Регламент (ЕО) № 1650/2003 на Съвета от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94

относно правната закрила на Общността на сортовете растения

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по- специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията 1,

като взе предвид становището на Европейския парламент 2,

като взе предвид становището на Сметната палата 3,

като има предвид, че:

(1) С влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности 4, концепцията за централизиран ex ante финансов контрол е заменена с по-модерни системи за контрол и одит.

(2) Службата на Общността за сортовете растения следва да има системи за контрол и одит, сравними с тези на институциите на Общността.

(3) Общите принципи и ограничения, регулиращи правото на достъп до документи, предвидени в член 255 от Договора, са установени от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г., относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията 5.

(4) Когато Регламент (ЕО) № 1049/2001 е бил приет, трите институции са се споразумели в обща декларация, че агенциите и подобни органи, следва да прилагат правила, отговарящи на тези, в цитирания регламент.

(5) Поради това следва да се включат подходящи разпоредби в Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения, за да направят Регламент (ЕО) № 1049/2001 приложим за Службата на Общността за сортовете растения, както и разпоредба за правото на обжалване срещу отказ на достъп до документи.

(6) Регламент (ЕО) № 2100/94 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2100/94 се изменя, както следва:

1. Добавя се следният член:

“Член 33а

Достъп до документи

1. Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията 7 се прилага за документи, притежавани от Службата.

2. Административният съвет приема практически мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001, в рамките на шест месеца от влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1650/2003 на Съвета от 18 юни 2003 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 относно правната закрила на Общността на сортовете растения8.

3. Решенията, взети от Службата, съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да бъдат предмет на жалба към Омбудсмана или на иск пред Съда на ЕО, съгласно условията, посочени в членове 195 и 230 от Договора.”

2. Член 111 се изменя, както следва:

а) заглавието се заменя със следното: “Одит и контрол”

б) параграф 1 се заменя със следното:

“1. В рамките на Службата се създава функция вътрешен одит, която се изпълнява съгласно съответните международни стандарти. Вътрешният одитор, назначен от председателя, носи отговорност пред него за проверка на доброто функциониране на системите за изпълнение на бюджета и процедурите на Службата.

Вътрешният одитор съветва председателя за справянето с рисковете, чрез изказване на независимо становище за качеството на системите за управление и контрол и чрез даването на препоръки за подобряване на условията за прилагане на операциите и насърчаване на доброто финансов управление. Отговорността за въвеждането на вътрешни системи за контрол и процедури, подходящи за изпълнението на неговите задачи, е на оторизиращия служител.”

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от месеца след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 18 юни 2003 година

За Съвета:

Председател

G. DRYS

1 ОВ С 331 Е, 31.12.2002 г., стр.69.

2 Становище от 27.3.2003 г. ( все още непубликувано в Официален вестник).

3 ОВ С 285, 21.11.2002 г., стр.4.

4 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр.1, с поправка в ОВ L 25, 30.1.2003 г., стр.43.

5 ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр.43.

6 ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр.1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2506/95 (ОВ L 258, 28.10.1995 г., стр.3).

7 ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр.43.

8 ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр.28.

Може да харесате още...