на правната закрила на Общността на сортовете растения; или б) не използва правилно дадено сортово наименование съгласно член 17, параграф 1, или не предостави информацията, необходима съгласно член 17, параграф 2; или в) използва, в нарушение на член 18, параграф 3, сортовото наименование на даден сорт, който е предмет на правната закрила на Общността на сортовете растения, или наименование, което може да бъде объркано със споменатото наименование, може да бъде предмет на съдебен иск от страна на титуляра за прекратяване на това нарушение или за заплащане на справедливо възнаграждение или и за двете.

2. Всяко лице, което действа умишлено или поради небрежност, е длъжно да обезщети титуляра за произтеклата вследствие на това вреда. В случай на лека небрежност, размерът на иска за обезщетение на титуляра може да бъде намален според степента на тази небрежност, без обаче да бъде по-нисък от ползата, извлечена от извършителя на нарушението.

Член 95

Действия, предхождащи предоставянето на правна закрила на Общността на сортовете растения

Титулярът може да претендира за справедливо обезщетение от страна на всяко лице, извършило, през периода между публикуването на заявката за правна закрила на Общността на сортовете растения и предоставянето на посочените права, действие, което би му било забранено след този период по силата на правата на Общността.

Член 96

Давност

Исковете съгласно членове 94 и 95 се погасяват по давност след три години, считано от датата, на която окончателно са предоставени права на закрила на Общността на сортовете растения и на която титулярът е узнал за действието и за самоличността на извършителя на нарушението, а при липса на такава информация, тридесет години след извършването на въпросното действие.

Член 97

Допълнително прилагане на националното право в областта на нарушенията

1. Ако извършителят на нарушението по смисъла на член 94 е извлякъл от това нарушение някаква полза в ущърб на титуляра или на лице, оправомощено по лицензия, компетентните съдебни органи по смисъла на членове 101 или 102 прилагат собственото си национално законодателство, включително и разпоредби от международното частно право, по отношение на възстановяването на тези права.

2. Параграф 1 се прилага и за исковете, които могат да бъдат породени от извършването или неизвършването на някои действия, предвидени в член 95 през периода между публикуването на заявката за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения и решението по заявката.

3. Във всяко друго отношение действието на правната закрила на Общността на сортовете растения е определено изключително в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Член 98

Предявяване на искове за правна закрила на Общността на сортовете растения

1. Когато правната закрила на Общността на сортовете растения е предоставена на неправоимащо лице съгласно член 11, оправомощеното лицето може, без да се засягат всички други правни средства, с които той разполага съгласно законодателствата на държавите-членки, да предяви иск правната закрила на Общността на сортовете растения да му бъде прехвърлена.

2. Когато дадено лице има право само на част от правната закрила на Общността на сортовете растения, то може да предяви иск, съгласно параграф 1, да бъде признато за сътитуляр.

3. Исковете, предвидени в параграфи 1 и 2, могат да бъдат подадени пред съда в срок от пет години, считано от публикуването на предоставянето на правна закрила на Общността на сортовете растения. Тази разпоредба не се прилага, когато титулярът е знаел, в момента на предоставянето или на придобиването, че не е имал право на горното или че това право не е било предоставено само на него.

4. Исковете, предвидени в параграфи 1 и 2, се признават mutatis mutandis и на лицето по отношение на всяка заявка за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения, подадена от кандидат, който не е имал право или не е бил единственият, който е имал право.

Член 99

Получаване на идентификация на даден сорт

Титулярът на първоначалния сорт и създателят на производен по същество от първоначалния сорт имат право да получат признаването на идентификацията на съответните сортове в качеството им първоначален сорт и производен по същество.

Член 100

Последици от смяната на титуляра на правната закрила на Общността на сортовете растения

1. Когато се извърши пълна промяна в титуляра на правната закрила на Общността на сортовете растения, вследствие на окончателно съдебно решение, обявено в приложение на членове 101 или 102, за целите на предявяването на исковете, съгласно член 98, параграф 1, лицензиите или останалите права се отнемат при вписването на правоимащото лице в Регистъра за правната закрила на Общността на сортовете растения.

2. Когато, преди започването на производството по смисъла на членове 101 или 102, титулярът или лицето, което има лицензия, е извършило едно от действията, предвидени в член 13, параграф 2, или сериозно се е подготвяло за тази цел, той може да продължи или да извърши тези действия, при условие че поиска предоставянето на неизключителна лицензия от новия титуляр, вписан в Регистъра за правната закрила на Общността на сортовете растения. За тази цел той разполага със срока, определен от правилника за прилагане. Лицензията може да бъде предоставена от Службата при липса на споразумение между двете страни. Член 29, параграфи 3 до 7, се прилага mutatis mutandis.

3. Параграф 2 не се прилага, когато титулярът или лицето, което има лицензия, са действали недобросъвестно в момента на извършване на действия или подготовката за тази цел.

Член 101

Юрисдикция и производство при дела, свързани с искове от гражданско-правен характер

1. Конвенцията от Лугано, както и допълнителните разпоредби на настоящия член и на членове 102 до 106 от настоящия регламент, се прилагат при производствата, свързани с исковете, предвидени в членове 94 до 100.

2. Производствата, предвидени в параграф 1 се откриват:

а) пред съдебните органи на държавата-членка или на друга страна, подписала конвенцията от Лугано, на чиято територия се намира местожителството, седалището или при липса на такива, предприятието на ответника или

б) когато това условие не е налице за никоя държава-членка или за никоя от подписалите страни, пред съдебните органи на държавата-членка, на чиято територия се намира местожителството, седалището или при липса на такива, предприятието на ищеца, или

в) когато това условие също не е налице в никоя държава-членка, пред съдебните органи на държавата-членка, в която се намира седалището на Службата.

Съдебният орган е компетентен по отношение на твърдени нарушения, които са извършени в някоя от държавите-членки.

3. Производствата, произтичащи от искове за нарушения, могат да бъдат заведени пред съда по мястото, на което е настъпило вредоносното събитие. В такъв случай сезираният съд е компетентен само относно твърдяното нарушение, извършено на територията на държавата-членка, на която принадлежи.

4. Производствата и компетентните съдилища са тези, които действат съгласно законите на определената в параграфи 2 или 3 държава.

Член 102

Допълнителни разпоредби

1. Исковете, предявени по член 98, не са подчинени на член 5, параграфи 3 и 4 от Конвенцията от Лугано.

2. Независимо от член 101 от настоящия регламент, се прилагат член 5, параграф 1, и членове 17 и 18 от Конвенцията от Лугано.

3. За прилагането на членове 101 и 102 от настоящия регламент, местоживеенето или седалището на дадена страна се определят съгласно членове 52 и 53 от Конвенцията от Лугано.

Член 103

Приложими процесуални правила

Когато даден национален съд е компетентен по силата на членове 101 и 102, се прилагат процесуалните правила на съответната държава, които уреждат съответните национални

права на собственост, без да се засягат членове 104 и 105.

Член 104

Оторизиране за предявяване на иск за нарушение

1. Искът за нарушение може да бъде предявен от титуляра. Лице, което има лицензия, може да предявява такива искове, освен ако тази възможност изрично е изключена в споразумението с титуляра в случай на изключителна лицензия или от Службата съгласно член 29 или член 100, параграф 2.

2. Всяко лице, което има лицензия, има право да встъпи в производството, започнато от титуляра, за да получи обезщетение за нанесената му вреда.

Член 105

Задължение на съдебните органи или на други национални органи

Всеки съдебен орган или друг национален орган, който разглежда иск, свързан с правната закрила на Общността на сортовете растения, е длъжен да счита тези права за валидни.

Член 106

Спиране на производството

1. Когато заведеният иск е свързан с права по смисъла на член 98, параграф 4, и когато решението зависи от това, дали сортът може да бъде защитен съгласно член 6, това решение не може да бъде постановено преди Службата да се произнесе по заявката за правна

закрила на Общността на сортовете растения.

2. Когато заведеният иск е свързан с вече предоставена правна закрила на Общността на сортовете растения, която е обект на производство за лишаване от или отнемане на това право, съгласно член 20 или 21, производството може да бъде спряно, при положение, че решението зависи от валидността на правната закрила на Общността на сортовете растения.

Член 107

Налагане на санкции в случаите на нарушаване на правната закрила на Общността на сортовете растения

Държавите-членки взимат всички необходими мерки, за да гарантират, че същите разпоредби относно санкционирането на нарушения на националните права са приложими в случаите на нарушения на правната закрила на Общността на сортовете растения.

СЕДМА ЧАСТ

БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВ КОНТРОЛ, ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА

Член 108

Бюджет

1. Всички приходи и разходи на Службата трябва да бъдат прогнозирани за всяка финансова година, която съвпада с календарната, и да се впишат в бюджета на Службата.

2. Приходите и разходите, вписани в бюджета, трябва да бъдат балансирани.

3. Бюджетните приходи обхващат, без да се засягат други приходи, приходи от дължимите такси съгласно член 83 и съгласно правилника за таксите, предвиден в член 113, и при нужда, субсидия, предвидена от общия бюджет на Европейските общности.

4. Бюджетните разходи обхващат, без да се засягат други разходи, постоянните разходи на Службата и разходите за нейното нормално функциониране, включително и сумите, дължими на агенциите за проверка.

Член 109

Изготвяне на бюджета

1. Всяка година председателят съставя разчет за приходите и разходите на Службата за следващата бюджетна година и я предава на Административния съвет най-късно до 31 март на всяка година, заедно със списък на бюджетните пера, а когато разчетите включват субсидията, посочена в член 108 параграф 3, тя се предшества от изложение на мотивите.

2. Когато разчетът включва субсидията, предвидена в член 108 параграф 3, Административният съвет незабавно предава проектосметката на Комисията, заедно със списъка на бюджетните пера и изложението на мотивите и може да приложи и становището си относно алтернативен разчет.

3. Административният съвет приема бюджета, който съдържа списъка на бюджетните пера на Службата. Когато проектосметката включва субсидията, предвидена в член 108, параграф 3, бюджетът, при нужда, се коригира в зависимост от заделените средства, вписани в общия бюджет на Европейските общности.

Член 110

Изпълнение на бюджета

Председателят изпълнява бюджета на Службата.

Член 111

Контрол

1. Контролът на поемането на задължението за плащане и на плащането на всички разходи и контролът за установяването на получаването на всички приходи на Службата се упражняват от финансовия контрольор, назначен от Административния съвет.

2. Най-късно до 31 март всяка година председателят предава на Комисията, на Административния съвет и на Сметната палата на Европейските общности счетоводните отчети за всички приходи и разходи на Службата през изтеклата финансова година. Сметната палата ги проверява съгласно съответните разпоредби, които се прилагат за общия бюджет на Европейската общност.

3. Административният съвет освобождава от отговорност председателя на Службата по отношение изпълнението на бюджета.

Член 112

Финансови разпоредби

След консултиране на Сметната палата, Административният съвет приема вътрешните финансови разпоредби относно процедурата

на съставяне и изпълнение на бюджета на Службата. Финансовите разпоредби трябва да съответстват, доколкото е възможно, на разпоредбите на финансовия правилник за общия бюджет на Общността и да се отклоняват от тях само когато това се изисква от специфичните изисквания за функционирането на Службата.

Член 113

Правилник за таксите

1. Правилникът за таксите определя случаите, в които трябва да се събират такси съгласно член 83, параграф 1, размера на тези такси и начина на събирането им.

2. Начисляват се такси най-малко в следните случаи:

а) разглеждане на заявка за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения; тази такса покрива:

— проверка на формата (член 53),

— проверка по същество (член 54),

— проверка на сортовото наименование (член 63),

— решението (членове 61 и 62),

— свързаните с това публикации (член 89);

б) организацията и изпълнението на техническата проверка;

в) разглеждането на жалбата до взимане на решение по нея;

г) годишни такси през периода на правна закрила на Общността

на сортовете растения.

3. а) При спазването на букви а) и в) размерът на таксите се определя така, че приходите от тях да бъдат достатъчни за поддържане на бюджета на Службата в баланс.

б) Въпреки това, субсидията, предвидена в член 108, параграф 3, може да покрие по време на преходен период, който изтича на 31 декември от четвъртата година, считано от датата, определена в член 113, параграф 2, разходите, свързани със започването на дейността на Службата. Съгласно процедурата предвидена в член 115, при нужда този период може да бъде продължен най-много с една година.

в) Освен това по време на горепосочения преходен период субсидията, предвидена в член 108, параграф 3, може да покрие и някои разходи, свързани с дейности, различни от разглеждането на заявките, организирането и извършването на техническата проверка и разглеждането на жалбите. Тези дейности ще бъдат уточнени не по-късно от една година след приемането на настоящия регламент в правилника за прилагане, предвиден в член 114.

4. Правилникът за таксите се приема съгласно процедурата, предвидена в член 115, след консултиране на Административния съвет относно мерките, които следва да бъдат взети.

Член 114

Други правила за прилагане

1. Условията за прилагане на настоящия регламент са определени в правилник за прилагане. Той съдържа по-специално разпоредби:

— определящи отношенията между Службата и агенциите за проверка, агенциите или подразделенията, предвидени в член 30, параграф 4 и в член 55, параграфи 1 и 2,

— относно въпросите, предвидени в член 36, параграф 1, и член 42, параграф 2,

— относно производството пред отделенията по жалбите.

2. Без да се засягат членове 112 и 113, всички правила за прилагане, предвидени в настоящия регламент, се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 115, след консултиране на Административния съвет относно предвидените мерки.

Член 115

Процедура

1. Комисията се подпомага от комитет, съставен от представители

на държавите-членки и председателстван от представителя на Комисията.

2. Когато се прави позоваване на процедурата, определена в настоящия член, представителят на Комисията представя на комитета проект на предвидените мерки. Комитетът дава становище по този проект в срок, определен от председателя в зависимост от неотложността на въпроса. Становището се приема с мнозинството, предвидено в член 148, параграф 2 от Договора относно вземането на решения, които трябва да се вземат от Съвета по предложение на Комисията. При гласуването в комитета гласовете на представителите на държавите-членки се претеглят по начина, определен в горепосочения член. Председателят не гласува.

3. а) Комисията приема предвидените мерки, когато те съответстват на становището на комитета.

б) Когато предвидените мерки не съответстват на становището на комитета или при липса на становище, Комисията представя незабавно на Съвета предложение за мерките, които трябва да се предприемат. Съветът се произнася с квалифицирано мнозинство.

Ако след изтичането на срок от три месеца, считано от датата, на която е бил сезиран, Съветът не приеме мерките, предложените мерки се приемат от Комисията, освен когато Съветът се е произнесъл срещу тези мерки с обикновено мнозинство.

ОСМА ЧАСТ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 116

Дерогации

1. Независимо от член 10, параграф 1, буква а) и без да се засяга член 10, параграфи 2 и 3, даден сорт се счита за нов, когато сортовите компоненти или посевният материал на тези компоненти не са били продадени или преотстъпени на трети лица от създателя или с неговото съгласие, на територията на Общността, за целите на използването на сорта, в период над четири години, а за лози или дървета, над шест години преди влизането в сила на настоящия регламент, ако датата на подаването на заявката е в рамките на една година след тази дата.

2. Параграф 1 се прилага към посочените сортове и когато е била предоставена национална защита в една или няколко държавичленки преди влизането в сила на настоящия регламент.

3. Независимо от членове 55 и 56 техническата проверка на сортовете се извършва, доколкото е възможно, от Службата въз основа на наличните констатации, произтичащи от всяко производство за предоставяне на национална защита на сортовете растения, със съгласието на органа, пред който се е провело това производство.

4. Когато правната закрила на Общността е предоставена съгласно параграфи 1 или 2:

— член 13, параграф 5, буква а) не се прилага за производните по същество сортове, чието съществуване е било общоизвестно в Общността преди датата на влизане в сила на настоящия регламент,

— член 14, параграф 3, четвърто тире не се прилага за земеделските производители, които продължават да използват установен сорт, съгласно разрешението, предвидено в член 14, параграф 1, ако, преди влизането в сила на настоящия регламент, те вече са използвали този сорт за целите, описани в член 14, параграф 1, без да плащат възнаграждение; тази разпоредба се прилага до 30 юни от седмата година след годината на влизане в сила на настоящия регламент. Преди тази дата Комисията представя доклад за всеки сорт, за положението на установените сортове. Предвиденият по-горе период може да бъде удължен в правилника за прилагане, предвиден в член 114, ако докладът, представен от Комисията, дава основание за това,

— без да се засягат правата, предоставени от националната защита, член 16 се прилага mutatis mutandis към действията, засягащи материала, който е бил преотстъпен на трети лица от създателя или с неговото съгласие преди датата на влизане в сила на настоящия регламент и извършени от лица, които, преди тази дата, вече са извършвали такива действия или взели ефективни и подходящи мерки за тази цел.

Когато тези предходни действия са включвали по-нататъшно размножаване, предвидено по смисъла на член 16, буква а), разрешението на титуляра се изисква за всяко ново размножаване след втората година или, при сортове лози и дървета, след четвъртата година след датата на влизане в сила на настоящия регламент,

— независимо от член 19 срокът на защитата на сортовете растения в рамките на Общността се намалява от най-дългия период:

— през който сортовите компоненти или посевният материал от тези компоненти са били продавани или преотстъпвани на трети лица от създателя или с неговото съгласие на територията на Общността, с цел използването на сорта, съгласно констатациите, произтичащи от производството за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения, в случая, предвиден в параграф 1,

— през който всяко право или права за национална защита на сортовете растения са действали, в случая, предвиден в параграф 2, като този период не може да надвишава пет години.

Член 117

Преходни разпоредби

Службата се създава на дата, която и дава възможност да изпълни всички задачи, които са и възложени по силата на настоящия регламент, считано от 27 април 1995.

Член 118

Влизане в сила

1. Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските

общности.

2. Членове 1, 2, 3, 5 до 29 и 49 до 106 се прилагат от 27 април 1995 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 1994 година

За Съвета:

Председател

Th. WAIGEL

Може да харесате още...